Skip to main content

Full text of "Bille-aettens historie af W. Mollerup og Fr. Meidell"

See other formats


'?, 


BILLE-ÆTTENS HISTORIE 


AF 


W. MOLLERUP  OG  FR. MEIDELL. 


KJØHENHAVN. 

GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F HEGEL & SØN). 

FR.  liAGGKS  BOGTRYKKERI. 

1893. 


BILLE-ÆTTENS HISTORIE 


FØRSTE DEL.   FØRSTE AFDELING. 


AF 


W.  MOLLERUP. 


/^M 


%"^' -^'t^f^.^ 


li?.    i ' ■ '^- 


KJØBENHAVN. 

GYLDENDALSKE  BOGHANDELS  FORLAG (F. HEGEL & SØN). 
FR. BAGGES  BOGTRYKKERI. 

1893. 


c 


'4' - <"     i 


Fortale. 


Efte 


ter Tilskyndelse af Hr. Kammerherre, Amtmand 
C. St. A. Bille, have vi Undertegnede paataget os Ud- 
arbejdelsen af Bille-Ættens Historie. Vi have fordelt Arbejdet 
saaledes, at Undertegnede, Mollerup, udarbejder Slægtens 
ældre Historie indtil Slutningen af det i6de /^århundrede, 
medens Undertegnede, Meidell, har paataget sig at føre 
Slægtens Historie videre indtil Nutiden. Værket vil ud- 
komme i to Dele, der hver fremtræder som et selvstændigt 
Hele. Det har været vor Opgave at fremstille Slægtens 
Annaler paa Baggrund af Danmarks almindehge Historie, i 
hvilken Bille -Ætten til forskjellige Tider og paa forskjellige 
Maader har spillet en betydelig Rolle. Skjøndt vi hoved- 
sagelig have fæstet vor Opmærksomhed paa Slægtens hi- 
storiske Betydning, er det en Selvfølge, at den personal- 
historiske Interesse og Godshistorien ikke derfor ere tilsidesatte. 
Paa mange Punkter — især i de ældste Slægtleds Historie 
— vil Interessen jo væsentligst bero paa Fremstillingen af 
Familiens materielle Blomstring, der dannede Grundlaget for 
dens  store  politiske  Betydning.    Hvor  dette  Hensyn  ikke 


har gjort sig gjældende, er Godshistorien og Slægtens mindre 
fremtrædende PersonHgheder kun løsere behandlede. 

At dette Værk har kunnet se Dagens Lys, skyldes 
væsentligst den Liberalitet, hvormed Bille -Ættens nulevende 
Repræsentanter, Slægterne Bille- Brahe -Selby, Bille-Brahe og 
Bille, have støttet vort Foretagende, ligesom den Imøde- 
kommenhed, der er os vist af Værkets Forlægger, Hr. 
Etatsraad Hegel. En særlig Tak skylde Forfatterne Hr. 
Assistent Thiset, som med den største Forekommenhed har 
stillet sine Samlinger og sine Kundskaber paa Personal- 
historiens Omraade til vor Raadighed. 

K/øbenhavn i Decbr. i88j. 


W. Mollerup. Fr. Meidell. 


Bill 


airSd^zi^fii i. 2- 


Indledning. 

Navn, Slægt og Vaaben.  —  De ældste Slægtled. 


Indledning'. 


«1 berømmelige Slægter er det et stort Lys og Zirat 
at kjende Rækken af sine Forfædre og deres berømmelige 
Gjerninger. I Slægtregistrene har Historien nemlig sin Rod, 
og intet indeholder en kraftigere Opmuntring til hæderlig 
Daad end altid at have Forfædrenes Heltegjerninger for 
Øje.» 

Med disse Ord indledede for tre Hundrede Aar siden 
Historikeren og Digteren Klavs Christoffersen Lyskander i 
et Brev til sin Ven, Markus Bille til Hvidkilde, det bekjendte 
Rimværk, hvori han med en for hin Tid ualmindelig dygtig 
Versbehandling skildrede «De Bilders, Jenses Sønners, i6 
Aner» ^). De samme Ord bør ogsaa indlede det Værk, hvis 
Formaal det er at gjenopfriske og samle Minderne om den 
berømte Slægt, der er en af de meget faa her i Landet, 
om hvilke det historisk kan godtgjøres, at den har levet 
mere end sex Aarhundreder i Danmark, i hvis Historie dens 
Medlemmers Virksomhed har efterladt sig dybere Spor end 
de fleste andre af deres Jævningers. 

Forinden  vi  skride  til den historiske Fremstilling af de 


H.  F.  Rørdam,  Klavs Christofifersen Lyskanders Levned S.  31. 


SAGN. 


enkelte Medlemmer og Grene af Slægten, vil det være nød- 
vendigt at forudskikke nogle Bemærkninger om de Sagn, 
som have bevaret sig i Slægten, om dens Oprindelse, samt 
om dens Navn og dens Vaaben. 


Sagn. 

Det er ikke uden Interesse og Udbytte at dvæle ved 
de gamle Myther og Sagn, som i Aarhundredernes Løb 
have dannet sig i en stor og anset Slægt. Kunne de end 
— i Følge deres æventyragtige Form — ikke gjøre Fordring 
paa nogensomhelst Troværdighed, de ere dog Vidnesbyrd 
om en Trang hos Slægten eller dens Historieskrivere til at 
klargjøre sig Forhold og Begivenheder, som ligge forud for 
de skriftlige Optegnelser. Det er ofte muligt med Nutidens 
rigere kritiske Hjælpemidler at paavise Sagnets Oprindelse, 
at se, hvorledes Traditionen efter Haanden har pyntet paa 
det, og paa hvilken Maade det har opnaaet en vis Autoritet 
inden for og maaske endog uden for Slægten. Intet Sagn 
er saa almindeligt som det, der fører Slægtens Oprindelse til- 
bage til Tider, fra hvilke ingen historiske Efterretninger ere 
komne til os — jo højere Ælde , desto større Anseelse. 
Selvfølgelig findes ogsaa saadanne Sagn i Billeætten. «De 
Bilder, Brokker, Bugger og Gundholmer vare mærkelige 
Mænd i Kong Fridle den snares Tid, som var Kong Frodes 
Fader og regerede paa Christi Tid» — saaledes fortælles i 
nogle kronologiske Optegnelser fra det i6de Aarhundrede, 
forfattede af Biskop Ove Billes Sekretær^). Utvivlsomt er 
Saxo Kilden til denne lærde Notits.   Kong Fridle den snare, 


')  Rørdam, Hist.  Kildeskrifter I.   496 — 9S. 


SAGN. 


fortæller han, overvandt Kon^ Huirrild af Halland, der havde 
taget i sin Tjeneste den navnkundige Amazone, Jomfru 
Rusiles fem Staldbrødre: Brode, Bilde, Bugge, Faning og 
Gundholm , som kaldtes Fyns Sønner. De kæmpede hele 
Dagen, men den følgende Nat flygtede Brode og Bilde og 
svigtede saaledes deres Konge, medens de andre bandt 
deres Skibe sammen og kæmpede til sidste Mand. — 
-Denne Opfattelse af Slægtens Ælde maa dog senere have 
veget Pladsen for en mere ædruelig, som ikke vidste at føre 
Slægten længere end til Anno 781 e. Chr., men som havde 
den Fordel at kunne støtte sig paa et Monument. I Gudme 
Kirke i Fyn og i Valløby Kirke i Sjælland findes to om- 
trent enslydende Ahnetavler over Familierne Bille og Skel, 
forfattede i Aarene 1693 og" 1695. Indskriften i Valløby 
Kirke lyder saaledes: 

«Her Thørne Bille, ADMIRAL, som er den før.ste mand 
ved Nafn paa, hafver boet paa Allinge Gaard udi Sieland, 
da de Gamle vare Hedninge, huor hånd og ligger begrafvet 
paa Marcken i een Høy, og ofver Hans Graf staar een stor 
Sten, paa huilken de Bilders Vaaben er udhuged, og derhos 
skrefved: Her ligger begrafvid Her Thørne Bilde til Allinge, 
Admiral, Anno 781: er saa fra den tid intil nærverende 
Aarsdag 1695 forløben 914 Aar. Fra samme Hr. Thørne 
Bilde intil den første Her Peder Bilde fejler 3 eller 4 
Bilder paa huer side, hvis Nafne tilligemed Fruers Slegt og 
Herkomst icke er bevist. Huorvdofver mand billigen maa 
beklage Voris gamle Forfedris store forsømmelse, i det faa 
af dennem hafue Været omhygelige for at optegne deris 
Forældris og Forfædris Xafne, samt priselige og merckelige 
Bedrifter, Efterkommere til Videnskab og Vnderretning. Dog 
er det alle Vitterlit, de Bilder at vere een med de ældste 
og fornemmeste Slecter, saa og at hafve veret gode og op- 
rigtige tro Rigens Mend i Dannemarck: Gud endnu formeere 
og Velsigne denne Slect,  at  den  herefter saa ofuerflødig af 


I o SAGN. 

Toppen paa dette Træ kand udspiire som den af Roden til 
dene Top er oprunden*^). 

Dette Sagn har sin Betydning, da det er knyttet til en 
bestemt Lokalitet, Allindemagle i Sjælland, og det derved 
bliver muligt saavel at paavise dets — forøvrigt selvfølgelige 
— Urimelighed, som at forstaa, hvorledes det er opstaaet. 
Allindemagle er unægtelig en af Billeættens gamle Slægt- 
gaarde, men ingenlunde dens ældste. Først i Slutningen af 
det 14de og i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede dannes 
her den Hovedgaard, som i to Aarhundreder var i Slægtens 
Besiddelse. Den gamle Gaard er nu forlængst forsvunden, 
saa at knap Spor af dens Beliggenhed kan opdages. Men 
paa Allindemagle Mark findes endnu en Langdysse, og det 
er utvivlsomt denne, som har givet Anledning til Sagnet, og 
som kaldes Thørne eller Torne Billes Høj. Oprindelig har 
den vel heddet Torne eller Tjørne Høj af samme naturlige 
Aarsag som saa mange andre Høje"). 

En endnu mere æventyrlig Karakter har Sagnet om 
Vildmandens Optagelse i Billevaabnet. Det fortælles saa- 
ledes i den gamle Slægtebog, som har tilhørt Knud og 
Sten Bille og efter Forfatterinden kaldes Fru Lisbet Bryskes 
Slægtebog ^). 

«Der  siges,  at  di Biller  forer  den  Vilmand  ved  dieris 


') Petersen, Vallø og Omegn S. 282. Kirkehist. Saml. 3. Række II. 
613 — 14. Sagnet om Hr. Thørne Bille forekommer i Slægtebogen i 
Thottske Saml. Fol. 10S5 og lyder saaledes «Der liger en Bille 
begraffuet i Selland wed Allinge magle. Den Bille, som boede paa 
Allinge liger wnder oben himmel i en hoye, der stod en stor Kampesten 
paa hans graff oc stod di Biller waaben wdhogen paa stenen, oc 
skrefifuen hos: Her liger begraffuen her Torne Bille af Allinge 78 1. 
Der siges , at den sten bleff borttagen oc lagt i grundwollen wnder it 
hus. Om dene her Torne Bille oc hans Børn wed Ingen beskett om 
huem  di haffuer werrit». 

'•')  Antikv.  topogr. Archiv. Allindemagle. 

^) Om Fru Lisbet Bryske og hendes Børn se Orion, Kvartalsskrift I. 
-;2i— 2^. 


SAGN. 1 1 

vaaben, det skulle haffue komet sig saa, at for nogen bunder 
aar siden hafifuer veret en stor tørcke it helt aar, saa der 
groede ickun lidet Korn her i Danmarck och var en stor 
trang at faa malet, for der war lidet Vand til. Paa den 
Tid boede en Herremand i Seland af di Biller , hånd gick 
en dag at spadzieret oc var ilde tilfreds, da møtthe hannom 
en liden mand som en duerg, nøgen oc war løyen paa alt 
sit liff, oc hånd haffde it langt three i sin haand oc hånd 
spurde den Bille at, huad ham skade och huad hånt tenckte 
paa; den Bille suaret hannem, det jeg tencker paa, kand du 
inttet raadt mig bod for. Dueren suarede. Du tencker paa, 
huor Du wilt faa Dit Korn mallit i den suare tørcke; Du 
hafifuer mange børn oc folck i Dit Hus, der vil Brød til, 
kom med mig, jeg vil vise Dig, huor Du skall byge 7 Møller 
paa din egen grund oc beck. Du skalt icke aleniste male 
Dit eget Korn, men oc saa fortiene saa meget Told, som 
Du kand holde Dit hus med. Saa bygte hånd 7 møller aff 
den bek, som hånd wiste ham, som leger i Selland dene 
Dag icke langt fra Elle brodam och heder Hune mølle oc 
staa aller for wand, entten vintther eller somer. Den same 
Duere gaff den Bille it lidet huit horn oc sagde, saa lenge 
som det horn er ibiant di Biller, skulle den slecht aldrig 
wndgaae, oc same horn skulle haffue weret paa Søeholm i 
Seland. Tillige siges det, at den same Bille satte den 
Duere wed sit waaben, som er som en wildmand, er nøgen 
och løyen paa sin krop med ett thre i sin hand». 

Dette Sagn kan først være opstaaet i det i6de Aar- 
hundrede, da Vildmanden, som det senere skal paavises, 
først indførtes i Billernes Vaaben af Torben Bille til Sandholt 
c. 1500. De i Sagnet anførte Lokaliteters Beliggenhed 
kunne bestemmes. Ellebrodam kaldes nu Elverdams Aa-, 
den danner paa en Strækning af omtrent i Mil Grænsen 
mellem Kjøbenhavns og Holbæk Amt og falder ud i Bramsnæs 
Fjord. Ved den findes endnu en Mængde Moller; de to 
Paderød M.,  Hesle,  Fristrup,  Elverdams M.;  men om Hune 


12 SAGN. 

Mølle haves ingen Efterretninger. I Merløse Herred, paa 
hvis Grænse Aaen løber, har Billeætten fra de ældste Tider 
haft Strøgods, og der er jo intet i Vejen for, at flere af 
disse Møller kunne være byggede af Slægten. Hesle Mølle 
forekommer — ligesom Ellebrodam — i det 15de Aarhun- 
drede^). Men vi skulle ikke fordybe os videre i disse 
Undersøgelser — Sagnet er jo selvfølgelig kun fremkommet 
for at forklare Vildmandens Tilstedeværelse i Vaabenet. 
Hornet, som skal have været paa Søholm, minder i paa- 
faldende Grad om det berømte sagnrige Horn paa Lyngby- 
gaard i Skaane, der jo ogsaa fra gammel Tid har tilhørt 
Billeætten, og vi have maaske her for os et Exemplar af 
de saa hyppig forekommende Vandresagn. 

Af Sagnene lære vi da kun, at Slægten i høj Grad 
har været blottet for vnrkeligt Kjendskab til sin Oprindelse. 
Da den i det i6de Aarhundrede stod paa Højdepunktet af 
Magt og Rigdom, har den følt Trang til at klare sig den 
første Oprindelse til saa megen Magt og Storhed, og i 
Mangel af en sikker Tradition har den maattet ty til sagn- 
agtige Udsmykninger og de usandsynligste Fortolkninger. 
Kun saa meget kan bibeholdes af Sagnets Elementer og 
staa fast for den historiske Undersøgelses Domstol, at Slægten 
er en oprindelig sjællandsk Slægt, og at den i Aarhundreder 
har været knyttet til denne Landsdel. 


II. 

Navn. 

Gaar man fra Sagnets frodige, men usikre Jordbund 
over til de faste og synhge Spor, som Slægtens ældste 
Generationer have efterladt sig i Historien,  saa er desværre 


Archivregistr.  IV.  109. 


NAVN. 1 3 

Udbyttet kun ringe. To Ledestjerner vise her Vej, Navnet 
og Vaabnet. Det er kun sjældent, at det første Hjælpe- 
middel er en Stolte for Undersøgelserne om den danske 
Adels Oprindelse. Slægtsnavnene ere jo i Almindelighed 
først blevne optagne længe efter, at arvelige Slægtvaaben 
vare indførte, og selv hvor de ere ældre end Vaabnet, 
vildlede de ofte, fordi de jævnlig overgik til de paa Spinde- 
siden beslægtede Familier^). Billenavnet har i saa Hen- 
seende det Fortrin, at det med Sikkerhed kan paavises 
længere tilbage i Tiden end Vaabnet, og at det saa godt 
som aldrig er blevet ført af andre i Slægten indgiftede 
Familier. Vi have jo allerede set, at Saxo vil føre Navnet 
helt tilbage til Kong Frode Fredegods Dage, og om vi 
end rolig kunne lade Sagnet ligge, saa bliver dog den 
Kjendsgjerning staaende, at Saxo har kjendt Navnet. At 
det ogsaa paa hans Tid maa have været baaret af en 
Slægt, er meget sandsynligt. Thi næppe 50 Aar efter hans 
Død lever der en Riddersmand i Danmark ved Navn Jakob 
Bille, og endnu flere Mænd, som bære Navnet Bille, fore- 
komme nævnede i Dokumenter og Breve i Løbet af det 
13de Aarhundrede, uden at det dog har været muligt at 
føre dem — ligesaa lidt som Hr. Jakob — ind paa Slægtens 
Stamtavle; thi det afgjørende Kjendetegn — Vaabnet — 
mangler. Navnets saa tidlige Forekomst har dog sin Be- 
tydning, saa meget mere som man med Sikkerhed kan 
paavise Slægtens uafbrudte Descendens fra den nærmest 
følgende Tid, Begyndelsen af det  14de Aarhundrede. 

Om end Navnet saaledes bruges som Slægtnavn allerede 
i det 13de Aarhundrede, er det dog en Selvfølge, at ikke 
alle Slægtens Medlemmer have ført det. Meget jævnlig 
træffes i det 14de, ja endog i det 15de Aarhundrede Doku- 
menter og Breve, i hvilke Medlemmer af Slægten benytte 
sig af den ældgamle Betegnelse ssun*,  «son» eller «son» føjet 


')  Hist. Tidsskr.  5. Række I.  605. 


14 


NAVN. 


til Faderens Fornavn. Hvor da Seglet mangler, staar man 
ofte hjælpeløs, naar ikke Brevets Indhold eller andre Kj ende- 
tegn kunne støtte Formodningen om, at det er en af Slægten, 
vi her have for os. Saaledes optræder i et Brev af iste 
Februar 1355 en Esbernus Nielsen. Seglet er borte, men 
Seglremmen findes, og denne, som er skaaret ud af et 
andet Brev, indeholder følgende Paaskrift: Omnibus cernen- 
tibus Esbernus Niclesson, dictus Billet) etc'). Her er 
Tvivlen løst, men i hvor mange Tilfælde maa ikke Under- 
søgelsen opgives som haabløs. Først henimod det 14de 
Aarhundredes Slutning trænger Navnet til Dels igjennem 
og føres fra nu af saa godt som af alle Slægtens Med- 
lemmer. Ret jævnlig træffe vi dog endnu Patronymet brugt 
i Seglene,  hvor det ikke bruges i Brevene,  og omvendt. 

Navnet skrives paa forskjellig Maade. Den ældste Form er 
Bille, dog forekommer ogsaa hyppig Formen ^Billæ^, ligesom 
Formerne Byllæ, Bylle eller Byle ikke ere ualmindelige, ja 
endog i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede de sædvanlige. 
Nogen fast Regel fandtes ikke, og ligesom man i det samme 
Brev jævnlig kan finde forskjellige Former for Navnet, saa- 
ledes er det ikke usædvanligt, at Seglet har Formen «Byld», 
medens Brevet har « Bylle » eller andre Former. Langt 
senere forekommer Navnet ^Bilde-^ , som sandsynligvis er 
en videre Udvikling af Formen «Byld», og formodentlig fik 
en videre Udbredelse gjennem det tyske Kancellis Breve. 
Om det beror paa en fejlagtig fremmed Udtale af Navnet 
eller om det er indført af Slægtens Medlemmer selv, maa 
staa hen. I det 16de og 17de Aarhundrede trængte denne 
Navneform igjennem og brugtes hyppig af Slægtens egne 
Medlemmer. Den fik saaledes en vis Hævd , men bør 
utvivlsomt forsvinde og give Plads for Familiens ældgamle 
Navn — Bille. 

Hvorfra stammer Navnet?   Som  bekjendt have  mange 


')  Dipl.  Arn.  Magn. Fase.  37.  4. 


NAVN. I 5 

gamle Adelsslægter optaget Vaabenmærket eller Hoved- 
farven i Skjoldet som Familienavn, ligesom det i enkelte 
Tilfælde kan paavises, at Slægten har taget Navn efter 
sin Hjemstavn. I Danmark forekomme mange Stednavne 
med Forbindelsen Bille. Saaledes nævnes 1373 «Billeberg» 
i Tudse Herred, ligesom der endnu i samme Herred findes 
en Landsby af Navnet «Billerup». I Løve Herred — Fami- 
liens gamle Hjemstavn — findes en Sø « Billesø », og en Sø 
af samme Navn træffes i Mols Herred i Jylland. Men disse 
Lokaliteter have snarere faaet deres Navn ved Slægten — 
saaledes som talrige Herregaarde med Billenavnet — end 
omvendt. I Holsten findes en Flod af Navnet « Bille », men 
det vilde dog være for dristigt at lade sig forlede heraf til 
at føre Slægtens Udspring tilbage til Holsten , naar der 
forøvrigt ikke foreligger noget andet Vidnesbyrd herom. 
Derimod tør det ikke forbigaas med Tavshed , at der i 
Schlesien i den tidlige Middelalder har levet en Slægt som 
kaldtes Bielde. Den var allerede uddød i det i6de Aar- 
hundrede, men det meddeles, at det har ført samme Vaaben 
og rimeligvis haft sam^me Herkomst som Familien Ebersbach. 
Ebersbach-Vaabnet beskrives saaledes: v.von Roth und Silber 
viermal quer-getheilt mit gewechsselten Tincturen's>'^). Dette 
Vaaben frembyder en overraskende Lighed med Billevaabnets 
maaske oprindelig firdelte, men senere kun tre Gange tvær- 
delte Skjold med vexlende Rødt og Sølv. Kommer hertil 
den mærkelige Navnlighed, forstaar man, at Genealogerne 
have gjort Tyskland til Slægtens Vugge. Muligheden herfor 
kan ikke benægtes, og den støttes af det paafaldende i, 
at netop denne Slægt i Danmark allerede i det 14de Aar- 
hundrede optræder med et Familienavn, da kun faa danske 
Adelsætter endnu førte saadanne, medens tyske Ætter 
brugte dem ganske almindeligt. Beviser i denne Sag, for 
eller imod, kunne næppe føres;  i selve Billeætten har ingen 


')  Kneschke, Deutsches Adelslexikon III.  2 — 3, jvfr.  I.  418. 


1 6 NAVN. 

Tradition  bevaret  noget  Vink,  som  kunde  pege  i den ene 
eller den anden Retning. 

Forkaste vi denne Gisning, staar der dog endnu en 
Mulighed tilbage til at forklare Navnets Oprindelse. Det 
er nemlig ikke ganske ualmindeligt, at Slægtnavne oprindelig 
ere opstaaede af Fornavne, som lidt efter lidt have skiftet 
Plads. Et Exempel herpaa er Navnet Frille, som oprindelig 
forekommer som Fornavnet Fridlev eller Frellev og forst i 
Begyndelsen af det 15de Aarhundrede optoges som Slægtnavn 
af den bekjendte Statsmand og Ridder Eggert Frille^). Det 
er da værd at lægge Mærke til, at i selve Billeslægten fore- 
kommer Navnet brugt som Fornavn. Bille Jakobsen og 
Bille Esbernsen (1380 — 1437) ^''^ Exempler herpaa. Ogsaa 
udenfor Billeætten forekommer det anvendt som Fornavn. 
I Vidner fra Hind Herredsthing 1406 og 1411 nævnes 
en «Billæ Clawes»; han fører adeligt Vaaben, nemlig et 
Skjold med en femoddet Stjærne og Omskriften «S. Clawes 
Petris. Han nævnes allerede 1391 som Væbner-). Ogsaa 
i Sverig træffes Navnet allerede i Begyndelsen af det 14de 
Aarhundrede brugt paa samme Maade. — Det vil vel aldrig 
lykkes at komme til fuld Klarhed over Navnets Oprindelse 
og dets Betydning, og Forsøgene i den Retning kunne derfor 
kun gaa ud paa at antyde forskjellige Muligheder, som ikke 
ligge altfor langt udenfor Sandsynlighedens Grænse. 


III. 
Vaaben. 


Paa  Grund  af  den  Uregelmæssighed  i  Stavemaaden, 
hvormed  Slægtnavne  i  tidligere Tider  behandledes,  er  det 


')  Se Hist. Tidsskr.  5.  Række V. 4. 

')  Top. .Saml.  Hind Hrd.  59.   Ribe Stiftskistes Diplomer  147  (meddelte 
af Hr.  Thisel). 


VAABEN. 17 

ikke usædvanligt, at Slægter med temmelig enslydende Navne 
forvexles med hinanden. For Billeættens Vedkommende frem- 
byde saaledes de to Slægter Bild og Bildt i saa Henseende 
en ikke ringe Fare, saa at endog Embedsmændene i Kan- 
celliet i det 1 6de og 17de Aarhundrede undertiden have 
taget Fejl af Navnene og derved fremkaldt Forvexlinger, 
som have bragt Urede i Slægttavlerne. Her kommer da 
Vaabnet til at føre det endelige Bevis. 

Billernes Vaaben var allerede i de ældste Tider, som 
nu, et delt og tre Gange tværdelt Skjold, afvexlende Rødt 
og Sølv. Det ældste bevarede Segl er fra Aaret 13 16; det 
er ført af Benedictus Bille, der var nærværende paa Sjæl- 
lands Landsthing den 24de Marts 13 16 og dér forseglede 
et Dokument, hvorved Fru Christine, Johan Sjællandsfarers 
Datter, tilskjødede S. Agnete Kloster i Roskilde Gods i 
Hammer Herred. Vaabnet er her firdelt, men om det er det 
oprindelige Vaaben, eller om Firdelingen kun er en Graveur- 
fejl, maa staa hen; thi allerede i de i Alder nærmest føl- 
gende, særdeles velbevarede Segl, hvori Vaabnet forekommer, 
findes det tre Gange tværdelte Skjold. De ere fra Aaret 1356 
og findes under et Dokument af 6te April 1356 og føres 
af de to Brødre Jon og Esbern Nielsen^). De to Sigiller vise 
kun Skjoldet uden Hjelm og Hjelmtegn, saaledes som Tilfældet 
var med de fleste Sigiller fra det 13de og 14de Aarhundrede. 
Stundum findes vel fra dette Tidsrum Sigiller, der omvendt 
kun vise Hjelm og Hjelmtegn, uden Skjold, men saadanne 
Exempler kjendes ikke fra Bille-Slægten. Det ældste kjendte 
Billesegl med Hjelm og Hjelmtegn foruden Skjoldet, er først 
Torben Jepsens 1443. Medens selve Skjoldemærket har 
holdt sig uforandret til den nyeste Tid, saa er Hjelmtegnet, 
der i det ovennævnte Segl af 1443 er to Vesselhorn, blevet 
forøget i Tidens Lob. 


^)  Arn.  Magn. Dipl.  Agnete  Klosters Breve  1 6  (meddelt  af Dr. H.  Peter- 
sen).  Geh. Arch. Voss. Voldborg Hrd.  io6. 
I. 2 


1 8 VAABEN. 

Allerede i Bent Persens Segl fra 1470 er hvert af 
Vesselhornene besat med fire Paafuglefjer; de forsvinde dog 
atter i hans Søn Klavs Billes Segl fra 1507, men gjenfindes 
15 13 i en hel anden Linje af Slægten, nemlig fort af Hans 
Bille til Egede, medens alle de øvrige Familiemedlemmer 
endnu dengang og længe efter føre Vesselhornene nøgne, 
selv dens mest fremragende Mænd som Hr. Anders Bille 
1 5 10, Hr. Eske Bille 1527, Hr. Knud Bille 1534, Hr. Klavs 
Bille (i tre forskjellige Signeter) 1536, ja endnu 1542. I 
Aaret 1548 har dog baade Hr. Eske og Hr. Anders faaet 
nye Signeter med Paafuglefjer, og derefter betragtedes de 
som en uundværlig Del af Hjelmprydelsen, der endnu fik en 
Forøgelse i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede ved Til- 
føjelse af en enkelt opretstaaende Paafuglefjer imellem Hornene. 
Saaledes føres det endnu den Dag i Dag. Denne Udsmyk- 
ning med Paafuglefjer er dog ingenlunde noget særegent for 
Bille-Slægten, men kjendes tværtimod fra mangfoldige andre 
Slægter, f. Ex. Brahe, Rosenkrantz, Kaas, Galskyt, Rud og 
mange flere. 

Vesselhornenes Farver have utvivlsomt altid været af- 
vexlende, som i Skjoldet, røde og hvide. Denne skak- 
tavlede Inddeling af Hornene er synlig paa de fleste Segl 
og ses første Gang tydelig paa Hr. Torben Billes Segl 1455. 

Allerede i det 14de Aarhundrede forekommer her til 
Lands saavel i Mands- som Kvindesegl Skjoldholdere, som 
oftest en kvindelig Skikkelse, holdende Skjoldet i den ene 
og Hjelmen i den anden Haand. I første Halvdel og 
Midten af det følgende Aarhundrede greb denne Mode 
ikke saa lidt om sig. Nu benyttedes ikke blot menneske- 
lige Skikkelser, Vildmænd, harniskklædte Riddere, men Engle 
(især brugte af Gejstligheden), Drager, Lindorme, Løver, 
Bjørne, Ørne etc, snart en enkelt, snart to; rnen alle disse 
Skjoldholdere ad.skilte sig fra Nutidens derved, at de ikke 
vare Dele af Vaabnet, men kun en vilkaarlig Udsmykning 
af Signetet saaledes,  at en og samme Mand havde forskjellige 


VAABEN. 19 

Skjoldholdere i sine forskjellige Signeter. Fra den Tid 
kjendes ingen Bille-Segl med Skjoldholdere. Moden gik 
hurtig af Brug blandt Adelen, og inden det 15de Aar- 
hundrede var omme, fandtes den kun i Konge-Seglene. 
Men allerede i Begyndelsen af det i6de Aarhundrede viser 
Vildmanden sig første Gang i Bille-Vaabnet, nemlig i Tor- 
ben Billes Segl 1504. Han er allerede dér smykket med 
en grøn Krands om Hovedet (undertiden urigtig opfattet 
som en Hat), sin Kølle bærer han under Armen. Han staar 
her paa Skjoldets venstre Side, senere findes han hyppigst 
paa dets højre Side. Gjennem hele det i6de og 17de Aar- 
hundrede er det dog kun af og til, at han gjenfindes i Si- 
gillerne ; dertil var Skjoldholdere gaaet alt for meget af 
Brug. End ikke i Bryske-Segl finder man altid den om 
Skjoldet bugtede Lindorm, som var et Særkjende for denne 
Slægt. Mærkelig nok kjendes der intet Forsøg fra ældre 
Tid paa af symmetriske Hensyn at give ham en Staldbroder 
ved Skjoldets anden Side, end ikke, da Vaabnet i forrige 
Aarhundrede forbandtes med Brahernes; først ved Slægtens 
Optagelse i Grevestanden blev det anset for nødvendigt at 
give ham en Medhjælp til at bære det nu stærkt forøgede 
Skjold; men om disse Vaabenforandringer vil der senere 
blive talt. Den adelige Bille-Slægt fører derimod endnu 
alene en enkelt Vildmand; kun det i Norge bosatte Medlem 
af Slægten har anbragt den norske Løve med Hellebard som 
Skjoldholder paa Skjoldets modsatte Side, men dette skyldes 
kun et personligt Lune og har vistnok ingen officiel Sanction. 
Et med Billeslægtens nær beslægtet Vaaben — et delt 
og to Gange tværdelt Skjold — førtes af flere sjællandske 
Familier, hvoraf nogle bare Slægtnavnene Taa og Skytte. 
Der synes dog ikke at være nogen Slægtforbindelse mellem 
dem og Billeætten. Derimod uddøde i Aaret 1884 paa Sværd- 
siden en Familie, som — uden noget sikkert begrundet 
Bevis — sagde sig at nedstamme fra Billerne. Det var de 
saakaldte  <fblaa»  Biller,  som forte  det samme Vaaben,  men 


20 SLÆGTREGISTRE. 

med   blaat   i   Skjoldet   overalt,   hvor   den   ægte  Billeæt 
fører rødt ^). 


IV. 

Slægtregistre og de ældste Slægtled. 

De ældste Slægtregistre over Billeætten foreligge i 
Slægtebøgerne. Medens disse for det i6de og 17de, ja 
undertiden endog for en Del af det 15de Aarhundredes Ved- 
kommende give mange værdifulde Oplysninger, er deres 
Værd for de ældste Slægtleds Vedkommende mere tvivlsomt. 
De støtte sig ikke paa Monumenter og Dokumenter, men 
paa gamle Overleveringer og Sammenstillinger af ældre Op- 
tegnelser. Undertiden har vel Traditionen bevaret noget 
utvivlsomt sandt, men den genealogiske Opstilling af Slægt- 
leddene slaar sjælden til. Billernes Slægtregistre frembyde 
gode Exempler herpaa. Stamfaderen — hedder det — er 
Peder Bille, men hvem hans Fader og Moder var, det véd 
Ingen, thi det er længe siden, han var til; heller ikke véd 
man, hvem hans Hustru var, men han havde to Sønner, 
Lave og Erik. Lave bliver gift med Anne Brok, de have 
en Datter, Kirsten, som ægter Ebbe Valdemarsen Galt. 
Men Lave kommer i Kongens Unaade, han drager hele sin 
Slægt med sig i Faldet og mister selv Livet. Og nu hedder 
det: Paa den Tid vare de Biller en stor Slægt, «de var 
mange paa Sværdsiden, som vi ikke have faaet Navn paa». 
Laves Slægt er altsaa uddød, men fra Broderen Erik og 
dennes Hustru Else Litle nedstamme de følgende Slægtled, 
som efter Slægtebøgerne vilde faa følgende Udseende: 


^)  Disse Bemærkninger om Bille-Vaabnet skyldes Hr. Archivassistent Thiset. 


SLÆGTREGISTRE. 21 


Peder B. 

Lave  B. 
© Anne Brok 

Erik B. 
© Else Lille. 

1 

Kirsten. 
© Ebbe Galt 

Bent  R.       Jcni  B. 
© X.  X.       t ugift. 

Torben  B. 

© N. N. 

i 

Jon B.      Jens B.    Erik B. 
© Lene Limbek. © N. N.    © N. X. 

1            1 

Herluf B. 

Xiels B 

Margrethe    Kirsten.   Jørgen  B. 

© Xiels Aren-    Ida.    © i.  N. N. 

feld. Sofie. 2. N. X. 


1) Peder B. -) Erik B.t. Solrod 
t. ^ © Ellen Glob. 

Lyngbygrd. 

Kirsten. Karen. Kristine. Margr. Ingb. 
©Peder ©Torben  ©Jep 

Lange. Rosensp. Urne. 


Sammenligne vi nu denne Stamtavle med den, som 
fremgaar af sikre historiske Aktstykker, saa viser det sig, 
at de sidste Slægtled ere nogenlunde paalidelige. Erik Bille 
til Solrød (o: Solbjerg) levede i Midten af det 15de Aar- 
hundrede, var gift med Else Glob og havde de fem nævnte 
Døtre. Margrethe Bille var — som det siges — en Datter 
af Jon Bille og Lene Limbæk og gift med Kansleren Niels 
Arenfeld. Men de foregaaende Slægtled ere alle fejlagtige. 
Peder Bille til Lyngbygaard var ikke Broder, men Næst- 
søskendebarn til Erik. Hverken Eriks eller Peders Fader 
hed Jørgen, og skjønt der vel forekommer Mænd i Bille- 
slægten med de Navne, som Stambøgerne have optegnet for 
de ældste Slægtled, saa er Sammenstillingen aldeles umulig 
at finde Rede i. Forvirringen stiger til det højeste, naar 
man sammenligner de Slægtled, som Slægtebøgerne opstille i 
samme Led, med dem, som Aktstykkerne vise leve samtidig. 
Det vil da vise sig,  at Jon Bille, som i Virkeligheden er et 


22 HR.  JAKOB  BILLE. 

Slægtled yngre end Erik Bille, i Slægtebøgerne gjøres to 
Slægtled ældre end Erik, altsaa sættes tre Slægtled længere 
tilbage,  end han i Virkeligheden har været. 

Man faar efter denne Prøve ikke nogen stærk Tillid til 
den tragiske Fortælling om Hr. Lave Billes Kamp med 
Kongen, som paa saa pompøs en Maade indleder Slægte- 
bøgernes Meddelelser om Billeslægten. Vi maa sikkert lade 
saa vel denne Episode som Slægtskabsforbindelsen med Fa- 
milien Galt forsvinde af Historien, indtil der foreligger andre 
og mere paalidelige Vidnesbyrd. De Stamtavler, som vi i 
det følgende skulle opstille, ere udelukkende grundede paa 
samtidige Aktstykker og Dokumenter. 

Medens Lave Bille og hans Bedrifter saaledes maa be- 
tragtes som i det mindste i høj Grad tvivlsomme, maa man 
stille sig noget anderledes overfor en Del Mænd af Navnet 
Bille, hvis Existens kan godtgjøres, men som dog alligevel 
ikke tør opføres paa Slægtens Stamtavle af Mangel paa 
Kjendskab til deres Forbindelse med de første sikkert paa- 
visehge Led af Slægten. At de dog have tilhørt denne, 
tør betragtes som i høj Grad sandsynligt. Det er bekjendt, 
at de samme Fornavne vedholdende brugtes i samme Slægt, 
og de Mænd, som vi i det følgende skulle nævne, bære. 
saa godt som alle, Fornavne, der ere vel kjendte i Bille- 
slægten. 

Ridderen, Hr. Jakob Bille, levede paa Kong Erik Plov- 
pennings Tid; men kun hans Navn er bevaret. Han var til 
Stede i Slangerup den 7de Avgust 1246 sammen med Kong 
Erik Plovpenning, Marsken Harald og flere høje gejstlige og 
verdslige, da Saxe Torbensen skjænkede Esrom Kloster sine 
Ejendomme i Nøddebo ^). Omtrent samtidig med ham maa 
Hr. Torkil Bille have levet. Han var gift med Benedikte 
Christiernsdatter,  Søster  til  Brødrene  Tyge  og Ebbe Chri- 


^)  Thorkelin,  Dipl. Arn. Magn.  I.  157.   O. Nielsen,  Codex Esromensis 
S.  117. 


NIELS  TORKILSEN. 23 

stiernsen, hvis Slægt ikke kjendes. Hr. Torkil er kun be- 
kjendt ved sin Søn, Magister Niels Torkilseyi, Kannik i 
Lund. Vi føres ved denne Mand tilbage til hin mørke Tid 
i vort Fædrelands Historie, da Gejstligheden havde rejst 
den store Kamp mod Kongemagten og delt Folket i fjendt- 
lige Lejre. Magister Niels kæmpede ikke som saa mange 
af sine Standsfæller for Kirkens Sag, han nævnes tværtimod 
som Tilhænger af Kong Erik Glipping i dennes Strid med 
Jakob Erlandsen, og blev som saadan den lode September 
1267 lyst i Ban af Pavens Legat Guido tillige med Kongen 
og Dronningen, Bisperne af Børglum og Aarhus foruden mange 
Prælater, deriblandt hans Medbrødre i Lund, Ærkedegnen 
Erland og Kanniken Thord ^). Men denne Banlysning kom 
— som det synes — aldrig til Udførelse, lige saa lidt som 
det Interdikt, der var lyst over hele Landet -). Med Ærke- 
degnen Erland, en nær Slægtning men dog Modstander af 
Jakob Erlandsen , har Niels Torkilsen staaet paa den ven- 
skabeligste Fod, saa at Erland i sit Testament af 21de 
Oktober 1269^) endog udnævnte ham tillige med Ridderen 
Jon Litle til Executores testamenti. Efter Jakob Er- 
landsens Død lode Marts 1275 blev Erland af Kapitlet 
udvalgt til Ærkebiskop i Lund. Kort efter begav Magister 
Niels sig paa Vejen til Avignon, hvor Pave Gregor X. 
just dette Aar holdt et Kirkemøde. Det tør vel betragtes 
som givet, at han har foretaget denne Rejse for at faa sin 
Vens Valg til Ærkebiskop godkjendt af Paven. I Avig- 
non udstedte han den i6de Avgust 1274 et Gavebrev eller 
et Slags Testament, hvorved han skjænkede sit Gods i Aby 
(Væmundhøgs Herred i Skaane) og i Saxtorp (Harjagers 
Herred i Skaane) til forskjellige kirkelige Øjemed, hoved- 
sagelig i Lunde Domkirke,  imod Aflioldelsen af Messer for 


')  Script,  rer.  Dan.  V.  606 — 607. 

^)  Jvfr.  Pal -Muller  i  Vidensk.  Selsk.  Skr.  5.  Række.   Hist.  og  philos. 

Afdel. IV. 368—70. 
')  Suhm, Hist. af Danmark X. 998 — 1000. 


24 JON  BILLE. 

hans Fader, Moder og Morbrødre, efter hvem han havde 
arvet Godset, og for hans Søstre, Fruerne Margrethe, Ce- 
cilie og Johanne^). Han er sandsynHgvis død 17de August 
1275 som Subdiakon i Lund faa Dage efter sin Ven, Ærke- 
biskop Erland; hans Aartid fejredes paa denne Dag i Lunde 
Kirke. Man har formodet, at Magister Niels Bille er den 
samme som den Magister Petrus de Dacia, der ca. 1250 
studerede i Paris, og af hvis Arbejder der endnu er bevaret 
tre latinske Prædikener"-). De vise ham som en Modstander 
af den da herskende skolastiske Theologi og som en Til- 
hænger af den praktisk -kristelige Theologi, hvis Hoved- 
formaal  var  at  virke  indtrængende paa Tilhørernes Følelse. 

Om Hr. Torkils tre Døtre er intet bekjendt. 

Var Niels Torkilsen Bille en Ven af Kongehuset og 
Modstander af Jakob Erlandsen, saa møde vi i Kanniken 
^on Bille en Mand, som i den store Kirkestrid under Erik 
Menved og Jens Grand har kæmpet for Hierarchiet og imod 
Kongemagten. Han har paa mødrene Side været beslægtet 
med den mægtige Hvideæt, hvis Kamp med Kongemagten 
rystede Danmark i sin inderste Grund. Domprovsten i Lund, 
den fra Hvideslægten i lige Linje nedstammende Trugot 
Pust, Ærkebiskop Jens Grands Ven og Tilhænger, kalder i 
sit Testamente af 25de Novbr. 1289 Jon Bille sin «nepos» 
(formodentlig Søstersøn) og udnævner ham til Executor testa- 
menti. Han var Kannik baade i Lund og i Roskilde. Det 
var ikke usædvanligt, at Gejstlige vare Medlemmer af flere 
Kapitler, og det stadfæstes i dette Tilfælde af et Brev af 
iste Marts 1292, hvorved Pave Nicolaus IV. tillader 5 Kan- 
niker i Lunde Stift, deriblandt »Johannes dictus Bille*, paa 
Grund  af Ærkebiskop Jens Grands Forbon og fordi de vare 


*)  Diplomatår. Svecanum I.  477 — 7S.   Smlgn. .Suhm,  Hist.  af Danmark X. 

705 — 706  og Script,  rer.  Dan.  IV.  53. 
')  Se  Skat  Rørdams  interessante  Afhandling  i  Ny  kirkehist.  Saml.  III. 

265-318. 


DE  ÆLDSTE  SLÆGTLED. 2 5 

Ærkebispen oprigtig hengivne, at maatte besidde to gejstlige 
Beneficier. Jon Bille døde 12te Maj 1303; han er maaske 
identisk med den « Johannes dictus Byllæ», Præst i Søborg, 
der nævnes som Vidne 26de Novbr.  1301 ^). 

Som det vil bemærkes, er det næsten udelukkende gejst- 
lige Personer, vi her have gjort Bekjendtskab med. At vi 
kun kjende dem og ikke deres verdslige Slægtninge, er selv- 
følgelig begrundet i den Magerhed i de skriftlige Oplys- 
ninger, som karakteriserer den tidligere Middelalder. Kun 
sjælden findes Oplysninger, som ikke paa en eller anden 
Maade ere knyttede til det kirkelige Liv; det var jo Kloster- 
brodre og Kapitelgejstlige, som nedskreve og opbevarede 
de faa skriftlige Levninger, vi have tilbage fra Tiden før 
Unionen, og deres Interesse drejede sig væsentlig om 
deres Klostres og Kirkers snævre Anliggender. Først i det 
14de Aarhundrede vinde Bidragene til Adelshistorien og 
den politiske Historie mere og mere i Fylde og Interesse, 
inden den Tid træffe vi saa godt som udelukkende Adels- 
mænd i Forbindelse med Kirken. Det er da ogsaa til dette 
Aarhundredes Begyndelse , at man med Sikkerhed kan føre 
de ældre danske Adelsslægters Stamtavler tilbage, og her 
møde vi da ogsaa den Mand, der maa nævnes som Bille- 
ættens Stamfader. Kun med største Forbehold have vi 
derfor her optaget de første spredte og usikre Led i Slæg- 
tens Historie: 


Jakob Bille Torkil Bille 

© .' © Benedikte Christiernsdatter. 

i 


? Jon. Niels.   Margrethe.   Cecilie.  Johanne. 

Kannik i Kannik i 

Lund og Roskilde Lund 

12S9— 1303. 1267— 1275. 


')  Om Jon Bille  se Diplomatår. Svecanum II. 83 — 85,  Ny kirkeh. Saml. 
III. 397,  Script, rer. Dan. I.  296,  Codex Esromensis  S.  164. 


26 NIELS  BILLE  OG  HANS  AFKOM. 

Med det 14de Aarhundrede vinder man et fastere Grund- 
lag for Billeslægtens Genealogi. Om Historie kan der endnu 
ikke være Tale. Saa sparsomt flyde Efterretningerne, at 
vi kun kjende nogle faa Medlemmer af Slægten, og af 
disse for det meste kun Navnet, ja jævnlig nok kan Navnet 
kun bestemmes gjennem Sønnens Navn. Som Stamfader for 
Slægten maa da nævnes Ridderen Niels Bille. Hvad der 
vides om ham, er hurtig fortalt. I Aaret 1307 pantsatte 
han i Kong Eriks Nærværelse sin Gaard i Kalby (Kathælby) 
i Hammer Herred til Klostret i Næstved for 100 Mark Sølv^). 
Han var Fader til en talrig Slægt, hvoraf vi kjende Sønnerne 
Jon, Oluf, Jakob. Esbern, samt en femte Broder, hvis Navn 
ikke kjendes, men hvis Søn Jakob blev Stamfader til Bjerg- 
bygaard- eller Lyngbygaard-Linjen. Det er disse Brødre, 
fra hvem den talrige og mægtige Slægt nedstammede, som 
indtil Slutningen af det 15de Aarhundrede blomstrede paa 
Sjælland, og som talte mange indflydelsesrige og dygtige 
Medlemmer, der ved Giftermaal med ansete Slægter bragte 
Rigdom og store Besiddelser ind i Familien. Oprindelig 
knyttet til Hovedgaarden Solbjerg i Solbjerg By, Love 
Herred, nærved Slagelse, strakte den efter Haanden sine 
Besiddelser over større Dele af Sjælland og Skaane, indtil i 
Midten af det 15 de Aarhundrede Ridderen Torben Bille, 
efter at de øvrige Grene af Slægten vare uddøde, blev 
Stamfader for de yngre og langt mægtigere Linjer, hvoraf 
enkelte endnu blomstre. Flere af disse Linjer skrev sig til 
Solbjerggaard, der saaledes maa betragtes som Familiens 
gamle Ætgaard. 

Fra gammel Tid fandtes her en Hovedgaard. 1269 
skjænkede Thrugillus Arnkieteisen noget Gods i Solbjerg 
til Sorø Kloster; det kom senere med andet af Klostrets 
Gods i Solbjerg tilbage til den samme Familie, af hvilken 
ovennævnte   Thrugillus's   Sønnesøn   Thrusfillus   In^emarsen 


')  Script,  rer. Dan. IV.  399. 


SOLBJERGGAARD. 27 

1339 udtrykkelig siges at eje Hovedgaarden (curia principalis) 
i Solbjerg. Efter Thrugillus's Farbroders, Johannes Kalfs 
Død, arvede dennes Svigersøn, Johannes Jonsen Gods i 
Solbjerg, deriblandt en Bondegaard (curia villicalis) ^). Fra 
denne Slægt er Ejendommen sandsynligvis gaaet over til 
Billeslægten, om igjennem Slægtskabsforbindelse eller ved 
Kjøb er det nu umuligt at sige. Hvor Slægten før har været 
bosat, kan ikke oplyses. At Hr. Niels Bille pantsætter Gods 
i Hammer Herred 1307, kunde lade En formode, at Familiens 
Hjemstavn maatte søges her; men netop i dette Herred 
finder man i den historisk bekjendte Tid ingen Ejendom, 
som tilhører Slægten. Heller ikke kan Kanniken Niels Tor- 
kilsens Gavebrev føre paa det rette Spor; thi de Ejen- 
domme i Skaane, som han skjærtkede til forskjellige kirke- 
lige Øjemed, vare hans Mødrenearv. 

1356, 6te April, sælger Væbneren Johannes Andersen 
af Solbjerg (en halv Ørn) Kong Valdemar Atterdag et Øre 
Bol i Ulstrup i Løve Herred for 20 Mark Sølv, som hans 
Hustru Cecilie havde arvet efter sin Fader Bo Tuesen af 
Skaftelev. Som Vidner have forseglet Johan Nielsen af 
Kragerup (et Anker), Jon Nielsen af Solbjerg og Eshern 
Nielsen af Solbjerg. De føre begge Bille- Vaabnet'-). Brø- 
drene Jakob og Oluf Nielsen kjendes kun gjennem deres 
Børn, Jakob gjennem sin Søn Billæ eller Niels Jakobsen, 
som først skrev sig til Sasserup (i Søstrup S., Merløse Herred), 
senere til Æbletved (Butterup S., Merløse Herred); Oluf 
gjennem sin Datter Hilleborg (Hælenburg), som 7de Septbr. 
1374 gav sin Farbroder (patruo) Esbern Nielsen Fuldmagt 
til at tilskjøde Jakob, kaldet Halfwegge, hendes Gods i 
Ferslev ^).   Han  har  formodentlig  ikke  efterladt  sig  flere 


')  Script,  rer.  Dan.  W .  507—508. 

')  Afbildede  som Xr. 2  og 3  i de Segltavler,  som skulle medfolge dette 

Værk. 
^)  Dipl. Arn. Magn. Fase. 37. 6. 


28 DEN  ÆLDRE  SLÆGTS  FIRE  GRENE. 

Børn. Den femte Broder, hvis Navn ikke kjendes, havde 
Sønnen Jakob, som skrev sig til Bjergbygaard og senere til 
Lyngbygaard. Der bhver altsaa nu kun fire Linjer, ned- 
stammende fra Niels Bille, som vi kunne opkalde efter de 
Hovedgaarde, deres Efterkommere senere vise sig at være 
i Besiddelse af: i) Hallelev-hmjen, efter Gaarden Hallelev i 
Nærheden af Solbjerg, nedstammende fra Esbern Nielsen; 
2) Æålelved-h'mjen fra Jakob Nielsen; 3) Soldjer^-'hmjen 
fra Jon Nielsen og 4) Bjergby- eller Lyngbygaard-\J\x\]t.VL, 
efter Lyngbygaard i Skaane, som i det følgende Slægtled 
kom i Familiens Besiddelse. 


Idet vi nu efter denne Redegjørelse for de ældste Slægt- 
led gaa over til at behandle de enkelte Grene af Familien 
og skildre dens Medlemmers Levnetsløb, skulle vi i korte 
Træk tegne den Baggrund, paa hvilken de første og be- 
tydeligste Mænd af Slægten optræde. Det er Kongedømmets 
Opblomstringstid, Landets Regenerationsperiode med den 
store Udvikling af alle Folkets Kræfter, som gaar forud for 
og ledsager den begyndende Unionstid, i hvilken disse 
Mænd færdes og have Lod og Del. Kong Valdemar Atter- 
dags Gjerning havde baaret Frugt, han havde gjenoprejst 
Landet og Folket fra dets dybe Fornedrelse, han havde 
kæmpet mod den lovløse Stormandsvælde, men endnu ikke 
kuet den. Hans berømte Datter var gaaet i hans Fodspor. 
Med hensynsløs Energi fuldførte hun sin Faders Værk, Stor- 
mændene bragte hun til at underkaste sig, hun nedrev deres 
Borge, tilbagetog eller kjøbte Kronens Gods, som i urolige 
Tider var frataget Kronen og kommet i Adelens Hænder. 
Hun knyttede Gejstligheden til sig ved rige Gaver og ved 
at optage dens bedste Mænd blandt sine fortroligste Raad- 
givere. Ligesom hun styrkede Kongemagten indadtil, grund- 
lagde hun ved Foreningen med Norge og Sverig, ved sin 
snilde og overlegne Politik lige overfor Hansestæderne,  ved 


DROXNIXG  .MARGRETHES  TID. 29 

Ægteskabsfoibinclelser med den engelske Kongeslægt og 
den tyske Kejserfamilie Danmarks Anseelse udadtil. Det 
var en bevæget og begejstret Tid, som maa have skabt store 
Mænd og store Tanker, bragt de største Modsætninger for 
Dagen, det dybe Fald og den hurtige Ophøjelse til Magten. 
Men alt overskygges af Dronningens mægtige Personlighed; 
kun glimtvis spore vi de Kræfter, som maa have rørt sig i 
Folket, og da kun i Samfundets højere Lag. De sparsomme 
skriftlige Levninger fra hin Tid vise os kun de ydre Omrids 
af Tidens Historie, kun sjælden gives der os Lejlighed til 
at trænge ind og skue de dybere liggende Aarsager og de 
mere vidtrækkende Virkninger af de store Begivenheder. 
Og gaar det saaledes med Landets og Folkets Historie, hvor 
meget mere da ikke med de enkelte Slægters. Vi møde 
disse Riddere og Væbnere som politiske Underhandlere, som 
ivrige og driftige Styrere af Gods og Ejendom, men deres 
Karakter og Personlighed træde kun frem i de ydre Om- 
rids; kun en sjælden Gang lykkes det at fralokke de gamle 
Pergamenter en Oplysning om selve Personligheden, og den 
viser os da enten kun den raa og havesyge Herremand, som 
røver og plyndrer paa Veje og Strømme, som mishandler 
sine Bønder og bedrager sin Slægt, eller den af Samvittig- 
hedsnag grebne Synder, som udsoner sine mange Fejl ved 
paa sit yderste at skjænke Gods og Guld til Kirker og 
Klostre, der igjen har stor Møje med at værge det erhvervede 
Gods mod Familiens Efterstræbelser. Det er da særlig den 
retslige Side af Datidens Liv, der træder skarpt frem fra 
den mørke Baggrund. I langt højere Grad end nu fordredes 
dengang af alle Statens Borgere Kjendskab til Loven og 
Retten. Folkets egen Deltagelse i Udøvelsen af Retten var 
endnu ikke sunket ned til en blot Form, paa Herredsthing 
og Landsthing mødte endnu alle for at faa deres Retsstridig- 
heder paadømte af selvvalgte Dommere. Tusender er de 
endnu bevarede Breves Antal fra det 14de og 15de Aar- 
hundrede,  i  hvilke Datiden  har  lagt  sin Opfattelse  af Lov 


ADELSBREVE. 


Og Ret for Dagen. Det var jo en Hovedopgave for enhver, 
der ejede om end nok saa lidt, at bevare som Slægtens 
kosteligste Ejendom disse Pergamentsbreve med hængende 
Segl i uskadt Stand, paa hvilke Slægtens Ret til Gods og 
Ejendom støttede sig. I stærke, jærnbeslaaede Kister, skjulte 
i Borgens eller Husets sikreste Rum, bevarede man disse 
kostbare Skatte, paa hvilke Familiens Velfærd beroede. Det 
er Resterne af disse Skatte, som, hvorvel de nu kun ere til 
Stede i ringe Antal imod hvad der engang fandtes, dog ere 
de bedste og i mange Tilfælde de eneste Budbringere om 
Personer og Begivenheder i henfarne Tider. 

For den ældre Billeæts Vedkommende er det nu en 
lykkelig Omstændighed , at iblandt de mange mer eller 
mindre bekjendte Medlemmer af Slægten rager en enkelt 
Mand i Vejret saa vel ved sin høje Rang og indflydelsesrige 
Stilling i Staten som ved sin store Klogskab og Dan- 
nelse. Det er Lunds bekjendte Ærkebiskop, Dronning Mar- 
grethes fortrolige Raadgiver, Peder Lykke, som vel bærer 
Navnet Lykke, men i Virkeligheden er en Bille. Det er 
ham, der saa vel ved sin stærke Slægtfølelse som ved sin 
mægtige Indflydelse drager sin Familie, der hidtil har ind- 
taget en mere tilbagetrukken Stilling, frem i første Række 
blandt Landets fremragende Slægter og derved lægger en 
Grundvold til dens fremtidige Storhed, som Slægtens mest 
formaaende Mand i det 15de Aarhundrede, Hr. Torben Bille 
til Svanholm og Søholm, senere yderligere skulde befæste 
og udvikle. Forinden vi .skildre denne mærkelige Mands 
Levned.sløb, skulle vi kaste et Blik paa de Grene af Slægten, 
som kun naaede en kortvarig Blomstring og uddøde inden 
Midten af det  15de Aarhundrede. 


Ferste Afsnit. 


Hr.  Niels  Billes  Efterkommere. 


I 


F-ø-rste Kapitel. 


Hallelev - Lipien. 


Åi 


J Hr. Niels Billes Sønner kjende vi bedst til Esbern 
Nielsen, kaldet Bille. Han og Broderen Jon nævnes første 
Gang 1355, da de tilskj ødede Valdemar Atterdag to Gaarde 
i Østrup (Aarby S., Arts Herred ^). Dette Gods maa de 
have arvet efter en Slægtning, muligvis Farbroder, Benedikt 
Bille, som allerede forekommer 1316^) og 13 17, da han 
som Vidne forseglede et Brev. hvorved Nicolaus Hjort til- 
skjødede Hertuginde Elisabeth af Halland alt sin Hustrus 
Fædrenegods, deriblandt mærkelig nok en Hovedgaard i 
Allinde, det Gods hvortil Billeslægtens Navn senere hen 
fortrinsvis skulde være knyttet'^). De omtalte Gaarde i 
Østrup tilhørte oprindelig Ridderen Saxe Pedersen, som 
imidlertid maatte pantsætte dem til Benedikt Bille den iste 
Novbr.  1346 for 20 Mark rent Sølv.   Hvis han ikke betalte 


')  Archivregistraturer I. 49. 

')  Se ovenfor S.  17. 

')  Geh.  Arch.  Voss.  Skipp.  Hrd.  i a.   (Seglet mangler).   Udt.  i Suhm 
XI.  799.    Samme  Aar  er  han  ogsaa  Vidne  under  et  Brev,  hvorved 
Fru  Christine,  Enke  efter  Hr.   Knud  Mule,  sælger  Abbed  Peder  i 
Ringsted sit Gods i  Sprækløse.   Scriptor. rer.  Dan.  I.  299. 
I- 3 


34 


ESBERN  NIELSEN. 


Pengene tilbage inden Mortensdag det følgende Aar, skulde 
Benedikt Bille have Ret til at hæve og nyde Indtægterne af 
de to Gaarde, indtil de atter indløstes for den laante Sum. 
Dog skulde Hr. Saxe have Ret til at indløse den ene 
Gaard for Halvdelen af hele Pantesummen, og Benedikt 
Bille Ret til, naar Gaardene igjen indløstes, at beholde et 
Allodie — »sædvanlig kaldet Aalf» — i den ene Gaard for 
sig, og derfor give tre Øre Sæd^). Gaardene blev dog ikke 
indløste, thi det er upaatvivlelig de samme to Gaarde, Jon 
og Esbern Nielsen 9 Aar senere overdroge Kong Valdemar. 
I Mellemtiden maa da Benedikt Bille være død. De to 
Brødre Jon og Esbern optræde — som allerede oven for 
omtalt — atter i Fællesskab som Vidner under Jens Ander- 
sens af Solbjergs Brev til Kong Valdemar af 6te April 1356. 
Esbern Nielsen har været en Mand af Betydning. I 
Aarene 1365 — 1367 nævnes han som Kong Valdemars Justi- 
tiarius, det er Retterthings- Kansler, eller, som denne fra 
Midten af det 15de Aarhundrede kaldes, Rigens Kansler. 
Som saadan var han den vigtigste Embedsmand ved Kongens 
Retterthing, der udstedte Stævninger til Retten, affattede 
dens Domme, samt forsynede disse Dokumenter med det 
kongelige Segl, som var under hans Varetægt*). Han har 
fulgt Kongen paa hans Rejser i Kongeriget, — ingen maatte 
jo stævnes udenfor den Provins, hvor han var bosat — , og 
vi finde Esbern Nielsen i Virksomhed saa vel i Sjælland 
som i Jylland og Skaane^). Denne hans Virksomhed stand- 
sedes ved Krigen med Hansestæderne, da Valdemar drog 
ud af Landet, og efter Kongens Tilbagekomst indtraadte 
Esbern  Nielsen  ikke  paa  ny  i  sin  gamle  StilUng.   Under 


^) «Si vero idem Benedictus propriam unam Allodiara, commuiiiter dictam 
Aalf, in una curia habere voluerit, miclii tres oras an., si redempta 
fuerint, dåre teneatur.«   Orig. i Geh. Arch. Voss. Arts Herred 73. 

=*)  Hist. Tidsskr. I.  345, jvfr.  S.  280. 

') Suhm XIII. 556, 562, 564, 588. Matzen, Den danske Panteret 
S. 472. 


ESBERN  NIELSEN. 35 

Krigen finde vi ham bosat i Roskilde, i hvilken By han 
havde hentet sin Hustru. Han var gift allerede 1355 med 
Margrethe, en Datter af Gyncekinus Klavsen af Falkedal, 
Borger i Roskilde, af en adelig Slægt, som førte i sit 
Vaaben to Ørnekløer over Kors. Et interessant Dokument 
af iste Febr. 1355 giver Oplysninger herom. Ovennævnte 
Datum udstedte Esbern Nielsen et Brev angaaende Skiftet 
mellem ham og Karl Nielsen af Hørby ^) paa deres respektive 
Hustruers Vegne. Karl Nielsen var gift med Gyncekins 
Enke Katharina, altsaa Esbern Nielsens Svigermoder, og 
fik som sin Part en Gaard i Roskilde i S. Mikkels Sogn, et 
Hus i Ferslevlille i Horns Herred, 2 Gaarde i Thorslunde, 
nogle Gaarde i Tostrup og Kragelænge, en Halvgaard i 
Baldersbrønd, et Hus i Svogerslev,^ samt Halvdelen af noget 
Gods i Hersted. Brevet er medforseglet af Broderen Jon 
Nielsen^). Ti Aar efter, den 8de Septbr. 1365, overlod 
K.arl Nielsen og Hustru Esbern Nielsen ovennævnte Ejen- 
domme tillige med alt deres Gods i Bregentved paa det 
Vilkaar, at han skulde indløse Gaarden i Roskilde, som var 
pantsat, og lade sin Svigermoder bo der frit, saa længe 
hun levede, samt give hende til aarlig Underhold 10 Pund 
Rug, 20 Pund Byg, 2 Høveder, 6 Svin, 8 Faar, 20 Ænder, 
40 Høns, en Læst Kul og 40 Læs Brænde. Led Gaardene 
Skade ved Ildebrand eller Krig, skulde han faa et til Skadens 
Størrelse tilsvarende Afslag i den aarlige Afgift. Desuden 
fik han Fuldmagt til at indløse Ægteparrets pantsatte Gods 
i Slangerup, Lystrup, Blangslev, Viersløv, Jyderup og Ferslev- 
lille. Tillige skjænkede Svigermoderen ham al sin Ret i 
Byen  «Sotorp»'^). 

Denne store Arv stammede fra Gyncekinerne eller, som 
Familien senere kaldte sig, Mule.   Som Navnet antyder, var 


^)  Søn af Niels Tuesen i Hørby. 

'■')  Orig.  i Am.  Magii.  Dipl. Fase.  37. 4. 

'}  Orig.  i Arn.  Magn. Dipl.  Fase.  37.  5. 


36 GYNCEKINERNE. 

Slægten af vendisk Oprindelse, men havde allerede længe været 
bosiddende som Borgere i Roskilde. Det var almindeligt i 
hin Tid, at det højere Borgerskab væsenlig bestod af Adels- 
mænd, og de fleste af disse ofte fra Tyskland indvandrede 
Slægter førte Vaaben og Skjold og besad Ejendomme med 
adelige Friheder. Gyncekinerne maa paa dobbelt Maade 
have været beslægtede med Billerne. I Slutningen af det 
14de Aarhundrede (1386 — 1402) forekommer ret hyppig en 
Benedictus kaldet Bille, som fører samme Vaaben som 
Gyncekinerne og i Seglet kalder sig « Benedictus Nicolai*. 
Han beklædte høje borgerlige Stillinger i Roskilde og nævnes 
baade som Borgemester og Foged. Et særligt Tillidshverv 
synes Biskoppen af Roskilde, der kalder ham sin Tjener 
(«servitor»), at have betroet ham, idet han overdrog ham 
Bestyrelsen af Slottet Dragsholm. 14de Jan. 1395 faar han 
Kvittering  for  aflagt  Regnskab^).   Hans  Moder  maa  have 

Gyncekinus. 
R.  1308 i Rosk. 


Klavs  Gyncekini Gyncekin af 

t m.  *^4 og ''11  1335.     Falkedal. 

! 

Gyncekin jun. Klavsen Datter 

j før  '/a  1355. © Jakob Guthmundsen, 

©Katharina (Segl: oventil Bg. i Roskilde (Segl: delt 

Sølv,   nedentil   tværdelt ved   en   Tværbjælke, 

sort og Sølv) f før 1387. ovenover  i,  nedentil to 

Hun ægter 2. Karl Nielsen Stjerner), 
af Hørby. 

Gyncelin af Klavs Margrete Datter Jakob Gyncekini. 

Falkedal. © . . . Bille.   ©Esbern Bille. © Jakob Oluf- 

sen Lunge? 
I I I 


Henneke Benedikt    Niels  Esbern- 

(Mule) t Aug. Bille. sen Bille. 

1437- 1386,  1402.     ti437- 


')  Suhm XIV. 353, 425.'   Arn.  Magn. Dipl.  Fase.  42.  1;  22.  15  (hvor 
Seglet findes); 22. 24; 23.  2. 


NIELS  ESBERNSKN. 3/ 

været af Billeslægten, og det er efter hende, at han har op- 
taget Billenavnet. Navnet Benedikt peger hen paa den 
ovenfor omtalte Benedikt Bille, hvis Datter hans Moder mulig 
kan have været. Paa Grund af de Forbindelser, hvori 
Slægten traadte med Billerne, have vi omstaaende gjengivet en 
Stamtavle, som er opstillet efter til Dels utrykte Dokumenter. 
Esbern Bille levede endnu 1374, da han nævnes som 
Formynder for sin Broderdatter Hilleborg. 1378 var han 
imidlertid død, thi den 22de Juli udlagde hans Arvinger to 
Gaarde i Ølstykke og Udlejre til Hennekinus Petersen i Er- 
statning for, hvad afdøde Esbern Nielsen skyldte ham^). 
Han efterlod sig flere Børn, hvoraf vi dog kun kjende Nav- 
net paa Sønnen Niels, eller som han jævnlig kalder sig, 
Bille Esbernsen. De støde undeu Formynderskab af en af 
Datidens mest fremragende Mænd, Hr. Jakob Olufsen Lunge, 
Fader til de bekjendte Sønner, Bisp Niels af Strengnæs, 
Hr. Folmer, Anders og Ove Jepsen. Han nævnes som deres 
«lovlige» Værge og maa da formodentlig have været gift 
med deres Morsøster , skjønt Slægtebøgerne intet melde 
herom-). Han førte med Held en Arvesag til Ende for 
Børnene. Deres Mormoder Katharina havde paa sin Sotte- 
seng gjort et nyt Testament og heri begavet Roskilde Dom- 
kirke med noget Jordegods, hvoriblandt en Gaard i Tors- 
lundemagle. Dette stred sikkert imod det Overdragelsesbrev 
paa samtlige hendes og Mandens Gods, som hun 1365 havde 
udstedt til Esbern Nielsen, og Hr. Jakob Olufsen nedlagde 
da  Indsigelse  mod  Testamentets  Gyldighed.   En  Domstol, 


') Orig. i Arn. Magn. Dipl. Fase. 37. 7. Udi. i Ann. f. nord. Oldk. 
1838-39 S. 354—55- 

*) Slægtebøgerne lade ham være gift med 1°. Maren Mundel til Nielslrup 
og Asserstrup, 2°. Mette Limbek eller Urne, Enke efter Niels Hak, 
3°. Elsebe Sandberg. 1 407 kalder Niels Hak til Asserstriip Ove Jep- 
sen Lunge for sin Søstersøn. Her synes rigtigt og galt at være blandet 
sørgelig sammen; Navnene ere som sædvanlig gale, men Ægteskabernes. 
Antal  turde dog have  nogen  Sandsynlighed for at  være  rigtig. 


38 NIELS  ESBERNSENS  NAVNE. 

bestaaende af tre Kanniker i Roskilde og nogle Lægmænd, 
erklærede derpaa Testamentet for «for stort og uskjelligt», og 
tildømte Arvingerne Gaarden i Torslunde, imod at de skulde 
give Domkirken  lO lødige Mark^). 

Esbern Nielsens Søn forekommer under tre forskjellige 
Navne: Niels Esbernsen, Bille Esbernsen og Esbern Bille. 
At det er samme Person, turde allerede fremgaa af, at de 
alle bruge det samme Segl (S. Nicolai Esberni). Men det 
fremgaar end yderligere af to Breve af 26de April og 28de 
Avgust 1420, som begge angaa det Gods i TorsUmdemagle, 
hvorom der ovenfor er talt. I førstnævnte Brev kaldes han 
Bille Esbernsen, i det andet Esbern Bille, og i et Brev af 
13de Juli 1420 nævnes endelig Bille Esbernsen som den 
eneste overlevende af sine Søskende. Vi kalde ham med 
Navnet Niels Esbernsen, som han selv ses at have brugt 
i det officielle Dokument, ved hvilket han stiftede et Alter 
i Roskilde Domkirke. 

Niels Esbernsen skrev sig til Hallelev (nuvær. Hallelev 
i Slagelse Herred). Hans Ejendom var beliggende i umid- 
delbar Nærhed af det gamle Solbjerg, hvortil hans Fader 
skrev sig, men hvori denne selvfølgelig kun kan have ejet 
en Broderlod. Sandsynligvis er denne Broderlod senere 
overdraget til Sønnerne af Broderen Jon Nielsen, og den 
nye Hovedgaard Hallelev erhvervet ved Mageskifte eller 
Kjøb. Allerede 1397 ses Niels Esbernsen at have haft 
Gods til Len af Antvorskov Kloster i Hallelev, og 1403 
mageskiftede han med Sorø Kloster Gods i Davidsrød og 
Rerslev mod Gods i Hallelev-). Han stod forøvrigt i livHg 
Forbindelse med Antvorskov Kloster, snart laaner han det 
Penge mod Pant i Gods, snart tilskjoder han det Bønder- 
gods, snart har han Ejendomme til Leje af Klostret. Han 
synes at have været en driftig og virksom Mand, som baade 


')  Nye danske  Mag. IV. 239. 

')   Archivregistr.  IV. 99.   Script,  rer.  Dan.  IV.  499. 


NIELS  ESBERNSEN. 39 

forstod at hævde sin Ret, selv imod Overmænd, og at op- 
træde lemfældig, naar det var nødvendigt. Saaledes eftergav 
han 1416 Antvorskov Kloster lo Aars Landgilde af noget 
Gods i Aarslev, som han havde i Pant for 13 Mark Sølv, 
medens han med Kraft bekæmpede Roskilde Domkapitels 
Fordring paa Godset i Torslundemagle. Ved denne sidste 
Lejlighed ydede selve Ærkedegnen i Roskilde ham en vigtig 
Tjeneste. Men det var rigtignok ogsaa hans egen Fætter 
Niels Bille, som her satte Frændskabet over Kirkens Fordel. 
Han udstedte nemlig et Brev, i hvilket han bevidnede, at 
den ovenfor omtalte Overenskomst angaaende Torslunde 
havde fundet Sted, og skaffede derved Fætteren den retslige 
Adkomst dertiP). At det er en Tak for denne Venskabs- 
tjeneste, naar Niels Esbernsen npgle Maaneder efter først 
tilskjødede sin kjære Frænde Ærkebiskop Peder Lykke en 
Gaard i Udstrup, Merløse Herred, og senere under den 
samme og Broderen Niels Bille sin Gaard og Mølle i Svo- 
gerslev for Livstid, turde være meget sandsynligt. Gaarden 
skulde forøvrigt efter disses Død falde tilbage til N. E. og 
hans Slægt"). Sidstnævnte Gaard var ham tidligere tilskjødet 
af Biskop Peder Jensen Lodehat, men at han ikke altid har 
staaet i det venskabeligste Forhold til denne kraftige og 
myndige Prælat, viser et Landsthingsvidne af 22de Avgust 
1408. Nævnte Dag mødte nemlig paa Sjællands Landsthing 
«en skjellig Mand», Herluf Nielsen af Englerup, paa Biskop 
Peders Vegne. Han havde taget Tinghøringe med sig af 
Slagelse Herredsthing og spurgte dem nu, om det var dem 
bekjendt, at Biskop Peder havde ladet fejde paa Niels Es- 
bernsen Bille af Hallelev eller paa nogen Maade ladet ham 
Fejde forkynde,  saaledes som det var blevet sagt.   Da vid- 


')   Nye  danske  Mag.  VI.   239.   Dok.   herom  i  Am.   Magn.   Dipl.  37, 

15—16. 
^)   Dok.  af 1420,  7.  Septbr.  og  27.  Octobr.  i  Geh.  Arch.  Voss.  Merlese 

H.  145  og Somme H.  27. 


40 


NIELS  ESBERNSENS  ALTER. 


nede Hr. Erik Thomsen, Niels Bosen af Slagelse og flere 
Bymænd fra samme By, «at da de sidst vare til Stede, da 
Biskop Peder og Niels Esbernsen taledes ved, da skiltes de 
saaledes ad, at Biskop Peder erklærede at ville tiltale Niels 
Esbernsen efter Kirkeloven om de Klager, han havde at 
føre over ham, men at han ikke vilde lade ham fejde. »^) 
Hvorom denne Strid har drejet sig, vide vi ikke. Naar 
Bispen traadte saa kraftig op, maa det have været, fordi 
Niels Esbernsen enten har øvet Vold mod Kirkens Tjenere 
eller gjort sig skyldig i en eller anden moralsk Forbrydelse, 
som det var Kirkens Sag at paatale. 

Har der været et saadant mørkt Punkt i Niels Esbern- 
sens Liv, saa har han utvivlsomt i Kirkens Øjne afsonet den 
ved den store Gave og fromme Stiftelse, som han indrettede 
i Roskilde Domkirke. At det var denne og ikke Kirken i 
Slagelse, han begavede, viser, hvor nær han og hans Slægt 
har været knyttet til Roskilde. Den iste Maj 1436 havde 
han samlet hos sig paa sin Gaard Hallelev en Kreds 
af Slægtninge og Venner. Den gamle Ærkebiskop Peder 
Lykke havde været ventet, men kom ikke paa Grund 
af den Sygdom, som snart skulde lægge ham i Graven. Der- 
imod vare mødte Bent Bille til Allindemagle, Niels Eriksen til 
Aarslev, Ingver Karlsen, Raadmand i Roskilde, Peder Sveje, 
Borger i Kjøbenhavn, og Peder Griis, Foged i Slagelse. 
Niels Esbernsen har da været en gammel Mand, vistnok 
henved 80 Aar-). Han havde ingen Sønner, hans Slægt 
skulde uddø med ham, hans Segl og Vaaben følge ham i 
Graven. Han har da ønsket at bringe sit Navn til Efter- 
verdenen ved at knytte det til en from Stiftelse, der kunde 
sikre det mod Forglemmelse. I Slægts og Venners Nær- 
værelse udstedte han da ovennævnte Datum et Brev, hvorved 
han  stiftede  et  Alter  i S. Karines  Kapel  i  Roskilde  Dom- 


*)  Molbech og Petersen, Danske Diplomer S.  393. 

')  Han nævnes første Gang som Væbner  1385.   Suhm XIII. 68 1. 


NIELS  ESBERNSENS  ALTER. 4 1 

kirke til Ære for den hellige Karin (hvis Navn hans Mor- 
moder havde baaret) og skjænkede hertil en Del af sit 
Fædrenegods, 4 Gaarde i Ølstykke, Udlejre, Stærkinge og 
Torslunde, samt en Gaard i Trælleborg i Skaane, imod at 
der ugentlig holdtes 4 Messer for Altret og at hans Aartid 
højtideligholdtes i Roskilde Domkirkes Kor. Patronatsretten 
forbeholdt han sig og sin Slægt. 2den Juli 1436 gav han 
Gereke Degn Fuldmagt til paa sine Vegne paa Sjællands 
Landsthing at tilskjøde Altret, som han havde bygget i S. 
Lucii Domkirke, ovennævnte Gods. Kong Erik stadfæstede 
Niels Esbernsens Fundats den 6te Juni 1437. Til Præst 
ved Altret udnævnte han Hr. Jens Krabbe^). 

Hans Tanker have i hans sidste Leveaar kun drejet sig 
om denne Stiftelse. Hans nære Slægtning, Henneke Mule, 
Borger i Roskilde, havde ingen Børn med sin Hustru Kri- 
stine Nielsdatter. Fætteren Niels Esbernsen blev saaledes 
hans nærmeste Arving, og forinden sin Død, som indtraf i 
August 1437, overdrog han sin Arving sit Gods i Musebølle 
og Axelshoved i Kongsted S., Faxe Herred, tilligemed sin 
Del i Gaarden i Trælleborg, og med dette Gods berigede 
Niels Esbernsen sin nye Stiftelse. Henneke Mule testa- 
menterede selv til Altret en Gaard i Særkeløse og Jonstrup- 
gaard i Osted S., Voldborg Herred, som skulde tilfalde 
det efter hans Hustrus Død"). Inden sin Død, som ind- 
traf iste Novbr. I438, fik Niels Esbernsen endnu en Gang 
Lejlighed til at « fornøje* sit Alter med sin Ret i det Gods 
i Skaftelev i Slagelse Herred, som han havde i Pant af 
Knud Nielsen, «hans kjære Frænde » og Svigersøn^). Samme 
Dag,  den  25de  Octobr.  1437,  skrev  han  følgende  Brev: 


^) De herhen hørende Breve findes i Arn. Magn. Dipl. Fase. 37. 19—22 
og 26;  38.  12.   Jvfr.  Ann.  f.  nord.  Oldk.  1838 — 39  S.  355 — 56. 

^)   De herhen  hørende Breve i Arn.  Magn.  Dipl.  37.  23 — 30. 

') Orig. i Arn. Magn. Dipl. Fase. 37. 31, dat. 1437, martir. Crispini et 
Cnspiani  gloriosi (^^10). 


42 NIELS  ESBERNSENS  DØTRE. 

«Niels Esbernsen, som man kalder Bille, i Hallelev, hilser 
Dig min kjære Vornede i Udlejre boende evinnelig med 
Gud, og beder jeg Dig og byder og endelig vil, at Du her- 
efter svarer og lydig er Hr. Jens Krabbe om Landgilde og 
Penge og om al anden Stykke i alle Maader, som Du mig 
haver her til gjort, det skal Du ham herefter gjøre; og skal 
han holde dig med Ret og Skjel i alle Maader, thi jeg haver 
lagt Din Gaard til mit Alter, hvilket jeg bygget haver i S. 
Lucii Kirke i Roskilde.   Lev vel i Christo^).» 

Kun kort Tid har han overlevet sin Opgjørelse med 
denne Verden. Han er død iste Novbr. 1438, paa hvil- 
ken Dag hans Aartid fejredes i Roskilde Domkirke^). I 
det politiske Liv havde han kun sjælden taget Del; han 
var til Stede i Kalmar, da Unionen stiftedes og Erik af 
Pommern kronedes til Konge i de tre nordiske Riger; 
han har endvidere forseglet, sammen med en stor Del af 
den danske Adel, Erik af Pommerns Stadfæstelse af Dron- 
ning Margrethes Testament, men vi have ikke fundet 
ham oftere nævnet i Statshandlinger^). Hans Hustru hed 
Fru Else; hendes Slægt er ubekjendt. De havde 4 Døtre, 
af hvilke tre overlevede Faderen, men ingen Sønner; 
dette forklarer den storartede Gavmildhed, hvormed han 
betænkte sit kjære Alter. Af Døtrene vare Inger gift 
med Knud Nielsen i Vedfuglebjerg, de tre andre, hvis 
Navne ere ubekjendte, med Anders Jensen i Borreby, 
senere i Tersløse, af Slægten Passov, Henrik Daa i Gjel- 
strup og Bo Dyre i Hallelev. Alle Svigersønnerne stad- 
fæstede paa egne, og de tre første ogsaa paa deres Hustruers 
Vegne, alt, hvad Svigerfaderen havde givet til S. Karine 
Alter, med Undtagelse af Gaarden i  Stærkinge i Tune Her- 


*)  Arn. Magn. Dipl. Fase. 37. 32. 
^)   Scriptor.  rer. Dan.  VI.  594. 

')  Molbech  og Petersen, Aktst.  og  Dipl.  S.  67 — 68.   Nye  danske Mag. 
V.  8. 


HALLELEV  OG  ÆBLETVED. 43 

red, som skulde blive ved Arvingerne. De forbeholdt sig 
Patronatsretten, som de ogsaa ses at have udøvet^). Endnu 
30 Aar efter sin Død holdtes Niels Esbcrnsen og hans 
Hustru i kjærligt Minde af deres Datter Inger, som I2te 
Marts 1471 skjænkede Gods til S. Klara Kloster i Ro.skilde, 
for at Jomfruerne dér skulde holde en evig Messe for 
«hende, hendes Mand, Søn og dennes Hustru, for Niels Bille 
og Fru Elsef, hendes kjære Faders og Moders og flere hen- 
des Forældres og Børns og alle kristne Sjæle til Ro og 
Lise*.-) 

Med Niels Esbernsen uddøde den Linje af Slægten 
Bille, som vi have givet Navn af Hallelev Linjen. Hans 
Be.siddelser tilfaldt Svigersønnerne og deres Slægt. Hallelev 
Hovedgaard kom senere i den bekjsndte Rigshovmester Povl 
Laxmands Besiddelse, som 1494 mageskiftede den med andet 
Gods til Antvorskov Kloster^). 


Andet Kapitel. 


O, 


Æbletved Linjen. 


'mtrent samtidig med Hallelev Linjen forsvinder den 
efter Hovedgaarden Æbletved i Butterup Sogn, Merløse 
Herred, opkaldte Gren af Billeslægten ^). Den har kun en 
kort og sørgelig Saga.   Vi kjende kun to Mænd, som have 


^)  Dok.  i Arn.  Mag.  Dipl.  Fase.  38.  14,  dat.   1439,  ipso  die  b.  Marie 

Magdalene (22.  Juli). 
^)   Klevenfeldt,  Saml.   Bille. 
*)   Archivregist. IV.  99 
*)   Der findes nu  ikke længer nogen  Gaard af dette Navn i -Sognet.  Jvfr. 

Regist.  til  Archivregistr.  III.  411. 


44 NIELS  JAKOBSEN. 

været bosat paa denne Gaard , Bille eller Niels Jakobsen, 
og Oluf Nielsen Bille. Den førstnævntes Fader hed altsaa 
Jakob Nielsen, men om ham vides intet. Niels Jakobsen 
nævnes første Gang i et Brev af 29de Juni 1380. Han kal- 
des her Bille Jakobsen til Sasserup (Søstrup S., Merløse 
Herred), saa at Faderen formodentlig endnu da har levet; to 
Aar efter skriver Sønnen sig første Gang til Æbletved. I 
Brevet af 29de Juni 1380 give Brødrene Henning og Niels 
Tuesen samt Ebbe Jakobsen, alle af Østrup, ham Fuldmagt 
til at indløse alt det Gods i Merløse Herred, som er tilfaldet 
dem i Kxv efter Katharina Pedersdatter^). I dette Herred 
har Niels Jakobsen ved Giftermaal, Arv og Kjøb samlet 
sig et lille Gods omkring sin Hovedgaard Æbletved. Han 
var gift med Sidsel, Tyge Impes Datter af Tudse. I Tudse 
By og Sogn, Annex Sogn til Butterup S., hvor Æbletved 
laa, var fra gammel Tid en Hovedgaard, til hvilken allerede 
1306 en Tyge Impe skrev sig-). Hans Sønnesøn var Tyge 
Esbernsen Impe, som siges at være død 1386, men for- 
modentlig allerede var død 1382. I dette Aar tilskjødede 
nemlig hans Søn, Niels Tygesen til Vinstrups Enke, Sidsel 
Olufsdatter, og Svigersønnen Niels Jakobsen Biskop Niels 
af Roskilde en Gaard i Sigersholm (Asmindrup S., Merløse 
Hrd.), som var tilfalden dem efter Tyge Impe^). Efter Svi- 
gerfaderens Dod arvede Ægteparret Gods i Merløse, Tudse 
og Ramso Herreder, særlig i Søstrup Sogn. Men de ses 
ogsaa at have ejet Gods i Vejleby i Skippinge Herred, i 
Skudderlose i Ringsted Herred, i Nørre Jernløse i Merløse 
Herred*). Niels Jakobsen forekommer sjælden i Breve og 
Dokumenter.   1384,  25de Febr.,  fik han Befaling til i For- 


^)   Orig. i Geh. Arch. Voss. Merløse H.  165. 
')   Script,  rer. Dan.  IV.  358. VII.  24.   Archivregistr.  III.  318. 
')   Script,  rer.  Dan.  I.  315. VIII.  321,  325.   Archivregistr.  III.  318. 
*)  Archivregistr. III.  323.   Matzen, D. d. Panteret S. 479.  Danske Mag. 
V. 68. 


OLUF  BILLE. 45 

ening med tre andre adelige at indføre Henrik Skytte i 
Sandby i Tudse Herred. Han nævnes undertiden som 
Vidne; saaledes var han sammen med Fætteren Niels Es- 
bernsen 23de Juni 1400 paa Sjællands Landsthing, da Jens 
Falk af Vallø tilskjødede Henneke Gyncekinesen en Gaard 
i Særkeløse^). Inden Aaret 1413 var han død, thi 26de 
April nævnte Aar udstedte hans Moder (som her kalder sig 
«Sisæ Byles»), et Brev, hvori hun erkjcnder at have skiftet 
med sin Søn Oluf og af sin Lod undt ham en Gaard i Søstrup. 
Han maa forpligte sig til ikke at sælge eller pantsætte den 
uden hendes Minde, og hvis han dør før hende, skal den uhin- 
dret tilhøre hende igjen-). 

Oluf Bille, som vi her for første Gang møde, forstod 
at bortøde, hvad Faderen og Moderen havde samlet. Rig- 
tignok kunde han strax efter Faderens Død udvide sine 
Ejendomme ved Tilkjøb af Gods i Butterup og ved at ud- 
kjobe Jens Andersen af Bildsø (af Slægten Basse) af hans 
Part i Springstrup og Bøssemose i Sostrup'*). Men det var 
kun en stakket Herlighed. Thi allerede to Aar efter, 11 te 
Novbr. 141 5, maatte han sælge til Sten Basse af Tydebjerg 5 
Gaarde og i øde Gods i Tingtved i Søstrup S- '*), og fra nu 
af gik det stadig ned ad Bakke for ham; han har sandsyn- 
ligvis ført sin gamle Moder med ned ad Skraaplanet. 1420, 
4de Septbr., sælger han — paa sin Moders Vegne — Niels 
Ingversen af Næsby to Gaarde i Vejleby, som denne atter 
tilskjødede Sten Basse '^j, og Aaret efter, den 22de Septbr. 
142 1,  maa  Fru  Sidsel  tilskjøde  Hr. Iven  Bryske  alt  det 


')   Arn.  Magn. Dipl.  Fase.  37.  to. 

^)   Or'g- i  Geh. Arch. Voss.  Merlose Hrd.  29.   Brevet er medforseglet af 

Hincekin   <fan   ørs»(?),   Væbner   i  Ellinge,   og   Bille   Esbernsen  i 

Hallelev. 
')  Dok.  af  II.  Octbr.  1413.   Orig.  i  Geh.  Arch.  Voss.  Merløse  Hrd. 

143- 
■*)   Orig.  i  Geh.  Arch.  Voss.  Merløse Hrd.  144. 
^)   Orig.  i  Geh.  Arch.  Voss.  Skippinge Hrd.  84. 


46 OLUF  BILLE  OG  HANS  MODER. 

Gods, som hendes Husbond « mægtede til sig» for hendes 
Fædrene- og Mødrenegods, foruden en Gaard i Jyderup i 
Tudse Herred. Oluf Bille maatte selv love at holde dette 
Salg «stathuc» i alle Maader^). Atter 1430, 28de Septbr., 
møde vi Moder og Søn paa Skraaplanet; denne Gang er 
det 8 Gaarde i Butterup og Tingtved, som vandre over i 
Sten Basses Hænder^). Men ikke nok hermed ■ — « ulovlig imod 
Moderens Vilje og Vidende » som det hedder — havde han 
allerede tidligere pantsat og solgt en Del at hendes Ejen- 
dom, som Sten Basse paa hendes Vegne maatte lade sig 
indføre i ved Kongens Foged ^). Endnu 1438 og 1439 ^^^^ 
Sten Basse skaffe sig Kongebreve, som sikrede ham hans 
Ret til Oluf Billes og Fru Sidsels Gods^). 

Hvornaar disse ulykkelige Mennesker ere døde, vide vi 
ikke. Deres Ejendomme vare spHttede som Avner for Vin- 
den, selv Hovedgaarden Æbletved maa være gaaet samme 
Vej som det øvrige Gods. Der har altsaa intet været at 
arve for Slægten — ikke desto mindre havnede Æbletved 
Linjens Gods igjen i Billeslægten. Den Mand, som saa ven- 
skabeligt havde hjulpet Oluf Bille og hans Moder med at 
blive af med deres Ejendom, Sten Basse, overdrog som be- 
kjendt en stor Del af sit Gods til Torben Bille, mod at hans 
Søn Sten skulde bevare Basse Navnet og kalde sig Sten 
Basse Bille. Det gjør et ejendommeligt Indtryk at læse det 
kongelige Stævningsbrev af 3 die Febr. 1465, hvori Kong Christi- 
ern befale alle, som tro at have nogen Ret til Gods i Sasse- 
rup, Søstrup, Tingtved, Æbletved med sine Gaardsæder etc, 
at  møde  inden  6 Uger  for  Kongen  med  deres  Adkomst- 


')   Orig.  i  Geh.  Arch. Voss.  Merløse Hrd.  30.  og  i  Danmark,  Fase. 8, 

Xr.  10. 
'^)  Orig. i Geh. Arch. Voss. Merløse Hrd.  146. 
*)  Kong Eriks aabne Brev derom,  dat. Gabnø, 2. prox. post festum con- 

cepcionis Mariæ virg.  143 1.   Orig. i Geh. Arch. Voss.  Ramsø Hrd. 6. 
*)  Merløse Hrd. I. 3.  148. 


JON  NIELSEN  AF  SOLBJERG. 4/ 

breve ^). Af en Del af dette Gods oprettedes siden Tofte- 
holm, nu Toftholm i Tudse Herred, og iblandt dets Ejen- 
domme eller maaske snarere under Baroniet Løvenborg vil 
formodentlig endnu den Dag i Dag Gaarden Æbletved findes. 


Tredje KapiteJ 


Solbjerg Linjen og Lyngbygaard Linjen. 


Di 


'isse to Linjer bleve ved to af Hovedrepræsentanternes 
Giftermaal med to Søstre saa nøje knyttede til hinanden, at 
deres Historie jævnlig løber sammen og derfor maa be- 
handles under ét. 

Jon Nielsen af Solbjerg er allerede nævnt i Forbindelse 
med Broderen Esbern'-). Ligesom denne skriver han sig til 
Solbjerg og sælger Gods i Arts Herred til Kong Valdemar 
i Aaret 1355; han overværer Skiftet mellem Esbern og 
dennes Svigermoder og har hængt sit Segl (som nu ikke 
findes) under dette Dokument. Han levede endnu 1370, da 
han. den 21de Septbr. tilligemed Jakob Nielsen af Vognserup 
forseglede Olaf Magnussens Skjodebrev paa Gods i Sonder- 
strup og Bukkerup (Merløse Hrd.) til Søster Arina, Abbedisse 
i S. Klara Kloster i Roskilde^). Inden Aaret 1380 var han 
død-,  thi  den  28de  April  samme  Aar  udstedte  Johannes 


^)  Top.  Saml. p.  Papir.  Sasserup  i. 

^)  se ovenfor S.  34. 

*) Langebeks Diplomatår. I Langeheks Seglsamling findes aftegnet Jon 
Nielsens Segl, som allerede paa Langebeks Tid var næsten ulæseligt, 
saa at man af Omskriften kun kunde se følgende Bogstaver: Jonæ 
Ni . . . 


48 JON  NIELSENS  BØRN. 

Tuesen paa hans Enkes Vegne Skjødebrev til hendes Søn 
Peder Lykke paa Gods i Saltofte og Egby (Merløse Hrd.) ^). 
Han var gift med Christine Pedersdatter, og efterlod sig fem 
Sønner Niels Jonsen, Peder Lykke, Niels Bille, Jon Jonsen 
Bille og Bent Bille. Om disse Brødres Rækkefølge i Alder 
er os intet bekjendt. Vi tør formode, at Niels Jonsen er 
den ældste, og som saadan opkaldt efter Farfaderen. Han 
skrev sig til Solbjerg i det eneste Dokument, som vidner om 
hans Tilværelse; og af det fremgaar kun, at den 9de Marts 
1390 var Niels Jonsen af Solbjerg til Stede paa Sjællands 
Landsthing"). Han er formodentlig død uden at efterlade 
sig Afkom, og er da Solbjerg gaaet over til Broderen Bent, 
som indtil ca. 1400 skrev sig til Broderup, men fra ca. 1400 
altid fører Navnet Bent Bille til Solbjerg. 

Efter de gamle Regler, som adelige Slægter fulgte med 
Hensyn til Børnenes og særlig Sønnernes Navne, opkaldtes 
den ældste efter Farfaderen og den næstældste efter Mor- 
faderen. Hvis denne Regel er fulgt i Billeslægten, maa Peder 
Lykke have været den næstældste, opkaldt efter Morfaderen, 
og i saa Tilfælde giver hans Tilnavn Lykke en værdifuld 
Oplysning til Bestemmelsen af Moderens, Christine Peders- 
datters Slægt. Der har som bekjendt været rejst megen 
Tvivl om Peder Lykkes Slægtskabsforhold, og man har 
gjættet paa, at han kun kan have været Halvbroder til sine 
Søskende. Han fører imidlertid altid Billevaabnet, han kalder 
stadig sine Brødre for «fratres, germani », han indsætter sin 
«Broder» Bent til Executor testamenti, saa at vi ikke nære 
nogen Betænkning ved at betragte ham som Helbroder til 
sine Brødre. Navnet Lykke bærer han da som opkaldt efter 
sin Morfader, der har været en Lykke, ligesom senere hans 
Broder Bents Søn Peder, som maa være opkaldt efter ham, 
altid kalder sig Peder Lykke,  og ligesom langt senere Eske 


*)  Script,  rer. Dan.  IV. 493. 

-)  Orig.  uden  Segl  i  Arn.  Magn.  Dipl.  Fase.  36.  9. 


PEDER  LYKKE. 49 

Billes Søn Henrik blev opkaldt efter sin Morfader og kaldtes 
lille Henrik Krummedige. 

Vi skulle forst skildre denne mærkelige Mands Liv, da 
han i mere end én Henseende danner Midtpunktet for hele 
sin Slægt og maa betragtes som dens ypperste Repræsen- 
tant i det Tidsrum, som vi her beskjæftige os med. 


I. 

Peder  Lykke. 

Biskop  i  Ribe, Ærkebiskop i  Lund. 
(1359— 1436). 


Peder Lykke blev født 1359^). Som yngre Søn blev 
han tidlig bestemt til den gejstlige Vej , der for en ung 
Adelsmand uden betydelig Formue, men af god Slægt, var 
den slagne Vej til høje Embeder, store Indtægter, betydelig 
Indflydelse. Sin Barndom har han formodentlig tilbragt i 
Roskilde, hvortil hans Slægt var knyttet ved Farbroderen 
Esberns Giftermaal med en Dame af Gyncekinernes Slægt. 
Han har her gjennemgaaet Domskolen, som var oprettet af 
Jakob Erlandsen, og som skulde forberede sine Disciple saa- 
ledes, at de, naar de forlod Skolen, vare modne til at be- 
søge endog selve Pariseruniversitetet. Oplært i Datidens 
Skolelærdom: Dialektik, Rhetorik og Poesi, kyndig i det 
latinske Sprog, har han maaske endnu tilbragt et Par Aar 
ved  Stiftets  Præsteskole  under  Tilsyn  af  en  af  Kapitlets 


')  Han  kalder  sig i Aaret  1424  65  Aar gammel    Script,  rer.  Dan.  VII. 
399,  Diplomatår.  Flensborg.  I.  360. 
I- 4 


50 


SKOLE  OG  UNIVERSITET. 


Kanniker og modtaget Præstelærlingens praktiske Uddannelse 
i Forening med det videnskabelige Tilsnit, som kunde er- 
hverves paa det Sted, der var Samlingsstedet for Stiftets 
lærde Dannelse ^). 

Peder Lykke maa tidlig have fuldendt Forstudierne" til 
sin fremtidige Løbebane, thi allerede i sit 15de Aar var 
han Kannik ved Roskilde Domkirke -)- Sit Præbendes Ind- 
tægter har han anvendt til at søge Lærdom ved fremmede 
Universiteter — hvor, kunne vi ikke med Sikkerhed sige. 
Men det var en nødvendig Betingelse for enhver Gejstlig, 
som vilde naa høje Æresposter i Kirkens Tjeneste, at skaffe 
sig Magister- eller Doktorgraden ved en udenlandsk Lærdoms- 
anstalt. I det 13de og Begyndelsen af det 14de Aarhundrede 
havde den store Strøm af de nordiske og andre Landes 
Gejstlige søgt til Paris, den theologiske Videnskabs Moder- 
stad. Fra Midten af det 14de Aarhundrede begyndte imidler- 
tid Universiteterne i Koln og Prag, og maaske ogsaa Oxford, 
at tage Luven fra den gamle Lærdomsanstalt i Paris. De 
store Uroligheder i Frankrig under Hundredaarskrigene have 
ikke gjort Opholdet dér særlig tiltrækkende, ligesom Skismaet 
i Kirken maa have splittet de studerende I Prag har Peder 
Lykke ikke studeret, thi hans Navn findes ikke i de endnu 
opbevarede Universitetsmatrikler , hvori vi træffe saa mange 
danske og nordiske Studerende. Om han har studeret i 
Koln, Oxford eller maaske i Paris, maa vi lade staa hen; i 
alle Tilfælde har han erhvervet sig Magistergraden ved et 
udenlandsk Universitet og dér sat sig ind i den kanoniske 
Ret. Hans Navn forekommer ikke i noget Dokument i Tids- 
rummet Septbr. 1374 til April 1380: en Del af disse Aar 
har han tilbragt i Udlandet. Hjemkommen til Danmark 
har han da tiltraadt sin Plads som Kannik i Roskilde Dom- 
kapitel, hvor  han  hurtig  skulde stige til en høj Værdighed. 


')  Helveg, De danske Domkapiiler. 

*)  Dok. af 1374,  7. Septbr. i Arn. Magn. Dipl. Fase. 37.  6, jvfr. S. 27—28. 


ROSKILDE  DOMKAPITEL. 5 1 

Biskop i Roskilde var den Gang Peder Jakobsen af 
Slægten Ulfeld, en from og ivrig Katolik, som indstiftede 
daglige Messer til den ubesmittede Jomfrus Ære og grund- 
lagde det skjønne S. Laurentii Kapel. I Roskilde Kapitel 
sad Medlemmer af Landets og særlig Sjællands første Slægter. 
Lungeslægten tilhørte Niels Jakobsen, Broder til Dronning 
Margrethes trofaste Støtter blandt Adelen, Folmer og Anders 
Jakobsen Lunge. Johan Basse hørte til en dengang mægtig 
og anset Slægt, ligesaa Kanniken Jakob Falster. Dekan, 
Kapitlets øverste Gejstlige, var da Olaf Pant. Fremfor alle 
maa dog nævnes Peder Jensen Lodehat, Dronning Mar- 
grethes fortrolige Raadgiver og Ven; han var endnu paa 
dette Tidspunkt Kannik i Roskilde, men udnævntes kort 
efter til Biskop i Wexiø Stift, v hvorfra han over Aarhus 
Bispestol skulde vende tilbage som Biskop over det rige 
og ansete Roskilde Stift efter Niels Jakobsens Død  1395. 

I disse Mænds Kreds er den unge Peder Lykke bleven 
optagen, og det er rimeligvis gjennem Peder Jensen Lodehat, 
at Dronning Margrethes Opmærksomhed er bleven henvendt 
paa den unge, talentfulde Kannik. Som de fleste yngre, 
med Dronningen jævnaldrende Gejstlige har Peder Lykke 
tidlig sluttet sig til Kongedømmets Sag, og vi se ham alle- 
rede 1382 optræde som Margrethes Befuldmægtigede. Paa 
hendes Vegne vidner han paa Sjællands Landsthing, at hun 
har indløst Ods Herred fra Roskilde Bispestol, og fremlægger 
tillige paa Dronningens Vegne Kvitteringer for anden af- 
betalt Gjæld\). 

I Aaret 1385 nævnes den nu 26-aarige unge Mand 
første Gang som Ærkedegn i Roskilde-), et Embede, han 
skulde beklæde i 24 Aar, inden han forflyttedes til et Bispe- 
sæde. Med dette Embede vare væsentlig Stiftets juridiske 
Forretninger forbundne,  og det vidner om betydelige Evner, 


■)  Suhm, Hist.  af Danmark XIV.  526 — 27. 
^)  Danische Bibliothek III.  169—71. 

4* 


52 ÆRKEDEGK. 

at man betroede et saa vigtigt Embede i en saa ung Mands 
Hænder. Om Ærkedegnens Virksomhed er der i det hele 
kun levnet faa Spor; det er derfor ikke uden Interesse, at 
der fra Peder Lykkes Embedstid er bevaret et Dokument, 
som viser, hvilken Gren af den gejstlige Embedsvirksomhed 
der paahvilede Ærkedegnen Den 31te August 1387 tilskrev 
Biskop Nicolaus af Linkoping Ærkedegnen i Roskilde, at 
den afdøde Eskil Falk havde bemægtiget sig noget Gods i 
Sjælland, som Erik Læspes Dronning, Katharina, havde 
skjænket Gudhem Kloster. Han bød ham derfor under 
Bansstraf at kalde Eskil Falks Arvinger for sig og udspørge 
dem angaaende det nævnte Gods. Tillige skulde han under- 
søge, hvad andet Gods paa Sjælland og Møen der tilhørte 
Klostret, og tildømme dette, hvad der med Rette tilkom det, 
samt tilholde de nuværende Besiddere at tilbagegive det 
inden 6 Uger. Hvis de nægtede at gjøre dette, skulde han 
lyse dem i Ban ^). Man ser heraf, at Ærkedegnen i Kraft 
af sit Embede havde Myndighed til saa vel at anstille 
Undersøgelser som til at dømme i gejstlige Sager. I den 
senere Del af Middelalderen blev det imidlertid mere og 
mere Skik og Brug, at Biskopperne overdroge den dømmende 
Myndighed i Sager, som væsentlig angik gejstligt Gods, til 
Officialer. Muligvis have disse fungeret under Ærkedegnene, 
thi her i Norden spore vi ikke den Strid angaaende Græn- 
serne for Ærkedegnens Myndighed, som fandt Sted i Frank- 
rig og Tyskland. Og her i Roskilde var det netop Ærke- 
degnens egen Broder, Kanniken Niels Bille, som samtidig 
med ham bestyrede Officialembedet '■^). 

I Aaret  1395  døde Biskop Peder Jakobsen, og Dronning 
Margrethes Ven Peder Jensen Lodehat blev hans Efterfølger. 


')  Langebeks  Diplomatår.    Jvfr.  Lagerbring,  Svea  Rikes  Hist.  III.  663, 

703.   Suhm XIV.  197. 
")  Dokumenter fra  1397  i Arn. Magn. Dipl.  Fase.  44.  6 — 8.   I Aaret 1401 

var Petrus Mathei  Official.   Geh.  Arch.  Voss.  Gjældsbreve  21,  Nr. 84. 


POLITISK  VIRKSOMHED. 53 

Han havde, som oven for omtalt, været Kannik i Roskilde 
samtidig med Peder Lykke og maaske dennes Befordrer 
hos Dronningen. Det er aabenbart ikke nogen Tilfældighed, 
at vi fra nu af træffe den nu 36-aarige Ærkedegn i stadig 
Berøring med Dronningens politiske Opgave. Han overværer 
Kong Eriks Kroning i Kalmar 13de Juli 1397, han udbetaler 
det følgende Aar, iite Novbr. 1398, paa Dronningens Vegne 
de holstenske Grever en stor Sum Penge , for hvilke han 
selv tillige med Biskop Eskil af Ribe og to Riddere havde 
været Forlovere; han har jævnlig ledsaget Dronningen ved 
hendes Kjøb og Salg af Gods og undertegnet hendes Breve 
som Vidne ^). Fremfor alt drages han dog nu ind i det poli- 
tiske Liv, en særdeles vanskelig politisk Opgave betros 
ham, og det lykkes ham trods^ mange Hindringer at føre 
denne til et heldigt Resultat. 

Det var i Aaret 1400, at den engelske Konge Henrik IV, 
som just nylig ved en Revolution havde besteget Englands 
Trone, sendte et Gesandtskab til Danmark, bestaaende af 
Richard Yonge, Biskop af Bangor, og Adelsmanden John 
Perant, for at indlede Underhandlinger om en Ægteskabs- 
forbindelse med det danske Kongehus. I hin Tid og 
endnu langt senere spillede Ægteskabsforbindelser mellem 
Kongehusene en vigtig Rolle i Staternes politiske Samkvem. 
Men for længe siden havde jo Forbindelsen mellem Eng- 
land og de nordiske Riger tabt al politisk Betydning, og 
man maa vel derfor spørge om Grunden til, at en engelsk Konge 
netop nu ønskede en Forbindelse med det danske Kongehus. 
Vel havde de tre nordiske Rigers Forening kastet en Glans 
over Danmark, som ogsaa naaede langt ud over Nordens 
Grænser, men dette har dog neppe været et afgjørende Mo- 
ment for Kong Henrik. Grunden laa dybere, den maa søges 
i Englands indre Forhold os i Forholdet til Frankrig-. 


')  Suhm XIV. 406, 457.   Molbech og Pedersen,  Danske  Diplomer S. 99. 
Codex  Esromensis  S.  190. 


54 SENDEBUD  I  FRANKRIG. 

Henrik IV's Regering var fra Begyndelsen til Enden 
truet af de største Farer. Om han end havde — eller som 
Rygtet sagde — selv skaffede sig den Lykke at se sin fra 
Tronen styrtede Fætter, Kong Richard, afgaa ved Døden 
allerede i Febr. 1400, saa ophørte derfor ikke Sammen- 
sværgelser og Oprør, og de fandt en hemmelig, men kraftig 
Bistand hos Englands gamle Dødsfjende Frankrig. Kong 
Karl VI. havde 1396 bortgiftet sin kun 8-aarige Datter, Prin- 
sesse Isabella, til Richard II., og hun sad nu saaledes som 
i2-aarig Enke tilbage i England, efterstræbt af Kong Hen- 
rik IV. som et «godt Parti » for hans Søn Henrik og som 
den, der kunde skaffe ham Fred for de stadige Machinationer 
fra fransk Side. Strax efter Richards Død (Febr. 1400) af- 
gik et engelsk Gesandtskab til Frankrig for at ordne Sagen 
om den Medgift, som var lovet Prinsesse Isabella, men 
endnu ikke udbetalt. Her var en god Lejlighed til at bringe 
Ægteskabsspørgsmaalet paa Bane, men det fandt ingen 
gunstig Jordbund ved det franske Hof, og Sendebudene 
maatte vende hjem uden at have udrettet noget; Prinsesse 
Isabella blev saa indtil videre tilbageholdt i England ^). 

I Frankrig kan det engelske Gesandtskab have truffet 
Sendebud fra Danmark i samme Øjemed som deres. Xetop 
samme Aar meddele Kong Karl VI's Krønikeskrivere, at et 
Gesandtskab fra Dronningen af Danmark, bestaaende af to 
Bisper og to Riddere, vare ankomne til Paris for at foreslaa 
et Giftermaal mellem Dronningens Neveu og Arving, den unge 
Kong Erik, og en Prinsesse af det franske Kongehus. Skjønt 
Kong Karls Slægt paa Grund af Englændernes uretfærdige 
Opførsel mod deres unge Dronning nærede store Betænkelig- 
heder ved at slutte Ægteskabsforbindelser med fremmede 
Fyrstehuse og derfor tøvede med at give Sendebudene Svar, 
lovede dog tilsidst Hertugen af Bourbon,  at han vilde sende 


^) Wylie, History of England under Henry IV.   London  1884.   I. 


ÆGTESKABSFORHANDLINCt  med  ENGLAND.' 55 

sin eneste Datter Isabella, naar hun blev voxen. Sende- 
budene erklærede sig tilfredse med dette Løfte ^). 

Dette Svar var ikke noget fuldstændigt Afslag, og med 
Grund kunde Kong Henrik frygte for en Ægteskabsforbindelse 
mellem de franske og danske Kongehuse, han, som allerede 
var truet ikke alene af indre Oprør, men ogsaa af Frankrig 
og det stadig fjendtlige Skotland. Han har da ikke et Øje- 
blik tovet med at underminere denne Plan, og endnu samme 
Efteraar kom det allerede omtalte Gesandtskab til Danmark 
med Forslag om et Dobbeltægteskab, dels mellem den unge 
Kong Erik og Prinsesse Philippa, dels mellem den engelske 
Kronprins Henrik (den senere Henrik V.) og Eriks Søster Ka- 
tharina. Tilbudet blev modtaget og en Gesandt afsendt 
fra Danmark for at undersøge Forholdene. Valget faldt paa 
Peder Lykke, og det tor derfor betragtes som i høj Grad 
sandsynligt , at ogsaa han har været med paa Frierrejsen 
til. Frankrig. Det skulde blive Peder Lykkes vigtigste Op- 
gave i de følgende 5 Aar at fore denne Sag til en lykkelig 
Ende. 

Tidlig paa Foraaret 1401 maa han have begivet sig 
af Sted, thi allerede 5te Maj samme Aar fik han et 
Lejdebrev af Henrik IV. til paa ny at besøge England og 
forblive dér indtil Julen 1401 -). Han indtraf i Juni Maaned 
igjen i Roskilde, hvor det engelske Gesandtskab imidlertid 
havde opholdt sig Vinteren over hos Biskop Peder, hvis 
Gjæstfrihed de berømme i høje Toner •^).   Efter at have for- 


^) Jean Juvenal des Vrsins, Hist. de Charles VI roy de France S. i8o. 
Documents inédits sur l'hist. de P'rance.  Chroniques de St. Denys II. 769. 

*)  Rymer, Foedera IV,  i. S. 3. 

^) Ægteskabets Historie er behandlet af Daae i Norsk hist. Tidskrift 
2. Række II. 332 ff. og af Erslev, Dronning Margrethe S. 362 — 66. Jeg 
antager, at Peder Lykke allerede i Foraaret 1401 har været i England, og 
støtter dette paa de engelske Sendebuds Beretning af 16. Juni 1401, 
hvori de sige, at de efter Modtagelsen af Kong Henriks Brev af 5. 
April  strax have anmodet  Dronning Margrethe og Kong Erik  om Lejde 


56 PRINSESSE  PHILIPPA. 

handlet med Kongen og Dronning Margrethe ledsagede han 
det engelske Gesandtskab tilbage til England, som de alle- 
rede maa have naaet de første Dage af Juli, thi den 5te 
Juli var Biskoppen til Stede i Kongens Raad. 

Den unge Prinsesse, hvis Skjæbne det skulde blive Peder 
Lykkes Lod at følge fra — saa at sige — Vuggen til 
Graven, var, da Ægteskabsforhandlingerne begyndte, kun 
6 k y Aar gammel. Det havde saaledes ikke stort Hast- 
værk med at bringe Sagen til Ende, men Margrethe har 
vel selv nu mindet sin egen Barndom og Ungdom, da hun 
som 9-aarig Brud blev sendt op til Norge for at opdrages 
og ofte maatte « smage Tugtens Ris» af sin strænge Hof- 
mesterinde. Har hun, som rimeligt er, næret det Ønske at 
faa Danmarks tilkommende Dronning saa hurtig som mulig 
under sin personlige Paavirkning, saa skulde et saadant 
Haab snart blive skuffet; thi sjælden har vel nogen diplo- 
matisk Forhandling mødt saa mange Hindringer paa sin Vej 
og er blevet saaledes trukket i Langdrag som denne. En 
fast utrolig Sejhed og Ihærdighed maa den have været i 
Besiddelse af, som Aar ud og Aar ind har maattet kæmpe 
sig gjennem Hindringer, Opsættelser, Mistænkeliggjørelser etc. 
Disse Egenskaber maa Peder Lykke, hvem Hovedarbejdet i 
disse Forhandlinger blev overdraget, have haft. 

En Del af Sommeren 1401 tilbragte Peder Lykke i 
England, hvorfra han i Septbr. Maaned vendte tilbage, led- 
saget af to engelske Gesandter, John Perant og Henrik af 
Odem. Kong Erik modtog de engelske Sendebud paa Gurre 
Slot, og herfra tilskrev han den 15de Oktbr. sin tilkommende 
Svigerfader et Brev, hvori han takkede for det venlige Svar, 
hans Sendebud havde medbragt fra Kongen.   Ti Dage efter 


til at vende tilbage med disses Gesandt «qui tune venerat de Anglia 
cum litteris vestris magnificis eisdem directis.» Hingeston, Royal and 
historical letters during the reign of Henry the tourth I. 78. Denne 
fra England  tilbagevendte  Gesandt  kan  kun  have  været Peder Lykke. 


ÆGTESKABSFORHAXDLINGF.R. 5 7 

;)Iev Peder Lykke paa ny sendt af Sted til England, med- 
bringende Kreditiv fra Erik og Dronning Margrethe til Kong 
Henrik. Resultatet af denne Sendelse blev atter et nyt 
Gesandtskab til Danmark, bestaaende af John Pcrant og 
Bispen af Bangor, af hvilke den førstnævnte nu for tredje 
Gang og Bispen for anden Gang i samme Aar skulde gjæste 
Danmark. Forinden deres Afrejse maa Peder Lykke være 
vendt hjem; han kunde bringe det gode Budskab med til- 
bage, at baade Kongen af England, Rigets Stormænd og 
hele Folket ønskede , at det paatænkte Ægteskab skulde 
komme i Stand. I Løbet af Vinteren kom derpaa det nye 
engelske Gesandtskab hertil, og det meddeles, at det ved 
sin Hjemkomst i April 1402 bragte et meget imødekom- 
mende Svar fra den unge Kong Ei-ik. Med det fulgte paa 
ny den utrættelige Peder Lykke. 

Man kan ikke nægte, at der jo har været Liv i For- 
handlingerne, men meget synes der jo rigtignok ikke at 
være kommet ud af disse evige Frem- og Tilbagerejser. 
Ikke mindre end tre Gange i ét Aar har Peder Lykke 
maattet foretage den besværlige og farefulde Rejse til Eng- 
land, paa hvilken han hvert Øjeblik kunde frygte at blive 
opsnappet af Vitaliebrødrene, som netop i disse Aar gjorde 
de nordiske Farvande usikre — og endnu var man ikke 
kommet ud over de indledende Skridt. Det skyldtes Kong 
Henrik selv, at der i det følgende Aar 1402 kom Fart i 
Underhandlingerne. 

Henrik IV. var som bekjendt af en handlekraftig og 
energisk Natur. Han synes at have lagt en ikke ringe 
Vægt paa at faa i Stand bragt et venskabeligt Forhold til 
Herskeren over de tre nordiske Riger, om hvis Person han 
igjennem sine Sendebud havde modtaget et godt Indtryk, 
og hvis politiske Magt og Betydning han utvivlsomt har sat 
højere, end den i Virkeligheden var. Han lagde da hele 
sin Indflydelse i Vægtskaalen lige over for det engelske Raad, 
som  synes  at  have  staaet  noget  kjoligere  over for denne 


58 ÆGTESKABSFORHAXDLIXGER. 

Sag end Kongen, og ved hans personlige Indgriben kom 
det endelig saa vidt, at den engelske Regering i Maj og 
Juni 1402 lod udstede nye Fuldmagter i Prinsens, Prinsessens 
og Kongens Navn for tre Sendebud, som tillige med 
Bispen af Bangor i Juni Maaned begave sig til Danmark for 
at faa fastslaaet ikke alene Grundlaget for Ægteskabsforbin- 
delserne mellem de to Kongehuse, men ogsaa et Grundlag 
for et Forsvarsforbund mellem England og de tre nordiske 
Riger. I de forløbne Maaneder (April til Juni) havde Peder 
Lykke opholdt sig i Staden Kempton, vel modtaget og be- 
værtet af det engelske Hof Forinden sin Afrejse har han 
kunnet overvære de store Højtideligheder, som gik forud for 
Philippas ældre Søster Blanches Afrejse fra England til 
Tyskland, hvor hun skulde ægte Kejser Ruprechts Søn, 
Ludvig af Bayern^). Han maa i Juli Maaned tilligemed det 
engelske Gesandtskab være kommen tilbage til Danmark, men 
Kong Erik og Dronning Margrethe vare netop da i Sverig 
for at forhandle med de preussiske Sendebud, og Gesand- 
terne maatte derfor vente til Oktober Maaned, førend de 
kunde faa Avdiens. De opholdt sig imidlertid i Roskilde 
og Kjøbenhavn, hvor de rimeligvis have gjæstet Biskop 
Peder af Roskilde og Peder Lykke. I et Brev, som denne 
tilskrev Kong Henrik fra Kjøbenhavn den 2den Oktober, 
beklagede han, at Gesandterne havde maattet vente saa 
længe, men udtalte dog det Haab, at det maatte lykkes 
dem inden den tilstundende Vinter, hvis Vinden vilde være 
dem gunstig, at vende tilbage til England og — som han 
udtrykker sig — « lykkelig fuldende den af mig indledede For- 
handling» ■-). Han giver dernæst en højst interessant Frem- 
stilling af den tyske Ordens gjentagne Angreb paa Gulland, 
dens  frugtesløse Forsøg  paa  at  indtage  de  derværende be- 


')  Wylie, anf.  Sfed S.  255 — 58. 

^)  <pro  incepti  per me negotii votivo compleinento«.   Hingeston,  Royal 
and hisiorical letters S.  114. 


ÆGTESKABSFORHANDLINGER. 59 

fæstede Borge og de derpaa under Mægling af Hanse- 
stæderne indledede Fredsunderhandlinger. Brevet er koncist 
og klart skrevet, det latinske Sprog behandlet med Dyg- 
tighed, og man faar Indtrykket af, at Peder Lykke selv har 
taget Del i  de politiske Begivenheder,  hvorom han taler. 

I Begyndelsen af Oktober 1402 indfandt sig i Helsing- 
borg hos Kong Erik og Dronning Margrethe en talrig For- 
samling af gejstlige og verdslige Raader fra de nordiske 
Riger for at afslutte Forhandlingerne med det engelske Ge- 
sandtskab. I disse Forhandlinger har selvfølgelig Peder 
Lykke taget levende Del. For ham maatte det staa som 
en Æressag at bringe den Sag til en lykkelig og hæderlig 
Afslutning, som han selv havde indledet. Men han skulde 
snart se dette Haab skudt ud i en fjærn Fremtid, thi der 
rejste sig .strax alvorlige Hindringer. Englænderne opstillede 
som Grundlag for Lidgaaelsen af Dobbeltgiftermaalet et 
Forbund mellem Rigerne, særlig rettet mod Kongen af 
Frankrig. En saadan Politik stred imidlertid fuldstændig 
mod Dronning Margrethes Regeringsgrundsætninger; hun 
ønskede ikke at indlade sig i Forhold, som kunde bringe 
hende ind i vidtløftige og uoverskuelige Forviklinger, og 
Resultatet af Forhandlingerne blev derfor kun et Udkast ti! 
den ønskede Traktat, som vel indeholdt store Indrømmelser 
med Hensyn til Ægteskabsforbindelserne, i det den danske 
Regering gav Afkald paa Medgift og Gave for Philippa, 
medens den selv forpligtede sig til at give Katharina en 
Medgift, «som en Dronnings Værdighed kræver:>; men om 
Forbundet indeholdt det danske Forslag kun almindelige og 
svævende Bestemmelser, som ikke ydede nogen virkelig 
Garanti. «Dersom Kongen af Danmark — hedder det — bliver 
anmodet om at bistaa Kongen af England eller hans ældste 
Søn Prinsen af Wales til at bekæmpe hans Uvenner, enten 
til Lands eller til Vands, skal han af al sin Magt gjore for 
Kongen af England eller hans Søn, hvad han ønsker, at de, 
om det fornødiges,  .skulle  gjøre  for  ham,  og  som en god 


6o ÆGTESKABSFORHANDLINGER. 

Søn for sin kjære Fader, eller en god Broder for sin kjære 
Broder* etc. ^). — Med dette Udkast sendtes de to Med- 
lemmer af Gesandtskabet tilbage til England, medens 
Bispen af Bangor og John Perant, som nu synes at have 
maattet være ganske hjemme vante i Danmark, bleve tilbage 
som Kong Eriks Gjæster og mulig paa ny have tilbragt 
en hel Vinter i Danmark. Den endelige Afgjørelse blev 
skudt ud indtil  2den Juh  1403. 

Atter en ny Udsættelse. Over to Aar havde nu For- 
handlingerne slæbt sig hen, uden at man endog var bleven 
enig om et fast Grundlag. Om Forhandlingerne i Aaret 
1403 tie Aktstykker og Breve. Saa meget tør dog anses 
for sandsynligt, at der i Løbet af Sommeren og Efteraaret 
1403 maa være blevet afsluttet en foreløbig Ægteskabs- 
kontrakt imellem Kong Erik og Prinsesse Philippa, at Dobbelt- 
ægteskabet maa være blevet opgivet, og at den engelske 
Regering maa have givet efter i Spørgsmaalet om Forbunds- 
betingelserne. Tilbage stod den endelige Afslutning af 
Underhandlingerne om Prinsessens Overførelse til Danmark, 
og her træfie vi da paa ny Peder Lykke paa Rejsen til 
England. I April 1404 opholdt han sig i England; endnu 
var ikke al Modstand mod Giftermaalet slaaet til Jorden, 
det engelske Raad synes endnu at have næret Betænkelig- 
heder. Men Kong Henrik satte nu atter ligesom i Aaret 
1402 sin Vilje igjennem, og Peder Lykke kunde med- 
bringe et bestemt Løfte om, at Philippa det følgende 
Aar i Maj Maaned skulde komme over til Danmark. Det 
var atter en farefuld Rejse for Peder Lykke, Havet vrimlede 
af Kapere og Vitaliebrødre, Landevejene vare lige saa usikre, 
og først i Avgust Maaned naaede han hjem til Norden, 
hvor han traf Kongen og Dronningen i Sydsverig. Et stort 
Gesandtskab blev strax udvalgt blandt Rigernes fornemste 
Mænd  til  at  overføre  Danmarks  unge  Dronning;  til  hendes 


^)  Daae, anf. St.  S.  353. 


ÆGTESKABSFORHANDLINGER. 6 1 

nye Fædreland. Dets Formand var den norske Biskop, Hr. 
Eysteyn Aslakssøn af Oslo, en fremragende og højt dannet 
Mand; det bestod desuden af tre Riddere og tre Gejstlige, 
hvoriblandt selvfølgelig Peder Lykke. 

I Slutningen af Septbr. 1404 var Gesandtskabet beredt 
til at afsejle, men ugunstig Vind og Storm hindrede dets 
Afrejse, og paa ny skulde Udsættelse ramme det Fore- 
tagende, paa hvilket Peder Lykke havde arbejdet saa ufor- 
trødent. Den 1 8de Novbr. skrev han selv fra Jønkøping et 
indholdsrigt Brev til Kong Henrik, der vidner om den Iver, 
hvormed han omfattede dette sit første større diplomatiske 
Hverv. Han meddeler først, at Kong Erik er meget tilfreds 
med det af Kong Henrik fastsatte Tidspunkt til Brudens 
Overførelse til Danmark, at Gesandtskabet er udnævnt, men 
afventer gunstig Vind; han beder indstændigt, at Kongen 
vil holde sit Løfte, da Erik med Længsel venter sin unge 
Hustrus Ankomst; han medgiver tillige Brevbudet visse 
mundtlige Meddelelser, som han ikke vover at betro Papiret^). 
— Atter er der et Hul i vore Oplysninger om Ægteskabs- 
sagen, kun saa meget vide vi, at det danske Gesandtskab 
det følgende Aar, 1405, opholdt sig i England. I Slut- 
ningen af dette Aar kunde endelig Peder Lykke se sine 
Bestræbelser kronede med Held: den 8de Decbr. 1405 lod 
Henrik IV. i de danske Sendebuds Nærværelse sin Datter 
Philippa højtidelig erklære for Danmarks, Norges og Sverigs 
Dronning. 

For Peder Lykke har det været en stor diplomatisk 
Sejer, thi der maa have været rejst en haardnakket Modstand 
fra forskjellige Sider mod hans saa ihærdigt gjennemførte 
Plan. I England findes der gjentagne Gange Vidnesbyrd 
om en afgjort Uvilje fra Raadets Side og en Lyst til at 
drage Sagen ud, som kun Kong Henrik ved sin personlige 
kraftige Optræden  holdt  i  Skak.   At  der  ogsaa  har  været 


')  Hingeston,  Royal and historical  letters  I. 407 — 40S. 


^2 ÆRESOPREJSNING. 

en Modstand i Danmark at overvinde, turde maaske de 
hemmelige Meddelelser vidne om, som Peder Lykke ved sit 
Bud sendte Kong Henrik, og som han ikke turde betro 
Papiret. Man har end ikke forsmaaet Bagvaskelser — en 
saa ihærdig Handlekraft, som var udvist fra Peder Lykkes 
Side, maatte nødvendigvis have en egoistisk Bevæggrund, 
og det laa nær at slutte, at han maatte have sikret sig en 
klækkelig Sum af den engelske Konge, der slap saa billig 
ved Udredelsen af Medgiften til sin Datter. Samme Dag, 
som Henrik proklamerede sin Datters Ægteskab, udstedte 
han  en Erklæring af følgende Indhold: 

«Det er — hedder det — kommet for Kongens Øren, hvor- 
ledes visse Personer, der stræbe at forstyrre Fred og Enighed, 
og som ikke ere Guds, men det Ondes og Løgnens Faders 
Børn, have, saavidt det stod i deres Magt, med Falskhed 
og Svig søgt at bagtale og sværte Mag. Peder Lykke, 
Ærkedegn i Roskilde, og hemmelig berettet for visse for- 
nemme Personer, at Mag. Peder havde betinget sig af den 
engelske Konge en aarlig og livsvarig Pension for at i Stand 
bringe Giftermaalet mellem Kong Henriks kjære Søn, Kong 
Erik, og hans kjære Datter Philippa. Derfor vil Kongen 
herved have alle Konger, Grever, Baroner og alle andre, 
hvem dette Brev maatte komme for Øje, underrettede om, 
at et saadant Rygte er en fuldstændig Opdigtelse, og at 
Mag. Peder i denne Sag har lagt det ulasteligste og rosvær- 
digste Forhold for Dagen»'). 

Denne Æresoprejsning har vel særlig været beregnet 
paa at gjøre Virkning i Danmark og at nedslaa alle Rygter 
om Bestikkelse. Tomhændet kom Peder Lykke dog ikke fra 
sin Frierfærd i England. Til Tak for hans Virksomhed skjæn- 
kede Kong Henrik ham et Helgenbillede af Sølv, som fore- 
stillede en Ærkebiskop  med et Skrin i Haanden,  hvori  laa 


^)  Rymer,  Foedera  IV,  i.  S.  91.    Oversættelsen  efter  Daae,  anf.  St. 
S. 359- 


BISKOP  I  RIBE. 63 

nogle af S. Sigfrids Ben. Selv har han senere skjaenket 
dette kostbare Stykke til Lunde Domkirke, hvor det endnu 
fandtes efter Reformationen, men hvorfra det senere maa 
være vandret i Smeltediglen^). De forsmædelige Rygter 
fik ingen Betydning for Peder Lykke, for hvem Vejen til 
fremtidig Storhed nu laa aaben og banet. Om han har 
ledsaget Kongedatteren, da hun i Sommeren 1406 med 
et stort Følge forlod England for at begive sig til sit 
nye Hjem, vide vi ikke. Men han maa i alle Til- 
fælde have været til Stede i Lund den 26de Oktbr. 1406, 
da den unge 13-aarige Philippa i Lunde Domkirke for- 
mæledes med Kong Erik af Danmark, Norge og Sverig. 
Med inderlig Glæde maa han have bivaanet denne højtide- 
lige Handling, for hvis Fuldbyrdelse han selv havde virket 
saa utrætteligt. Og det unge Kongepar glemte heller ikke 
den Mand, som mer end nogen anden havde bidraget til at 
føre dem sammen. Peder Lykkes Fremtid skulde bære 
mange Vidnesbyrd herom. 


Med denne Begivenhed slutter det første Afsnit af Peder 
Lykkes Liv. Han nærmede sig nu stærkt de 50 Aar, men 
en rig Fremtid laa endnu for ham. Fra det bevægede poli- 
tiske Liv skulde han atter vende tilbage til Kirkens Skjød, 
udrustet med stor Livserfaring, i Besiddelse af Kongens og 
Dronningens højeste Gunst. Et Par Aar hengik endnu, i 
hvilke vi jævnlig se ham beskjæftiget med Regerings- 
anliggender. Endnu i Aaret 1408 er han — som Ærkedegn 
i Roskilde — til Stede i Kalmar ved Fredslutningen mellem 
Danmark og den preussiske Ordensstat. Kort efter — 2den 
Marts 1409 — døde Biskop Eskil af Ribe, og Peder Lykke 
blev hans Efterfølger. 


')  Script, rer.  Dan.  VIII.  627.  Corylander,  Lunds Domkyrka S.  60. 


64 KIRKENS  TILSTAND. 

Det var en i aandelig Henseende stærkt bevæget Tid, 
i hvilken Peder Lykke først fra Ribe Bispestol og siden fra 
Lunde Domkirke skulde styre den danske Kirke. Raabet 
om Reformation indenfor Kirken var stedse blevet stærkere. 
Pavernes Ophold i Avignon, det fra 1378 indtraadte store 
Skisma i Kirken, som endte med, at tre Paver gjensidig 
bansatte hinanden, kunde ikke andet end rokke Folkets 
Tro paa Pavemagten. Overalt spores der Tillob til reforma- 
toriske Bestræbelser; de angaa ikke blot Kirkeloven og 
Kirkelæren, det er ikke blot Angreb paa Pavens verdslige 
og aandelige Magt eller Hævdelse af Konciliernes over- 
ordnede Stilling indenfor Kirken; de tilsigte ogsaa en Gjen- 
opvækkelse af den gamle religiøse Fromhed, Udryddelsen 
af Lunkenheden og Ligegyldigheden i aandelige Anliggender. 
Det er ikke blot Johan Hus's og John Wiclifts Tidsalder, 
men ogsaa den hellige Birgittes og de med hende samtidige 
tyske Mystikeres^). 

Det er utvivlsomt, at baade Dronning Margrethe og 
Kong Erik have været stærkt optagne af Tidens religiøse 
Bevægelser. Margrethes store Gavmildhed mod Kirker og 
Klostre, hendes strenge Overholdelse af Kirkens religiøse 
Skikke, Lidførelsen af den nye Brigittinerorden (Maribo 
Kloster), have ikke alene været Frugter af politisk Beregning. 
Paa Kirkens Styrelse har derimod saa vel hun som hendes 
Efterfølger øvet stor Lidflydelse, og Besættelsen af Bispe- 
stolene og de højere Præbender afgjordes for en væsentlig 
Del ved kongelig Lidflydelse. Kirkens Mænd befandt sig 
vel under denne Regering, som med sin stærke Haand be- 
skyttede dem mod Vold og Overlast; og om end Erik af 
Pommerns Optræden imod Kirken — især hen imod Slut- 
ningen af hans Regering — ofte antog en heftig og liden- 
skabelig Karakter,  bevaredes dog det venskabelige Forhold 


')  Jvfr.  Helveg,  Den  danske  Kirkes  Hist.  før Reform.  2.  Del.  i.  Afd. 


BISKOP  I  RIBE. 65 

mellem Kongemagten og Gejstligheden ogsaa under den 
største Del af hans Regering^). 

Biskop Peder i Roskilde og Peder Lykke have vistnok 
mere end nogen anden af Tidens Gejstlige bidraget til at 
befæste denne gode Forstaaelse, som især støttedes af det 
personlig venskabelige Forhold, hvori de stode til Dronning 
Margrethe og den unge Kong Erik. Efter Peder Lodehats 
Død 1416 er Peder Lykke utvivlsomt den mest fremragende 
og indflydelsesrige blandt Danmarks Gejstlige. Hans Sty- 
relse af Kirken frembyder da ogsaa adskillige mærkelige 
Episoder, som belyse hans Karakter og hans religiøse 
Standpunkt. 

Han er for det første en ivrig Reformven og i den 
Henseende en Lærling af de beKømte Kirkelærere i Paris. 
Han krævede, som de, Indskrænkninger i Pavens Myndighed, 
Afslag i de store Afgifter, som under forskjellige Navne gik 
ind i Kuriens Kasse, Udvidelse af den højere Gejstligheds 
Indflydelse paa deres egne Kirkers Styrelse. Men tillige 
vare hans Bestræbelser rettede paa Kirkens indre Reforma- 
tion, paa en større Iagttagelse af de kirkelige Skikke, saa 
vel af den høje og lave Gejstlighed som af Menigheden, 
paa en Reformation af Gejstlighedens og Munkenes sæde- 
lige Liv og deres ydre Optræden. Allerede som Biskop i 
Ribe udfoldede han stor Virksomhed for at holde god Or- 
den i Kirken. I Paaskeugen 14 14 var han samlet med sit 
Kapitel i dets Kapitelshus og gav dér Bestemmelser for den 
indre Orden ved Gudstjenesten i Kirken, som særlig gik ud 
paa under Straf af Bøder at formaa Kannikerne og Præsterne 
til skrappere Overholdelse af deres Embedspligter^). Kort 
efter valgtes han til i Forening med den gamle Biskop Jo- 
hannes af Slesvig at repræsentere den danske Gejstlighed 
paa Konciliet i Constanz. 


')  Jvfr.  Erslev,  Dronning Margrethe  S.  329 — 40. 
^)  Kinch,  Ribe  Bys  Hist.  indt.  Reform.   S.  277- -ji 

1 


66 KONCILIET  I  CONSTANZ. 

Den berømte Kirkeforsamling, som skulde gjøre Ende 
paa Skismaet i Kirken, var sammenkaldt af den romerske 
Pave Johan XXIII og Kejser Sigismund til at møde i Con- 
stanz den iste November 14 14. Skjønt Konciliet allerede 
aabnedes den 5 te Novbr. af Paven, varede det dog en Stund, 
inden Forsamlingen blev saa fuldtallig, at Forhandlingerne 
kunde begynde. Først Julenatten 14 14 holdt Kejser Sigis- 
mund med Hustru og et Følge paa looo Personer ved 
Fakkelskin og under en klingrende Frost sit Indtog i Con- 
stanz, ja de engelske Sendebud og Pariseruniversitetets Ud- 
sendinge med den berømte Retslærde Gerson i Spidsen 
mødte endog først i Februar Maaned 141 5. En saa ghm- 
rende Forsamling var endnu ikke set i Christenheden, over 
150,000 Mennesker med omtrent 30,000 Heste havde samlet 
sig i den lille skjønne By ved Bodensøen; den overvejende 
Del bestod af Lægfolk; Fyrster og Riddere med deres tal- 
rige Følge, Kjøbmænd, Haandværkere, Gjøglere og Tasken- 
spillere vare . strømmede sammen fra alle Egne for at være 
Vidne til et saa usædvanligt Skuespil. Medens Konciliets 
gejstlige Medlemmer diskuterede de højeste religiøse og 
kirkelige Spørgsmaal, dømte Hus og Hieronymus fra Prag 
til Døden, fordømte Wicliffs Skrifter, tvang tre Paver til 
ydmyg Underkastelse og dekreterede Konciliets Overhøjhed 
over Paven, kunde dets verdslige Medlemmer finde Adspre- 
delse ved ghmrende Fester og Turneringer og ved de talrige 
Kirkefester med det brogede Liv, som udfoldede sig ved 
slige Lejligheder. 

Pavens Indbydelse til Mødet i Constanz kundgjordes 
den danske Gejstlighed af Ærkebiskop Peder i Lund den 
18de Juni 1414^), og  i Løbet af Aaret udvalgtes den gamle 


') Ærkebiskop Peders Brev lil Biskop Peder i Ribe, dat. Helsingborg, die 
Marci el MarceUiani. (i8. Juni.) Orig. p. Perg. i Geh. Arch. Ribe 
Bispedoms og Kapitels Diplomer No- 155. 


KONCILIET  1  CONSTANZ. 6/ 

Biskop i Slesvig, Johan Skondelev, og Biskop Peder af Ribe 
til at repræsentere den danske Kirke paa Konciliet; de led- 
sagedes af Ridderne Anders Lunge og Henning Kdnigsmark. 
Fra Norge og Sverig afsendtes ligeledes en talrig Skare af 
Gejstlige og Verdslige med det særlige Formaal at opnaa 
Konciliets Bekræftelse af den hellige Birgittes Kanonisation; 
i Constanz synes de at have sluttet sig til de danske Ud- 
sendinge og at være optraadt i Forening med dem.^) Endnu 
i Juleugen 1414 opholdt Biskop Peder sig i Ribe'-), og 
Henning Konigsmark var endnu Nytaarsaften i Roskilde, men 
kort efter maa de være afrejste, og i Slutningen af Januar 
kunde de danske Udsendinge holde deres Indtog i Constanz 
med et stateligt Følge paa 106 Personer. De have selv- 
følgelig deltaget i det Møde, hvbr Anmodningen om Bir- 
gittes Kanonisation blev forebragt af de nordiske Sendebud, 
bevilget af Konciliet og strax fuldbyrdet af Pave Johan, idet 
9 Doctorer og Magistre med Haanden paa Evangeliet svor, 
at de enten selv havde set eller af deres Fædre hort be- 
vidne Fru Birgittes Mirakler. En Afbildning i Ulrich v. 
Reichenbachs samtidige Beretning om Mødet i Constanz har 
foreviget denne Begivenhed^). 


^) Ulr. V. Reichenbach, Das Concilium zu Constanz, Augspurg 1536 
Fol. CXCIX nævner de nordiske Adelsmænd , som vare til Stede paa 
Mødet; Navnene ere i højeste Grad forvanskede, og jeg drister mig kun 
til at tyde de danskes, som kaldes »Andreas Linnig ausz Tenmarkt 
Ritter« og «Hernung Kynigshoft" ausz Tenmarck Ritter, bayd mit 
sechsens. Den sidstnævnte er utvivlsomt den Henning Konigsmark, 
der optræder 1408 som Kong Eriks Raad og endnu nævnes ca. 1425. 
Styffe, Bidrag t. Skandinav. Hist. II. 144 og 236. 14 14, 31. Decbr. 
er han til Stede i Roskilde. Jahn , Unionshist. S 500. Jvfr. ogsaa 
Molbech  og Petersen,  Danske Dipl. I.  338. 

-)  Scriptor.  rer.  Danicar.  VIII.  199. 

^) Reichenbach, Das Concilium zu Constanz. Fol. CXXVIII. Jvfr. Billed- 
værket  »ConciUum  Constantien^e  1414— 1418.   .St.  Petersbourg  1875. 

S. 58-59- 

5* 


68 KONCILIET  I  CONSTANZ. 

Valget af de to Bisper i Slesvig og Ribe til Danmarks 
Repræsentanter paa Mødet i Constanz har upaatvivlelig ogsaa 
haft en politisk Hensigt. Efter Dronning Margrethes Død 
havde Striden om Lensretten til Sønderjylland taget en højst 
alvorlig Vending. Ingen kunde nu bedre end disse to Prælater 
være kjendte med de Retsgrunde , hvorpaa Kong Erik 
støttede sin Vægring ved at give de holstenske Grever 
Forlening paa Sønderjylland; de havde deltaget i de talrige 
Møder, hvor Stridsspørgsmaalene havde været diskuterede, og 
særlig i Herredagen i Nyborg 141 3, hvor de holstenske 
Grevers Adkomst til Lenet var bleven underkjendt; ja 
Biskop Johan havde endog i længere Tid maattet opholde 
sig udenfor sit Stift, hvis vigtigste Slotte vare i Grevernes 
Hænder. Kong Erik vilde nu benytte Lejligheden til at 
faa de tidligere afsagte Domme og Kjendelser i Striden om 
Sønderjylland paadømte og eventuelt anerkjendte af Kejseren 
og medgav derfor Sendebudene verificerede Afskrifter af 
Aktstykkerne, som skulde forelægges Kejseren.^) Efter at 
Sendebudene i offentlig Audiens havde udviklet de Grunde, 
i Følge hvilke Greverne havde forbrudt deres Len, aner- 
kjendte Sigismund den 14de Juni 1415 den i Nyborg fældede 
Dom i Henhold til saa vel den danske som den tyske og 
almindelige Lensret.^) 

I Constanz kom Peder Lykke hurtig til at spille en 
fremragende Rolle. Allerede i Begyndelsen af Februar 141 5 
havde Konciliet bestemt, at Afstemningen paa Møderne 
skulde foregaa efter Nationer — den italienske, franske, 
tyske og engelske. De nordiske Sendebud sluttede sig til 
den tyske Nation, og i det snævrere Udvalg indenfor denne, 
som strax blev nedsat for at prøve de forskjellige Forslag, 
der  fremkom  til  Gjenop rettelsen  af  den  kirkelige  Enhed, 


')  Vidisser af 3 1. December  1414, Jahn, Unionshist. S.  500. 
*)  Hvidtfeldt S. 662.   Antislesvigholst.  Fragm. XIV.  27 — 31. 


KONCILIET  I  CONSTANZ 69 

træffe vi Biskoppen af Ribe. Det gjaldt først og fremmest 
om enten at formaa de tre Paver til frivillig Nedlæggelse 
af deres Værdighed eller i fornødent Tilfælde at tvinge dem 
dertil. Konciliet havde derfor strax rettet de heftigste 
Angreb paa Pave Johan og tvunget ham til at afgive et 
Løfte om at nedlægge sin Værdighed, Men midt under den 
heraf opstaaede Kiv og Strid og begunstiget af den alminde- 
lige Opmærksomhed, som en af Hertug P'rederik af Østerig 
foranstaltet Turnering havde fremkaldt, lykkedes det Paven 
den 20de Marts at flygte bort fra Byen, forklædt som Stald- 
karl. Trods den P'orvirring, som denne Begivenhed truede 
med at fremkalde, tabte Konciliet ikke Fatningen, og i en 
Række af Beslutninger fastsloges de berømte Sætninger om 
Konciliets Overhøjhed over Eaven og om dets Myndighed i 
kirkelige Sager. 

Peder Lykke har været i fuld Samstemning med disse 
Udtalelser; vi vide af et Brev af 15de Febr. fra Ærkebispen 
af Riga, at den danske Udsending paa Kirkeforsamlingen 
havde sluttet sig til de tre Nationers Beslutning om de tre 
Pavers Fratræden.^) Det fremgaar end yderligere deraf, at 
han var en af de Gesandter, som Konciliet sendte til den 
bortflygtede Pave for at formaa denne til at vende tilbage 
og opgive sin Modstand. Efter 14 Dages Underhandlinger 
kom de med uforrettet Sag tilbage; men Pave Johans Mod- 
stand var snart knækket. Hans eneste Støtte, Hertug Fre- 
derik af Østerig, som havde begunstiget hans Flugt og ydet 
ham Tilflugt paa en af sine Borge, blev ydmyget paa den 
føleligste Maade af Kejseren og Konciliet, berøvet alle sine 
Len og Godser og maatte i Fremtiden bære Øgenavnet 
»Frederik med den tomme Taske». I Maj Maaned erklærede 
Konciliet Paven for afsat, og da denne kort efter blev tagen 
til Fange og  ført  til Constanz,  maatte  han  under  de mest 


')  Bunge, Liv.-,  Esth- u.  Curland.  Urkundenbuch V.  46 — 47 


70 MØDET  I  PERPIGNAN. 

ydmygende Former anerkjende Konciliets Dom. Kort efter 
nedlagde Pave Gregor i Pisa frivillig sin Værdighed, og til- 
bage stod kun den af de spanske Fyrster og den sydfranske 
Adel understøttede Pave Benedikt, som haardnakket nægtede 
at underkaste sig. Det blev saaledes nødvendigt at sende 
Befuldmægtigede til Underhandling med ham og hans Be- 
skyttere, og Kejser Sigismund paatog sig selv dette Hverv, 
ledsaget af et talrigt Følge, deriblandt de af Konciliet i 
samme Øjemed udnævnte Prælater. Det tør anses for et 
Vidnesbyrd om hans fremragende Dygtighed og Evne til at 
gjøre sig gjældende, at Peder Lykke hørte med iblandt de 
1 6 Prælater og Doktorer, som den i6de Juli 141 5 med Si- 
gismund forlode Constanz for at drage til Nizza, hvor Bene- 
dikt havde lovet at give Møde. Forinden sin Afrejse har 
han kunnet overvære Processen mod Johan Hus og har 
været Vidne til dennes Domfældelse og Henrettelse. Men 
han har ikke, som gamle Beretninger meddele, spillet nogen 
fremragende Rolle ved denne Lejlighed, og det er forlængst 
godtgjort, at det ikke var ham, som foreholdt Kejseren, at 
Kjætteriets Udryddelse var dennes højeste Pligt; det beror 
— som Helveg har bemærket — paa en Forvexling med 
Kardinalbiskoppen af Lodi.^) 

Den Opgave, i hvis Løsning Peder Lykke skulde tage 
Del, var yderst vanskelig. Det var den af Spanierne under- 
støttede Pave, som skulde tvinges til at give Afkald paa 
sin Værdighed, og det oven i Kjøbet en særdeles kløgtig 
og i Valget af sine Midler hensynsløs Mand. Mødestedet 
var blevet forandret til Perpignan i Sydfrankrig, og her kom 
det i Oktober Maaned til frugtesløse Forhandlinger , som 
endte med, at Paven  i  November fl^'gtede til  Spanien,  hvor 


') Om Konciliet jvfr. Hefele, Conciliengesch. VII. 26 fF., Mansi, CoUectio 
Coiiciliorum XXVII. 609 f. 636, 647, 769. Jvfr. Helveg, Den 
danske Kirkes Hist. indt. Ret'orm.  II,  i.   272 — 74. 


MØDET  I  PERPIGNAN. 7 1 

han indesluttede sig i en lille Bjærgfæstning og herfra ud- 
sendte truende Skrivelser, Protester og Banlysninger, dog 
uden Virkning; thi det var lykkedes Konciliets Befuldmæg- 
tigede at knytte særskilte Underhandlinger med de Fyrster, 
som hidtil havde støttet ham, og at formaa disse til en 
Overenskomst, det saakaldte Konkordat i Narbonne af 13de 
December 1415, i Følge hvilket de i Principet gik ind paa 
Pave Benedikts Afsættelse, dog under den Betingelse, at alle 
de Kardinaler og Fyrsters Gesandter, som hidtil havde 
anerkjendt ham, skulde tilkaldes til Konciliet, hvor hans Af- 
sættelse da skulde fuldbyrdes. Hermed var Grunden tagen 
bort under den avignonske Paves Fødder, og vi kunne for- 
staa, at den Beretning, som de tilbagevendende Sendebud 
i Slutningen af Januar 1416 kunde fremlægge for Konciliet, 
har vundet dettes udelte Tilfredshed. Den 4de Februar blev 
Forliget højtidelig besvoret af alle Konciliets Medlemmer. 
Iblandt dem, som have sat deres Navn under dette vigtige 
Dokument, savnes Biskop Peder Lykke, hvorimod Ærkebi- 
skop Peder af Riga og Biskop Johan af Slesvig have under- 
tegnet paa 4 egne og Danmarks Konges >^ Vegne. Den først- 
nævnte havde deltaget i Forhandlingerne i Narbonne og 
synes saaledes at have overtaget Peder Lykkes Fuldmagt.^) 
Hvorfor vendte Peder Lykke ikke tilbage til Constanz, 
hvor hans Fæller og Kolleger ses at have overværet alle 
Forhandlingerne i Aarene 141 6 og 1417.'' Det ligger nær at 
sætte hans Udeblivelse i Forbindelse med den Rejse , som 
Kejser Sigismund umiddelbart efter Afslutnmgen af Traktaten 
i Narbonne foretog til Paris og London i det Øjemed at 
mægle Fred imellem Frankrig og England og at formaa disse 
Stater til at opgive deres indbyrdes Strid for med fælles 
Kræfter at deltage i det Korstog mod Tyrkerne, som var 
Kejser Sigismunds stadige Yndlingstanke.   Det tør vel ogsaa 


')  Mansi,  CoUeciio  Conciliorum  XXVII.   817. 


72 KONG  ERIK  OG  LUBECK. 

antages, at han er fulgt med Kejseren til Avignon, hvor 
denne tilbragte Juleugen , og at han senere har ledsaget 
Sigismund til Paris, hvortil denne indtraf iste Marts 1416; 
men herfra maa Peder Lykke hurtig have begivet sig hjem til 
Danmark, maaske ad Søvejen; thi i Begyndelsen af April 
træffe vi ham i Kjøbenhavn, forhandlende med hanseatiske 
Sendebud og det netop i et Anliggende , hvorom kun han 
som Danmarks Sendebud i Constanz kunde give nøjagtig 
Besked. 

I nogle Aar havde der hersket et spændt Forhold 
mellem Danmark og Liibeck I den mægtige Hansestad var 
der udbrudt indre Uroligheder; det gamle Raad , som ude- 
lukkende støttede sig til de patriciske Kjøbmandsslægter og 
ikke havde villet indrømme Haandværkslavene Del i Styrelsen, 
var blevet styrtet ved en Opstand og forjaget fra Staden, 
som derpaa havde indsat et nyt Raad. Striden imellem det 
gamle og nye Raad blev bragt for Kejserens Domstol, som, 
efter først at have udstedt en Akterklæring uden Virkning 
mod det nye Raad, henskød den endelige Afgjørelse 
af Sagen til Sommeren 141 5. Den demokratiske Bevægelse 
i Hansestæderne var selvfølgelig bleven fulgt med stor Op- 
mærksomhed i Danmark. Dronning Margrethe havde med 
sin sædvanlige Forsigtighed undgaaet at tage Parti for nogen 
af Parterne, men derimod benyttet sig af Stædernes øje- 
blikkelige Svaghed til at svække deres Indflydelse i Norden. 
Erik af Pommern førte som bekjendt en langt dristigere 
Udenrigspolitik end sin Plejemoder og understøttede med 
Kraft det gamle Raads Bestræbelser paa at vende tilbage 
til deres Stad som Sejrherrer. I Begyndelsen af Aaret 141 5 
vare danske Gesandter sendte til Liibeck med den Opgave 
at mægle Fred mellem de stridende Partier, men uden at 
naa noget Resultat. Det tør formodes , at de til Constanz 
afgaaede danske Sendebud have haft Fuldmagt til at for- 
handle med Kejseren om dette Spørgsmaal. I alle Tilfælde 
traf de i Constanz sammen med de fire Gesandter,  som det 


KONG  KRIK  OG  LUBECK. 73 

nye Raad i Liibeck havde afsendt for at forsvare sin Op- 
træden og for at formaa Sigismund til at stadfæste og udvide 
Lubecks Privilegier. Det kom her til alvorlige Sammenstød 
mellem Kongens og Lubecks Sendebud, og disse sidste 
lode sig endog forlyde med, at det var Kong Eriks Hensigt 
at løsrive Liibeck fra det romerske Rige og selv bemægtige 
sig Staden; Udrustede, som de vare, med klingende Mynt, lyk- 
kedes det dem at opnaa alt af den stadig pengeforlegne 
Kejser: Akten blev ophævet, det gamle Raad forvist fra 
Staden, Lubecks Privilegier bekræftede og udvidede, alt 
imod Udbetaling af 25,000 Gylden, dog paa den Betingelse, 
at de herom udstedte Breve skulde være ugyldige, hvis 
Kejseren inden St. Jørgens Dag det følgende Aar havde til- 
bagebetalt den modtagne Pengesum. Denne lidet hæder- 
lige Forretning synes Kejseren dog senere at have fortrudt, 
men foreløbig kunde de fire lybske Sendebud vende tilbage 
som  Sejrherrer til deres Stad. 

Da Erik af Pommern fra sine Raader i Constanz mod- 
tog Efterretningerne om Kejserens Indrømmelser og om den An- 
klage, Liibeckerne havde rejst imod ham i Constanz, greb 
han strax til de kraftigste Forholdsregler. Det var i Efter 
aaret 141 5, just da de lybske Borgere, som befandt sig i 
Skaane for Sildefangstens Skyld , skulde vende tilbage med 
deres Høst, at Kongen arresterede 400 lybske Handelsmænd 
med deres Skibe og Gods. Det var det samme som en 
Krigserklæring, skjønt ingen af Parterne paa dette Tidspunlct 
kan have ønsket nogen Krig. Kongen tog da ogsaa mod 
det Tilbud om Mægling i Striden , som blev fremført af de 
andre vendiske Stæder, og i April Maaned 141 6 i Paaske- 
ugen samledes i Kjobenhavn en Fredskongres, om hvis For- 
løb der endnu findes en vidtløftig og interessant Beretning 
fra hanseatisk Side. Kong Erik var yderst opbragt , hvert 
Øjeblik standsedes Forhandlingerne ved hans heftige og ko- 
leriske Optræden ; hans Harme kjendte mgen Grænser, naar 
han kom  til  at  tale om den Tort,  som Liibeckerne  havde 


74 


KONG  ERIK  OG  LUBECK. 


tilføjet ham i Constanz; ligesaa heftig han optraadte, Hgesaa 
koldblodig svarede de lybske Sendebud, og Mødet endte, 
uden at Kongen fik nogen Fyldestgjørelse. Biskop Peder 
Lykke nævnes som tilstedeværende ved disse Forhand- 
linger, og han er formodentlig bleven kaldt hjem for at 
kunne fremlægge Vidnesbyrd om de Ytringer, som vare 
faldne i Constanz. Forhandlingerne bleve senere paa Aaret, 
i August Maaned, gjenoptagne; da havde allerede Sigismund 
svigtet sine fordums Venner, og Liibeckerne maatte nu give 
efter. Det gamle Raad vendte tilbage, og Erik af Pom- 
mern havde tillige den Tilfredsstillelse at ydmyge de fire 
Mænd, som i Constanz havde bagtalt ham; de maatte love 
at gjøre en Pilegrimsrejse til Einsiedelen og ydmygt paa 
deres Knæ bede om Tilgivelse, som den let bevægelige 
Konge ogsaa ydede dem: «Da tog Herre Kongen — 
hedder det — enhver af de fire Personer ved Haanden og 
lod dem rejse sig op ; han lod skjænke i Bægrene og drak 
dem til og gav dem derpaa Orlov. »^) Peder Lykke har 
ogsaa deltaget i disse Forhandlinger og været Vidne til 
Liibeckernes Ydmygelser; han fulgte Kongen fra Mødet til 
Flensborg, hvor nye Forviklinger ventede ham. 

Fra Mødet i Kjøbenhavn i April Maaned var Peder 
Lykke vendt tilbage til sit Stift efter næsten halvandet 
Aars Fraværelse.-) Det var en urolig Tid. Krigen med 
Holstenerne var paa ny begyndt; atter vrimlede der paa 
Havet af Sørøvere, og paa Grænsen kunde man hvert Øje- 
blik vente Angreb fra Grevernes Side. Under disse Om- 
stændigheder var Ribe Bispestol med sine befæstede Borge 
en vigtig Grænsepost; jævnlig opholdt Kongen sig her, og 
Ribcbispen kom saaledes ved Forholdenes Natur til at blive 


')  Efter Dokumenter i Liibeckisches  Urkundenbuch  V. 

^)  28.  Maj  1416  tildømmer han og Ribe  Magistrat Uomkapitlet en  Gaard 

i Ribe,  .som Hwide  Oggi  gjorde  Kapitlet  stridig.   Geh.  Arch.  Supl.  t. 

Ribe Stifiskiste  N'o- 38. 


VIRKSOMHED  I  RIBE. 75 

virksom Deltager i de Kampe, som udkæmpedes i Sønder- 
jylland. Hans Borge bleve jævnlig angrebne af Holstenerne, 
men at han selv skulde have draget Sværdet, er ikke meget 
sandsynligt. Derimod har han som Underhandler og Di- 
plomat kunnet gjøre god Nytte, og det er vel ogsaa i denne 
Egenskab vi træffe ham i Septbr. Maaned 1416 i Flensborg, 
hvor han udsteder en Vidisse af den af Sigismund i Con- 
stanz fældede Dom^). 

Som Biskop har han udfoldet en stor Virksomhed. Han 
var en praktisk Mand, som forstod sig paa Penge og Penges 
Værd. Bispestolens Indtægter forøgede han saa vel ved 
Kjøb af Landejendomme i Nørre- og i Sønderjylland som 
ved store Gaver. Han havde Forleninger af Kronen i 
Jylland, «Land, Slotte, Kjøbstæder og Len», som det hedder 
i hans Afregningsbrev med Kong Erik; han kjobte Ejen- 
domme, byggede nye Gaarde og viste sig efter den Tids 
Skik som en driftig Godsherre. Over sine Rettigheder 
som Biskop vaagede han med stræng Nidkjærhed i sin 
Jurisdiction. Talrige Domme vidne om den Iver, hvormed 
han plejede Retten. Bispekrønniken giver ham da ogsaa 
det Vidnesbyrd, at han var en ædel Mand, lærd og forstan- 
dig, — og føjer til — , «som i begge Judland kjøbte meget 
Gods til Bispens Bord.»-) 


I Begyndelsen af Aaret 14 18 døde Ærkebiskop Peder 
Kruse i Lund. Peder Jensen Lodehat var død omtrent 
halvandet Aar før i Roskilde, og Peder Lykke var nu selv- 
skreven til at bestige Ærkestolen i Lund. Den 4de April 
samme Aslv  valgte  Domkapitlet  « efter  Kongens Ønske  og 

')   Geh.  Arch.  Slesvig 48. 

^)  Herom  se Kinch,   Ribe Bys  Historie  indti!  Reformationen S.  287 — 88, 
jvfr.  S.  281 — 82. 


76 


ÆRKEBISP  I  LUND. 


med  hans Samtykke*  Biskop Peder  i Ribe  til  den  afdøde 
Ærkebiskops Efterfølger.^) 

Skjønt Peder Lykke strax efter Valget maa have til- 
traadt sit Embede , kunde han dog kun betragtes som kon- 
stitueret, eller som det dengang kaldtes «electus» (udvalgt), 
saa længe den pavelige Bekræftelse af Valget ikke havde 
fundet Sted, og denne Mangel kunde endog have til Følge, 
at hans Myndighed blev underkjendt af hans nærmeste Em- 
bedsbrødre. Bispen af Ro.skilde nægtede saaledes under 
Striden med Kong Erik angaaende Retten til Kjøbenhavn 
at mode for Rigets Raad og lade Sagen afgjøre af dette, 
«før Ærkebispen af Lund, som nu dér kaaret er, vorder 
stadfæstet af Paven, som ham bør , og Kongen kommer alle 
de andre Bisper i Danmark til fornævnte Ærkebiskop i Sjæl- 
land til sammen*. Denne Erklæring afgav Bispen den 26de 
Januar 1419, altsaa tre Fjerdingaar efter at Domkapitlets 
Valg havde fundet Sted.-) Grunden til, at Valgets Aner- 
kjendelse trak saaledes i Langdrag, maa udelukkende søges i 
Peder Lykkes Be.stræbelser for at faa Ordinationsafgiften 
nedsat. Paa Conciliet i Constanz var Paven gaaet ind paa, 
at Afgiften af de ledige Kirker og Klostre (Annater) ikke 
længer skulde beregnes efter det første Aars Indtægt (frue- 
tus anni primi) men efter de Taxationer, hvormed de for- 
skjellige Kirker stode opførte i det apostoliske Kancellis 
Bøger, og som  kaldtes communia servitia.   Var Taxationen 


') Der er nogen Usikkerhed i Tidsbestemmelsen. I Folge Hamsfort 
(Scripter, rer. Dan. I. ,^23) døde Peder Kruse pridie Nonas Aprilis (4de 
April); i Følge den lundske Ærkebispekrønike (Scripter, rer. Dan. VI. 632) 
blev Peder Lykke valgt die b. Ambrosii (ogsaa 4. April). Jeg har fulgt den 
sidste Angivelse, som synes mig den rigtigste. Den lode Marts 1418 
kalder Peder Lykke sig endnu kun Biskop af Ribe (Geh. Arch. Ribe 
Stifts Breve, No- 167), medens han i et Dokument, udstedt i Odense 
5. Maj 1418, kaldes Biskop i Ribe og «archipostulatus» i Lund 
(Geh. Arch. Voss Baarse Herred, No- 17). Valget falder da imellem 
de to sidstnævnte Dage. 

')  O.  Nielsen,  Kjøbenhavns  Diplomatarium  !.   146. 


ORDINATIONSAFGIFTEN. T] ' 

ikke rigtig, skulde der udnævnes Kommissærer til at fore- 
tage Forandring heri.^) I Overensstemmelse med denne Be- 
slutning indsendte Peder Lykke Forslag til en Omtaxation 
af Lunde Kirke. Forhandlingerne herom varede indtil Marts 
Maaned 1419; da gik endelig Pave Martin V., som paa denne 
Tid var vendt tilbage til Firenze, ind paa, at Ordinations- 
summen nedsattes fra 4000 til 2000 Gylden. Dette var en 
betydelig Indrømmelse fra Pavens Side, saa meget mere 
som den ikke var givet for dette enkelte Tilfælde, men for 
bestandig. Endnu i den af Paven herom udstedte Bulle 
kaldes Ærkebiskop Peder Electus"), men Bekræftelsen af 
Valget og Tildelingen af Paillet maa være foregaaet om- 
trent samtidig med Fastsættelsen af Taxationen ; thi allerede 
i den følgende Maj Maaned kalder Paven ham Ærkebiskop."^) 
Peder Lykke gik ikke selv til Rom for at hente Palliet, 
ligesom han ogsaa synes at have undladt det, da han blev 
Biskop i Ribe.**) Det er heller ikke bekjendt, hvor stor en 
Sum han maatte betale for det tre Fingre brede, hvide Uld- 
baand (Palliet),  som,   cirkelformet  hængende  over Bryst og 


^)   Hefele,  Conciliengesch.  VII.   337. 

*) cCum itaque nuper pro parle venerabilis fratris nostri Petri, episcopi 
olim Ripensis, in archiepiscopum Lundensem electi . . . fuit nobis exposi- 
tum>. Distaxatio ecclesiæ Lundensis. Rome, Non. Marcii pontif. Mar- 
tini Vti anno Udo- Langebeks Diplomat. 7. Marts 1419, jvfr. Lager- 
bring, Svea Rikes Hist.   II.   243 — 44. 

')  Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 674. 

'') Han er i Danmark 26. Februar 1419. Kjbhvns. Dipl. I. 147. At 
han ikke som Electus i Ribe drog til Rom , freragaar af et Brev , ud- 
stedt af Antonius, episc. Portuensis, sancte Romane ecclesie Cardina- 
lis, dni pape camraerarius, den 13. Maj 1409 i Arimini, som bevidner, 
at Petrus, electus Ripensis, «pro totali solutione sui communis servitii, 
in quo cameræ apostolicæ ratione dictæ ecclesiæ suæ extitit effica- 
citer obligatus florenos 60 auri de camera« og tillige «26 florenoS, 33 
solidos og 4 denarios pro familiaribus et officialibus dni papæ per ma- 
nus Nicolai Johannis, rectoris parochialis in Thorebi, et fratris Jone, 
lectoris Helsingburgensissolui fecit.» Geh. Arch. Ribe Bispedoms og 
Kapitels Diplomer No-  153. 


78 ÆRKEBISPENS  INDFLYDELSE. 

Skuldre, med tynde Blyplader i de langs Ryggen nedhæn- 
gende Stykker, først gjorde ham til virkelig Indehaver af sit 
ypperstepræstelige Embede. 

Peder Lykke havde nu naaet den højeste Værdighed, 
som nogen nordisk Gejstlig kunde naa, hvis det da ikke 
skulde være selve Pavestolen. «Peder, af Guds Naade 
Ærkebiskop, Sverigs Primas og Pavens Legat» er den Titu- 
latur, hvormed fra nu af alle hans Breve udstedes, og det 
var ikke blot en tom Titel uden tilsvarende Myndighed. 
Vel vare de Tider forbi, hvor Konge og Ærkebiskop re- 
præsenterede to hinanden jævnbyrdige Magter, af hvis Ven- 
skab eller Fjendskab Landets Skjæbne afhang. Men endnu 
var den ærkebiskoppelige Myndighed den efter Kongens i 
Rang og Indflydelse øverste. Ikke alene udøvede han en 
udstrakt Indflydelse paa det kirkelige Livs Omraade som 
øverste Dommer i kirkeretlige Sager, som indflydelsesrig og 
mægtig Talsmand ved Besættelsen af de gejstlige Embeder, 
som den, der sammenkaldte og ledede Provinskoncilierne 
og foretog Visitationen i hele sin Provins, men langt større 
var dog hans politiske Betydning. Han kronede og salvede 
Kongen, han var Rigsraadets Formand, «det største og prin- 
cipale Hoved for Rigens Raad og alt Regimentet, og Rigens 
Handel hænger mest ind paa hannem », som det hedder i 
Christian III. s Klageskrift mod Bisperne, og døde Kon- 
gen, optraadte Ærkebispen som en Slags Rigsforstander og 
ledede det nye Valg.^) 

En myndig og selvraadig Mand paa Lunde Ærkestol 
kunde endnu bringe Uro og Strid ind i Landet, og Peder 
Lykkes nærmeste Efterfølger, den kraftige og stridbare 
Hans Laxmand. skulde snart give et Exempel herpaa. Men 
Peder  Lykkes  politiske  Opdragelse  havde  fra  Begyndelsen 


')  Jfr. A.  D.  Jørgensen,  Danebroge  og  det  danske  Kongevaaben  i Hist. 
Tidsskrift 6. Række L   163 — 64. 


PEDER  LYKKE  SOM  STATSMAND. 79 

af Stillet ham paa den venskabeligste Fod med Kongemagten ; 
som Dronning Margrethes tro Tjener og som Erik af Pom- 
merns faderlige Ven og Raadgiver traadte han aldrig uden- 
for de Grænser , hans Stilling og nære Forhold til Konge 
huset uvilkaarlig maatte drage for ham. Kunde det end 
komme til Sammenstød med den opbrusende og ilsindede, 
ubetænksomme Erik af Pommern — særlig naar det gjaldt 
Kongens Fordringer paa gejstligt Gods — bevarede Peder 
Lykke dog en ubrødelig Troskab mod den Konge, han selv 
havde været med at sætte paa Danmarks Trone, og for hvis 
Ægteskab han havde virket ivrigere end nogen anden. Han 
har deltaget — saaledes som det jo ogsaa var hans Pligt 
— i Regeringshandlinger; under Forbund med fremmede 
Magter finde vi hans Segl , i Striden om Sønderjylland har 
han 1424 afgivet sit Votum om Hertugdømmets Forhold til 
Danmark i den klare og koncise Form, som udmærke alle 
de Aktstykker, der ere udgaaede fra hans Haand. Indtil 
det sidste se vi den alderstegne Biskop trofast give Møde 
ved hvert et Raads- eller Fredsmøde med Hansestæderne, 
Holstenerne eller andre. Hans Venskab til Kongefamilien 
træder frem i hans Synodalforordning af 1425, hvori han 
særlig befaler, at der ved alle Messer og daglige Bønne- 
tjennester skal ske Forbønner for Kong Erik og Dronning 
Margrete, «der havde vist sig den danske Kirke særlig be- 
vaagen». 

Trods den Iver og Virksomhed, han saaledes har ud- 
foldet i alle Rigets Anliggender, er der dog intet Tegn til, 
at Kong Erik med særlig Forkjærlighed har benyttet sig af 
Peder Lykkes Bistand i Anliggender, hvor dennes Medvirk- 
ning ikke faldt af sig selv. Under Kongens hyppige Fra- 
værelser fra Riget kunde man have ventet at se ham som 
Rigsraadets Formand udøve nogen Myndighed, men hertil er 
der ikke Spor at finde. Dronning Philippa udøver Regent- 
l)ligternc,  om  end  — som det hedder —  med Raadets Bi- 


8o KONG ERIK OG PEDER LYKKE. 

stand ^), og Ærkebispen træder kun frem som Dommer i 
Stridigheder mellem Kronen og Kirken, saaledes i den 
bekjendte Strid om Arven efter Biskop Bo i Aarhus, hvor 
Peder Lykke fældede en Dom, som ikke faldt ud til Kronens 
og Arvingernes Fordel.-) Muligt er det, at Ærkebispen har 
været en Modstander af Kongens Yndlingsplan om at faa 
sin Farbrodersøn Hertug Bugislav af Pommern anerkjendt som 
Tronfølger, hvad der som bekjendt aldrig lykkedes Krik af 
Pommern trods alle hans Anstrængelser. 

Mulig har ogsaa hans høje Alder gjort Kongen betæn- 
kelig ved at lægge et stort Ansvar paa hans Skuldre , men 
det synes dog, som om Peder Lykke har bevaret sin Aands- 
og Legemskraft til det sidste, og det turde ikke tale til 
Kongens Fordel, at han til Slutning lod det komme til et 
Brud og ved denne Lejlighed optraadte med en Hensyns- 
løshed imod den gamle 75 aarige Ærkebiskop, som minder 
om Tiderne fra Erik Glippings og Erik Menveds Dage, 
Efter Dronning Philippas Død 1430 var Kong Erik helt op- 
taget af religiøse Tanker. Overalt skulde der læses Aar- 
tider for den afdøde, i alle Kirker skulde der uafladelig lyde 
Psalmesang. I Vadstena, hvor Philippa laa begravet, løn- 
nedes 10 Klerke til at synge Dag og Nat, i Kalmar indret- 
tedes 1 3 Kannikedømmer til daglig skiftevis at læse Psal- 
teret, i Kjøbenhavn, Roskilde og Trondhjem ligesaa. Til 
Lund kom han da ogsaa i Januar 1434; men medens 
han overalt ellers havde funderet nye Kannikedømmer til 
denne besværlige og nye Gudstjeneste eller skjænket Penge- 
gaver og Relikvier til Erstatning, saa forlangte han her, at 
Kapitlet selv skulde overtage denne Forpligtelse. For at 
give sin Fordring desto større Vægt stod han selv uden for 
Døren til  Konsistoriet,  hvor  Ærkebispen  og  hans Kapitel 


')  Hvitfeldt,  Uanm.  Riges  Krøn.   S.  679 — 80,  jvfr. Mollerup,  Erik  af 

Pommerns Udenlandsrejse  i Hist.  Tidsskrift  5.  Række III.   723. 
')  Danske Magazin 4. Række I.   353 — 59. 


KONG  ERIK  OG  PEDER  LYKKE. 8 1 

! aadsloge, tillige med sine Ledsagere, Grev Vitzlav, Ridderen 
IJengt Stenson, Væbnerne Niels Jensen af Hammer, Peter 
Hille af Lyngby, Johannes Rudbæk af Højby samt Ærke- 
degneii i Roskilde, Johannes Pedersen, og Provst Torleif i 
Bergen. Med høje Raab og Trusler tvang de Kapitlet til 
at adlyde og underskrive den Forpligtelse, Kongen havde 
forelagt det. Men næppe var Kongen borte, før hele Ka- 
pitlet med Ærkebispen og Dekanen Hans Laxmand i Spid- 
sen nedlagde en højtidelig Protest, hvori de klagede over 
den Behandling, Kongen havde ladet dem blive til Del, og 
fremsatte en Række høj.st alvorlige og graverende Klager imod 
Kong Erik.^) At det her var Hans Laxmand, der førte 
Ordet og ikke Peder Lykke, fremgaar af den heftige Tone, 
som gaar gjennem Kapitlets Protest. Men utvivlsomt har 
den gamle Mand maattet føfe sig i høje.ste Grad krænket 
over den alvorlige Ydmygelse, som Kongen havde tilføjet 
ham og hans Kirke. Han, som selv havde været med til 
at styrke Kongemagten, maatte nu ogsaa føle Konsekven- 
serne uden at leve længe nok til at se den Ydmygelse, som 
snart skulde blive Kong Erik til Del , og hvortil hans egen 
Efterfølger, Hans Laxmand, i høj Grad skulde bidrage. 
Selv bevarede han dog ikke desto mindre sin usvækkede 
Interesse for Kongens og Statens Vel. Da Erik 1434 byg- 
gede Malmøhus, var den gamle Ærkebiskop strax beredt til 
at bidrage sin Del dertil og indvilligede i et for Kronen sær- 
deles fordelagtigt Mageskifte, idet han udtrykkelig fremhæ- 
vede, at det skete «Riget til Værn og besynderlig Hans 
Naades Gaard, som han nu bygge lader i Malmø, til Gavn 
og Rente og Malmø By til Fasthed, Bestand og Hjælp ».-) 
Peder Lykkes Navn som  Ærkebiskop er særlig knyttet 


^)  Lagerbring IV.  574 — 76.  Jvfr.  Helveg,  Den  danske  Kirkes Hist. indtil 

Reform.  II,  i.  2S9 — 90. 
^)  Brev,  dat.  Kjøbenhavn  23.  April  1434,   hvorved Ærkebiskop  Peder 

mageskifter  Seyæ  Mølle,  Bultofte By  og Skrevlinge  Molle   imod  to 

Gaarde  i Malmø.   Langebeks  Diplomatarium. 

I 6 


82 PROVINSIALKONCILIER. 

til det sidste store Provincialkoncilium, som blev af- 
holdt i Danmark. Det lykkedes som bekjendt ikke 
Constanz-Konciliet at fuldbyrde den længe ønskede Refor- 
mation af Kirken. Trangen hertil var dog s aa stærk, at man, 
forinden man skiltes, besluttede ret hyppig at afholde Kon- 
cilier, det første inden fem Aar, det næste syv Aar efter 
dette, og de følgende hvert lode Aar. For at disse Møder 
kunde have et fast Grundlag at arbejde paa, skulde der i 
Mellemtiden stadig afholdes Provinsial- og Stiftsmøder, for 
at man fra disse kunde tilkjendegive Generalkonciliet de Re- 
former, som hvert enkelt Lands Kirke kunde ønske, og til- 
lige fastsætte og skærpe Reglerne for det kirkelige Liv. 
Rundt om i Europa kom ProvinsiaJkoncilier fra nu af paa 
Dagsordenen, og det er en Selvfølge , at denne Bevægelse 
ogsaa naaede til Danmark. Kort efter sin Embedstiltrædelse 
holdt Peder Lykke et Møde i Odense med de danske Bis- 
per i November Maaned 14 19, men om Forhandlingerne paa 
dette Møde haves ingen Underretning. I Aarene 1423 og 1424 
fandt et Generalkoncilium Sted i Siena, som dog var lidet 
talrigt besøgt og forløb uden andet Resultat, end at man 
vedtog , at Basel skulde være Mødested for den følgende, 
til Aaret 143 1 fastsatte Kirkeforsamling. Pave Martin V 
opfordrede derpaa i en Rundskrivelse alle dygtige Præ- 
later til at indgive Reformforslag, nedsatte en Commis- 
sion til at modtage disse og udstedte selv et Reformdekret, 
hvis Paamindelser og Forskrifter udelukkende angik den 
højere Gejstlighed : Kardinaler, Ærkebiskopper, Biskopper, 
Abbeder og andre Prælater.^) 

Det er i Belysning af Aarhundredets Reformtrang og 
af de ensartede Bestræbelser i denne Retning, som opfyldte 
Tiden, at det Provinsialkoncilium maa betragtes, som Peder 
Lykke den 21de Februar 1425 ved en Skrivelse fra Lund 
til alle danske Bisper og Prælater sammenkaldte til et Møde 


Hefele, Conciliengesch. VII.   375 — 411. 


PROVINSIALKONCILIUM  I  KJØBENHAVN.  • 83 

i Kjøbcnhavn den 25de Juni samme Aar.^) Dets Resultat 
foreligger i den af Peder Lykke udstedte Synodalforordning, 
hvis blivende Betydning kan ses deraf, at den henved hundrede 
Aar efter, i Aaret i 5 14, paa Ærkebiskop Birgers Foranledning 
blev trykt i Paris. Vi maa ikke vente i de talrige Bestem- 
melser, som denne Forordning indeholder, at finde noget 
Spor af den Aand , som gjennemstrømmede Kirkens store 
Reformatorer, en Wiclifif, en Hus, en Luther. Med Rette er det 
blevet fremhævet'-), «at Middelalderens store kirkelige Insti- 
tutioner vare skrumpede ind til døde Former, mere og mere 
uskikkede til at fylde de Behov, som havde skabt dem», at 
«det religiøse Liv ytrede sig i en mørk Overtro eller en 
Ceremonitrældom, der alene kunde virke degraderende v. 
Den Reformation, som Datidens Gejstlige havde Øjet aabent 
for, og som Koncilierne stræbte at gjennemføre, havde kun 
til Maal den rent ydre Form; den gik ud paa Indskrænk- 
ninger i den pavelige Myndighed, paa Forbedring af den 
over- og underordnede Gejstligheds Sæder, paa den nøjeste 
Indskærpning af Gudstjenestens Form. Ligesom Pave Martin 
V i sit Reformdekret af 1425 anbefalede Kardinaler, Ærke- 
bisper, Bisper og Prælater Renhed i ydre Livsvandel og 
Sæder, forlangte Ærbarhed i deres egen og deres Tjeneres 
Klædedragt, formindskede deres Indtægter, forbød Konku- 
binatet, saaledes gaa de samme Paabud og Forbud igjen i 
Provinsialforordningerne, kun a,t det her er den underord- 
nede Gejstlighed, Præster og Munke, som reformeres af deres 
Overordnede, Bisperne. De maa ikke — hedder det — bære 
farvede og bræmmede Klæder, de maa vogte sig for Drukken- 
skab, ikke besøge Kroer, ikke bære Vaaben ; de skulle bortsende 
deres Konkubiner, nøje overholde alle Forskrifter for Guds- 
tjenesten, ikke letsindig give Aflad til Syndere. En særlig 
Mærkelighed  frembyder  Synodalforordningen  i  Kjøbenhavn 


')  Ærliebiskop  Peders  Brev  dat.  Limd,  die  Cineris  (21.  Febr.)  1425  i 

Arn.  Magn.  Dipl.  Fase.  24.  3. 
^)   Sars. Udsigt over den norske Hist.  III.  26. 

6* 


84 - KONCILIUM  I  BASEL. 

ved den Skarphed, hvormed den optræder imod Munkeor- 
denerne. Den giver Bisperne Ret til at udøve skrap Visi- 
tation i Klostrene, den forbyder disses Forstandere at af- 
hænde Jordegods uden Biskoppens Tilladelse, forbyder Tig- 
germunkene og deres Fripræster at udøve kirkelige Forret- 
ninger uden Sognepræsternes Tilladelse og gjør talrige 
Indskrænkninger i den Frihed, som tidligere Paver havde 
indrømmet dem til at foretage kirkelige Handlinger. Herved 
kom rigtignok Konciliet i Strid med Paven; men det ses 
ikke, at senere Pavers Bestræbelser for at komme Munkene 
til Hjælp have udrettet synderlig. Synodalforordningen af 
1425 blev gjældende Lov for den danske Kirke indtil Refor- 
mationstiden , og for saa vidt har Peder Lykkes Gjerning 
haft en stor Betydning for det 15de Aarhundredes kirkelige 
Liv i Danmark, om end dets mere universelle Betydning maa 
ses og vurderes i Belysning af Tidens almindelige Bestræ- 
belser i kirkelig Retning.^) 

I sin høje Alderdom skulde Peder Lykke endnu blive 
Vidne til Sammentrædeisen af den anden store Kirkefor- 
samling i Basel 1431. Han udvalgte sin Eftertølger paa Ribe 
Bispestol, Sjællænderen Christian Hemmingsen, til i Forening 
med Ærkedegnen i Aarhus, Johan Iversen Lange, at repræ- 
sentere den danske Kirke paa Mødet i Basel. Utvivlsomt har 
den gamle Prælat med Deltagelse fulgt den revolutionære Kraft, 
som Konciliet i de første Aar udfoldede. Men hans natio- 
nale Følelse bragte ham ikke de.sto mindre i Konflikt med 
Konciliet. Dette havde udvalgt Kanniken i det mod Kong 
Erik fjendtlig sindede Slesvig Domkapitel, Erik Bundesen, 
til Indsamler i de nordiske Riger af den af Konciliet ud- 
skrevne Pavetiende. Ligesom han i 1421 havde erklæret 
Valget  af  den  holstensksindede Domprovst Henrik  von der 


^) Provinsialforordningen er trykt mange Steder, saalede.=; i Scripter, rer. 
Danicar. VI. 451 — 58. Jvfr. Helveg, Den danske Kirkes Hist. indt. 
Reform.   II,  i.   275 — 83. 


STRID  MED  KONCILIET. 85 

Ze til Biskop i Slesvig tor ugyldigt ^), saaledes nedlagde han 
nu i Forening med Ærkebispen af Trondhjeni i hele den 
nordiske Gejstligheds Navn en bestemt Protest imod Erik 
Bundesens Valg. «Den nævnte Herre hører til vor naadig- 
ste Herres Dødsfjender, da han er fra Holsten; det er utaale- 
ligt, • at en saadan Mand skal have Myndighed til at slynge 
Banstraaler imod os, ja endog paakalde den verdslige 
Hjælp; derfor grue vi for at ancrkjende ham som Indsamler; 
thi det vilde være at lægge store Pengesummer i Fjende- 
haand, hvorved vi maaske selv kom til at berede os en 
Svøbe for vore egne Riger*.-) Han truede endog med at 
appellere fra det slet underrettede til det bedre underrettede 
Koncil, og hans Indsigelse er formodentlig ogsaa bleven 
taget til Følge. Dette Svar er utvivlsomt et Udtryk for den 
nationale Harme, som Mændene fra Dronning Margrethes og 
Erik af Pommerns Tid nærede mod Holstenernes overmo- 
dige og fjendtlige Optræden imod Danmark; men Peder Lykke 
var en af de sidste Mænd af den Slægt, som havde deltaget 
\ den nationale Kamp fra dens Begyndelse; den nye Slægt, 
som snart skulde komme til Magten, fremkaldte det store og 
skæbnesvangre Omslag i Danmarks Politik. 

Det maa have vakt stolte Minder hos Peder Lykke, da 
han som Ærkebiskop holdt sit Indtog i den gamle Stad, i 
hvis prægtige Kirke han for henved lO Aar siden havde 
været Vidne til sit Livs politiske Stordaad , Ægteskabet 
mellem Kong Erik og Dronning Philippa. Denne Stad skulde 
blive hans sidste Hjem, og her skulde han stedes til den 
sidste Hvile. PIndnu i den første Halvdel af det 15de Aar- 
hundrede havde Lund bevaret sin gamle Storhed; den var 
endnu en  af Nordens Hovedstæder,  maaske  den  største og 


') 23. April 1426 havde han dog ophævet Striden med Bispen af Slesvig, 
Sejdelin, Diplomatår. Flensborg. I. 378 — 79, og paa Mødet i Kjøben- 
havn  1425  vare Udsendinge fra Bispen  af Slesvig til  Stede. 

') Diplomatår. Norveg. VI. 486 — 88. Overs, efter Helveg, anf Skr. 
II,  I.   297. 


86 LUNDE  ÆRKESTIFT. 

prægtigste. Omgiven af Mure og Grave, med sine 1 8 Sogne- 
kirker og 6 Klostre og Hospitaler , sin Ærkebisperesidens, 
sit Kongshus og Mønthus, sine talrige Domherreresidenser 
og private Boliger , men fremfor alt med sin hele Staden 
dominerende stolte Domkirke, gjorde Ærkesædet Indtrj'k 
af en virkelig Hovedstad. Var end dens Betydning som 
Kroningsstad forbi siden Skaanes Forening med Sverig 
1332 — 1360 og Erik af Pommerns Kroning i Kalmar, saa 
var den dog endnu ikke alene Landets og Stiftets kirkelige 
Hovedstad, men ogsaa det verdslige Midtpunkt for de øst- 
danske Landskaber, hvor Stænderne samlede sig til Konge- 
hyldingen paa Liborshøj tæt udenfor Lund, og hvor man 
fra Hallands, Blekings og Bornholms Landsthing indankede 
Retssager og Trætter til Afgjørelse paa Skaane Landsthing. 
Det var dog især Ærkesædet, der gav Lund Betydning 
og Glans. Som en Fyrste herskede Ærkebispen med konge- 
lige Rettigheder over «et helt lille Rige i Riget» : Øen 
Bornholm, flere Herreder i Skaane og henved 30 Slotte og 
Len. Hans Indtægter vare kongelige, de ansloges i Midten 
af det 13de Aarhundrede til over to Millioner Kroner i Nu- 
tidsmønt og vare ikke blevne forringede siden da. Han slog 
Mønt, holdt Tropper, omgav sig med talrige Lensmænd. Rundt 
om i Stiftet havde han faste Borge, i Skaane Aahus, Bor- 
reby, Flyinge, Søfvede, Turestorpsø, Næsbyholm og endnu flere, 
i Bleking Elleholm, paa Bornholm Hammershus. Sæ'dvanlig 
boede han dog paa det faste Lundegaard, som, onigivet af 
talrige Bygninger, strakte sig over det Terræn, som nu ind- 
tages af den gamle Universitetsbygning, af «Trådgården», 
«Lilla Torget» og den nord derfor bebyggede Tomt. Her- 
fra var kun et Par Skridt til den prægtige Domkirke, hvor 
Ærkebispen paa Højhelligdage , omgivet af sit Domkapitel 
og iført alle sit høje Embedes Værdighedstegn , celebrerede 
Messen og uddelte Velsignelsen til  Menigheden.^) 

') Om Lund og Ærkesædet henvises især til de smukke Skildringer af 
M. WeibuU i hans i Anledning af Lunds nye Universitetsbygnings Ind- 
vielse  udgivne  Skrift;   Lunds  och  Lundagårds Minneni>,  Lund   1882. 


PEDER  LYKKE  SOHI  ÆRKEBISKOP. 87 

I henved 18 Aar .styrede Peder Lykke Lunde Ærkestiit, 
og han efterlod .sig"og.saa her det .samme Ry for praktisk 
Dygtighed og Virkesans, som Ribe Bispekrønnike yder ham. 
Under hans Forgænger havde Kirken hdt et føleligt Tab. 
Herom fortæller den Lundske Bispekrønnike : Hr. Peder 
Kruse, som beklædte Embedet i 8 Aar, modtog ved sin P^m- 
bedstiltrædelse alle Lunde Sædes Sølvkar tilligemed de bi- 
skoppelige Værdighedstegn , den kostbare Mitra og Ring; 
alle disse Sager lod han til Søs føre bort fra Skaane , men 
undervejs blev Skibet plyndret af Sørøvere og den kostbare 
Ladning ført til Kiel. Det var et Tab for Kirken, som be- 
løb sig til mange Tusinde Mark lybsk ^), og det var kun en 
ringe Erstatning, som Kong Erik ydede den, da han, første 
Gang Peder Lykke atholdt Messen i Lund , skænkede ham 
Biskopskaaben med Messeha'glen -) Det er maaske hertil, at 
Pave Martin V sigtede, da han "ipaa Grund af forskjellige 
Ulykker, der havde ramt Lunde Kirke >> nedsatte dens Taxa- 
tion til det halve af dens oprindelige Beløb. Denne store 
Indrømmelse fra Pavens Side var Peder Lykkes første P'or- 
tjeneste af Kirken, og han har ved at skænke den det store 
Sølvbillede med St. Sigfreds Ben, som han havde faaet 
af Kong Henrik IV, bidraget sit til at erstatte Kirken det 
Tab, den havde lidt under hans Forgænger. 1424 indløste 
han EUeholm Slot og Gods, som Ærkebiskop Jakob 
Gerdsen Ulfstand i Begyndelsen af Aarhundredet havde 
pantsat til sin Slægtning Axel Pedersen Thot til Hårlof, 
Høvedsmand paa Varberg, for looo Mark Sterling i Sølv. 
Denne store Sum, som i Nutids Mønt vilde udgjøre ca. 
180,000 Kroner, blev tilvejebragt ved frivillige Sammenskud 
af Indbyggerne  og Kirkerne  i Lunde Stift. ^)   Men  især har 

') Scriptor. rer. Dan. VI. 632 — 33. En Mark lybsk gjaldt 60 Kroner i 
Nutids Mønt. 

^)   Peder Lykkes Testament.   Langebeks Diplomatår.   i.  Decbr.  1424. 

•*) Scriptor. rer. Dan. VI. 632 — 33. Styffe, Skandinavien under Union^■ 
tiden S. 66. Angaaende Datidens Mønt og Pengenes daværende Kjø- 
licevne henvises til Erslev,  Dronning Margrethe  S. 348 — 51.   En Mark 


88 PEDER  LYKKES  KAPEL. 

han dog — efter Datidens Skjøn — gjort sig fortjent af 
Domkirken og sat sig selv et varigt Minde ved at opbygge 
et nyt Kapel med et Alter paa Kirkens søndre Side mellem 
Taarnets østligste og Sideskibets vestligste Stræbepiller. 
Dette Kapel havde mod Syd to store spidsbuede Vindus- 
aabninger og overdækkedes af to Korshvælvinger ; dets Mure 
vare lige saa høje som Sideskibets. Ved to store Bueaab- 
ninger paa Sideskibets Langmur stod Kapellet i Forbindelse 
med Kirken, hvorfra det var skilt ved to Gitre. ^) Allerede 
1424 var Bygningen paabegyndt; til dens Vedligeholdelse 
og til Besørgelse af Gudstjenesten skænkede Ærkebispen 
alt sit Fædrenegods i Tranegilde (Ishøj S., Smørum Hrd.), en 
Gaard i Svogerslev, kaldet Nedregaard (i Sømme Hrd.), to 
Gaarde i Esløv, som han havde kjøbt af Ridderen Bjørn 
Svendsen, en Gaard i Sønderum (Halmstad Hrd., Halland), som 
havde tilhørt Helene, Eskil Klemensens Enke.-) Aaret før 
sin Død skjænkede han den endnu to Gaarde i Landskrone.'^) 
Kapellet blev indviet til den hellige Treenigheds og Jomfru 
Marias Ære og fik Navn efter hende. Senere opkaldtes det 
efter S. Jørgen, som her havde faaet et Alter, og endnu en 
Gang skiftede det Navn, efterat Lave Brahe og Fru Giørvel 
Fadersdatter vare blevne begravede deri , idet det fra nu af 
kaldtes «Fru Giørels Kapel ». Over Alteret læstes følgende 
Inskription: 

Ave : Maria : Ancilla :  S:te Trinitatis  : 
Ave : Virgo : preelecta :  Dei Patris ; 

I dette Kapel laa begravne,  foruden Stifteren selv,  hans 
nærmeste Efterfølger Hans Laxmand, Ærkebisperne Tuve og 


lybsk gjaldt 60 Kroner, en Mark lødig 170 Kr. og en Mark rent Solv 
300 Kroner i vore Penge.   I Mark Sterling i Sølv gjaldt 3 lybske Mark. 

')   Brunius,  Lunds Domkyrka.   2.  Udg.   S.  191 — 92. 

'*') Ærkebiskop Peders Testament i. Decbr. 1424. i-angebek? Diploma- 
tår. 

•')  Langebeks Diplomatår.  5.  Septbr.  1435. 


EMBEDSVIRKSOMHED. 89 

Hans Brostorp, Hr. Lave Brahe til Krogholm og hans Hustru 
Fru Giørvel Fadersdatter, Ove Brahe til Løberød, Dekanen 
Lavrids Nielsen samt Beate Billes Dattersønner Otto og 
Klavs Skeel. Kapellet blev nedrevet 1812, da det vanzirede 
Kirkens Ydre, men en Afbildning deraf er endnu bevaret 
og findes gjengivet i Professor Weibulls Udgave af Cory- 
landers Beskrivelse af Lunde Domkirke.') 

Om hans Embedsvirksomhed er der forovrigt kun be- 
varet os faa Oplysninger. Han har udstedt talrige Aflads- 
breve for Kirker i Rigets forskjellige Egne, jævnlig har han 
mageskiftet Stiftets Gods med andet Gods; Kirkens og 
Domkapitlets Ejendomme i Malmø skaffede han Fritagelse 
Ibr Afgift til Stadens Befæstning; han har ladet udarbejde 
l'^ortegnelser over Kirkens Adkomstbreve og ordnet dets 
.\rkiv, ligesom der endnu er bevaret enkelte Vidnesbyrd om 
hans Administration i et Udtog af et Statut for Domkapitlet, 
1 Følge hvilket Ærkebiskop Peder Lykke har bestemt, at 
de ældre Kanniker skulde have Ret til at optere, naar ved 
Dødsfald bedre Præbender bleve ledige.-) Skjønt Tiden 
kun har levnet os saa faa og spredte Oplysninger om Peder 
Lykkes Virksomhed i Lund, saa have de dog deres Betyd- 
ning til Bedømmelse af hans Personlighed, idet ogsaa de 
pege hen paa det samme Hovedtræk i hans Evner, som 
hans øvrige Virksomhed aabenbarer os, en klar og overlegen 
Aand med udpræget Sans for Livets praktiske Sider. 

4- 
Vi  have  hidtil  betragtet Peder Lykke  som Statsmand 
og Gejstlig,  endnu -staar tilbage at betragte ham i Forholdet 
til hans Slægt.   Det var jo ikke længere  nu  —  som i Mid- 


')   Se anf. Værk, Titelbladet og S.  58—59. 

^)   Ang. Afladsbreve jvfr. Regesta dipl. Hist. Danicæ.  Mageskifter; Richardson, 

Hallandia S.  176,  Langebeks  Diplomatår   7.  Marts  1429  og  24.  Aug. 

1435.  Fortegnelse  og .Statut se Scriptor.  rer.  Dan.  VIII.  45S. 


go PEDER  LYKKE  OG  HANS  SLÆGT. 

delalderens tidligere Tid - — at Adelsmanden traadte uden- 
for sin Slægt, naar han blev indlemmet i Gejstlighedens 
Rækker. Tværtimod, det var i Kraft af hans Byrd, at han 
opnaaede de høje Embeder i Kirken, og i rigt Maal benyt- 
tede han sig da ogsaa af den Magt og Indflydelse, han var 
kommen i Besiddelse af til sin Families Bedste. Peder Lykke 
danner ingen Undtagelse i saa Henseende. Ligesom han i 
den Strid om Arven efter Biskop Bo i Aarhus, som førtes 
mellem Stiftet og Kronen, med stor Skarphed har hævdet 
den Grundsætning, at alt hvad der var en Biskops person- 
lige Ejendom, alt hvad han ved sit private Arbejde kunde 
erhverve — som Exempel nævner han, «om han kan nogen 
besynderlig Konst, saasom er Alkemi, Lægedom, Skriveri, 
Maleværk eller anden deslige Behændighed* — skulde til- 
falde hans Arvinger, ja endog hævdede, at alt, hvad han i sin 
Embedsvirksomhed havde udredet af sit eget, skulde erstattes 
Arvingerne af Stiftet^), saaledes har han sikkert fulgt den 
samme Grundsætning i sit eget Liv. Det er i saa Hen- 
seende ganske karakteristisk, at han betragtede den Gave, 
som Kong Erik ved hans første Messe havde skjænket ham, 
som sin personlige Ejendom, over hvilken han i sit Testa- 
ment fandt sig berettiget til at disponere, om han end, som 
rimeligt var, testamenterede den til sin Efterfølger. 

Peder Lykke har da, trods de høje Stillinger han efter 
Haanden kom til at indtage i Kirken, stadig vedligeholdt en 
nær Forbindelse med sine nærmere og fjærnere Slægtninge, 
som han i mange Henseender har støttet, og hvis Stilling 
indenfor Højadelens Kreds han i betydelig Grad har maattet 
befæste. Da han fratraadte Ærkedegnedømmet i Roskilde, 
gik dette, som om det faldt af sig selv, i Arv til hans 
Broder Niels Bille. Broderen Bent gav han Bøvling Slot, 
det   nuværende   Ryssensten   i  Skodborg  Herred ,  til   Len, 

')   Se ovfr.  s.  80. 


PEDER  LYK.KE  OG  HANS  SLÆGT. 9 1 

medens han var Biskop i Ribe.^) Fætteren Niels Esbernsen 
Hille skjænkede han en Gaard med tilhørende Mølle i Svo- 
gerslev. To fjærnere Slægtninge af Familien Gørsting, som 
synes at have været nær knyttet til Billeætten '"■'), skylde 
hans Protektion indbringende Forleninger og høje Stillinger. 
Ridderen Morten Jensen Gørsting forlenede han som Biskop 
i Ribe med Møgeltønder Slot og Len og andet Gods paa 
I o Aar under meget gunstige Betingelser for Lensmanden.^) 
Dennes Broder Navne Jensen Gørsting synes dog især at have 
staaet i et fortroligt Forhold til den gamle Ærkebiskop. 
Oprindelig Kapellan hos Kong Erik blev han 141 5 af Kongen 
indsat til Biskop i Vesteraas imod Kapitlets Ønske, og da 
Biskop Jens Ovesen af Odense 1420 døde, gjorde Peder 
Lykke sin Indflydelse gjældende, saa at Kapitlet valgte ham, 
uagtet det allerede havde bortgivet Bispedømmet til en 
anden. Biskop Navne, som endnu var en ung Mand, slut- 
tede' sig nøje til sin Ven og Befordrer og synes at have 
været gjennemtrængt af den samme reformatoriske Aand som 
Ærkebispen. Denne benyttede sig jævnlig af hans Bistand, 
saaledes i den allerede flere Gange omtalte Strid mellem 
Kronen og Aarhus Stift, hvori han var Dommer tillige med 
Ærkebispen, som ogsaa jævnlig besøgte Odense og under- 
støttede Biskop Navnes Bestræbelser for at skærpe Kirke- 
tugten og fremme Skoleundervisningen.*) Det er maaske 
ogsaa Peder Lykkes Indflydelse, som bevirkede, at Ærkedegnen 


^) Biskop Peders Kvitteringer til Benedikt Bille for Afgift af Bøvling 15. 
Oktober 1414 og 20. Jan. 1418, Geli. Arch. Bøvling 4 og i. Det 
sidstnævnte Brev er hos Molbech og Petersen, Danske Diplomer .S. 74 
urigtig dateret  139S. 

-) Medlemmer af Slægten Gørsting, saaledes Johannes G. af Aas, Lands- 
dommer i Sjælland, og Anders Jensen G. forekomme hyppig som Vidner 
under Breve,  som vedrøre  Billerne. 

^)   Kinch,  Ribe  Bys Hist. indtil Reformationen S.  279 — 81. 

*) Om Biskop Navne se danske Mag. III. 257 i'i. og Vedel Simonsen, 
Odense Byes  Hist.  2.  Hefte  S.  107  ff. 


92 


PEDER  LYKKE  OG  HANS  SLÆGT. 


i Roskilde, Christian Hemmingsen, blev valgt til Biskop i 
Ribe, da han selv forlod Ribe for at blive Ærkebiskop i 
Lund. 

Af større Bety'dning for Slægthistorien er dog hans In- 
teresse for at forøge Slægtens gamle Familiebesiddelser. 
Den Arv, han havde modtaget fra sine Forældre, synes at have 
været meget ubetydelig. Nogle Bøndergaarde i Dønnevælde 
(Græsteds., Holbo Hrd.), som han i Aaret 1398 mageskiftede 
til Esrom Kloster mod Gods i Tranegilde (Ishøj S., Smørum 
Hrd.), er den eneste Besiddelse han nævner som sit Fædrene- 
gods ^). Han har dog selvfølgelig haft Part i Fædrene- 
gaarden i Solbjerg, og her har han allerede 1387 i Forening 
med sin Broder Niels haft Antvorskov Klosters Gods i Sol- 
bjerg i Forpagtning, ligesom han 141 6 yderligere udvidede 
sine Besiddelser her ved et Mageskifte med Vor Frue Kloster 
i Roskilde, hvorved han fik Klostrets Gods i Solbjerg mod 
Ejendomme i Saltofte (Stenlille S., Merløse Hrd.) og Egby 
(Rye S., Voldborg H.), som han i Aaret 1380 havde kjøbt 
af sin Moder Kirstine Eriksdatter. I Egby havde han ogsaa 
1404 afkjøbt Fru Gertrud Pedersdatter hendes Fædrenegods, 
og dette Gods hørte med til de Ejendomme, han 1416 til- 
skjødede Vor Frue Kloster.-) Med levende Interesse maa 
han have fulgt Broderen Bents Bestræbelser for at samle 
Gods til den Gaard i AUindemagle, som Bent ved Gifter- 
maal var kommet i Besiddelse af. Baade han og Niels 
Bille have samvirket for at forøge denne Ejendom, og 
det maa udelukkende have været Slægtinteressen , som her 
har  været  den  ledende  Tanke.   Følgende  Breve  give  Op- 


')  Nielsen,  Codex Esromensis S. 166.   Godset i Tranegilde  kalder han i  sit 

Testament sit Fædrenegods. 
^)   Abbed Johannes  Holbek  i  (Antvorskov)  kvitterer  2.  Juli  1387 Peder 

Lykke  og  Niels  Bille  for  Afgift af Gods i Solbjerg i Love H.   Orig. 

i  Geh.  Arch.  Voss.  Løve  H.  50.   Om  Mageskiftet  med  Vor  Frue 

Kloster se  Scriplor.  rer.  Dan.  IV.  493. 


PEDEK  LYKKE  OG  HANS  SLÆGT. 93 

lysning herom. Den 26de Novbr. 1400 tilskjødede Anders 
Olufsen Lunge Biskop Peder Jensen Lodehat i Roskilde alt 
sit Fædrenegods i Allindemagle, bestaaende af tre Bønder- 
gaarde. To Maaneder efter, den 30te Januar 1401 , solgte 
Biskop Peder det samme Gods til Niels Bille, Kannik i Ros- 
kilde.^) Allerede dengang havde Broderen Bent Bille faaet 
fast Fod i Allindemagle, og det synes saaledes, som om den 
mellem Biskoppen og Niels Bille foregaaede Handel har 
været en Omvej, ad hvilken Lungernes Besiddelse i Allinde- 
magle kunde komme i Bent Billes Hænder. Det samme 
Formaal ligger utvivlsomt bag ved den Transaktion, som 
Peder Lykke tyve Aar senere iværksatte med Bent Billes 
Svigermoder, Fru Kirstine, Erik Barnumsens Datter og Hr. 
Gævert Bydelsbachs Enke. Den 21de Oktober 142 1 til- 
skjødede nemlig denne Dame- som ikke synes at have staaet 
paa nogen venskabelig Fod med Svigersønnen, Ærkebiskop 
Peder Lykke alt sit Gods i Allindemagle. Et Brev af 2den 
April 1424 vidner om, at Ærkebispen overlod den gamle 
Dame det tilskjødede Gods i Leje for Livstid for den ringe 
Sum af to Mark lødig (c. 300 Kroner). Peder Lykke har 
dog haft nogen Vanskelighed ved at komme i Besiddelse af 
Godset, thi Kong Erik maatte den lode August 1430 til- 
dømme ham alt det Gods i Allindemagle, som han havde 
faaet af Fru Kirstine, og — siger Kongen — « sætte vi den 
Sag evindelig Tavshed paa og forbyde nogen Mand at kræve 
paa dette Gods under vor kongelig Hævn og Vrede*. To 
Aar efter var Sagen bragt i endelig Orden og Fru Kirstine 
kunde da udsende et aabent Brev til sine Vornede i AUinde, 
hvori hun befalede dem herefter at høre og svare Ærkebiskop 
Peder, hvem hun havde tilskjødet alt sit Gods dér.-). Der 
kan  ikke  være  Tvivl  om,  at  disse  Ejendomme  efter  hans 


')  Danske Mag.  IV.  306—307.   Geh.  Arcli.  Voss.  Ringsted H.  Nr.  84. 
^)   Geh. Arch. Voss. Ringsted H.  87, 88, 93. Reg.  51. Uvisse Gaarde Nr. 
36. Jvfr.  Vedel Simonsen,  Ruderne I.  262. 


94 PEDER  LYKKE  SOM  GODSHERRE. 

Død ere tilfaldne hans Arving, Broderen Bent, til hvem 
Ærkebispen stod i et særdeles venskabeligt Forhold og 
hvem han udnævnte til Executor Testamenti. Han har saaledes 
en ikke uvæsentlig Part i Oprettelsen af den Hovedgaard, 
hvortil  Billeættens Navn fortrinsvis er bleven knyttet. 

Som Godsherre har Peder Lykke udfoldet en ikke ringe 
Virksomhed. I en Tidsalder, da Landet var fattig paa Be- 
folkning, og da mange Gaarde derfor henlaa øde og ubebyg- 
gede , blev det Pligt for Landets Stormænd at raade Bod 
paa denne Ulykke ved at skaffe Jorden dyrket og derved 
formindske Mængden af det øde Gods.^) I disse Bestræ- 
belser har Peder L}'kke ogsaa taget Del. Et af de første 
Vidnesbyrd herom er fra Aaret 1391, da han som Ærkedegn 
i Roskilde lejede af Priorissen i S. Agnete Kloster i Ros- 
kilde Klostrets Jordegods i Glym, Provsterup og Bregent- 
ved. Da Gaardene vare øde og forfaldne, skulde han være 
fritaget for at betale Afgift «til at oprette de fornævnte 
Gaarde, som forfaldne ere, at bygge og forbedre j-. Efter 
den Tid skulde han betale en aarlig Afgift af en halv Tønde 
Smør og et Pund Korn.-) Senere har han som Biskop i Ribe 
udfoldet en betydelig Virksomhed i samme Retning, som kom 
Bispestolen til Gode, da han med stor Gavmildhed skjænkede 
den Frugterne af sit Arbejde. Kort før og efter sin Fra- 
trædelse fra Stiftet har han udlagt dette et meget betydeligt 
Antal Gods og Gaarde i Jylland, som han selv maa have 
kjøbt, samlet og til Dels opbygget af nyt, medens han var 
Biskop, da hans Slægt ellers ikke ejede Gods i denne 
Landsdel. Det bestod'*) af Gods i Rosendal i Aadum Sogn, 
som han selv havde forsynet med nye Bygninger, tillige med 
Enge  paa  200  Læs  Hø  paa  Rabek  Mark  i  .samme  Sogn; 


')  Jvfr. Joh.  Steenstrup,  Den  danske  Bonde  og Friheden  S.  50  ff. ,  jvfr. 

S. 58. 

')   Geh.  Arch.  Voss.  Ramsø  Herred.  9. 

')   Efter Kinch,  Ribe  Bys  Hist.  S.  287—88. 


PEDER  LYKKE  SOM  GODSHERRE. 95 

fremdeles alle Jorder imellem Fooydevigh Mark (maaske 
Frojkgaarde i Maabjerg Sogn) og Holstebro tillige med en 
Gaard i Holstebro, som han havde ladet opbygge af nyt, 
og endelig Bovbjerg Mølle, hvis Grund han havde kjøbt for 
23 Mark Sølv og V2 Læst Mel, og som han ligeledes havde 
opbygget. En endnu .større Gave var dog hans Gods i 
Gamle Hastrup med et Voldsted, paa hvilket Ha.strup Slot 
havde ligget (i Thyregod Sogn), sanU 19 Gaarde, hvoraf dog 
de 10 endnu vare øde. Til Gjengjæld forpligtede Bispen af 
Ribe sig til at lade læse en daglig Messe for ham selv samt 
for Væbneren Tøste Nielsen af Flynder, af hvem han havde 
kjøbt Godset, og dennes  « elskelige*  Hustru Fru Inger. 

I Sjælland har han tilkjøbt sig og mageskiftet en Del 
Strøgods; han ejede Gods i Uby i Baarse Herred, som han 
141 8 havde kjøbt af Væbner&n Borkvard Limbæk, men et 
Par Aar efter solgte til Niels Tygesen, Vikar i Roskilde.^) 
Ligesaa i Udstrup (Tostrup S., Merløse Hrd.), i Svogerslev og 
i Føllesløv (Skippinge Hrd.) I forskjellige Byer besad han 
faste Ejendomme , saaledes en Gaard i Kjøge , som han 
kjøbte 1395, men atter solgte til Biskop Peder i Roskilde 
1406, to Gaarde i Landskione, som han skjænkede til sit 
Kapel, og to Gaarde i Kjøbenhavn, hvoraf den ene ligeledes 
tilfaldt hans Kapel, og den anden, som laa paa Torvet i 
Kjøbenhavn, .sandsynligvis er gaaet i Arv til hans Slægt.-) 
Men hans private Formue kan dog ikke have været betydelig; 
dette viser blandt andet hans i Aaret 1424 oprettede Testa- 
ment, hvoraf fleste Bestemmelser allerede ovenfor ere an- 
førte, men som dog gjengives her i ordret Oversættelse, 
fordi det er det ældste bevarede Testament i Billeættens 
Historie. 


')   (ieh.  Arch.  Voss.  Baarse Hrd.  17.  Arn.  Magn.  Dipl.  Fase.  2.  14. 
^)   Archivregistraturer III.  351.   Feder Lykkes Testament.  Nielsen,  Kjø- 
benhavns Diplomatår.  I.  159 — 60. 


96 PEDER  LYKKES  TESTAMENT. 

«Vi Peder Lykke ^), af Guds Naade Ærkebiskop i Lund, 
ved Guds Bistand indtil nu sund og frisk paa Legeme og 
Sjæl, oprette vort Testament paa følgende Maade. Først 
skjænke og testamentere vi til S. Laurentii Kirkebygning i 
Lund 10 Mark Sølv. Endvidere til vort Kapel, som vi nylig 
have begyndt at lade opføre af nyt, alt vort Fædrenegods 
i Trangilde, to Gaarde i Kjobenhavn, vor Gaard i Svogers- 
lev, kaldet Næthragaard (Nedregaard) , to Gaarde i Esløv, 
som vi have kjøbt af Hr. Bjørn Svendsen, Ridder, en Gaard 
i Sundrawram, som vi have kjøbt af den adelige Kvinde 
Fru Helene, Eskil Klemensens Enke. Endvidere skjænke vi 
vor naadige Herre Kongen en sort Pasgænger (grada- 
rium) , og vor naadige Dronning Fru Philippa en graa Pas- 
gænger. Tillige vor Efterfølger paa Lunde Bispestol en Kaabe 
med en Messehagl, som vor Herre Kongen skjænkede 
os den første Gang, vi læste Messen, tillige med 10 Sølv- 
Kalke til hans ærkebiskoppelige Embede, hvilke bør 
gaa i Arv til hans Efterfølgere. Endvidere hver af de 
residerende Kanniker ved S. Laurentii Kirke en Mark Sølv. 
Ligesaa S. Lucii Kirke i Roskilde 10 Mark Sølv og \"or 
Frue Kirke i Ribe ligeledes 10 Mark Sølv. Til dette vort 
Testamentes Exekutorer indsætte vi de hæderlige Mænd 
Hr. Peder Absalonsen, Provst, Johannes Povlsen, Ærkedegn, 
og Johannes Vilhelmsen, Kantor ved Lunde Kirke, samt 
Benedikt Bille, vor elskede Broder, og Hr. Nicolaus Isaksen 
og Peder Nielsen, Kanniker i Lund, bedende dem under 
Paakaldelse af den guddommelige Naade trofast at udføre 
vor Vilje, som vi have udtalt 1 dette Brev. Til Sikkerhed 
have vi ladet trykke vort Sekret tillige med ovennævnte 
Exekutorers Segl  bag paa dette Brev.   Udfærdiget  i Lund, 


') Kun ét Sted findes Peder Lykke nævnt Peder Jonsen, nemlig i et 
Brev af i6. Oktober 1391, i hvilket han kaldes »Petrus Jone, archidia- 
conus Roskildensis.s  Orig.  i Arn.  Magn.  Dipl.  Fase.  22.  17. 


PEDER  LYKKES  FORMUE. 


97 


i Herrens Aar 1424, Dagen efter St. Andreas Apostels 
Dag.»i) 

Det er ikke store Summer, her er Tale om; foruden 
det til Kapellet testamenterede Gods, som senere forøgedes 
med to Gaarde i Landskrone, drejer det sig i rede Penge 
kun om c. 60 Mark Sølv, altsaa i Nutids Mønt c. 15,000 
Kroner. Hvad han forøvrigt ejede af Jordegods, særlig i 
AUindemagle, Solbjerg og flere Steder i Sjælland, samt i 
rede Penge, og som ikke allerede i levende Live var 
skjænket bort til kirkelige Stiftelser, som Ribe Kirke, eller 
til Private, tilfaldt hans eneste efterlevende Broder Bent Bille 
og dennes Sønner. Om denne Arvs Størrelse og Værdi ere 
vi fuldstændig uvidende , men at den ikke kan have været 
overvættes stor, synes at fremgaa af ovennævnte Testaments 
Indhold. En Mand i hans- Stilling vilde utvivlsomt have 
begavet de Institutioner, hvorved han i en saa lang Aar- 
række havde virket, paa en mere gavmild Maade end Til- 
fældet blev, hvis hans private Formue havde været større. 
Glemmes bør det dog ikke, at han i levende Live havde 
skjænket store Værdier bort, og muligt er det, at han i de 
Aar, som ligge mellem Testamentets Udstedelse og hans 
Død, kan have forøget sin Formue. Men mere end Gods og 
Guld har dog hans Personlighed og indflydelsesrige Stilling 
kastet Glans over hans Slægt og bidraget til det hurtige 
Opsving, som den i Løbet af kort Tid skulde tage. 

Peder Lykke opnaaede en høj Alder ; han synes at have 
bevaret sin Aandskraft og Førlighed til det sidste. Endnu 
i sit 76de Aar deltager han i Underhandlinger med Holste- 
nerne i Vordingborg, med Liibeckerne i Kjøbenhavn -), med 


') Langebeks Afskrift i Diplomatariet efter Orig. i Archivo Antiqvit. Hol- 
mensis 1754, med følgende Paaskrift: Sigilla sex tergo impressa, plu- 
rimum sunt detrita. 

■^) I Følge en Beretning fra en lybsk Gesandt i Kjbhvn. var Ærkebiskop 
Peder i August Maaned 1435 i Kjøbenhavn, hvor han har forhandlet 
I 7 


98 PEDER  LYKKES  POLITISKE  STANDPUNKT. 

de svenske Oprørere i Halmstad. Hans Levetid omspænder 
et omskiftende og indholdsrigt Tidsrum i Danmarks Historie. 
Fra sin tidligste Ungdom havde han Erindringer om hin 
ulykkelige Tid, da Valdemar Atterdag m^atte drage i Land- 
flygtighed og Landet hærjedes af Liibeckerne; da Kjøben- 
havn blev plyndret af Hanseaterne, var han Kannik i Ros- 
kilde. Men han blev ogsaa Vidne til Landets Gjenoprejsning 
under Dronning Margrethe, og som virksom Deltager i de 
store politiske Begivenheder har han kunnet bevare mangt 
et personligt Minde fra Kroningsdagen i Kalmar og Bryllups- 
toget i Lund. Han har set sin store Læremester og Dron- 
ning paa Dødslejet i Flensborg og ogsaa overværet hendes 
højtidelige Bilæggelse i Roskilde Domkirke. Med hvilke 
Følelser han har betragtet den Udvikling, som de politiske 
Forhold toge under Erik af Pommern, er det ikke vanskeligt 
at gætte. Han hørte jo ti! den fra Margrethe udgaaede Skole 
af Statsmænd om forbandt Dristighed og Kraft med klogt 
Maadehold og Evne til at begrænse sig.^) Det var disse 
sidste Egenskaber, som Kong Erik manglede i saa høj en 
Grad. Hans opbrusende og ufordragelige Sind , hans Lyst 
til at glimre og optræde som Jævning med Kejsere og 
Konger , voldte i langt højere Grad end Mangel paa Kraft 
og Dygtighed hans Ulykke. LTtvivlsomt har Peder Lykke 
billiget Grundtrækkene i Kongens Politik lige overfor Hol- 
stenerne. Da han 1424 skulde give sit Vidnesbyrd om. Søn 
derjyllands Forhold til den danske Krone , da opstiller han 
de samme Beviser og drager de samme Konklusioner, som 
Kong Erik med saa stor Ihærdighed hævdede i sin haard- 
nakkede Kamp om Sønderjylland. Men det gamle Vismands- 
ord  «fortiter in re, svaviter in modo»  har vist nok ofte lydt 


med denne og borttaget sit Segl fra et Dokument, v. d. Roop, Hanse- 
recesse I. 404. 

Jvfr.  Kr.  Erslevs  Skildring  af  Dronning Margrethes  Udenrigspolitik  i 
nævnte Forfatters Værk  S.  403  ff. 


PEDER  LYKKES  DØD. 99 

fra den gamle Statsmand Læber. Og særlig tør det antages, 
at det fjendtlige Forhold til Hansestæderne og den om end 
jævnlig sejrrige , saa dog ødelæggende og hentærende Krig 
med Liibeck har vakt hans Uvilje. Venskab med Liibeck 
var det politiske Princip, som Dronning Margrethes fortroligste 
Raadgiver og Peder Lykkes Ven, Peder Jensen Lodehat i 
Roskilde, indtil det sidste havde kæmpet for, og det samme 
har utvivlsomt Peder Lykke gjort — skjønt forgjæves. Men 
fremfor alt maa det dog have gjort et dybt Indtryk paa den 
gamle Ærkebiskop i Lund, da Engelbrekt Engelbrektsens 
og Svenskernes Opstand paa engang aabenbarede den løse 
Grund, hvorpaa Unionen var bygget. Han, som havde været 
med til at opføre Bygningen, saa den nu styrte sammen, ja 
maatte endog se sit eget Stift hærjet og plyndret af de op- 
rørske Svenske. Det blev den sidste store Skuffelse, som 
Peder Lykke oplevede; kort Tid efter døde han i Lund. 
Han stod som en af de sidste Repræsentanter for den Slægt, 
som havde set Margrethes Værk voxe og fuldbyrdes ; han 
forskaanedes for det, som maaske havde været ham det 
haardeste Stød, at se hendes Søn og Efterfølger afsat fra 
Tronen og jaget i Landflygtighed. 

Peder Lykkes Dødsdag er ikke kjendt. Det sidste af ham 
udstedte og endnu bevarede Dokument er fra September 
1435.^) Men endnu den iste Maj 1436 maa han have levet, eller 
i alt Fald har hans Død endnu den Dag ikke været bekjendt 
i Sjælland. Thi nævnte Dag udstedte hans Fætter, Niels 
Esbernsen, sit Gavebrev til Roskilde Domkirke, under hvilket han 
ogsaa havde ønsket, at Ærkebispen skulde have hængt sit Segl. 
Dette er ikke sket, og Peder Lykke er da sandsynligvis død i 
Løbet af Sommeren 1436 inden den iite August, da hans 
Efterfølger, Hans Laxmand, af Kapitlet valgtes til Ærkebi- 
skop  i  Lund.-)   Han  blev  begravet  i  sit  Kapel  i  Lunde 


'^   Langebeks Diplomatår.  24. Aug.  og 5.  Septbr.  1435. 
^)  Hvitfeldt, Bispe Kronike S. 84.   Jvfr.  Aarsberetn.  fra Geheimearch. II. 

7* 


lOO PRDER  LYKKES  SEGL. 

Domkirke. Men kun ringe Pietet er der bevist hans Minde 
og hans sidste Vilje. Ikke nok med at det Navn, han selv 
havde givet sit Kapel, snart maatte vige først for S. Jørgen, 
og til sidst for Fru Giørvel, ogsaa hans Grav og Mindes- 
mærket over denne har maattet vige Pladsen for en af de 
mange af hans Efterfølgere, som bleve stedte til Hvile i det 
af ham byggede og funderede Kapel. ^) 

Derimod er der endnu bevaret de Segl, han har be- 
nj^tet i sine forskjellige Embedsstillinger. Som Ærkedegn 
har han brugt et Segl med Omskrift • S. MAGISTRI 
PETRI LYKKE ARCHIDIACONI ROSKILDENSIS, i Midten 
Billevaabenet. Som Biskop i Ribe har han benyttet to Se- 
kreter; det første (indtil 141 3) forestiller Maria med Jesus- 
barnet paa Armen; til Siderne Bispedømmets Mærke: et 
skraatliggende Kors, hvorover en Stjerne, og Billevaabenet; 
Omskriften : Secretum Petri episcopi Ripensis ; det andet (fra 
1416 — 141 8) med samme Omskrift og Skjoldemærker som 
det forrige; i Midten Maria siddende, med Jesusbarnet staa- 
ende paa Skjødet; ved Siden knæler Biskoppen. Det samme 
Motiv forekommer i det prægtige og særdeles vel bevarede 
ærkebiskoppelige Segl. Omskriften her er: Secretum Petri 
Lykke dei gracia archiepiscopi Lundensis. Under en rigt 
smykket Dobbeltbaldakin ses til højre Jomfru Maria med 
Jesusbarnet, til venstre St. Laurentius med Rist og Evan- 
geliebog;  for  neden  ligger Ærkebispen  knælende  og  med 


31, og om dette Dokuments Datering G. v. der Rooi?, Zur Deustsch- 
Skandinav. Gesch. des XV. Jahrh. S. 43. Dr. Henry Petersen antager 
i Danske gejstlige Sigiller S. 86, No 26 og 28, at Peder Lykke maa være 
dødiAaret I435, fordi ikke han, men hans Efterfølger Hans Laxmand 
har forseglet Fredstraktaten med Holsten af 15. Juli 1435, uagtet Peder 
I.ykke nævnes i Brevet som Medudsteder. Dette er kun et af de 
mange Vidnesbyrd om, hvor længe det kunde vare, inden Forseglingen 
af offentlige Dokumenter fandt Sted. 
')  Jvfr. ovenfor S. 88—89. 


PEDER  LYKKES  EFTERMÆLE. 10 1 

foldede  Hænder;  til  begge  Sider  findes  to  Vaabenskjolde 
begge med Billevaabenet.') 

Den gamle Ribe Bispekrønnike har sat Peder Lykke et 
smukt Eftermæle: «Han var en ædel Mand, lærd og for- 
standig.) Ogsaa i Sorø Gavebog er han mindet: « En Mand 
af høj Herkomst og stor Klogskab. » Vi kunne tilføje: en 
Mand af uplettet Vandel med udpræget Fædrelandsfølelse og 
stærk Ansvarsfølelse lige over for det store Kald, som blev 
ham tildelt. Endelig en Mand med udpræget Slægtfølelse, 
som han dog ikke synes at have misbrugt til Fremme af 
egoistiske Formaal. Det har ikke her kunnet være Opgaven 
at fremstille alle de Begivenheder, i hvilke han som Rigets 
øverste Embedsmand har taget Del, det vilde være blevet 
en Fremstilling af Landets politiske Historie, uden at det 
dog vilde have kunnet lylckes derigjennem at faa et skar- 
pere Blik paa hans PersonHghed og politiske Standpunkt. 
Datidens Historie give os kun de ydre Træk, og de fleste 
Personligheder, som ikke paa en særlig ejendommelig Maade 
have paatrykt Tiden deres Præg, forsvinde som saadanne i de 
store Begivenheder. Vi have her kun kunnet fremdrage 
Hovedtrækkene i hans indholdsrige Liv, men det er nok til 
at vise, at han har indtaget en fremragende Plads saa 
vel, i sit Fædrelands og i den danske Kirkes Historie, som 
i sin Slægts Historie. 


')   Seglene  ere  alle  afbildede  hos  Henry Peiersen,  Danske  gejstlige  Si 
giller. 


-%►*: 


I02 NIELS  BILLE. 

II. 

Niels Bille. 

Kantor i Aarhus, Ærkedegn i Roskilde. 

Billeættens Historie indledes af en anden anset Præ- 
lat, om hvem der imidlertid kun findes faa og lidet 
fyldige Efterretninger. Niels Bille var en — sandsynligvis 
yngre — Broder af Peder Lykke; han har tidlig betraadt den 
samme Vej som Broderen, men har ikke som denne er- 
hvervet sig Magister- eller Doktorgraden ved noget fremmed 
Universitet, hvorfor han heller ikke opnaaede Bispeværdig- 
heden. 1387 var han Kannik i Roskilde. Det Venskabs- 
forhold, der synes at have bestaaet mellem Peder Lykke og 
Biskop Peder Lodehat, kom ogsaa Niels Bille til Gode. I 
Aaret 1386 blev Peder Lodehat forflyttet til Bispestolen i 
Aarhus, og naar vi kort efter træfife Niels Bille som Kantor 
ved Aarhus Domkirke, tør vi formodentlig heri se et Vid- 
nesbyrd om den nye Biskops Ønske, at have en af sine tid- 
ligere Kolleger som Embedsbroder i Aarhus. Biskop Peder 
Lodehat var en af Tidens Reformvenner paa det kirkelige 
Omraade, men som de fleste af Datidens betydeligere Gejst- 
lige havde ogsaa han Opmærksomheden væsentligst rettet 
paa Iagttagelsen og Skærpelsen af den ydre Orden og Skik 
indenfor Kapitlet og Kirkens Gejstlige. Kort efter sin Til- 
trædelse i Aarhus udfærdigede han meget detaillerede og 
strænge Instruxer, som synes at vise, at Kirketugten var 
kommen i betænkeligt Forfald ved Aarhus Domkirke. Strænge 
Straffebestemmelser bleve fastsatte for dem, som brugte 
Ukvemsord mod deres Overordnede, pryglede deres Med- 
brødre, aabenbarede Kapitlets Hemmeligheder, uden Tilla- 
delse udebleve fra Gudstjenesten, forstyrrede denne ved usøm- 
melig Tale, Gebærder, Latter og Spøg, eller ved at løbe 
om Kap  i Kirken ,  skjændes  eller lade  Bøgerne  falde  paa 


KANTORAT. IO3 

Gulvet. Man faar et stærkt Indtryk af, at Kirkens Embedsmænd 
og Funktionærer under Tiden have kunnet opføre sig som 
uvorne Skoledrenge, og for enkelte af det underordnede Per- 
sonale, de saakaldte «gradalarii», Opvartere i Kirken, var der 
endog fastsat legemlig Revselse som Straf. ^) Det var Kan- 
toren, som havde den Pligt at anvende Svøben, det var ham, 
som ledede Anordningen af Sangen og Gudstjenesten, saa 
vel for den enkelte Dag som for hele Aaret. Til et saa 
anstrængende Hverv maatte der i Følge Statuterne kræves 
særlige Egenskaber. Kantoren maatte — som det siges") — 
ikke være en ung, men en moden Gejstlig, i Besiddelse af 
en kraftig Stemme og vel øvet i alle gejstlige Forretninger, 
tillige af en kraftig Konstitution, da han «saa vidt det var 
menneskelig muligt» Dag og Nat skulde lede Gudstjenesten 
i Kirken. Til Medhjælper,' hvis hans legemlige Kræfter ikke 
skulde strække til, havde han en Succentor, en Under- 
kantor, som skulde være til Stede, naar han ved Sygdom 
eller Bortrejse var hindret i at mode. 

At Biskop Peder Lodehat til dette — netop under de 
nuværende opløste Forhold — vigtige Embede valgte Niels 
Bille, tyder paa et nærmere Kjendskab til denne og turde 
maaske vise, saa vel at Niels Bille var en kraftig og energisk 
Personlighed, som at Gudstjenesten har .staaet paa et noget 
højere Trin i Roskilde end i Aarhus. Niels Bille har med- 
underskrevet Statuterne for Aarhus Domkirke, men forøvrigt 
kjendes intet nærmere til hans Virksomhed i Aarhus. Med 
Peder Lodehat er han formodentlig 1395 vendt tilbage til 
sit Kanonikat i Roskilde, hvor han 1395 — 1397 virker som 
Bispens retskyndige Medhjælper og som Official afsiger Domme 
vedrørende  kirkelige  Forhold.^)   Skjønt  han  saaledes  har 


')   Scriptor.  rer.  Dan.  VI.  439 — 46. 

')  Institutio  Cantorie  Aarhus,  ecclesiæ   1266.   Scriptor.  rer.   Dan.   VI. 

409. 
^)   Se ovenfor S.  52,  Anm.  og Langebeks Diplomatår.  1395. 


I04 NIELS  BILLE. 

maattet opgive Kantoratet,^) vedblev han dog at beholde sit 
Kanonikat i Aarhus, og endnu 1407 har han medundertegnet 
det Brev, hvorved Biskop Bo og Kapitlet i Aarhus erklærede, 
at Kalø Slot tilhørte Kronen.-) Derimod nævnes han ikke 
1424 blandt de Kanniker, som modtoge Biskop Ulriks Eds- 
aflæggelse, da han tiltraadte sit Embede, uden at det dog 
deraf kan sluttes, at han ogsaa skulde have resigneret Kano- 
nikatet ligesom tidligere Kantoratet.^) 

Det kunde næsten betragtes som en Selvfølge, at Niels 
Bille efterfulgte sin Broder Peder Lykke som Ærkedegn i 
Roskilde, da denne 1409 valgtes til Biskop i Ribe. Da han 
allerede 1388 kunde betragtes som en « moden Mand», har 
han vel nu været henved de 50 Aar og saaledes kun et Par 
Aar yngre end Broderen. Hvad vi vide om hans Virksom- 
hed i Roskilde er hurtig fortalt: hans Navn nævnes jævnlig 
som Vidne i Forening med de øvrige Kannikers, han har 
været med at fælde Domme , saaledes da han Nytaarsaften 
1 41 7 i Forening med Stiftets højeste Prælater og en Del 
Riddere og Svende sad til Doms over de Næstved Bymænd, 
der havde afbrændt en af Skenninge (nu Maribo) Klosters 
Gaarde paa Laaland, grebet en af Klostrets Brodre og to 
af dets Vornede , slæbt dem til Næstved og dér paa urette 
Thingdag holdt Dom over dem, halshugget og begravet dem 
i uindviet Jord.^) Han har været en flittig Indsamler af 
Afladspenge, hvem den pavelige Nuntius Ludovicus de 
Ballionibus i Aaret 141 3 kunde give Kvittering for 2400 
Mark lybsk. ^) Han var 1416 med til at erklære, at Kanni- 
kerne i Roskilde kun af Frygt havde ladet Kong Erik ind- 
drage Kjøbenhavns Slot under Kronen,  da  han truede  med 


') Jeni Lyng nævnes som Kantor  1404. 

') Geh. Arch. Voss. Kalø  i. 

') Scriptor.  rer.  Dan.  VI. 464 — 65. 

»j Danske Mag. I. 366—68. 

■') Vidensk.  Selsk.  Skr.  IX.  658. 


NIELS  BILLE. 10$ 

at inddrage Kapitlets og Bispedømmets andre Ejendomme. 
At han dog ikke var bange for at træde op imod sin 
Kirkes Fordel, viser hans ovenfor omtalte Erklæring ^) , som 
berøvede Roskilde Kirke Gaarden i Torslundemagle, rig- 
tignok til bedste for hans Fætter Niels Esbernsen. Thi 
ogsaa han var som Broderen behersket af en stærk Slægt- 
folelse, som kom nærmere og fjærnere Slægtninge til Gode. 
Til Hovedgaarden i Allindemagle bidrog han sin Skjærv, og 
saa vel hans Gods her som i Solbjerg tilfaldt efter hans 
Død Broderen Bent. 

Niels Bille døde den 26de April 1428, paa hvilken Dag hans 
Aartid fejredes i Roskilde Domkirke, hvortil han havde 
givet Gods, som svarede 1V2 Pund Korn i aarlig Afgift til 
Kirken. Hans Ettermand blev Johannes Petri.-) Som 
Kannik førte Niels Bille i sit Segl Familievaabnet med Navne- 
omskrift; hans Ærkedegne-Segl forestiller St. Hieronimus, 
der drager Tornen af en Løves Pote ; Familievaabnet findes 
forneden."^) 


III. 
J on Jonsen  Bille 

os 

hans  Efterkommere. 


Det  hører  heldigvis  til  Undtagelserne  i  denne  Slægt- 
historie,  at  man  ikke  har  stort  andet  at  meddele om en 


')  Se S. 39. 

^) Langebeks Diplomatår. 28. Maj 1428. Pontoppidans Meddelelse i An- 
nales eccles. Danicæ II. 551, at Bent Bille efterfulgte sin Broder 
Niels som Ærkedegn,  maa være en Forvexling med Skiftet  1409. 

')  Afbildede hos H.  Petersen,  Danske  gejstlige Sigilier No- 246 og 247. 


I06 JON  BILLE. 

Gren af Familien, der kan følges i fire Generationer, end 
dens blotte og bare Existens og det Sted, hvortil den har 
været knyttet. Dette er imidlertid Tilfældet med Jon Jonsen 
Bille og hans Efterkommere. Jon Bille kjendes kmi som 
Vidne under Peder Lykkes Gavebrev til Esrom Kloster den 2 ide 
Januar 1398 paa Fædrenegodset i Dønnevelde, et Brev, 
som er af den største Vigtighed til Bestemmelsen af de fire 
Brødres — Peder Lykkes, Nielses, Jons og Bents — Slægt- 
skabsforhold og Plads paa Stamtavlen.^) Han kalder sig 
her Johannes Jonsen de Solbierg dictus Bille, og nævnes 
efter Niels Bille, xvlqvv foran Bent; han har da formodentlig 
været den næstyngste af Brødene. 

Der luxves imidlertid endnu et Udtog af et Brev , om hvilket 
det højlig maa beklages, at det kun foreligger i følgende kortfat- 
tede Uddrag: «Brev paa Hr. Jon Billis Gods, som han oplod 
Dronning Margrethe*.-) Godset laa i Sjælland, men nærmere 
Stedsbetegnelse mangler. At Hr. Jon Bille ikke er den samme 
som Jon Jonsen , turde fremgaa deraf, at den sidste ikke 
opnaaede Ridderværdigheden og altsaa heller ikke kunde 
kaldes med Herretitlen. Vi staa her lige overfor Muligheden 
af, at der samtidig med de fire Brødre Bille Jonsen har levet 
en fremragende Mand af Slægten, hvis Tilværelse vi forøvrigt 
ere fuldstændig ukjendte med, og hvis Plads paa Stamtavlen 
selvtølgelig ikke kan bestemmes.^) 

Jon Jonsen var død Aar 141 o, thi den 24de Juni dette 
Aar forkynder Cecilie Laurensdatter, «som Jon Jonsens Hu- 
stru af Solbjerg var», at hun har lejet alt sit Gods i Ege- 
marke  i  Skippinge Herred  paa   10 Aar  til  sin  kjære Ven 


^)  O. Nielsen, Codex Esromensis S.  166 — 67. 

'')   Archivregistraturer IV.  49. 

^) Hvis det turde antages, at Jon Bille var en Fejlskrift for Jon Litle 
eller Lille, som levede paa Dronning Margrethes Tid, og hvis Enke 
overdrog Dronningen store Ejendomme, saa var Spørgsmaalet hermed 
afgjort. 


POVL  BILLE. 107 

Anders Jensen af Vallekilde, imod at han aarlig skal 
betale hende 6 Pund Korn, Halvdelen i Rug og Halv- 
delen i Byg, og efter 10 Aars Forlob tilbagegive hende 
Godset med Bygning og Vornede. Hendes Svoger Bent 
Bille af Solbjerg og Peder Nielsen af «Toodrop» vare Vidner.^) 
Cecilie Lavrensdatters Segl forestiller et delt Skjold, hvis 
nederste Halvdel synes tværdelt; hun synes at tilhøre en Ros- 
kilde-Slægt, endnu et Vidnesbyrd om den nære Forbindelse, 
hvori de ældste Led af Billeætten stod til Roskilde By. 

Hermed standser vor Viden om Jon Jonsen og hans 
Hustru, og det er kun en Gisning, naar vi vove at give 
dette Ægtepar en Søn ved Navn Povl Bille^ som forekom- 
mer i Aarene 1433 — 1453 ^g skrev sig til Rollerup , et af 
de større Roskilde Bispelen, som laa i Slagelse Herred og 
hvis Voldsted endnu findes paa Gaarden Valdemarskildes 
Marker. Navnet Povl er ikke ganske fremmed i Billeslægten. 
Det forekommer i Midten af det 14de Aarhundrede og bæres 
af en Lægmand (laicus), som den 13de Juli 1357 i Forening 
med en anden Lægmand i Roskilde Stift, Johannes Pant, 
var til Stede i Roskilde og gav sit Vidnesbyrd om et Gave- 
brev til Bispestolen.-) Povl Bille i Rollerup forekommer 
kun som Vidne og da sædvanlig i Forbindelse med Med- 
lemmer af Lungeslægten eller sin egen Slægt. Han var 
saaledes til Stede paa Sjællands Landsthing den 27de Juli 
1446, da Sten Basse ov^erdrog Hr. Torben Bille alt sit Gods i 
Sjælland. Men hans Segl er ikke bevaret, og det er saaledes 
ikke muligt at bestemme, hvem hans Fader var. Sandsyn- 
ligheden taler dog for, at han maa have været en Søn af 
Jon Jonsen Bille, i alle Tilfælde kan han ikke knyttes til 
nogen af de  andre  os  bekjendte  samtidige Medlemmer  af 


')   Orig.   med   Cecilies  og  Bent  Billes  Segl  i  Voss.  Skippinge  H.   82. 

Brevet  opbevaredes   1575  i  Roskilde  S.  Agnetes  Kloslets  Brevkiste. 

Archivregistr.  IV.  279. 
""')   O.  Nielsen,  Kjøbenhavns  Diplomatår.  IV.  II. 


Io8 HERLUF  BILLE.    TRÆLLEBORG. 

Slægten. Han forekommer sidste Gang den 30te Avgust 
1453, da han paa Vedbygaard overv^ærede Fru Elisa Jens- 
datters, Jep Lunges Enkes Overdragelse af hendes Gaard i 
Atterup (Bavelse S., Tybjerg Hrd.) til Hr. Mikkel Rud.^) 

Hans Søn Herluf skrev sig ligeledes til Rollerup, hvilket 
Len han altsaa har arvet efter Faderen. Ogsaa ham møde vi 
udelukkende i Egenskab af Vidne i Aarene 1476 — 1484 
sædvanlig i Forbindelse med sine fjærnere Slægtninge, Jens 
og Jørgen Eriksen Bille paa Solbjerggaard og Erik Bille paa 
Bjergbygaard, af hvilken sidste han havde en Gaard i Dalby, 
(Kirke-Helsinge S., Løve Hrd.), i Værge. ^) I sit Testament be- 
stemte han, at Klostret i Antvorskov skulde arve hans Jords- 
mon i Trælleborg (Heininge S., Slagelse Hrd. ^). Man har for- 
modet, at dette Navn skulde betegne den ved Tude-Aas og 
Vaarby-Aas Sammenløb liggende mærkelige Voldplads, den 
største i Danmark, og man har endog villet søge Billeættens 
oprindelige Hjemstavn her.*) Det er meget muligt, at den 
første Formodning er rigtig , og at det ældgamle Voldsted 
har været i Billernes Eje i det 15de Aarhundrede. Derimod 
er det sikkert, at Voldstedet ikke har været Sæde for nogen 
Bille eller for hvilkensomhelst anden Slægt, hverken i He- 
denold eller i den historiske Tid. Thi de nyeste Under- 
søgelser have bragt for Dagen, at her aldrig har staaet 
nogen Bygning, men at den udstrakte Voldplads indeslutter 
et Rum af 2^ 2 Td. Lands Størrelse, hvor der ikke er fun- 
det Spor af Murværk.   Ligesom det mægtige Voldsted  ved 


')  Geh.  Arch.  Voss.  Tybjerg Hrd.  62.   Om  ham  se  Geh.  Arch. Voss. 

Sjælland.   Uvist  Gods  12. Lynge Kronborg Hrd. 36 og 38; Danmark 

Fase. 8, Nr.  12. 
^)  Geh. Arch. Voss.   Merløse Hrd. 40.   Jvfr. om ham  sammesteds  Løve 

Hrd.  139 og Bjeverskov Hrd.  45.   I hans Segl  staar Navnet Herlogh 

Povelsen. 
^)   Archivregistr.  IV.  158 — 59. 
^)   Danske Ilerregaarde VIII.  Valbygaard. 


ANDERS  OG  JAKOB  BII.LK. lOQ 

Pedersborg nær ved Sorø stammer Trælleborgs Voldplads 
fra den forhistoriske Tid og er et af de ældste Minder om 
Urbeboernes Befæstningskunst i Danmark. Her har aldrig 
staaet nogen Borg , højst har her ligget nogle Huse , som 
have bevaret dette Navn, ligesom der endnu den Dag i Dag 
ligger et Par Gaarde, som bærer Trælleborgs Navn.^) Herluf 
Bille skjænkede som sagt Trælleborgs Jord til Antvorskov 
Kloster, i hvis Kirke saa mange Medlemmer af de ældre 
Grene af Billeslægten fandt deres sidste Hvilested, og hvor 
Giveren maaske ogsaa selv blev begraven. Han efterlod to 
Sønner, Anders og Jakob, som 1487 stadfæstede og fuld- 
byrdede deres Faders Testament, men om hvis Liv og øv- 
rige Forhold intet er os bekjendt, og som saaledes afslutter 
denne Slægtegrens korte og — for saa vidt vi kjende til 
den — indholdsløse Saea. ' 


IV. 
Bent Bille til Solbjerg og x-lllindemagle 

Hr. Jakob Bille til Bjergby og Lyngby. 


Paa Skarsholm Slot (i Bjergsted S., Skippinge Hrd.) 
ved Bredden af den skjønne Skarre- eller Skarris Sø, hvor 
der endnu findes tydelige og udstrakte Spor af den gamle 
Borg med sine anselige Befæstninger, boede i det 14de 
Aarhundrede en anset Slægt, som i sit tværdelte Vaaben- 
skjold, til Tegn paa  sin Nedstamning  fra Kongehuset,  førte 


')  Jvfr. Trap,  Beskrivelse af Kongerigel Danmark  IH.  385 — 86.  I Topogr. 
Archiv findes en Tegning af V^oldstedet. 


IlO SKARSHOLMSLÆGTEN. 

foroven en gaaende kronet Løve, forneden fra 3 til 
syv Hjerter eller Søblade. Den førte ikke noget Til- 
navn, men senere Genealoger have uden rimelig Grund kaldt 
den Barnumslægten, fordi dette Navn fremtræder i Slægtens 
tre sidste Generationer. Med mere Ret kan man kalde den 
Skarsholmslmgten efter den Hovedgaard, hvortil dens sidste 
Medlemmer skreve sig, og under dette Navn vil den blive 
nævnt i Billeættens Historie. 

Skarsholmslægten nedstammede fra Hertug Knud afLaa- 
land og Bleking, Valdemar Sejrs uægte Søn med Esbern 
Snares Enke Helene. Knuds Søn , Hertug Erik af Sønder- 
halland, døde 1304, og med ham ophørte Hertugtitlen i denne 
Slægt, idet hans Søn med Hertuginde Elisabeth, Barnum 
Eriksen, kun førte den for Sønner af fyrstelige Personer 
sædvanlige Titel Junker. Dennes Søn Erik Barnumsen kaldte 
sig ogsaa jævnlig Junker, men endnu hyppigere Væbner 
og Ridder, og hans Søn Barnum, Slægtens sidste Mand, 
har end ikke ført Junkertitlen, skjønt hans Søstre i Skiftebrevét 
efter Faderen kaldes Frøkener (Domicellæ). Ligesom det saa- 
ledes gik gradevis tilbage med Slægtens ydre Værdighedstegn, 
saaledes dalede ogsaa gradevis dens Indflydelse : dens Be- 
røring med Kongehuset ophørte , dens Ejendomsbesiddelser 
synes at være blevne formindskede i betænkelig Grad, men 
Vaabnet blev tilbage som Minde om fordums Storhed. 
Ingen af Slægtens Medlemmer synes heller at have besiddet 
Egenskaber, som formaaede atter at hæve en i Magt og 
Indflydelse dalende Slægt, og da Svend Estridsens Konge- 
slægt uddøde 1 375 med Valdemar Atterdag, var der sikkert 
kun faa, der tænkte paa, at der endnu i Ridderen Barnum 
Eriksen til Skarsholm levede et Skud af den gamle Konge- 
stamme.^) 


') Skar.sholmslægtens Nedstainning fra Kongehuset er først bleven paavist 
i nyere Tid. Becker (Danske Herregaarde 3. Løvenborg) søger dens 
Stamfader i en af de mange Prinser, som Valdemar den store ude- 
lukkede fra  Tronen.   .Saa  vidt  mig  bekjendt,  er  det forst i Regislrel 


SKARSHOLMSLÆGTEN. III 

Men  selvfølgelig  regnedes Slægten  til  det sidste med 
blandt Landets højeste Adel.   Saa vel Erik Barnumsen som 


til Geh. Arch. Aarsberetn. II. 98, jvfr. S. 91, blevet paavist , at 
Slægten nedstammede i lige Linje fra Valdemar Sejr. Men nogen di- 
plomatisk Paavisning har ikke her kunnet finde Sted, og det er kun 
den Autoritet , som dette Register nyder, der har kunnet slaa denne 
Genealogi fast. Saaledes har Krarup (Kongeskiftet efter Valdemar 
Atterdags Død, Hist. Tidsskr. V. 9 L.) støttet sig til Registret, me- 
dens H. Petersen (Skjoldefrisen i Sorø Kirke, Aarb. f. nord. Oldk. 
1883, S. 12) kalder de hallandske Grever for Erik Barnumsens Stam- 
fædre. Det er nu givet, at Slægten fører det samme Vaaben som de 
hallandske Grever og Hertuger (Kornerup, Skjalm Hvides Slægts Grave og 
Skjoldmærker i Sorø Kirke, Aarb. f. nord. Oldk. 1877, S. 230), men 
Vanskeligheden ligger i, at det hidtil var antaget (Suhm, Danm. Hist. 
XI. 470), at Hertug Erik af Sønderhalland, som døde 1304 og 
blev begraven i Ringsted Kirke, ikke efterlod sig Børn. I Registret 
til Aarsberetn. fra Geh. Arch. nævnes nu som hans Søn : Hertug 
Barnura af Halland, til Skarsholm. Jeg tor formode, at Betegnelserne 
»Hertug af Halland« og «til Skarsholm« ere Registrets Forfatters 
(Registrator Plesners) egne Tilføjelser; i alle Tilfælde har jeg ikke 
fundet omtalt en saadan Hertug, men vel en Junker (Domicellus) Bar- 
num, som i Forening med en Del af Sjællands fornemste Mænd, og 
som den første i Rækken efter Ridderne, vidnede paa Sjællands 
Landsthing den 3. Febr. 132S om det Gods, som Erik Plovpennings 
Døtre havde skjænket S. Agnete Kloster i Roskilde (Dipl. Svecanum 
IV. 46). Samme Aar udjog Junker Barnum Munkene af Knardrup 
Kloster, som Christoffer II. havde stiftet, men hvis Gods nu blev be- 
sat af Knud Porse og Ingvar Hjort (Scripter, rer. Dan. VI. 522). 
Han har altsaa staaet i nær Forbindelse med disse Kong Christoffers 
svorne Fjender; men var han nu ogsaa en Søn af Hertug Erik? Jun- 
kertitlen antyder allerede hans Slægtskab med Kongehuset ; at hans 
Søn hed Erik turde tyde hen paa Slægtskabet med Hertug Erik af 
Sønderhalland; men der findes et hidtd ikke paaagtet Dokument, som 
gjør det i høj Grad sandsynligt, at den af Aarsberelningernes Register 
opstillede Formodning er den rette. Den 9. Febr. 13 17 udstedte 5 
Mænd (deribl. Bent Bille) paa Sjællands Landsthing et Vidnebrev 
om, at Niels, kaldet Hjort, havde tilskjødet Fru Elisabeth, fordum Her- 
tuginde af Ha'dand, Hertug Eriks Enke, en Gaard i Allijidemagle — 
foruden  andet  Gods  (Orig.  i  Geh.  Arch.  Voss.  Skippinge Hrd. \  a.) 


112 SKARSHOLMSLÆGTEN. 

hans Søn Barnum fremtræder i Tidens Aktstykker som an- 
sete Mænd, der hænge deres Segl under Haandfæstninger 
og Fredstraktater og sædvanlig blandt de første og derfor 
blandt de i Rang højest staaende Medlemmer af den danske 
Adel. Erik Barnumsen ejede Skarsholni og Eliinge (det 
nuværende Løvenborg) foruden meget Strøgods i Sjælland, 
og var tillige Høvedsmand paa Korsør Slot/) Han var gift 
med Fru Gertrud, en Datter af den under Kong Christoffer II 
højt ansete Peder Grubbe til Storthe (maaske Stude, Hem- 
mershøj, S. Slagelse Hrd.), efter hvem han og Hustru arvede 
meget Gods i Skaane, som han senere solgte og derfor til 
Gjengjæld udlagde Fru Gertrud Gods i Sønderød i Sjælland. 
Ved sin Død ca. 1369 efterlod han sig en talrig Slægt, tre 
Sønner og to Døttre. Men to af Sønnerne, Erik og Knud, 
døde tidlig. Erik blev begraven i Sorø, hvor endnu hans 
Navn og Vaaben kan ses i den smukke Skjoldfrise. Den 
tredje Søn, Hr. Barnum Eriksen, havde i sit Giftermaal 
med Edle Jakobsdatter Basse kun en Datter Johanne , som 
blev gift med Rigshovmesteren Hening Podebuskes Søn 
Hans Podebusk, og da Hr. Barnum i Aaret 1399 med sin 
Hustru gav sig ind i Antvorskov Kloster, til hvilket han 
havde skjænket betydeligt Gods, og faa Aar efter (140 1) 
afgik ved Døden, udslukkedes med ham det sidste mand- 
lige Skud af Valdemar Sejrs Kongestamme.-) 


Denne Gaard er utvivlsomt den samme, som Junker Barnums Sønne- 
datter Kirstine Eriksdatter senere overdrog sine Svigersønner Bent og 
Jakob Bille, og at denne Formodning holder Stik, fremgaar yderligere 
deraf, at der 1414, S. Mathie Dag, netop paa en Tid, hvor Ejendom- 
men var gaaet over i Billernes Hænder, blev taget en Vidisse af 
samme Brev (ibid. i b.). Det tør saaledes antages for i høj (irad 
sandsynligt, at Registrator Plesner med sin sædvanlige Skarpsindighed 
har udfundet det manglende Led i Stamtavlen, og paa vedføjede Ge- 
nealogi over Slægten er derfor ogsaa hans Opstilling fulgt. 

')  Koppmann, Hanserecesse I.  293. 

^)   Arkivregistr.  IV.  103 — 104. 


113 


TO  o  o  !y 

03 H O) 


"11 


s K/^  o   rt ^ 

C3 —      P "S 

1-3 ^ ^ M 

'^ - ro " c - 

t_ o  M  O I— I 


N 


O 


'^ 5 - = 

•^ te o 


t^ 

CJ 

= 

M 

k. 

" 

s 

O 

>> 

'"' 

> 

c 

1:1 

r^ 

-5 

M 

i 

j^ 

ci 

o 

> — -^ 
C/3   .  =  c/-. 


^ x t/ic/: 


t/; 


Q -6 


•i^M 


o  o  c Æ  «  = 
3< - — .H 


© 


I® "' i 


J5  rt  ji  c   - u: 

> ^ I— I  tn  1) tt. 


o    rt    J- 

'-© ? 


3  Q 

-^ 

"C CAD 

o 

C  T3 

■y: 

S s 

iJj 

^ s 

Si 

d  »j 

^  = 

^  - 

t~^ 

IJJ "S 

_, 

tC— 

> 

t-i 

5 -n- 

u 

s=r^ 

t/. 

i - 


OQ  ;: 


T3   it 00 

= i;  O 


-'O 


=  C^ 

K/  ri 


CQ -5 =^-Sh ii 


o-^  c 


© J 
5 


aJ jJ ^ 


O^ 


SØ 


j^ s tj , 


. a 


o  ; 


= © 


114 SKARSHOLMSLÆGTEN. 

Det gik denne Slægt, som det er gaaet saa mange af 
vore middelalderlige Slægter: en kort Blomstring og en hur- 
tig Uddøen paa Sværdsiden, medens Spindesiden blomstrer 
videre og ved Forening med andre Slægter overfører til 
disse saa vel den uddøende Slægts Traditioner som dens 
Besiddelser. Hr. Erik Barnumsens og Fru Gertrud Grubbes 
Datter Kirstine Eriksdatter blev gift med Ridderen Hr. 
Torben Pedersen (Galen) til Lyngby i Viilands Herred i 
Skaane.^) Hr. Torben tilhørte den højt ansete skaanske 
Slægt, der førte '<et af Blaat og Sølv fem Gange tværdelt 
Skjold og kjendes under Navnene Galen, Litle og Erlandsen, 
hvilken Slægt, som bekjendt, paa det nøjeste var knyttet til 
Hvideslægten ».-) Ligesom sin Fætter, den mægtige, 
skaanske Statholder eller Gjælker under Valdemar Atterdag, 
Hr. Tue Galen, var Hr. Torben en anset og rig Mand. Han 
døde ca. 1384^) og efterlod sig tre Døtre: Thyra, som 
døde ugift, samt Inger og Gyda Fru Kirstine sad ikke 
længe i Enkestand, hun giftede sig paa ny kort efter med 
Ridderen Hr. Gævert Bydelsbach, til hvem Svigermoderen 
Fru Gertrud Grubbe i Aaret 1 390 pantsatte sit Gods Ellinge 
(Løvenborg) med tilliggende Mølle.*) Med sin anden Hus- 
bond fik Fru Kirstine en Datter Mærete; ligesom Broderen 
Barnum havde hun kun Døtre , der saaledes bleve de rige 
Arvinger til en tredobbelt Arv — efter Grubbe-, Galen- 
og Skarsholmslægten. 

Fru Kirstine henlevede en Del Aar paa Lyngbygaard, 
det  nuværende  Trolle-Liungby.   Dette  Herresæde  dannede 


') Vi gjøre opmærksomme paa, at Forf. til Texten af Skanska Herregårdar 
under Art Trolle-Liungby fejlagtig gjør Hr. Torben til en Bille, og at 
. overhovedet hele den i samme Artikel opstillede Stamtavle er fejlagtig 
fra Ende til anden, idet den kun støtter sig til Slægtebøgerne. 

')  Thiset,  Stamtavler over danske Adelsslægter I.  198. 

')  .Mag. for dansk Adelshist.  I. 32 — 34. 

*)  Molbech og Petersen,  Danske  Diplomer S.  21 — 22. 


LYNGBYGAARD. II5 

en fuldstændig Modsætning til hendes Fædrenehjem , det af 
Skov og Sø omkransede Skarsholm. Kun fem Fjerdingvej 
fra Blekings Grænse og en halv Mil fra Havstranden ligger 
Lyngbygaard paa en nøgen, ensformet Slette. Ingen Høje 
og Dale bryde Linjernes Ensformighed, ingen Skov giver 
Ly for Solen og Læ for Vinden. De eneste Træer, som 
skjænke Skygge til den gamle Borg, ere de, som voxe i 
dens egen Have.^) Her fejrede Fru Kirstine sine to Døttres, 
Gydes og Ingers, Bryllup med Ridderen Jakob Bille og Væb- 
neren Bent Bille. Hvor naar disse Giftermaal have fundet 
Sted, vide vi ikke \ men at det maa have været inden den 
6te Oktober 1396 og maaske netop i dette Aar, oplyses vi 
om ved et ret interessant lille Brev. Ovennævnte Datum 
udstedte nemlig Fru Gertrud, Erik Barnumsens Enke og 
Mormoder til den unge Inger Torbensdatter, et Pantebrev 
til sin « Svigersøn* Bent Bille, hvorved hun pantsatte ham 
fire Gaarde i Allindemagle for 60 Mark rent Sølv (ca. 18,000 
Kroner i vore Penge), som han ved sit Bryllup med hendes 
elskede Datterdatter Inger havde udlagt til Indkjøb af 
Klæder og andre Nødvendighedsartikler («vestimentorum 
aliorumque necessariorum»), hvormed hun havde lovet at 
forsyne dem begge. Pengene skulde tilbagebetales inden ti 
Aar, i hvilken Tid Bent Bille havde Ret til at nyde alle 
Indtægter af Gaardene."') Det var et efter Datidens Forhold 
ret anseligt Udstyr , hvormed den gamle Dame begavede 
sine kjære Børnebørn, og om end Svigersønnen maatte lægge 
Pengene ud, saa har han dog faaet fuld Erstatning i de fire 
Gaarde, som Fru Gertrud vist hverken kunde eller vilde 
indløse igjen. Det blev ikke sidste Gang, at Fru Gertrud, som 
synes at have haft større Overflødighed paa faste Ejendomme 
end paa rede Penge,  maatte ty til Bent Billes vel forsynede 


')  Se den smukke Beskrivelse i Skanska Herregårdar. 

'^)  Orig.  i Geh. Arch.  Voss.  Ringsted  Hrd.   136.   Jvfr.  Suhm  XIV.  357 
med den fejle Datum  11.  Oktober  1395. 


I 1 6 BENT  BILLE. 

Pung, Og mange gode Ejendomme kom paa denne Maade 
— som vi senere skulle se — i hans Hænder. At Hr. 
Jakob Bille er bleven gift omtrent paa samme Tid med 
Ingers Søster Gyda, turde fremgaa af, at hans og Fætterens 
Børn synes at have været omtrent jævnaldrende, ligesom de 
bære de samme Navne; men Hr. Jakob har ikke været saa 
god en Finansmand som Bent Bille og har maaske heller 
ikke staaet sig saa godt med den gamle Fru Gertrud, 
thi der er ikke bevaret noget Minde om den Slags Trans- 
aktioner, hvis Betydning muligvis snarere har været formel 
end reel. 

Bent Bille, som vi allerede flere Gange have haft Lej- 
lighed til at omtale, var den — maaske — yngste Søn af 
Jon Nielsen Bille. Han overlevede alle sine Brødre og blev 
den sidste Mand af den Generation i Billeslægten, som 
grupperer sig omkring Dronning Margrethes og Erik af Pom- 
merns Tidsalder. Vi møde ham første Gang i Aaret 1392, 
da Johan Boesen, Kannik i Roskilde, tilskjødede ham og Bro- 
deren Peder Lykke en Gaard i Markeslev ^), og ligesom vi 
strax træffe ham i Sameje og nær Forbindelse med sin for- 
maaende Broder, saaledes vedvarer dette venskabelige og 
intime Forhold, saa længe Peder Lykke lever. Han skrev 
sig indtil 1398 til Brørup, som han havde i Forlening af 
Roskilde Biskop, men fra ca. 1400 er hans Navn knyttet til 
Slægtens gamle Besiddelse Solbjerggaard, hvortil han skriver 
sig og hvor han sædvanlig har opholdt sig,-) 

Medens Bent Bille i hele sit Liv kun fører Væbner- 
titlen, optræder Jakob Bille fra det første Øjeblik, vi møde 
ham, som en af Rigets fornemme Mænd, som Ridder og en af 
Rigets Raader.   Han  skriver  sig  i Begyndelsen til  Bjergby 


•)   Se ovfr.  S. 

-)  B. Bille  til Brothorp  1395—98,  se Suhm  XIV. 354,  612  og  Codex 
Esromensis S.  167. 


JAKOB  BILLE. II7 

(det nuværende Stifts-Bjergby)^), senere til Lyngby i Skaane; 
men medens det er let at paavise, hvorledes han er kom- 
men i Besiddelse af denne sidste Ejendom, er det ganske 
umuligt af de for Haanden værende Kilder at se, om Bjerg- 
bygaard var hans Fædrenegaard. Lige saa meget maa det be- 
klages, at det ej heller kan paavises, hvem hans Fader var, 
og det er kun en blot Formodning, naar vi antage denne for at 
have været en Broder til Jon og Esbern Nielsen, hvorved Hr. 
Jakob altsaa bliver Fætter til de fire Brødre «Jonsønner» og de 
øvrige Linjer, hvis Historie vi allerede have meddelt. Dette 
er saa meget beklageligere, som Hr. Jakob Bille utvivlsomt 
var Slægtens mest ansete verdslige Medlem i det her om- 
handlede Tidsrum.") Vi møde hans Navn under en Hoben 
Aktstykker, som vidne om, at han har været til Stede ved 
og deltaget i alle vigtigere Statshandlinger under Dronning 
Margrethe, snart som Afsending til Sverig (1394)^) snart som 
nærværende ved Forhandlinger med hanseatiske Sendebud 
(1395) ■*) og med Hertugerne af Meklenburg (1396)^). Han 
var ogsaa til Stede ved Kroningen i Kalmar''), men fra nu 
af forsvinder hans Navn i lang Tid under Statsaktstykker, 
og først 142 1 træffe vi ham paa ny, denne Gang paa Skaa- 
nes Landsthing, hvor han er den første blandt «de ældste 
og viseste Mænd her i Landet», som Landsdommeren Mogens 
Baat udvælger til at dømmæ. om Sønderjylland hører 
Kronen med Rette til.')   Endnu  1423  og  1424 var han nær- 


^)   Matzen, Den  danske Panteret  S. 477. 

^)   138 1   nævnes Ridderen  Peter Karlsen  i Bjergby,  som   den  Gang  var 

pantsat til Bent Byg  for 300  Mark  lybsk.   Sv.  Riksarch.  Pergaments- 

bref I.  500. 
')  Suhm XIV.  586—87. 

*)   Koppmann, Hanserecesse  IV.  256,  257,  261  og Suhm  XIV.  600. 
5)   Hvitfeldt  S.  597. 

^)   Molbech og Petersen,  Danske  Diplomer S.  67. 
■)  Antislesvigholst.  Fragmenter  XIII.  1 10  -113.   Falck, Staatsljurg.  Mag. 

Vm.  108—11. 


I I 8 ARV  OG  SKIFTE 

værende paa Skaanes Landsthing og paa Retterthinget i 
Helsingborg^), og han er sandsynligvis død ca. 1430 paa 
Lyngbygaard i Skaane, hvor han sædvanlig opholdt sig. 

Igjennem disse to Mænds Giftermaal var Billeætten 
traadt i den nærmeste Forbindelse med flere af Landets 
mægtigste og godsrige Slægter, og det fik en saa meget 
større Betydning, fordi Torben Pedersen ingen Sønner efter- 
lod sig og Skarsholmslægten samtidig uddøde paa Mands- 
linjen, hvorved en stor Del af disse Familiers Ejendomme 
gik over til Billerne. Dette fremgaar af en Række Skifte- 
og Skjødebreve, som ere af stor Vigtighed, fordi de vise, 
hvorledes Ejendomme, som man har anset for Slægtens op- 
rindelige Besiddelser, i Virkeligheden først ere komne til 
Slægten ved disse heldige Giftermaal. 

Som Arvinger efter Hr. Torben Pedersen have Bent og 
Jakob Bille gjort et saakaldet Tokkeskifte, foreløbigt Skifte 
som imidlertid kun kjendes af Hr. Jakobs Sønners og Sviger- 
sønners Bekræftelse derpaa den 6te April 1434 og derfor blot 
giver Oplysning om den Part, som tilfaldt Bent Bille. Foruden 
sin Part i Lyngby Gaard og Mølle fik han 21 Gaarde, som 
i Afgift svarede ca. 14 — 1500 Skpr. Korn og ca. 10 Mark 
Penge.-)   Af  disse  Gaarde  laa  kun  to  —  Abbeltved  og 


')  Langebeks Diplomat. 3. Juli  1423 og 19. Septbr-  1424. 

") Mag. for dansk Adelshist. I. 36 — 39. Om Kornets Værdi kan intet sikkert 
angives, men Priserne paa Korn vare formodentlig ligesaa forskjellige som 
Priserne paa Jordejendomme. Hvor forskjellig Prisen paa Jord i temmelig 
nærliggende Egne kunde være, ses deraf, at i Starreklint, Ods Herred i 
Sjælland, gjaldt en Øre Jord, der tog mod 2 Øre Korns Udsæd, mellem 
Frænder 24 Mark (Jorden skulde nemlig først paa Thinge tilbydes 
Frænder for en vis bestemt fastsat Pris) Penge, mellem Fremmede 36 
Mark, medens i det nærliggende Forsinge i Ars Herred i Øre Jord 
til kun I Øres Udsæd ogsaa gjaldt 30 Mark Penge. Pal.-Mviller, Stu- 
dier til Danmarks Hist. i det 13de Aarh. S. 251. Det bør dog be- 
mærkes, at Starreklinte er meget daarlig og let Jord, lige ved Stranden, 
medens Forsinge (Ubby Sogn)  regnes for at  hore  til  de  bedste Jorder. 


EFTER  SVIGERFORÆLDRE. I IQ 

Gjevninge — i Sjælland, Resten i Villands Herred i Skaane. 
Den 5te Januar 1401 gjorde dernæst Fru Kirstine Eriks- 
datter en Dagtingen og et Skifte paa Lyngbygaard med 
sine to Svigersønner. Der synes at have været en Uenig- 
hed mellem dem, som nu blev bilagt saaledes, at hun over- 
lod dem Ejendomme i Sjælland, som hun havde arvet efter 
sin Datter Thyra, imod at faa en Del Gods i Skaane, som 
de havde faaet paa Skiftet efter Hr. Torben og Fru Kir- 
stines anden Mand, Hr. Gævert Bydelsbach. Fætrene 
afstode gjensidig Ejendomme og Krav til hinanden, saaledes 
at Bent fik fuld Ejendomsret til Gaarden i Allindemagle og 
andet Gods paa Sjælland, medens Jakob Bille fik tilsvarende 
fuld Ejendomsret til Gods i Skaane. Dog forbeholdt alle 
Partér sig deres Ret i Lyngbygaard og Mølle foruden alt 
Kjøbstadgods , ligesom Gævert Bydelsbachs Datter Mærete 
blev sikret i sine Rettigheder. — Endelig efter Fru Kir- 
stines Død 1 434 arvede Bent Bille 3V 2 Gaarde i Sjælland i Tudse 
Herred samt 1 1 Gaarde og i Torp i Villands Herred 
i Skaane, som i alt svarede i Afgift ca. 250 Skæpper 
Korn, ca. 3 Tdr. Smør og 125^2 Sk. Grot. Ved 
det endelige Skifte 1434 mellem den da afdøde Jakob 
Billes Sønner og Bent Bille og hans Sønner overlode disse 
sidste Hr. Jakobs Sønner al deres Ret i Lyngbygaard og 
Mølle «for Kjærligheds Skyld », og saaledes blev den gamle 
Gaard i denne Gren af Billeættens Besiddelse, der i de føl- 
gende Slægtled skrev sig til Lyngby. 

Af særlig Bet^^dning for Bent Bille og hans Slægt blev 
den i Skiftet af 1401 nævnte Overdragelse af Gaarden i 
Allindemagle. Her havde jo den driftige Bent allerede fire 
Aar før faaet sig tilskjødet fire Gaarde af den gamle Fru 
Gertrud. Skiftet holdtes den 5te Januar, og det er sikkert 
ikke  blot  et Tilfælde,  at Bents Broder  Niels  —  som  alie- 


')   Molbech  og Petersen,  Danske Diplomer S.  loS — 109.   Mag.  for dansk 
Adelshist. I.  39 — 40. 


I 20 ALLINDEMAGLE. 

rede omtalt — ca. 3 Uger efter kjøbte Lungernes Gods i 
Allindemagle af Biskop Peder i Roskilde. Og naar vi da 
ogsaa se Ærkebiskop Peder lade sig tilskjøde alt Fru Kir- 
stines Gods i Allindemagle, faar man Indtrykket af en vel 
overlagt Plan om at skabe et større samlet Familiegods. 
Og saaledes skete det ogsaa. Allerede i Bent Billes Tid 
rejste sig her den Borg, hvortil Sagnet senere skulde knytte 
Billeættens Oprindelse. Og har end Sagnet i Realiteten 
Uret, saa har det dog i dybere Forstand trufifet det rette, 
thi Allindemagle staar i Virkeligheden som Symbolet paa og 
det første Udtryk for den Enighed og Slægtfølelse, som 
gjorde Billeætten saa stærk og lagde Grunden til dens Magt 
og Indflydelse. Af Borgen findes der nu kun ringe Spor 
tilbage. Ved de antikvarisk-topographiske Undersøgelser, 
som Dr. Henry Petersen har foretaget i denne Egn , er det 
dog lykkedes ham at bestemme Stedet, hvor det gamle 
Herresæde har ligget, og at paavise de faa Spor, som endnu 
ere tilbage. I Følge Dr. Petersens Indberetning laa Borgen 
paa to adskilte Holme i kort Afstand fra det Næs, hvorpaa 
Kirken efter Terrænforholdene ses at være bleven bygget. 
Medens den større «Holm>. nærmest Kirken nu er helt op- 
taget af Huspladser, ses den mindre tæt østen for den som 
en overpløjet, meget lav, omtrent cirkelrund Tomt, 86 Fod i 
Diameter. Grav rundtom er tydelig, og Grundstene skulle 
være opbrudte saa vel her som i en Runding mod Sydvest.^) 
I Allindemagle Kirke fandtes endnu i Midten af dette Aar- 
hundrede et Glasvindue, i hvilket var indebrændt Bent Billes 
og Hustrus Fru Ingers Navne. Deres Vaaben vare allerede 
i forrige Aarhundrede, da Arkivtegneren Abildgaard afko- 
pierede Navnene, til Dels udslettede. Ruden opbevares nu 
i  Oldnordisk  Museum.-)   Bent  Bille  skrev  sig  først  i  sine 


Dr.  Henry Petersens  Indberetning i  Ant.  top. Archiv, Allindemagle. 
Abildgaards Tegninger  i  Ant.  top. Arch. 


SKARSHOLMSLÆGTEN. 121 

m 

sidste Leveaar  til Allindemagle,  efter  at  hans Brødre  Niels 
Rille o'g Peder Lykke vare døde.') 

Imedens Bent Bille saaledes arbejdede sig fremad til 
Velstand og Indflydelse, var det gaaet tilbage med Skars- 
holmslægten. Dens Historie i Slutningen af det 14de Aar- 
hundrede frembyder Billedet af den sørgeligste økonomiske 
Decadence. Pantsættelser og Salg af dens faste Ejendomme 
følge Slag i Slag. Hos Datidens store Finansmand, Biskop 
Peder Jensen Lodehat, maa Slægten stadig laane Penge. 
Dens Hovedgaarde Skar.-holm og Bjerg.sted stode i Pant hos 
ham for store Summer, som han først fik igjen, da alle Ar- 
vingerne 1408 solgte Godserne til Dronning Margrethe.-) 
Allerede 8 Aar før havde Slægtens sid.ste Mand givet sig 
ind i Antvorskov Kloster, hvor han døde, og det var nu 
lutter Enker , som sade tiitTage med Slægtens Besiddelser, 
utvivlsomt værgeløst Bytte for Svigersønnernes og for Kirkens 
paatrængende Ønsker. Bent Bille har forstaaet at drage sig 
de givne Forhold til Nytte. Af åt.x\ stadig pengeforlegne 
Barnum Eriksen kjøbte han 1398 Gods i Bildsø i Løve 
Herred, som blev lagt til Solbjerggaarden.'^) Men især 
maatte Fru Gertrud, som fra Begyndelsen af synes at have 
haft noget tilovers for sin «kjære» Datterdatters Mand, holde 
for. Foruden de fire Gaarde i Allindemagle tilskjødede hun 
ham 1398 alt det Gods i Skippinge og Merløse Herreder, 
som hun havde arvet efter sin Fader Peder Grubbe af 
Storthe og sin Broder Niels Grubbe. "*) I Aaret 1401 pant- 
satte hun til ham sit Gods i Sønderod, Rerslev S., Løve 
Hrd. for  loo Mark rent Sølv af kølnsk Vægt (ca.  30,000 Kr.). 


^)  Brev af 24de Juni  1434,  Pedersen ,  Kjøge By.s Hist.  S.  2,  og af iste 

Maj  1436, se ovfr.  S.  40. 
2)  Danske Mag. V. 38—40. 

')   Brev af 6.  Oktober  1398  i  Geh.  Arch. Voss. Love Hrd.  151. 
^)   Breve af  23.  Aug.   1398  i  Geh.  Arch.  Voss.  Skippinge  Hrd.  91   og 

Merløse Hrd.  166. 


122 BENT  BILLES  RIGDOM. 

Laanet skulde tilbagebetales inden tre Aar ; men allerede et 
halvt Aar efter tilskjødede hun ham Godset, som hørte til 
Skarsholmslægtens Ejendomme, men var blevet hende til- 
skjødet af hendes Ægtefælle til Erstatning for hendes 
Fædrenegods i Skaane, som han havde solgt.^) 

For saavidt han virkelig har kjøbt disse Ejendomme og 
det ikke er et pro formå Kjøb, som i Virkeligheden skjuler 
en Gaveoverdragelse , har Bent Bille haft store Pengemidler 
til sin Raadighed i en Tid, hvor rede Penge vare meget 
sjældne. Men man faar en Mistanke om, at Kjøbet ikke 
har været virkeligt, naar man sér, at dette Gods jævnlig 
bliver gjort ham stridigt af andre Arvinger. Saaledes 
krævede Oluf Lunge Gaarden i Merløse; men paa Sjællands 
Landsthing svore 13 Riddere og Væbnere, at Gaarden med 
Rette havde tilhørt Peder Grubbe af Storthe.-) Med An- 
dersjepsen Lunges Arvinger maatte han ogsaa føre Strid om 
Afgiften af Brøderups Møller og af en Gaard i Sjolte i Baarse 
Herred, men ogsaa her kunde han fremlægge Breve, der 
beviste hans Ret til Godset, og Anders Lunges Arvinger 
maatte endog forpligte sig til inden 6 Uger at tilbagebetale, 
hvad deres Fader havde opbebaaret i Afgift af Møllerne.^) 

Han forstod  i det hele fortræffelig  at  paatale  sin Ejen- 


^) Breve af 28. Septbr. 1401 og 3. Febr. 1402, Geh. Arch. Voss. Løve 
Hrd. 128, 129. Smlgn. Vidensk. Selsk. Skr. IX. 687. Endnu findes 
de fleste af de Breve, hvormed Bent Bille sikrede sig i sin retmæssige 
Besiddelse af Ejendommen, og de ere ret vigtige som Bidrag til Op- 
lysning om Maaden, hvorpaa man i Mangel af offentlige Skjødeproto- 
koller maatte skafte sig Sikkerhed. Endnu 1420 befaler Kongen alle 
dem, som mene at have nogen Ret til Sønderød, at møde inden 6 
Uger paa Bent Billes Herredsthing. Brevene i Geh. Arch. Voss. Love 
Hrd. 9 — 13.   Jvfr.  Matzen, Den danske Panterets Hist. S. 225 fif. 

^) Brev af 4. Maj 1402. Orig. (Seglene borte) i Geh. Arch. Voss. Mer- 
løse Hrd.  141. 

') Breve af 2. og 29. Juni samt af 9. Juli i Geh. Arch. \'oss. Baarse Hrd. 
6—8. 


TVIVLSOMME  FORDRINGER. I 23 

domsret til Gods, der forhen havde tilhørt hans Hustrus 
Slægt; de to sidstnævnte Ejendomme havde saaledes tilhørt 
Torben Pedersen; og naar vi 1429 se ham lade sig indføre 
i en Gaard i Karleby i Valborg Herred, hvorpaa han har 
kunnet fremlægge Ejendomsbrev^), ledes Tanken uvilkaarlig 
hen paa et lille Registrantudtog fra Aaret 1363, som lyder 
saaledes-: «Erik Barnumsen af Skarsholms Magtebrev givet 
Johan Persen at afhænde alt hans Gods i Karleby».-) Det 
har sikkert ikke altid været let for Folk at fremlægge de Papirer, 
hvorpaa deres Ret til Gaard og Gods støttede sig, og mulig 
er det, at Bent Bille ikke har været saa nøjeregnende, naar 
Tilfældet eller et bedre Opbevaringssted for de gamle Do- 
kumenter har givet ham gode Vaaben i Hænde. Der 
foreligger nu i Virkeligheden et højst interessant Exempel 
paa, hvad Bent Bille i saa Henseende kunde tillade sig, og 
det er fristende at slutte, at dette Exempel ikke er ene- 
staaende. I Aaret 1366 pantsatte Hr. Torben Pedersen 
til Niels Reimersen sit Gods i Truelstrup (Daastrup S., 
Ramsø Hrd. for 16 Mark Sølv uden senere at indløse det. 
Godset kom senere ved Arv eller Kjøb til Klavs Henriksen 
Skade i Ramløse. Nu har sandsynligvis Bent Bille i sin 
Svigerfaders Efterladenskaber fundet Breve, som løde paa 
Truelstrup, og har da med disse Breve i Haanden erhvervet 
sig af den kongelige Kansler Peder Falster Dombreve paa 
Truelstrup. Derpaa red han — som det hedder — ind i 
Truelstrup og tog med Vold og Magt to Aars Landgilde 
op af Godset. Klavs Henriksen kunde imidlertid fremføre 
saa vel ovennævnte Pantebrev som et Indførsesbrev og 
det kongelige Laasebrev paa Godset, og efter at først Bi- 
skop Jens Andersen i Roskilde havde paakjendt Sagen til 
Gunst  for  Klavs  Henriksen,  kom  den  endelig  for  Rigets 


')   Brev af ii.  Juli  1429  i  Geh.  Arcli.  V055.  Voldborg  Hrd.  2. 
^)  Archivregibtr.  III.  330. 


124 BENT  BILLES  VIRKSOMHED. 

Raad , som stadfæstede Bispens Dom , at det gamle Laase- 
brev, som Klavs Henriksen havde, skulde blive ved Magt i 
alle sine Artikler, medens de af Peder Falster udstedte 
Dombreve erklæredes døde og magtesløse. Klavs Henriksen 
blev derpaa lovlig indført i Godset. Sagen kom paa ny 
for i Aaret 1442 — efter Bent Billes Død — , men fik samme 
Udfald; thi Klavs Henriksen havde sine Papirer i Orden, 
hvad maaske de andre ikke have haft.^) 

Bent Bille var en saare virksom Mand, der ikke alene 
forstod at benytte sine gunstige Familieforbindelser til sin 
Fordel, men ogsaa havde et aabent Blik for, hvad der lod 
sig udrette med Penge, og grant kjendte Hemmeligheden 
ved, hvorledes Penge avle Penge. Han kjøbte ofte og gjerne 
Gods, især af Enker; saaledes solgte Fru Anne Pedersdatter 
Jernskjæg af Vognserup , Mikkel Ruds Enke, ham 14 18 sit 
l'^ædrenegods i Skippinge-), i hvilket Herred han ogsaa 
s}-nes at have gjort Forsøg paa at samle et større Gods. 
Derimod er det meget sjældent at træffe Exempler paa, at 
l)an har afliændet Gods; det ene.ste Exempel — saa vidt 
os bekjendt — er, at han 1401 afhændede noget Gods i 
Forsinge til Anders Jensen (Lodehat) i Forsinge. ^) Endelig 
maa det anføres, at han havde store Forleninger af Bispen 
i Roskilde, først Brørup ved Slagelse, siden Dragsholm Slot, 
og at han endelig med Peder Lykke kom som Lensmand 
til Bøvling Slot i Nørrejylland. Disse Forleninger have 
sikkert lagt et godt Fundament for hans økonomiske Stilling. 
Han var en stræ^ng Mand, som holdt sine Bønder til Ilden, 
hvorfor vi ofte høre omtale, at  de forlode hans Gods, under 


') Aktstykkerne i denne Sag, samt Brevet af 1366 findes i Geh. Arch. 
Voss. Ramsø Hrd. 56, 57, 58, 67. Da alle Brevene ere gjennem- 
skaarne, har maaske Bent Billes Arvinger indløst Godset for de 16 
Mark. 

')   Brev al  13.  Decbr.  1418  i  Geh. Arch.  Voss.  Skippinge Hrd.  9. 

')   Archivregistr.  III.  324. 


FORHOLD  TIL  SLÆGTEN. 125 

Tiden endog medtagende Redskaber og Inventarium. Han 
maatte da ved kongelige Breve lade dem kalde tilbage til 
Godset, men Gaardene fik imens Lov til at skjøtte sig selv.') 

Bent Bille har aldrig deltaget i Tidens politiske Liv. 
Vel har ogsaa han i Aaret 1421 som en af de « ældste 
og viseste Mænd her i Landet » været med til at afgive sit 
Skjøn om. Danmarks Ret til Sønderjylland"), men det er da 
ogsaa den eneste Statsmandsgjerning, hvortil hans Navn er 
knyttet. Et virksomt Liv, udelukkende rettet paa Fremme 
af sin økonomiske Velfærd, har han ført, maaske ret hen- 
synsløs i Valget af Midler og haard mod sine Undergivne, 
men til Gavn for sin Slægt, hvis materielle Blomstring han 
har lagt Grunden til. Til sine Brødre og øvrige Slægtninge 
stod han i et venskabeligt Forhold: Peder Lykke indsatte 
ham til Executor Testamenti, sin Broder Jons Enke synes 
han at have staaet bi med Raad og Daad, under Niels Es- 
bernsene Billes Fundats til Roskilde Domkirke har han hængt 
sit Segl, men nærmere Kjendskab til hans Personlighed og 
huslige Forhold kan ikke læses ud af de magre Kilder til 
hans Historie, som Tiden har efterladt os. 

Med sin Hustru Inger lod Bent Bille sig optage i Bri- 
gittinerklostret i Vadstena. Efterhaanden som dette Klosters 
Anseelse var stegen her i Norden, var det blevet Skik og 
Brug, at fornemme Mænd og Kvinder indtraadte i Ordenen 
som saakaldte «fratres (eller sorores) ab extra». Uden at bo 
i Klostret eller aflægge Løfterne bleve de delagtiggjorte i 
Ordenens Fortjenester og fik Ret til at begraves i Ordenens 
Dragt. Selvfølgelig have de til Gjengjæld vist Klostret deres 
velviUige  Sindelag  i  Form  af  Gaver  i  Gods  og  Penge. 


'; Talrige Breve heroin: i6. Aug. 1401, i. Maj 1405 (to Bønder i 
.Sandby og Solbjerg), 2. April 1403 (to Bønder i Hynge i Løve Hrd. 
og i Æbletvcd i Merløse Hrd.), 26. Marts 1407 (en Bonde, som har 
medtaget sine Redskaber}. Geh. Arch. Løve Hrd. 4 — S. -Sleenstrup, 
a. St.  S.  52. 

^) Antislesvigholst.  Fragmenter XIII.  iio — 13. 


1 26 BRIGITTINERORDENEN. 

Baade Dronning Margrethe, Erik af Pommern og Dronning 
Philippa viste Klostret i Vadstena stor Velvilje og lode sig 
optage i Søstrenes Samfund, Dronning Philippa blev endog 
begraven i Vadstena. Efter at Margrete havde stiftet Bri- 
gittinerklostret i Maribo, søgte vel de fleste Danske hertil, 
men endnu i Erik af Pommerns Tid og endog senere er det 
ikke udsædvanhgt at træffe danske Kvinder og Mænd i 
Vadstena, saa vel regelbundne som Lægfolk.^) Til de sidst- 
nævnte hørte selvfølgelig Bent Bille og Hustru. Optagelses- 
brevet lød saaledes: « Søster Benedikte, Abbedisse, og Bro- 
der Ulph, Generalkonfessor i Jomfru Marias og Fru Birgittes 
Klostersamfund i Vadstena, sende den adelige og i Christo 
elskede Mand Benedikt Jonsen og Hustru Inger Torbens- 
datter af Lunde Stift vor Hilsen og Ønsket om en stadig 
Forøgelse af de himmelske Velgjerninger. Paa Grund af 
den fromme Kjærlighed, I altid have vist Gud og vort 
Kloster, have vi gjerne optaget Eder, som vore kjære Venner 
og særdeles Velgjørere, i vort Broderskab, og indrømme 
Eder ved dette vort Brev en særlig og broderlig Del i alle 
vore Goder — Messer, Vigilier, Faster, Velsignelser, For- 
bønner og alle de ovrige Velgjerninger, vort Kloster ved 
Frelserens usigelige Naade kan yde. Vi have tillige bestemt, 
at naar I efter Himlens Vilje kaldes bort fra den jordiske 
Landflygtighed til det himmelske Fædreland, og naar den ene 
af Eders eller begges Død er os forkyndt, ville vi af særlig 
Gunst lade holde den samme Gudstjeneste for Eder, som vi 
holde for vore bedste Venner og Velgjørere. Til Vidnes- 
byrd herom lade vi hænge vort Segl under dette Brev. 
Givet i Vadstena Anno  1424 S. Peders ad vincula Dag. »^) 


')   1415  ^*'2 nobilis  virgo de Jucia;  1418 ^h Elseff Olaffsdatter de Jucia ; 

1423  ^®/2 Anna  Clavsdottir  de Dacia;   1435  '^/s Margareta  Gunnars- 

dotter de Jucia;  1444  '^,4  Katharina Ericksdotter de Dacia.  Script,  rer. 

Suecicar. II. passim. 
^)  LangebeksiDiplomatar.  i. August 1424.   Formularen er  den af Ordenen 

sædvanlig brugte; jvfr.  Kali  Rasmussen, Hist. top. Efierretn.  om Musse 

Herred S.  76 — 77. 


FUNDET  I  SLAGELSE. 12"] 

Bent Bille er død inden Aaret 1442, maaske allerede 
1438, da hans Søn Erik (den 5te Juni) skriver sig til Sol- 
bjerg.^) Hans Hustru overlevede ham, men hendes Dødsaar 
er ukjendt.-) I Skjoldfrisen paa Muren i Ringsted Kirke 
findes Billevaabnet med Bent Rilles Navn nedenunder, og 
det kan saaledes formodes, at han er begravet i denne 
Kirke. ^) Men det bør dog ikke forbigaas, at ogsaa meget 
taler fur, at Antvorskov Klosterkirke er blevet hans sidste 
Hvilested. Her hvile hans Søn og Sønnesøn Torben og 
Peder Bille til Svanholm , samt dennes Sønner, Erik og Bi- 
skop Ove Bille. Et Fund, som i 1885 blev gjort i Slagelse, 
vidner ogsaa om, at Billeætten har været nær knyttet til 
denne Stad. Ved Udgravningen af en Grund fandtes her 
en Samling Smykker, bestaaende af Brystspænder, Hægter, 
Knapper og Fingerringe, disse sidste med Emaille og ind- 
lagte Stene. Størst Interesse frembød Korsethægterne. De 
vare af forgyldt Sølv, næsten '^u Tomme høje og i^/s Tom. 
brede, hvert bestaaende af et trekantet Vaabenskjold imellem 
to oprejststaaende Løver, af hvilke den ene var fastloddet 
til Skjoldet og den anden foran sig havde en Øsken til at 
hages paa en under Skjoldet fastloddet Hægte. Af Løverne 
vare 25 hele og 3 kun halve; ved 9 af dem sad Øskenen 
til højre for Løven og ved 5 af dem til venstre. Paa 
Vaabenskjoldene fandtes adelige Vaaben og iblandt disse 
tre med Bille- og to med Galen-Vaabnet, desuden vare Fa- 
milierne Grubbe, Taa, Ranzow, Ahlefeld og flere repræsen- 
terede.**) Fundet stammer fra Aaret c. 1400,  og vi tør maaske 


')   I  Brevene  fra  Aarene  1442  (se ovfr.  S.  124)  siges  om  ham,   <hvis 

Sjæl Gud naade«.  Brev  af 5. Juni  1438  i Geh. Arch. Voss.  Smørum 

Herred  I. 
*)  Hun har  i Følge  et  Brev af 6.  Oktober  1456  skiftet  med  sine  Børn 

i levende Live.   Geh.  Arch. Top.  Saml.  paa Papir.   Solbjerg  i. 
')   Abildgaards Tegning i Ant.  top. Archiv. Ringsted. 
*)   Efter Museets Inventarieprotokol D.   Fundet findes i Montre  228.  Dr. 

Henry Petersen har gjort mig opmærksom  paa dette Fund. 


128 BENT  OG  JAKOB  BILLES  BØRN. 

i Vaabenskjoldene med Bille og Galen-Vaabnet se et Minde 
om Bent og Jakob Bille med deres respektive Hustruer. 

Bent Bille efterlod sig tre Sønner: Erik, Torben og 
Peder, men, saa vidt vides, ingen Døtre. Erik fik Solbjerg- 
gaard, Torben Allindemagle og Peder, med Tilnavnet Lykke, 
Kjelleklintegaard (i Ubby S., Arts Hrd.). Jakob Bille, som 
maa være død inden 1434, havde tre Sønner af samme 
Navn som Bents Sønner, Peder, Torben og Erik, samt to 
Døtre, Mæritzlef, gift med Jens Jepsen Rosensparre til Skar- 
holt, Landsdommer i Skaane, og en Datter, hvis Navn ikke 
kjendes, men som var gift med Kjeld Axelsen af Slægten 
Dotting i Skaane. Peder Bille fik Lyngbygaard, Erik Bille 
skrev sig til Sanne og Bjergby, Torben Jepsen ejede Bjergby- 
gaard. Disse Fættere stode i livlig Forbindelse med hver- 
andre, men det er ofte ret vanskeligt at skjelne imellem 
dem paa Grund af Navneligheden. 

Ved Aaret 1430 er hele den Slægt af Billerne uddød, 
som havde været knyttet til Dronning Margrethes og Erik af 
Pommerns Tidsalder. Det sidste Decennium havde især 
været skjæbnesvangert for den ældre Slægt: 1428 døde Niels 
Bille, c. 1430 Jakob Bille, 1436 Peder Lykke, 1438 
Niels Esbernsen og c. 1440 Bent Bille. Den yngre Slægt 
træder nu op samtidig med at en ny Tidsalder bryder frem 
i Danmark, betegnet ved Erik af Pommerns Fald, den truende 
Opløsning af Unionen og de snart paafølgende Unionskampe, 
Stilstanden og det raadne Forlig med Hertug Adolf af Sles- 
vig, hvorved alt, hvad Kong Erik havde kæmpet for, 
blev opgivet. 


129 


V. 
Hr. Jakob Billes Efterkommere. 

I.   Lyngbygaardli njen. 

Det var i Juli Maaned 1438, at Erik af Pommern for- 
lod Danmark og begav sig til Gulland, hvorfra han ikke 
mere skulde vende tilbage til sit Rige. Allerede én Gang 
før var han i Mismod og Ærgrelse draget over til den 
minderige 0, hvor han fra den stolte Borg, han dér havde 
ladet opføre, havde troet at kunne beherske den Uro og 
Splid, som hjemsøgte hans Riger, og kun nødtvungen havde 
han ladet sig bevæge til paa ny at tilbringe Vinteren 1437-38 
i Danmark. I stadig Kjævl og Strid med Rigsraad og Adel 
var Vinteren gledet hen. 'Forgjæves havde han søgt at 
formaa Rigsraadet til at anerkjende hans Farbrodersøn 
Bugislav som Tronfølger. Da hans Forsøg haardnakket 
bleve tilbageviste, fremtraadte han selv paa Sjællands Lands- 
thing og lod Bugislav udraabe til Regent af den forsamlede 
Almue, som kort efter greb til Vaaben mod Adelen og 
de kongelige Fogeder. Sine Fættere og tyske Slægtninge 
indsatte han til Høvedsmænd paa Rigets vigtigste Slotte i 
F^yn, paa Møn, Laaland og Falster. De to Hovedslotte ved 
Sundet, Krogen og Helsingborg, vare i hans trofaste Til- 
hænger, Peder Oxes Værge, medens den ligesaa redelige 
som ham hengivne Axel Pedersen Tott fra Varberg holdt 
Halland til hans -^tro Haand». Paa andre faste Slotte havde 
han indsat Lensmænd, som han mente at kunne stole paa. 
Efter Aftale med det svenske Rigsraad skulde han og de 
danske Raader møde i Kalmar i Juli Maaned 1438 for at 
udjævne de Stridigheder, som siden Engelbrechts Opstand 
havde hindret enhver Overenskomst med Svenskerne. Men 
i Stedet for sejlede han Kalmar forbi og lod sin Flaade 
styre Nord paa til Gulland. 

Om  Motiverne  til  denne  ubesindige  og  for  ham  selv 
I. 9 


130 ERIK  AF  POMMERN. 

saa skæbnesvangre Beslutning har han udtalt sig i sit store 
Forsvarsskrift, hvori han med Djærvhed og ikke uden en 
vis Ret forsvarer sig imod de Beskyldninger, det danske 
Rigsraad havde fremført imod ham. < At vi udfo'r af Landet, 
det gjorde vi for Rigets Bedste og Bistands Skyld og alle 
eders og Rigernes Nyttes Skyld, og fordi vi gjerne havde 
sét og endnu gjerne sé, at os og vore maatte vederfares 
enten Venskab eller Ret for den store Skade, Haan og 
Spot, som os og dem er sket, og i saadan Maade ere vi 
udfarne af Danmark og ere saa her endnu, som foran sagt 
er».^) Det er hans gamle Yndlingstanke, som skimter igjennem 
disse meget vage og tilslørede Udtryk, at søge Hjælpen 
uden Lands , at danne et Forbund i Nordtyskland mod 
Holstenerne og Liibeckerne, det samme, han med saa lidet 
Resultat havde søgt at faa i Stand paa sin store Udenlands- 
rejse 1423-25, det samme, Kong Valdemar Atterdag i for- 
dums Tid havde sat Kræfter og Anseelse til paa. 

Men ved Siden af disse politiske Motiver har der utvivl- 
somt staaet mere personlige. Erik af Pommern var en højst 
sammensat Natur: skjønt ikke uden Mod og en vis ydre 
kæk og djærv Optræden, savnede han den Sikkerhed og 
Ro i Beslutningen , som er den kraftig udviklede Personlig- 
heds Kjendemærke. Med Lidenskab og Ihærdighed , men 
ogsaa med stor Egensindighed og Paastaaelighed forfulgte 
han sine Planer , hvad enten disse drejede sig om et saa 
stort Maal som at vinde Sønderjylland tilbage, eller de kun 
gjaldt Indstiftelsen af Messer og daglige Bønner for ham 
selv og hans Hustru. Lidenskabelige og voldsomme Udbrud 
af hans heftige Natur hørte til Dagens Orden. Ærkebisper 
og Bisper — siger Anklageskriftet — Prælater, Priorer, Præ- 
ster, Munke og andre Kirkens hellige Personer lod han med 
Vold  fange  og  lægge  i  Taarn  uden  Skyld  eller  Brøde og 


*)  Hvitfeldt, Danm. Riges Kran. S. 815.   Danske Mag. 3. Række I.  234. 
Jvfr.  Regesta dipl. hist. Danicæ 2. Række I. *5374. 


ERIK  AF  POMMERN. I3I 

uden al Ret, ligesaa Riddersmænd, Borgere og fremmede 
Kjobmænd; Pavens Sendebud slog hnn i Næse og Mund og 
vilde tvinge ham til at sluge det Brev, han medbragte fra 
Paven. Ero end Udtrykkene overdrevne og Klagerne frem- 
førte af Mænd, som havde al Grund til at male Kongen saa 
sort som muligt for at forsvare deres egen oprørske Hand- 
ling, saa kunne Klagerne dog ikke være grebne helt ud af 
Luften. Bitre Fjender blandt den egenmægtige og trodsige 
Adel skabte han sig ved sin ubesindige Fremfærd, og der 
er Grund til at formode, at han har haft en vis utryg For- 
nemmelse ved at føle sig omgiven af Mænd, hvem han selv 
kalder værdige Efterkommere af Forftedre, som havde styrtet 
saa mange af hans Forgængere fra Tronen. Han klagede 
senere over, at Oluf Axelsen Tott, som paa saa uhøvisk en 
Maade havde forhaanet han'fFrille Cæcilie, stræbte ham efter 
Livet, og at Rigsraadet ikke vilde yde ham den Beskyttelse, 
han krævede, hvorfor han vel kunde tænke, at de gjerne 
havde set gjennem Fingrene med, om Oluf Axelsen havde 
kunnet gjore ham noget ondt. Saa drog han da til Gulland, 
efterladende Riget i den største Uro og Forvirring, uden 
nogen af alle anerkjendt Regent, medens Almuen i Sjælland, 
Fyn og Jylland rejste Oprørsfanen mod Adel og Gejstlighed. 
Har Kong Erik troet at kunne beherske Forholdene fra 
sin uindtagelige Borg paa Gulland, er han bleven bittert 
skuffet. Thi Begivenhederne toge netop fra nu af en rivende 
Fart, og den længe ulmende Misfornøjelse hos Rigets Stor- 
mænd fandt et fortræffeligt Støttepunkt i Kongens uoverlagte 
Svigten af sine Opgaver som Konge og Landsstyrer. Rigs- 
raadet kunde ikke længere forhandle med en Mand, der 
stillede sig selv uden for Begivenhederne, og det første Ud- 
slag af de ledende Mænds nye Planer blev en kraftig Til- 
slutning til det svenske Rigsraad, som forgjæves afventede 
Kongens Ankomst til Kalmar. Om Efteraaret samledes en 
Del af det danske Rigsraad i Korsør, hvorfra det den 28. 
Oktober opfordrede Hertug Christoffer af Bayern til at tage 

9* 


132 CHRISTOFFER  AF  BAYERN. 

sig af det herreløse Land. Ved Paasketid 1439 indtraf Chri- 
stofifer i Liibeck, hvor 34 danske Rigsraader og Adelsmænd 
med Ærkebiskop Hans Laxmand og Drosten Erik Nielsen 
Gyldenstjerne i Spidsen afventede hans Ankomst. Efter flere 
Maaneders Forhandlinger, i hvilke Liibeckerne og Hertug 
Adolf toge levende Del, men hvorfra Erik af Pommern synes 
at have været helt udelukket, opsagde de Danske den 24. 
Juni Erik Huldskab og Troskab, hvorpaa Overenskomster 
med Liibeck og Hertug Adolf imod store Indrømmelser 
sikrede Christoffer disse Forbundsfællers Hjælp til Erhver- 
velsen af det danske Rige. Adolf fik Sønderjylland til Len 
og Løfte om Overgivelse af de saa længe omstridte nord- 
slesvigske Landskaber, Hansestæderne Bekræftelse paa deres 
Privilegier og Løfter om Hollændernes fuldstændige Ude- 
lukkelse fra Handel paa Danmark samt Sundtoldens Op- 
hævelse^). Saaledes styrtede ikke alene Eriks Kongedømme 
i Grus, men ogsaa alt, hvad han med Ihærdighed havde 
kæmpet for. Det var en Pyrrhussejr, for hvilken Danmark 
selv maatte bløde. 

Det gik dog ikke saa let at rydde alle Hindringer af 
\ ejen for det nye Kongedømme. Det viste sig, at der endnu 
saa vel i Danmark og i Sverig som i Norge fandtes et ikke 
uanseligt Parti, som enten ved Interesser eller ved Venskabets 
og Ærens Baand vare knyttede til den bortdragne Konge. «Vi 
vide vel > — skriver Erik af Pommern — «at der er mange 
ærlige Mænd i Danmark, som sligt er led, at det os sker og 
er sket, at de os ikke gjerne havde gjort det, uden de havde 
ladet os det vide tilforn ». Hertil hørte saa ansete Mænd 
som Erik Krummedige, Peder Oxe, Axel Tott og Sten 
Basse, og iblandt dem møde vi ogsaa et Medlem af Bille- 
ætten. Medens de paa Sjælland bosatte Grene af Familien 
med Bents Sønner Torben og Erik i Spidsen hurtig sluttede 
sig til de nye Magthavere,  blev den skaanske Linjes Hoved- 


') V. d. Roop,  Zur deutsch-skandinavischen Gesch. des XV. Jahrh.  .S. Si — 85. 


PEDER  BILLE  TIL  LYNGBY. '   1 33 

repræsentant, Peder Bille til Lyngbygaard, sin gamle Herre 
tro, selv efter at den danske Adels Opsigelsesbrev havde 
ryddet Grunden bort under Kongens Fødder. 

Peder Bille til Lyngbygaard var den ældste Søn af 
Jakob Bille til Bjergby og Lyngby og Gyde Torbensdatter 
Galen. Efter Faderens Død arvede han Lyngbygaard, og 
hans Mormoder Kirstine Eriksdatter tilskjødede ham 1428 al 
sin Ret i samme Gaard samt i den til Hovedgaarden hørende 
By, Lyngby, og tilliggende Mølle, Annyms eller Amyngs 
Mølle^). Han var allerede 1432 en saa anset Mand, at han i 
Forening med saa fine Folk, som Grev Hans af Eberstein 
og de to Rigsraader og Riddere Sten Basse og Anders 
Nielsen blev tilkaldt som særligt Vidne ved det Forlig, som 
Kong Erik og det danske Rigsraad den 23. Avgust 1432 
sluttede i Horsens med de hanseatiske Sendebud"). Han kaldes 
i dette Dokument Væbner og Lægmand i Lunde Stift. Med 
Erik af Pommern stod han paa den bedste Fod, thi han del- 
tog, trods sit nære Slægtskab med Ærkebiskop Peder Lykke, 
i Kongens haanende og uretfærdige Optræden imod Ærke- 
bispen, den II. Januar 1434, da han rned flere svenske og 
skaanske Adelsmænd af de fornemste Slægter bevæbnet stod 
udenfor Sakristidøren i Lund og med høje Raab tvang Dom- 
kapitlet til at antage Kongens Befalinger^\ Den gamle Ærke- 
biskop fandt dog ikke heraf Anledning til at slaa Haanden 
af sin unge, varmblodige Slægtning, thi han overværede og 
bekræftede endnu samme Aar Skiftet mellem Peder Bille og 
hans Brødre og Svogre paa den ene Side og Bent Bille og 
dennes Sønner paa den anden Side angaaende Arv^en efter 
Torben Pedersen til Lyngby.   Ved  dette Skifte kom Lyngby 

')  Registr.  over Ulfstandsbrevene  i  Geh.  Arch. 

^) V. d. Roop, Hanserecesse I. 91. 5. Juni 1432 forsegler han til Vitter- 
lighed med Torkild Pedersen af Slægten Væbner et Skjøde til Hr. Esge 
Jensen Brok af Estrup paa Gods i Vrads Herred. Geh. Arch. Voss. 
Vrads H.  57. 

'")  Se ovenfor S. 80 — Si. 


134 PEDER  BILLE  TIL  LYNGBY. 

Hovedgaard i den skaanske Linjes udelukkende Besiddelse, 
og Peder Bille har formodentlig senere afkjøbt sine Brødre 
og Søstre deres Parter, saa at han nu var Eneejer af den 
gamle Herregaard. 

Kun et Par Mil fra Lyngby, i Gjers Herred, laa den gamle 
befæstede Gaard Vidskøfle. Den ejedes i Begyndelsen af 
det 15. Aarhundrede af Ridder Axel Brahe, der var gift med 
Holger Holgersdatter Krogenos og med hende havde mod- 
taget en Part i Vidskøfle, som han senere forøgede ved at 
kjøbe sin Svigermoders, Merte Aagesdatters Part i Gaarden. 
Han skal ogsaa have kjøbt Parter i Gaarden af Per Grubbe og 
Per Egeteside, hvilken sidste betingede sig en Ret stegt Fisk 
daglig af Gaardens Ejer og derfor fik Tilnavnet Stegefisk. 
Axel Brahe var en fremragende Mand, hvis Navn ofte nævnes 
i Tidens offentlige Handlinger. Paa Vidskøfle hentede Peder 
l^ille sig sin Hustru, idet han giftede sig — uvist naar — med 
Margrethe Axelsdatter. Han kom derved ikke alene i For- 
bindelse med den mægtige Braheslægt, men ogsaa med andre 
ansete skaanske Adelsslægter, idet hans Hustrus Søstre, Ose 
og Ellen, vare gifte med Oluf Trudsen Hase paa Ørtofte og 
Hr. Jon Gedde til Gedsholm. 

De gunstige Varsler, under hvilke Peder Bille havde be- 
gyndt sin Lobebane, formørkedes pludselig, da ogsaa han 
blev ramt af det Slag, der styrtede Kong Erik fra Tronen. 
Han fulgte sandsynligvis med Kongen 1439 til Gulland og 
befandt sig her, da Opsigelsesbrevet paa engang aabnede 
Kongens Øjne for den Fare, der truede ham. For dog at 
redde, hvad der reddes kunde, drog Kong Erik skyndsomst 
med sine svenske og danske Tilhængere over til Sverig og 
landede i Stekeborg. Men nu var det for silde, ogsaa Sven- 
skerne opsagde ham Huldskab og Troskab, og med F"are for 
at blive indesluttet paa Stekeborg maatte han i Slutningen 
af Avgust 1439 slutte en Stilstand med Sverigs Marsk og 
Rigsforstander Karl Knutsson i Alræckiosund (i Østkinda Herred 


PICDER  HILLE  TIL  LYNGliY. 135 

i Østergøtland^), som sikrede ham Tilbagerejsen til Gulland. 
Begyndelsen af Stilstandsbrevet lyder saaledes: «Vi love en 
stadig Fred uden al Arg paa højbaarne Fyrstes og Herres 
Vegne, vor naadige Herre Kong Erik, indtil S. Mortens 
Dag og denne Dag ud for alle hans Fogeder, Embedsmænd, 
Svende, Tjenere og Medhjælpere, hvo de helst ere, som her- 
efter nævnes: Hr. Bengt Stensson, Hr. Bo Stensson, Ryningh, 
Magnus Green, Johan Wmmerese, Peder Bille og alle 
deres Tjenere og Medhjælpere, og alle vor naadige Herres 
Hofsinder, gode Mænd og Tjenere, hvo de helst ere, ingen 
undtagen, som her med ham nu i Riget (Sverig) ere og ind 
til ham kommende vorder inden den fornævnte Tid, saa at 
det skal stande og blive uden Arg i en fælig Fred i saadan 
Maade at holde, som herefter følger»-). De i Brevet inde- 
holdte Bestemmelser angaa udelukkende Eriks svenske Venner, 
saa at man ikke kan se, hvorfor det har været nødvendigt 
at fremhæve Peder Bille i Stilstandsbetingelserne, eller hvilket 
Prorhold han i det givne Øjeblik har staaet i til Kong Erik. 
Saa meget tør dog anses for givet, at han har indtaget en 
fremragende Plads i Kongens Omgivelser og paa en eller 
anden Maade har været stærkt indviklet i de svenske Forhold. 
Hvor længe Peder Bille har knyttet sin Skjæbne til Erik 
af Pommerns, er ukjendt. Hans Navn forekommer ikke i de 
følgende Aars mærkelige Begivenheder, da Christoffer Skridt 
for Skridt maatte tilkæmpe sig Herredømmet i de nordiske 
Riger. Men lidt efter lidt hendøde Modstanden, som ikke 
blev støttet ved nogen kraftig Indgriben fra Eriks Side. 
Peder Oxe overgav Nøglerne til Øresundet, Axel Pedersen 
Varberg, Sten Basse og Erik Krummedige og andre, som hid- 
til havde holdt sig forsigtig tilbage sluttede sig til det nye 
Kongsæmne, og ved Liibeckernes og Hertug Adolfs kraftige 
Bistand  tilbagevistes  Hollændernes  Forsøg  paa  at  hjælpe 


*)  Styfte,  Skandinavien under unionstiden,  2.  uppl.  S.  209. 

^)  Hadorpli, Twå gamble Rijm-Kronikor.   Sthlm.  1674.   S.  136 — 38. 


136 PEDEK  BILLE  TIL  LYNGBY. 

Erik af Pommern og undertrykkedes Bondeopstandene. Efter 
at endelig ogsaa Sverigs og Norges Rigsraad 1441 — 42 havde 
erklæret sig for Christofters Valg til Konge og Kroningerne 
i Upsala og Oslo vare fuldbyrdede, afsluttedes den lange og 
usikre Mellemregering i. Januar 1443, ^1^ Ærkebispen i Lund 
paasatte Kong Christoffer Valdemarernes Kongekrone i Ribe. 
At Peder Bille under saadanne Forhold skulde have fore- 
trukket Opholdet hos sin landflygtige Konge paa Visborg 
for sin lune og sikre Rede paa Lyngbygaard, var ikke at 
formode. Men han kunde heller ikke vente nogen Gunst og 
Støtte hos de nye Magthavere ved Øresundet, og han for- 
svinder da ogsaa saa godt som fuldstændig af Historien. I 
Juli 1444 var han dog til Stede paa Herredagen i Kalmar, 
hvor han har forseglet et Skjødebrev til Aage Axelsen Tott^). 
Men hermed er ogsaa hans Saga til Ende, og allerede 1450 
nævnes hans Hustru som Enke"). 

Skjønt vi ikke kjende Motiverne til Peder Billes Handle- 
maade og altsaa ikke vide, om hans Bevæggrunde til at 
støtte sin gamle Velynders Sag have været fuldstændig uegen- 
nyttige, fortjener han dog vor Sympati. Thi meget taler 
for, at den højst nogle og trediveaarige Mand har følt sig 
knyttet til Erik af Pommern ved Hengivenhedens Baand og 
derfor ikke fulgte den Vej, der førte saa mange af hans 
Samtidige og nære Slægtninge til Hæder og Værdighed. 
Han havde iøvrigt Betingelser til at blive en af Rigets Stor- 
mænd: gammel Slægt, som yderligere støttedes ved hans 
Giftermaal i Brahe Slægten, og en betydelig Formue. For- 
uden Lyngbygaard ejede han en Hovedgaard i «Savetzløff», 
betydelige Parter i Vidskøfle og i Klaparp Hovedgaarde 
samt Strøgods spredt over Skaane, Halland og Bleking, og 
enkelte  Ejendomme  i  Smaaland.    Hans  Ejendomme  vur- 


')  Moller,  Bidrag til Hallands Historia I.  141. 
')  Registr.  ov.  Ulfsiandsbrevene i Geh. Arch. 


MARGRETHE  BRAHE. 137 

deredes  i Skiftet  til  ca.  lO Læster Korn  foruden Afgifter i 
Penge og Smør af Fæstegodset. 

Efter sin Ægtefælles Død styrede Margrethe Brahe 
Godset for sine umyndige Børn. Ingen af Farbrødrene synes 
at have overtaget Formynderskabet; i alle Tilfælde er det 
hende, som paa Børnenes Vegne tilskjoder Torben Bille til 
Allinde disses Ret i Truelstrup, som de havde arvet efter 
Oldefaderen Hr. Torben Pedersen af Lyngby^). Hun stod 
forøvrigt temmelig alene, thi saa vel hendes Broder Peder 
som hendes Søstre døde tidlig. Ikke desto mindre holdt 
hun sammen paa Godset, som hun efterlod ubeskaaret til 
Børnene. En stor Ulykke ramte hende saa vel som Skaanes 
øvrige Beboere, da Karl Knutsson 1452 ved Vintertid i Bund 
og Grund ødelagde det rige Landskab. Da gik Byer og 
Herregaarde op i Flammer' og særlig gik det ud over Vil- 
lands Herred. Om hun med samme Held har kunnet værge 
sin befæstede Gaard, som hendes tapre Svigerinde paa Vid- 
skøfle, Berete Bondesdatter Tott, der ved Hjælp af en Kar- 
tove drev Karl Knutssons Folk paa Flugt'-'), maa staa hen. 
Lyngby nævnes i alle Tilfælde ikke blandt de Gaarde, der 
som Iver Axelsens Borg Hærløf, Nabogaard til Vidskøfle^ 
gik op i Flammer. Fru Margrethe levede endnu 1459, ^^ 
hun den 26. Maj tillige med sin Svoger Peder Nielsen til 
Broholm (der ogsaa bar Øgenavnet Stegefisk ^)) tilskjødede 
Lunde Domkirke, hvad hendes afdøde Svoger Olof Hase 
og dennes Datter Birgitte havde testamenteret Kirken^). 
Skjønt « ærlig* og som det synes ung Enke «hvem enhver 
bør at beflitte sig paa, at de vel kunde vorde forsørget » — 
som  Tidens  Moral  var') — ,  giftede  hun  sig  ikke  paa  ny. 


')  1450.   Registr.  ov.  Ulfstandsbreve  i  Geh.  Arch. 
^) Danske Mag. I.  135. 
•'') Danske Mag. IV.  238. 
*) Langebeks Diplomatår.  26.  Maj  1459. 

'j Troels  Lund,  Danmarks  og  Norges  Historie  i  Slutningen  at  det  16. 
Aarli.  I.  9de Bog S. 47 — 48. 


1 ,38 AXEL  BILLE. 

Før 1465 var hun død, efterladende sig en Søn, Axel, og 
4 Døtre, Anne og Margrethe, gifte med Brodrene Sten og Herluf 
Pedersen Gøye, Birgitte, gift med Kjeld Nielsen (Algudsen), 
Høvedsmand paa Haraldsborg ved Roskilde, og Gertrud, som 
døde ugift. iNIargrethe maa imidlertid være død barnløs 
inden 1465, da hun ikke nævnes i Skiftet efter Forældrene. 
Hun har forøvrigt — som senere vil blive omtalt — faaet 
en sørgelig Berømmelse, fordi hun var Skyld i, at hendes 
Frænke Lisbet Bille, « Danmarks Blomster og den skjønneste 
Mø i Dronning Dorotheas Fruerstue*, gik i Kloster, da hun 
giftede sig med Herluf Gøye. 

Axel Bille, som nu blev Herre paa Lyngbygaard, var 
opkaldt efter sin Morfader Axel Brahe. Ved Skiftet efter 
Faderen og Moderen fik han Lyngbygaard med Amyngs 
Mølle, W'ongensø og en 0 til Gaarden, som i alt vurderedes 
til to Læster Korn. Sten Pedersen og Fru Anne fik Hoved- 
gaarden i «Sawetzløff» med flere Gaarde i samme By, vur- 
deret til en Læst Korn. Kjeld Nielsen og hans Børn (Mo- 
deren var allerede død) fik Fru Margrethes Part i Vidskøfle, 
vurderet ligeledes til en Læst Korn og pantsat ham for 300 
rhinske Gylden og 100 Mark lybsk. Jomfru Gertrud endelig 
fik Forældrenes Part i Klaparp og Thiufstorp (i Bara Herred), 
vurderet til V 2 Læst Korn. Det talrige og spredte Strøgods 
-skiftedes i temmelig ulige Parter mellem Arvingerne^). 

Axel Bille blev gift med Else Mikkelsdatter 1467, hvis 
Herkomst ikke er kjendt. Han skal have kjøbt Gyetorp Gaard 
og lagt den under Lyngby, men solgte kort efter Lyngby, 
«med  liden  Ret»  siger  Tale  Ulfstand  i  sin  Slægtebog,  til 


') Skiftebrevet er dat.: In curia Lyngby, ipso die s. Olavi regis et mar- 
tyris glor. (29. Juli) 1465. Det er til Vitterlighed forseglet af Hr. 
Abbed Niels Henriksen i Bekkeskov Kloster, Ur. Per Povlsen, Degn i 
Aos, Jep Stygge 1 Løgetved, og Hans Madsen, Væbnere, Hr. David, 
Præst i Lyngby, og Jes Bonde, Borger i Aos. Orig. i Rigsark. i 
Stockholm. Jeg skylder Hr. Dr. Styffe, fhv. Bibliothekar i Upsala, 
Tak for Meddelelsen af dette Aktstykke. 


AXEL  lill.LE. 139 

Henrik Brostrup, fra hvis Son Axel Brostrup Gaarden senere 
ijik over til Slægten Ulfstand ^). Den gamle Gaard, som nu i 
tre Slægtled havde tilhørt Jiilleætten, kom saaledes i frem- 
mede Hænder. I det følgende Aarhundrede skulde den 
atter, om end kun for en kort Stund, vende tilbage i Slægtens 
Besiddelse ved Klavs Billes Ægteskab med Jens Holgersens 
Ulfstands Datter, Lisbet Ulfstand. Men Tabet af den gamle 
Ættegaard blev som et Varsel om Hr. Jakob Billes Slægts 
l'ndergang. Slægtebogerne fortælle, at Axel Bille faldt paa 
et Krigstog i Sverig, og meget taler for, at denne Beretning 
er sand. Der var just i dette Aar (1467) urolige Tider i 
Norden. Kong Christiern I. havde ved sin ubesindige Op- 
træden skaffet sig de mægtige Axclssønner (Tott) til Fjender. 
Sverig havde gjort Opstand, Unionens bedste Støtte, Ærke- 
biskop Jens Bengtsson Oxenstjerna, havde maattet nedlægge 
Rigsforstanderskabet i Sverig, og en af de 7 Axelssonner, 
Erik Axelsen, sad nu som Rigsforstander i Stockholm. For 
at bringe sine Tilhængere i Sverig Understøttelse sendte 
Kong Christiern i Sommeren 1467 en Flaade under Anførsel 
af Marsken Klavs Rønnov til Stockholm, som i Juli og 
Avgust Maaned blev heftig belejret af de Danske. Men fra 
Gulland ilede Iver Axelsen sin betrængte Broder til Hjælp, 
Klavs Rønnov maatte ophæve Belejringen og lade Flaaden 
sejle bort. Heftig forfulgt af de Svenske, maatte han lade 
sine store Skibe i Stikken og undkom kun med Nød og 
næppe tilbage med «de fribaarne Mænds. Over 300 Danske 
bleve tagne til Fange og en stor Del dræbte. Iblandt de 
sidste har sandsynligvis Axel Bille været; hans Navn nævnes 
rigtignok ikke, men at han er død i dette Aar, fremgaar af 
et Brev af 10. Juli 1468, hvori Else Mikkelsdatter nævnes 
som Enke.   Hun var den nævnte Dag til Stede i Sølvesborg, 


') I Registret over de Breve, som fra Lyngbygaard blev afleveret til Ar- 
kivet paa Kalundborg Slot, findes hl. a. flgd. Brev. Copi 'af den Lov- 
hævd, Axel Bille har gjort paa Weiletorp og Wogenso for sin rett^ 
Grund til Lyngbygaard.   Coyets Papirer i Geh. Ark. 


140 AXEL  BILLES  BØRN. 

hvor hun laante 100 lybske Mark af Oluf Geed og for disse 
Penge pantsatte ham to af sine Børns fædrene Gaarde i 
Sønderhalland^). Ogsaa hun har ligesom Svigermoderen 
overtaget Værgemaalet for sine umyndige Børn, et ret usæd- 
vanligt Tilfælde, da ellers Loven foreskrev, at umyndige 
Børns Arv ikke kunde pantsættes uden nærmeste mandlige 
Slægtnings Tilladelse, og at Moderen kun maatte sidde inde 
med Børnenes Gods under Værgens Tilsyn'-). 

Om Else Mikkelsdatter og hendes Børn kunne vi kun 
opstille Formodninger. I Aarene 1498 — 1500 pantsætte 
Brødrene Axel og Karl Bille 3 Gaarde i Haldagerlille til 
Oluf Daa paa Ravnstrup^). Det tør formodes, at vi i disse 
to forøvrigt ubekjendte Personer træffe de sidste Efterkom- 
mere af Jakob Bille til Lyngby. Er denne Formodning rigtig, 
maa Axel Bille være født efter Faderens Død, da han ellers 
ikke kunde bære samme Navn som denne. Saaledes ud- 
døde denne gamle, én Gang saa ansete Gren af Billeætten. 
Dens Undergang var bebudet af de sædvanlige Tegn paa 
Slægters Decadence: Mændenes tidlige Død og Fædrene- 
godsets Adsplittelse. Samme Skæbne havde alt forinden 
ramt de to andre fra gamle Jakob Bille udgaaede Linjer. 

2.   Bjergbygaardlinjen. 

Torhen Jepsen Bille arvede efter Faderen Bjergbygaard 
i Sjælland, til hvilken Gaard han i Almindelighed skriver 
sig. Jævnlig kaldes Gaarden ogsaa Stigsbjergby, ligesom 
Sognet  endnu  den  Dag  idag  kaldes  saa.    «Stighsburgh» 


^) Langebeks Diplomatår. 10. Juli 1468. Som Vidner forsegle Erik Bille 
i Sanne, Sten Pedersen Goye i Ingelstad, Holger Henriksen i Glim- 
minge, Abbed Niels i Bekkeskov og Gødike Jensen  i Qvinninge. 

^) Matzen,  Den danske Panteret S.  192. 

') Archivregistraturer IV. io6. Axel Bille er formodentlig død 1499, ^^ 
Broderen Karl nævnte Aar pantsætter og Aaret efter sælger de af Axel 
149S  pantsatte Gaarde  til Antvorskov Kloster. 


TORRKK  JEPSEN  l'.ILLE. I4I 

nævnes i Valdemar Sejrs Jordebog som Krongods^). I det 
14de Aarhundrede ejedes Gaarden af Ridderen Peder Karlsen, 
hvis Datter Christine 1381 befuldmægtigede Johan Moltke 
at gjenindløse den fra Bent Bjug, til hvem den var pantsat 
for 300 Mark lybsk'-). Ti Aar efter ejedes Bjergbygaard af 
Jakob Bille, i hvis Slægt den blev i henved et Aarhundrede. 
Medens Broderen Peder Bille aldrig træffes i Forbindelse 
med sine sjællandske Fætre, Bent Billes Sønner, stod Torben 
Jepsen og hans I^roder Erik, der ogsaa var bosat paa Sjæl- 
land, i den nærmeste Berøring med dem. Ikke alene det 
nære Slægtskabsbaand paa fædrene og modrene Siden, men 
ogsaa Giftermaal i samme Familie, der synes at have været 
en Tradition i Billeætten, knyttede de to Grene af F^miilien 
til hinanden. Torben Jepsen var gift med Hr. Johan Olufsen 
Lunges Datter til Gundestrup, Bente eller Benedikte, Næst- 
søskendebarn til Torben Bentsens Hustru, Sidsel Ovesdatter 
Lunge. Han fik ogsaa Lod og Del i det Held, som fulgte Fæt- 
teren Torben. Af Christiern I. blev han slaaet til Ridder, og 
fra 1455 styrede han som kongelig Lensmand Ronnebæk.sholm 
ved Næstved, efter hvilken Gaard han sædvanlig skrev sig 
enten til Rønnebæksholm eller til Holmen. Efter sin Død 
mindedes han med Taknemlighed af Sortebrødrene i Næ.st- 
ved, fordi han ikke huggede i Klostrets Skove uden deres 
Tilladelse^). 

Forøvrigt flyde Kilderne til hans Historie ret sparsomt. 
Han ledsagede 1444 Kong Christofifer til Sverig og var den 
30. Januar i Stockholm, hvor Væbneren Peder Due solgte 
ham alt sit Gods i Sjælland og erkjendte at have faaet fuld 
Betaling derfor *).   Han var meget nær knyttet til Fætteren 


')  O.  Nielsen,  Kong \'aldeniar den  Andens Jordebog  S. 47  og 83. 

")  Svenska Riksarchivets  F'ergainentsbref I.  500. 

') Han  nævnes  første  Gang  som Ridder  1453.    Diplomatår.  Christierni 

primi  S. 55,  og som Høvedsmand paa  Rønnebæksholm  1455,  'O- .1^''- 

Arn.  Mag.  Dipl.  fase.  2.  26. 
*) Orig.  i  Geh.  Ark.   Voss.   Sjælland.    Unævnt  Gods.  4.    Smlgn.  om 


142 TORBEN  JEPSEN  BILLE. 

Torben og optræder jævnlig som Vidne ved dennes Gods- 
kjøb eller indfører ham i de ham tildømte Ejendomme. Saa- 
ledes var han — uvist med hvilken Ret — Værge for Fru 
Sophie Albrechtsdatter, Knud Andersens Enke til Svanholm, 
med hvem Torben Bille havde mange Forretninger, der 
banede ham Vejen til Besiddelsen af Svanholm. Ogsaa til 
Oluf Axelsen Tott paa Vallø stod han i venskabeligt For- 
hold og var en af de Adelsmænd, som 1461 indførte denne 
i Vallø ^). Hans Navn forekommer sidste Gang i et Brev af 
4. Maj 1462, da han med sin Broder Erik i Sandved og 
Fætteren Torben Bille var til Stede i den store Borgestue 
paa Haraldsborg ved Roskilde -). 

Torben Jepsen var som allerede omtalt gift med Bente 
Lunge, Datter af Jens Lunge og Fru Talike. Denne gamle, 
berømte Slægts Blomstringstid var forbi; ligesom Skarsholm- 
slægten var den nu paa Veje til at uddø, og det er et ikke 
uinteressant Træk i Billeættens Historie at se den knytte sig 
ved Ægteskab til to hendøende Slægter, hvis Ejendomme 
derved komme i dens Hænder. En særlig haard Skæbne 
synes at have ramt Torben Jepsens Svigermoder Fru Talike. 
Efter sin Ægtefælles Død sad hun som Enke med 5 
Børn. Jens Lunge blev begravet i Maribo, og da nu Fru 
Talike havde fulgt sin Mand til Graven og vendte tilbage til sit 
Hjem, mødte hun under Vejs sin Søster, der var død — 
sandsynligvis paa Vejen til Maribo. Hun fulgte nu Søsterens 
Lig til Maribo, men da hun atter var paa Vejen hjem, 
mødte hun sin Moder Ingeborg, som ogsaa var død. Hun 
fulgte nu ogsaa hende til Graven, men da hun derpaa en- 
delig kom hjem, blev strax hendes Datter Birgitte syg og 
døde kort efter.   Samme Skæbne ramte derpaa hendes Søn 


Peder Due et Brev af 6. Febr. 1458 udstedt af Ærkebiskop Jens af 
Upsala ang. et ulovligt Salg af Ejendomme. Spegel, Skriftel. Bevis 
hør.  t.  Biskopskrøniken S.  52. 

') Brasch, Vemmetoftes Hist. I.  23. 

')  Langebeks  Diplomatår. 


TORBEN  JEPSEN  BILLE. 143 

Oluf Lunge, og hun lod begge sine Børn begrave i Vester- 
borg Kirke paa Lolland. Saa mange Iljemsogelser kunde 
Fru Talike ikke bære op, og, som det hedder i det Stokke- 
vidne, Hr. Torben lod tage over disse Begivenheder, «saa 
for Fru Talike til Nielstrup og dér blev hun død»^). 

Betydelige Arveinteresser havde Hr. Torben Jepsen paa 
sin Hustrus Vegne at varetage, da han den 30. April 1460 
paa Laalands Landsthing bad om og fik et Stokkevidne paa, 
at hans Svigerfader var død før sine Børn. Det fremgaar 
nemlig heraf, at Svigerfaderen Jens Lunge maa have været gift 
to Gange, og at Børnene have været af første Ægteskab, idet 
de efterlevende Søskende i saa Fald toge Arven efter Oluf 
og Birgitte. Hvis Jens Lunge havde overlevet sine to Børn, 
havde han arvet dem og Fru Talike derigjennem faaet Del 
i denne Arv, idet hun tog' Lod efter Manden; en Del af 
Arven vilde i saa Tilfælde være gaaet ud af Slægten til 
hendes Frænder. At Torben Jepsen efter Svigerforældrenes 
Død har modtaget en rig Arv, tør anses for givet, da hans 
Hustru kun havde en Broder, Otte, om hvem forovrigt intet 
er bekjendt. Fru Bente overlevede sin Husbond. 1473 
kalder hun sig Torben Bille af Bjergbys Efterleverske, da 
hun tilskjødede sin Mands Slægtning Bent Torbensen Bille 
to Gaarde i Jernløse og i Gislinge, der skulde indløses fra 
Hr. Engelbrecht, til hvem hendes Broder Otte Lunge havde 
pantsat dem-). Til Sortebrødrekloster i Næstved mage- 
skiftede hun 1477 en Gaard i Merløse imod en af K'ostrets 
Gaarde i Næstved « norden ved Sortebrødre*, som Asser 
Skomager fordum ejede; til Gjengjæld skulde hun baade i 
sin Livstid og efter sin Død nyde godt af de gudehge 
Bønner og gode Gjerninger,  som  gjordes  i deres Kloster^). 


') Laalands Landsthingsvidne af 30. April  1460.    Orig.  ved Klevenfeldts 

Dokumenter til Lungerne. 
^)  Geh.  Arch.  Voss.  Merløse Hrd.  39.   Ong.  er næsten  ulæselig. 
') Concepten til Dok.,  udat.,  i  Geh. Arch.  Voss. Næstved 34.   At Brevet, 


144 NIELS  BILLE  TIL  HØRBY. 

At hun og Hr. Torben ere begravede her, tør anses for ret 
sandsynligt; Rønnebækshohn, hvor de sædvanlig opholdt sig, 
ligger i Nærheden af Næstved. Torben Jepsen er den første 
Mand i Slægten, i hvis Segl sés Hjelm og to Vesselhorn, dog 
endnu udenPaafuglefjer, somHjelmtegn, hvilken Prydelse senere 
blev almindelig brugt ogsaa af Slægtens øvrige Medlemmer. 
I Følge Stamtavlerne hos Klevenfeldt havde Hr. Torben 
Jepsen og Fru Bente to Sønner: Niels Bille i Horby og Jon 
Jiille af Gavno^). Denne Gisning holder dog næppe stik. 
Hvad Jon Bille angaar, er hans Afstamning ukjendt, og det 
kan i det højeste opstilles som en Formodning, at han har 
været en Søn af Peder Lykke til Solbjerg-) og Anne Grubbe. 
Over Niels Billes Herkomst hviler derimod et fuld.stændigt 
Mørke. Han skriver sig til Hørby, men denne Gaard, som 
ligger i Tudse Herred, var i det 15de Aarhundrede et Len 
af Roskilde Bispestol, og Niels Bille sad altsaa dér som 
Lensmand og ikke som Ejer^). Han kalder sig baade Niels 
og Jens i Følge den i Middelalderen ikke usædvanlige Sprog- 
brug at benytte disse to Betegnelser for samme Navn. Der- 
imod nævnes han ikke med sit Patronym, og da han saa- 
ledes hverken skriver sig til nogen Fædrenegaard og heller 
ikke Faderens Fornavn kjendes, savnes der fuldstændig Midler 
til at bringe ham i Forbindelse med nogen af de os be- 
kjendte Grene af Billeætten.   Han forekommer som Vidne i 


uagtet det er ufuldført og endog mangler Navnene paa Medforseglerne, 
dog er udstedt,  ses af Klosterregistranten  i Scriptor. rer. Dan. IV. 404. 

') Jytte Gyldenstjerne siger i sin Slægtebog: «Jens (.): Niels) Bille haver 
været Hr. Jon Billis Broder,  som havde Gavnø i  Forleningi. 

-) Se nedfr. S.  169-71. 

') Som Ejere af Hørby nævnes Niels Tuesen og Karl Nielsen 1355, se 
ovfr. S. 35. Jakob Basse 135S; 1390 — 1408 opkjeber Hr. Zabell 
Kerckendorff Hovedgaarden med mere Gods i Hørby af Henning og 
Conrad Moltke, Hartvig Bryske samt Erik og Christen Holck. Archiv- 
registraturer III. 1473 var Johan Serlyn, Søn af Klavs Serlyn og 
Sophie Folmersdatter Lunge, I-ensmand paa Hørby. I-angebeks Diplo- 
matår.  Jvfr. Vedel Simonsen,  Ruderne I. 52  og Danske Herregaarde 17. 


NIELS  P.ILLE  TIL  HØRBY. 145 

€t Dokument af ii. Septbr. 1454, i Følge hvilket han nævnte 
Dag var til Stede paa Sjællands Landsthing i Forening med 
de to Fætre Torben Jepsen og Torben Bentsen Bille, da 
denne sidste lod thinglæse et Brev om en Overenskomst 
mellem sig og Oluf Axelsen af Vallø. Han kaldes her Niels 
Bille af Hørby'). Det er formodentlig denne Forbindelse 
med de to Torben Biller, der har foranlediget Klevenfeldt 
til at antage ham for en Søn af Torben Jepsen. Men da 
han allerede 1454 nævnes i en saa anset Stilling som Lens- 
mand, kan han ikke antages at være født senere end 1424, 
og paa den Tid var Torben Jepsen næppe endnu gift. Niels 
Bille var gift med Margrethe Jensdatter Rud, en F"ætters 
Datter af Ridderen Mikkel Rud til Vedby, .som 1453 til- 
.skjødede ham paa hans Hustrus Vegne en Gaard i Fuglede- 
magle i Arts Herred"). Hati var død 1474, da hans Hustru 
gav 4 Gaarde i Svinninge og Marke og ovenomtalte Gaard 
i Fugledemagle til Antvorskov Kloster •'). Her er han sand- 
synligvis tilligemed sin Hustru begraven, thi i Fortegnelsen 
over Ligstene i Antvorskov Kloster findes nævnt en Claudius 
Bille, som ikke kan være nogen anden end ham^. Det 
skal til Slutning blot omtales, at Navnet Niels eller Jens 
kunde tyde hen paa en Forbindelse me(i Æbletvedlinjen, og 
at Niels Bille i saa Tilfælde kunde være en Søn af Oluf 
Nielsen og opkaldt efter Farfaderen. Men ogsaa denne For- 
modning mangler noget fast Støttepunkt, og det er ikke 
meget sandsynligt, at en saa reduceret Slægt, som Æbletved- 
linjen var under Oluf Bille, skulde have kunnet opnaa at 
knyttes ved Giftermaal til de rige og mægtige, paa Sjælland 
saa udbredte Ruder. 

Vi formode altsaa,  at Torben Jepsen ikke har haft nogen 
efterlevende Søn; derimod havde han en Datter,  Ingefred, 


') Langebeks Diplomatår. 

''')  Archivregistraturer TV.  80.   Man kaldes her Jens  Bille .if Hørby. 

^)  Archivregistraturer IV.  145. 

*)  Pontoppidan,  Marmora  Danica  I.  143. 

'• 10 


1 46 BJERGBYGA ARD . 

som blev gift med Henrik Jensen Dressel bjerg, i hvis Slægt 
Bjergbygaard senere gik i Arv. 

Bjergbygaard, den anden af gamle Hr. Jakob Billes 
Hovedgaarde, kom saaledes ligesom Lyngbygaard i Skaane 
ud af Slægtens Eje. Efter Torben Jepsens Død skrev endnu 
Broderen Erik sig til Bjergby, hvori han sandsynligvis har 
haft en Broderlod. Efter hans Død arvedes hans Part og 
Rettighed i Bjergbygaard af hans Broderbørn og af Søsteren 
Mæritslafs Børn med Jens Jepsen Rosensparre. Blandt disse 
sidste var Birgitte, der var gift med Holger Henriksen Ulfs- 
tand til Glimminge. Denne mageskiftede 8. Marts 1484 sin 
Del i Bjergbygaard (i Pd. Korn) og alt andet Gods og 
Rettighed, der var tilfalden ham paa hans Hustrus Vegne 
efter Erik Billes Død, til Johan Oxe^), som formodentlig 
atter har afliændet den til Dresselbjergerne, som dog først 
i det følgende Aarhundrede skreve sig til Bjergbygaard. 

Med Torben Jepsen uddøde saaledes den anden fra Hr. 
Jakob Bille udgaaende Linje. Den tredje Linje havde 
heller ikke større Modstandskraft, den uddøde omtrent paa 
samme Tid. 

3. Sandvedlinjen. 
Denne Gren af Billeætten er kun repræsenteret af én 
Mand, Erik Jepsen Bille, den yngste af Jakob Billes Sønner. 
Han ejede Gods baade i Skaane og i Sjælland og skrev sig 
i Almindelighed til Sanne, kun en enkelt Gang til Bjergby, 
hvori han har haft en Broderlod. Sanne er en nu forsvunden 
Hovedgaard, hvis Beliggenhed ikke nogen Steds angives. 
Man kunde formode, at den er identisk med Sande i Qvidinge 
Sogn, Sønder Asbo Herred i Skaane. Rimeligere er det 
dog at tænke paa Sandvedgaard i Haarslev Sogn, Vester 
Flakkebjerg  Herred,  thi  Erik Jepsen  opholdt  sig  ligesom 


') Orig. i Geh. Arch. dat. Lund,  feria 2. pr. post Invocavit  1484.  Voss. 
Bjergbygaard i. 


I-.RIK  JF.PSKN  Til.  SANNE. 147 

Broderen Torben sædvanlig paa Sjælland, hvor hans Navn 
findes som Vidne under talrige Breve og Dokumenter, særlig 
vedkommende Fætteren Torben Bille. Han var gift med 
Marine Krumpensdatter, Enke efter « hæderlig og velbyrdig* 
Mand Hans Myndel, Kongens Foged og Møntmester i Malmø, 
som endnu levede 1449, ^^^^ ^''^'' ^^^ ^455' ^'^ Sønnen af 
hans første Ægteskab Diderik Myndel kvitterede sin Faders 
Efterleverske Fru Marine for 150 Mark og hermed erklærede 
sig for tilfredsstillet med Hensyn til Arven efter sin Fader 
og Moder^). Sandsynligvis har Fru Marine paa denne Tid 
indgaaet sit nye Ægteskab med Erik Jepsen Bille, hvem 
hun tilførte to Sønner af første Ægteskab, Hans Myndel, 
som blev Kannik i Roskilde, og Erik Hansen Myndel, der i 
et Brev af 15. Juli 1468 kalder Erik Bille sin Fosterfader og 
overlader ham og hans Hustru alt sit Gods i Bjergby i Sjælland 
med Ret til at afhænde og pantsætte det, som de selv have 
Lyst til"). Kort før sin Død pantsatte han til denne sin 
Fostersøn tre Gaarde i Vinstrup, Jædenrydh i Villands Her- 
red og i Dalby for 300 Mark lybsk^). Han blev 1464 <keset> 
til Lavværge af Clemens Wlbrandsdatter, Mester Johan 
Brandts Enke i Kjøbenhavn, « efterdi hun var en «elænde» 
(udenlandsk) Kvinde og havde her ej Frænde eller Næste 
nærværende))*). Sandsynligvis var han ogsaa Formynder for 
sin Brodersøn Axel Billes umyndige Børn, ligesom han nævnes 
som Lavværge for Fru Sofie Albrechsdatter, Knud Andersens 
Enke til Svanholm. Efter Broderen Torbens Død skrev han 
sig til Bjergby,  da han  1465  kjøbte Alunbeck Gaard af Nis 


*)  Geh.  Arch.  Reg.  51.  Kvitteringer og Afkald No.  24. 

') Orig. i Geh. Arch. Voss, Brobygaard i. Brevet er næsten ulæseligt, 
og det er endog tvivlsomt, om der staar Berby eller Broby. Det 
første antager jeg for rigtigst, da Brevet er forseglet til Vitterlighed af 
den sjællandske Væbner Lydike Jensen af Frederslev. 

')  Orig. i Geh. Arch. Voss. Merløse Hrd. 40. 

*)  O. Nielsen, Kjbhvns. Diplomatår. II.  120. 

io» 


148 LYNGBYSLÆGTENS  UDDØEN. 

Henriksen Prip'). Han har ikke deltaget i det politiske Liv. 
ej heller haft nogen Forlening. Kong Christiern I kalder 
ham 1464 vor elskelige Mand og Tjener, men denne Beteg- 
nelse antyder paa den Tid endnu ikke nogen Tjenestestilling. 
Erik Bille blev den sidste Mand af sin Slægt, og — i det 
hele taget — af den ældre Billeæt. Han døde 1483 uden 
at efterlade sig Børn, og som Arvinger efter ham nævnes, 
.som allerede omtalt, Holger Henriksen af Glimminge, paa 
sin Hustrus Birgitte Rosensparres Vegne. Den ringe Arv 
(i Pd. Korn i Bjergbygaard) tyder enten hen paa, at Arvin- 
gerne have været talrige, eller at Arven har været ringe. 
Det sidste er det antageligste, thi Erik Bille maatte samme 
Aar, han døde, pantsætte en Del Gods for 300 Mark lybsk. 
Sanne- eller Sandvedgaards Navn forekommer kun i For- 
bindelse med ham. 

Saaledes var nu Lyngbyslægtens Mandslinjer uddøde. 
Dens Betydning og dens Indflydelse synes kun at have været 
ringe. Iblandt dens Medlemmer fandtes ingen fremragende 
Dygtighed, selv en saa elementær Egenskab som Evnen til 
at samle sig Gods og skaffe sig indbringende Forleninger, 
der var saa stærkt udviklet hos den Tids Højadel, spores 
ikke hos nogen af Jakob Billes Efterkommere. Familieejen- 
dommene gaa tabt. Ægteskaberne blive barnløse, og kun paa 
Spindesiden bevares Traditionerne om den uddøde Slægt. 
Gøyernes og Rosensparrernes blomstrende Familier ned- 
stamme fra Jakob Billes Datter Mæritslaf og hans Sønne- 
døtre. 


*)  Elline Gjøs Jordebog.   Om denne Gaard haves ingen Oplysninger. 


149 

VI. 

Bent Billes Efterkommere. 

I.  Solbjerglinjen. 

I Modsætning til Jakob Billes hurtig hendøende Slægt 
udviklede Fætteren Bent Billes Sønner en frodig og blom- 
strende Livskraft. Ved Ægteskab knyttede til Landets mæg- 
tigste og ældste Adelsslægter grundlægge de en blomstrende 
Familie, Rigdom og Magt tilflyde dem, og alt synes at tyde 
hen paa, at der fra dem skulde udgaa talrige nye og kraf- 
tige Skud paa Bille-Ættens gamle Stamme. Men Øxen ligger 
allerede ved Roden af Tra^t; inden Udgangen af Aarhun- 
dredet er den ene af Sønnernes Slægt uddød paa Mands- 
linjen, kort efter forsvinder den anden Broders Slægt af Hi- 
storien, og Bille-Ættens Fremtid hviler fra nu af paa den fra 
den tredje af Bent Billes Sønner, Torben Bille, udgaaende 
Slægt. Hvor ligger Grunden til den sørgelige Skjæbne, der 
rammer saa mange af Middelalderens berømte Slægter i det 
15. Aarhundrede? 1 dette eller i Begyndelsen af det følgende 
Aarhundrede uddø Skarsholmslægten, Basser, Lunger, Lim- 
bækker, Friller, Brokker, Høeger, Hvider og endnu flere 
Slægter. Det skyldes ikke Krig, Farsot eller materiel Til- 
bagegang som i det 17. Aarhundrede, da de uafladelige 
Krige i Forening med den sørgelige økonomiske Decadence 
bortrev Blomsten af Danmarks Adel. Det 15. Aarhundredes 
Krige ere kun faa, de materielle Livsvilkaar i Fremgang og 
Adelens politiske Stilling i kraftig Fremadskriden. Ydre 
Betingelser have saaledes ikke været medvirkende til denne 
de gamle Slægters Uddøen, ligesaa lidt som Giftermaal mellem 
nærbeslægtede, da dette som bekjendt i Katholicismens Tid 
var strængt forbudt og endnu overholdtes efter Reforma- 
tionens Indførelse. Slægterne hensygne ofte midt i deres 
kraftigste  Blomstring,  saaledes  som  Lungerne  og Basserne, 


I 50 ERIK  BILLE  TIL  SOLBJERG. 

der endnu i Erik af Pommerns og Christofter af Bayerns Tid 
eje Magt, Indflydelse og store Rigdomme. Vi staa her lige 
over for et physiologisk Spørgsmaal, som først talrige og 
nøjagtige Undersøgelser af de til Slægternes aftagende Livs- 
kraft, Levedygtighed og Forplantningsevne knyttede Ejen- 
dommeligheder kunne besvare. 

Bent Billes og Fru Ingers tre Sønner, Erik, Torben og 
Peder, den sidstnævnte opkaldt efter Ærkebispen i Lund og 
derfor sædvanlig kaldet Peder Lykke, arvede efter Faderens 
Død dennes Ejendomme saaledes, at Erik fik Solbjerggaarden, 
Torben Allindemagle og Peder Lykke Kjelleklintegaard i 
Udby Sogn, Arts Herred. Fru Inger, som overlevede sin 
Ægtefælle, skiftede med sine Børn alt det Gods, som de 
ejede i Sjælland, hvorimod det fra Morfaderen stammende 
Gods i Skaane først udskiftedes efter Fru Ingers Død. De 
tre fra Bent Bille nedstammende Linjer kalde vi efter de 
Hovedgaarde, hvortil de oprindelig skrev sig, Solbjerg-, 
Kjelleklintegaard- og AUindemaglelinjen. 

Erik Bille skrev sig allerede 1438 til Solbjerg, da han 
<len 5. Juni forseglede til Vitterlighed Ilyane, Hans Rantzovs 
Datters Gjældsbrev til Mikkel Rud paa 20 Mark lødig Sølv^). 
Han og Broderen Torben deltoge i Oppositionen mod Erik 
af Pommern og sluttede sig strax til Chri.stoffer af Bayern. 
Begge vare til Stede i Kolding den 24. April 1440, da Grev 
Adolf af Holsten fik Lensbrevet paa Sønderjylland, og deres 
Navne findes som de to sidste blandt de under dette Brev 
opførte Vidner-). Allerede Aaret før var Erik Bille traadt i 
Tjeneste som Hofsinde hos Kong Christoffer, og han forblev i 
denne Tjeneste i hele denne Konges Regeringstid^). Hof- 
sinderne  dannede  en  Slags  Livvagt  om  Kongens  Person 


')  Geh.  Arch.  Voss.  Smørum Hrd.  i. 

*)  Hvitfeldt, Danm. Riges Krøn.  S.  8i6. 

') c Item Eric Pilde ist VIIJ jar hofgesind gewest, wan lui sand Dionysii 
tag im XI. VIJ jar kombt». Kammermester Christofler Parsbergs Regn- 
skab i Suhms Samlinger I, 2.  S. 3. 


KONG  CHRISTOFFERS  HOF. I5I 

Og udgjorde med deres beredne Følge den saakaldte Hof- 
fane eller Livfane, Kongens Mærke, som den kaldtes i ældre 
Tid og maaske endnu under Christoffers Regering. De vare 
rige og ansete unge Adelsmænd, som havde deres egne 
Heste, holdt deres egne Tjenere og foruden den militære 
Tjeneste skulde opvarte Kongen og ved deres Nærværelse 
give Hoffet Anseelse. De ledsagede Kongen paa hans tal- 
rige Rejser, bleve ogsaa jævnlig lagte i Borgeleje med deres 
Følge paa de kongelige Len og stode alle under Marskens 
umiddelbare Kommando. Skjønt deres Bestilling kun lød 
paa at tjene Kongen inden Riget, har det dog utvivlsomt 
ret jævnligt været nødvendigt at medtage dem, naar Kongerne 
besøgte fremmede Fyrster eller som i Unionstiden opholdt 
sig i Sverig og Norge^). 

Livet ved Kong Christoffers Hof har frembudt stor Af- 
vexling og rig Lejlighed til at se sig om i Naborigerne. 
Da Kongen foretog sin store Kroningsrejse i Sverig og Norge 
har Erik Bille utvivlsomt ledsaget ham og kunnet overvære 
de pragtfulde Kroninger, Fester og Turneringer i Upsala og 
Trondhjem, hvor over 70 Adelsmænd fra hele Norden bleve 
slagne til Riddere af den venlige og godmodige unge Konge. 
Ligeledes maa han have været til Stede i Ribe Nytaarsdag 
1443, da Christoffer kronedes i Overværelse af 4 tyske Fyrster, 
der bar de kongelige Regalier. Maaske har det været en 
Skuffelse for ham, at han ikke hørte til de 72 Adelsmænd, 
som den Dag bleve hædrede med Ridderslaget; men dette 
har ikke hindret ham i at blive i sin Tjeneste, og han fik 
Lejlighed til endnu engang at overvære en glimrende Fest, 
da Christoffer i September Maaned 1445 holdt sit Bryllup i 
Kjøbenhavn med Prinsesse Dorothea af Brandenburg. Mulig- 
vis har hans unge Frue modtaget det samme venlige Konge- 
brev, som udgik til Fru Elne, Otte Nielsen Rosenkrans's 
Hustru,  og  som  lød  saaledes:   « Vider,  at  vi  med  Guds 


')  Historisk Tidsskrift II. 44—48. 


152 BRYLLUPSFESTEN  I  KJØBENHAVN   1 445 . 

Naade ville holde vort Bryllup første Søndag efter Bartho- 
lomæi Dag næstkommende her udi Kjøbenhavn. Thi bede 
vi kjærligen, at I rette Eder derefter, saa at I kommer hid 
til os Søndagen efter Bartholomæi Dag det seneste, saa at 
I fare ind med os imod vor Fæstemø, at I for vor Skyld 
reder Eder kostelig ud med kostelige Klæder, Smykker og 
andre saadanne Stykker og med Eders bespændte Karm og 
fagre Heste og vel udredte Svende og gjører Eder glade 
med os den Tid over og værer Gud og os velkomne. In 
Christo valete>^). Som Hofsinde har han formodentlig ikke 
haft Grund til at klage over den Mangel paa Gjæstfrihed, 
som i Følge den svenske Rimkrønike udvistes imod de 
svenske Gjæster: 

»Det  Hof det  kan ej  prises  mere, 
thi det stod ej fulde Dage tre 
siden slculde hver sig selv forse 
baade om Foder saa og om Mad 
deraf hørles mange ond Lad. 
De Tyske gaves  nok hvor de vare, 
men  de Svenske maatte  undvære, 
de  vorde og mest til Enden trykte. 
Mange Svenske det fortykte^) 
gode Mænd og Kvinder baade 
at de vorde saa forsmaade. 


Svenske og Danske vorde til Raade, 

at  de  Kongen  raadte og bade 

at lade Bayrerne hjemfare, 

de stædte dem der ej længer være, 

thi af Guld, Sølv og fagre Heste 

af alt fik  Bayrerne det bedste, 

baade Graaskind,  Hermelin og Maar, 

hvad de bad, det Kongen ej spared, 

de finge og først Foder hvor Kongen gjæsted, 

af Kjælder og Stegerhus det bedste«. 

'j  Hvitfeldt,  Danm.  Riges  Krøn.  S.  S37.   Brylluppet stod imidlertid  først 

i September. 
')  mishagede. 


l.RIK  BILI.R  Tir.  SOLBJERG. 155 

Men muligt er det dog, at han ikke er sluppen hel- 
skindet fra sin daglige Omgang med Kongens tyske Gjæster^ 
og at det er Grunden til, at han midt under Festjubelen 
befandt sig i saa stor Pengeforlegenhed, at han den 20. Sep- 
tember maatte laane 20 Mark Sølv og 20 rhinske Gylden 
af sin gamle Ven, Ridderen Niels Jensen i Hammer. Om 
det nogensinde lykkedes ham at indløse sin Gaard i Lyngby 
Sogn, som han maatte pantsætte sin Kreditor, vides ikke. 
Hans Broder Torben, samt Fætrene Erik og Torben vare 
ligeledes til Stede ved Festen i Kjøbenhavn og kautionerede 
for deres kjære Slægtninge). 

Ridderværdigheden opnaaede han ikke under Kong 
Christoffer, endnu 19. Oktober 1447 hedder han slet og ret: 
Erik Bille, Hofsinde, og der forlyder intet om, at han havde 
i Sinde at trække sig tilbage fra denne Virksomhed, som for- 
øvrigt ikke alene var en Ærespost, men ogsaa gav Ind- 
tægter dels i rede Penge, dels i Underhold for ham og hans 
Svende. Da døde Kong Christoffer pludselig den i. Januar 
1448 uden at efterlade sig nogen Søn. Tronen stod ledig, 
og den mærkelige ni Maaneders Mellemregering begyndte, 
i hvilken det danske Rigsraad med Erik Billes Chef, Mar- 
sken Oluf Axelsen Tott i Spidsen spillede Herrer i Dan- 
mark. Om Erik Bille har været blandt de 300 Mand i Panser 
og Plade, som ledsagede Marsken paa hans Rejser gjennem 
Landet, eller om han har opvartet den unge smukke Enke- 
dronning, skulle vi lade være usagt. Kun saa meget er sikkert, 
at de Forhold, som nu bragte et nyt Kongehus paa Tronen, 
vare særdeles gunstige for de to Brødre Erik og Torben. 
Den sidste, som allerede var Ridder, blev Medlem af Rigs- 
raadet, og Erik opnaaede i det mindste inden 11. Oktober 
1452 Ridderværdigheden'-). Sandsynligvis er han bleven 
slaaet til  Ridder  under  de  store  Festligheder i Kjøbenhavn 


^)  Geh. Arch. Klevenfeldts Samlinger. Bille. 
■')  Geh. Arch. Voss. S vanholm  I. 


154 ERIK  BILLE  TIL  SOLBJERG. 

Oktober Maaned 1449, da Christiern I kronedes til Konge i 
Frue Kirke og samtidig holdt sit Bryllup med Enkedronning 
Dorothea. Ridderslaget skete i Frue Kirke umiddelbart efter 
Kroningen, og i den store Turnering, som fire Dage efter 
fandt Sted paa Gammeltorv og hvor Sejrspriserne uddeltes 
af 8 unge Møer, har vel ogsaa Erik Bille brudt sin Lanse^). 
Livet ved Hove maa have tiltalt Erik Bille, thi det er 
ellers ikke let at forstaa, at han, skjønt ikke længer ung, 
holdt saa længe ud i en underordnet Tjenestestilling. Som 
den ældste af Brødrene maa han være født i Slutningen af 
det 14. Aarhundrede og var altsaa nu en Mand paa over 
halvt hundrede Aar. Hans Formuesomstændigheder vare 
gode, om han end ved enkelte Lejligheder maatte pantsætte 
Gods for at skaffe rede Penge, som i hin Tid vare sjældne. 
Som Hofsinde har han haft en aarlig Løn, der synes at have 
varieret mellem 10 og 20 Mark lybsk. Han var vistnok en 
driftig Mand, som trods sin hyppige Fraværelse fra Hjemmet 
fandt Lejlighed til at øge sit Gods. Saaledes kjøbte han 
en Gaard i Ishøj af Klavs Meynstrup, lejede eller forpagtede 
Gaarde af Roskilde Kapitel, kunde laane og lægge Penge 
ud for Ridderen Frederik Wardenberg, da Sten Basses Enke 
Fru Helene blev begravet; han havde for disse sine udlagte 
Penge (40 haandgangne o: lybske Mark og 6 rhinske Gylden) 
en Gaard i Merløse Herred i Pant"-). Som Ridder kunde 
han selvfølgelig ikke længer tjene i Hirden, og han har da i 
sine sidste Leveaar opholdt sig paa Slægtens gamle Ætte- 
gaard Solbjerg. Men kun lidet vide vi om ham i disse Aar. 
Hans Navn og Segl findes ikke under offentlige Statshand- 
linger, at han en enkelt Gang har forseglet med andre Adels- 
mænd under Salgs- og Kjøbebreve, tjener kun til at konsta- 


')  o. Nielsen, Kjøbenhavns  Historie IL 44 — 46. 

')  0'''&' i Geh. Arch. Voss. Smørum Hrd. 4.   Dpi. Arn.  Magn. Fase. 49. 

15 og  17-   Vedel Simonsen, Ruderne I.  51,  og  O. Nielsen,  Kjbhvns. 

Diplomatår.  T[.  103. 


ERIK  BILLES  HUSTRUER. 155 

tere hans Tilværelse. En af hans sidste Handlinger var, da 
han den i. September 1455 tilskjødede sin Broder Torben 
sin Andel i Truelstrup mod Vederlag i en Gaard i Karleby^). 
Endnu 11. Oktober 1455 v^'' ^^^^ ' Live, men inden 3. Fe- 
bruar det følgende Aar var han død"). 

Erik Bille var i Følge Jytte Gyllenstjernes Slægtebog 
gift med Elline, Hr. Truds Datter af Skaane. som i sit Vaaben 
førte en sort Ørn med forgyldt Næb og forgyldte Kløer. 
Hun hed nu imidlertid Else Jensdatter Glob, hvilken Slægt 
netop førte dette Vaaben, og var Datter af Jens Trudsen Glob 
til Svenstrup i Skaane samt Søster til den ansete Ærkedegn i 
Lund Trud Jensen Glob. Denne optræder senere som Børnenes 
Værge, og en Del af disse tage ogsaa Arv efter ham. I 
P"ølge Else Grubbes Ahner (163 1) var denne Dames Stam- 
moder Karen Eriksdatter, Niels Grubbes Hustru, en Datter 
af Erik Bille til Solbjerg og Ane Lunge. Denne Efterret- 
ning er nu utvivlsomt ikke rigtig, men dens Fremkomst kan 
forklares af en anden Kilde, som ligger et helt Aarhundrede 
længer tilbage i Tiden. Paa Stamtavlerne opføres i Alminde- 
lighed Margrethe Bille, der var gift med den 1480 afdøde rige 
Jørgen Urne til Brolykke, Fyns rigeste Mand, som Datter af 
Erik Bentsen Bille. Deres Søn Lave Urne til Boserup, Lands- 
dommer i Skaane, døde 1530 og blev begravet i Roskilde 
Domkirke, hvor hans Ligsten endnu findes^). Ligstene ere 
ofte fortrinlige genealogiske Hjælpemidler, idet der paa begge 
Sider af Stenen i Almindelighed findes afbildet Ahneskjolde, 
som forestille den afdødes fædrene og modrene Vaaben i 
opadstigende Række. Ahneskjoldene paa Ligstenen over 
Lave Urne give følgende Oplysninger om hans Moders Her- 
komst*} : 


^)  Registrant over Ulfstandsbrevene. 

^)  Voss.  Gjældsbreve,  Fase.  21.  66.   O.  Nielsen,  Geh.  Arch.  Kjbhvns. 

Diplomatår. II.  103. 
')  Løffler,  Gravstenene  i  Roskilde Kjøbstad S.  13. 
*j  Efter velvillig Meddelelse af Hr. Thiset. 


156 ERIK  BILLES  HUSTRUER. 

Bille ©?')    Lunge  ©  Qvitzow 
Bille © Lunge 


Bille © Urne 


Lave Urne 


I Følge denne c. 1530 opstillede Genealogi hørte altsaa 
Erik Billes Datter Margrethes Moder til Lungeslægten^). Vi 
formode altsaa, at Erik Bille først var gift med Ane Lunge 
og efter hendes Død med Else Glob, og denne Formodning 
bestyrkes ogsaa deraf, at kun 4 af Eriks 10 efterladte Børn 
toge Arv efter Else Globs Broder Trud Jensen, Ærkedegn 
i Lund^). 

Fru Else synes ogsaa at være død før sin Mand, thi 
hun nævnes som død i det Skifte, som hendes Svogre paa 
Børnenes Vegne foretog strax efter Erik Billes Død. 

Erik Bille efterlod sig en stor Børneflok, men ingen voxne 
og myndige Sønner, som kunde varetage deres Tarv. Det laa 
da nær, at Farbrødrene traadte til, og dette gjorde de da 
ogsaa, men rigtignok paa en Maade, som ser noget mistænke- 
lig ud. I Midten af Juni Maaned 1456 indtraf de paa Sol- 
bjerggaard tilligemed Børnenes Morbroder Trud Jensen, Ærke- 
degn i Lund, Hr. Mikkel Rud af Vedby og Anders Jensen 
Passov af Tersløse, Landsdommer i Sjælland, for at skifte 
det Gods, som Hr. Torben Bille, hans Broder og Broderbørn 
ejede i Sjælland, og som deres Moder havde skiftet mellem 
dem i levende Live. De bleve da enige om, at Peder Bille 
skulde have Solbjerg med tilliggende Gods og Torben Bille 


^) Skjoldet fremstiller en Figur, som ligner en Engel og Hjelmen er for- 
synet med to  Vesselhorn. 

') De Vanskeligheder, som denne Ahnerække forøvrigt frembyder, skulle 
vi ikke nærmere komme ind paa. Vi kjende ingen Lunge, der var 
gift med Qvitzow, ligesaa lidt som den mærkelige Engel i Erik Billes 
Moders Vaaben kan forklares. 

^)  Se nedenfr. S.  158-59. 


SKIFTE  EFTER  ERIK   lilLLE. 157 

Kjelleklintegaard, som Peder hidtil havde beboet, paa deres 
Broderbørns Vegne. Skiftet skulde gjælde til evig Tid, hvis 
Broderbørnene, naar de bleve myndige, vilde nøjes dermed. 
Hvis ikke, skulde de have Solbjerg og Godset igjen, «paa 
det, at ingen skulde sige, at Hr Torben havde skadet dem 
i nogen Maade». Paa Sjællands Landsthing fremtraadtc 
nogle Maaiieder efter Hr. Torben og afgav en Beretning om 
Skiftet, ligesom Peder Bille, der allerede havde installeret 
sig paa Solbjerg, ønskede at afgive en Erklæring om, at 
hvis nogen vilde sige, at Hr. Torben havde vanskiftet sine 
Broderbørn for hans Skyld, saa havde man tillagt ham saa- 
dant ganske med Urette; han lovede, at naar Børnene bleve 
voxne, vilde han gjerne give dem alt, hvad de havde Ret 
til. Ligeledes fandt han det nødvendigt at fremhæve, at 
Trud Jensen havde tilbudt hami Solbjerg og bedet ham om 
at modtage Gaarden, før han selv havde talt derom^). Man 
faar Indtrykket af, at den for de to Brødre, men især dog 
for Peder Bille, saa fordelagtige Transaction har vakt nogen 
Opmærksomhed og fremkaldt hadefulde Udtalelser, siden det 
var nødvendigt at afgive saa mange Forsikringer om, at man 
ikke vilde forurette Broderbørnene. Og man kan heller ikke 
frigjøre sig for den Opfattelse, at de to Brodre have ind- 
gaaet en Slags Handel paa deres unge Slægtninges Bekost- 
ning. Hvorfor skulde Torben have Kjelleklintegaard, fordi 
han lod Peder Bille sidde paa Solbjerg og styre Godset for 
Børnene? Det skal dog tilføjes, at disse senere virkelig fik 
Solbjerg tilbage, eller i det mindste ejede Parter deri, som 
de gjorde Penge af. Men i Tider, hvor ingen Myndighed 
vaagede over de umyndiges Interesser, har Bestyrelsen af 
disses Ejendom sikkert været et indbringende og fordelagtigt 
Hverv. 

Erik Bille  efterlod  sig  i  Følge  Slægtebøger  og Stam- 


')  Sjællands Landsthingsvidne af 6.  Oktbr.  1456  i  Geh. Arch.  Top.  Saml. 
paa Papir.   Solbjerg  Nr.  i. 


158 ERIK.  BILLES  DØTRE. 

tavler ikke mindre end 1 1 Børn. Dette Tal maa dog redu- 
ceres til 10, idet en af de nævnte Døtre Christense udgaar 
som ikke horende til denne Gren af Ætten. Af de ti Børn 
vare fire Sønner og sex Døtre. Af Søstrene kom Anne 
Bille i St. Clara Kloster i Roskilde, hvor saa mange af 
Datidens Adelsdamer begræd deres haarde Skjæbne eller 
mulig trøstede sig ved det rige og magelige Liv, som det 
fornemme Kloster kunde tilbyde indenfor sine for alle nys- 
gjerrige Blikke lukkede Mure. Ganske ung kan hun ikke 
have været, da hun 1483 traadte ind i Klostret og med sin 
kjære Moder Abbedissens Samtykke «kesede» sin Fætter 
Bent Bille til sin Værge og gav ham det Gods i « Forsvar«, 
som hendes Søskende og Svogre havde givet hende Brev 
paa. Det var to Gaarde i Tranegilde og en i Ishøj, hvoraf 
Bent Bille aarlig inden 12. Dag Jul skulde betale hende 12 
Skilling Grot (det samme som 12 Lod Sølv) og 3 Pd. Byg^). 
Efter Bent Billes Død overtog hans Søn Hans Værgemaalet, 
hvorved forøvrigt den Bestemmelse i Værgemaalsbrevet over- 
traadtes, at det skulde være knyttet til Besiddelsen af Søholm. 
Klosterfrøkenen levede i alt Fald endnu 1496 i Slutningen 
af Aaret, da hun kvitterede for det Aars Landgilde, som 
forørigt synes altid at være kommet rigtig og betids ind, 
takket være Abbedissens kloge Forsorg, da hun lod ind- 
føre den Bestemmelse i Værgemaalsbrevet, at hvis Land- 
gildet ikke kom ind i rette Tid, skulde det betales dobbelt"). 
Der er ogsaa Grund til at formode, at hun endnu var i Live 
1 5 10, da der i Fortegnelse over Klosterfrøkenerne i St. Klara 
Kloster nævnes en Søster Anne Eriksdatter^). 

Af de øvrige Døtre nævnes Kirstine og Karen 1471- 
da de som myndige Arvinger efter Morbroderen Trud Jensen 
Glob  tilligemed  deres to Brødre skjænkede  et Stykke Jord 


*)  Orig. i Geh. Arch. Voss. Fase.  14.  5. 

^)  Kvitteringerne i Geh. Arch. Top. Saml. p. Papir.  Roskilde 54 — 56. 

») Geh. Arch. Top. Saml. p. Papir.  Roskilde 63. 


ERIK  BILLES  DØTRE. I 59 

i Malmø til Helligaandshuset dér.^) Kirstine blev gift med 
den rige Peder Lang til Valløse i Skaane og havde kun en 
Datter Anne, der fik den fra Christiern II's og det skaanskc 
Bondeoprørs Historie saa bekjendte Niels Brahe til Ægte. 
Karen fik Niels Grubbe paa Lystrup og Inger Hr. Niels Jensen 
Present paa Vollerup. Begge havde baade Sønner og Døtre, 
Margrethe giftede sig, som allerede omtalt, med Hr. Jørgen 
Urne til Brolykke; hun døde i Barselseng, idet Sønnen, Lave, 
maatte skæres ud af hendes Side. Ingeborg blev gift med 
x^nders Gøye til Kjærstrup paa Lolland og skal ogsaa kun 
have haft en Datter, Ellen Gøye. Da Moderen døde, giftede 
Anders Gøye sig paa ny, og Jomfru Ellen blev da sat i 
Maribo Kloster, hvor hun endte som Abbedisse"). 

Erik Billes og Fru Elses fire Sønner hed: Jens, Jørgen, 
Bent og Torben. Naar Arven efter Forældrene skulde deles 
imellem saa mange, kunde hver enkelts Part ikke blive 
synderlig stor, og Svigersønnerne have ved Valget af deres 
respektive Ægtefæller vel taget mere Hensyn til et godt 
gammelt Navn end til Medgiften. Det er formodentlig ogsaa 
Grunden til, at to af Sønnerne valgte at gaa i Kirkens Tje- 
neste. Om Torben fortælles, at han døde uden Lands, 
sandsynligvis paa en Studierejse. Broderen Bent studerede 
1466 i Rostock, hvor han 1468 tog Baccalaureusgraden, men 
ikke synes at være bleven Magister^). Han var senere Kannik 
i Roskilde, men til hans Liv og Virksomhed kjendes saa 
godt som intet. Han arvede efter Faderen noget Gods i 
Te.ssebølle, som han i Aaret 1486 gav Fætteren Bent Bille^ 
der synes at have været et Slags Forsyn for hele Familien, 
Ret til at indløse fra Lavrids Knob, som var gift med hans 


')  Geh. Arch. Segl, Goyæ. 

')  1504 — 1509 nævnes hun som Abbedisse.  Kali-Rasmussen, Musse Herred 

S.  109— 115. 
^)  L. Daae,  Matrikler over nordiske Studerende ved fremmede Universiteter 

S. 52 og  141. 


j6o Jørgen og jens bille. 

IBroder Jørgens Enke Tale Baad og  uretmæssig havde ladet 
sig indføre deri ^) 

De to ældste Sønner Jørgen og Jens vare begge myndige 
1471"-) Jørgen Bille stod allerede 1464 i Tjeneste hos Dron- 
ning Dorothea som Hofsinde, sandsynligvis anbefalet til hende 
ved sin Faders lange og tro Tjeneste^). Han var gift med 
Fru Tale Baad, Datter af Arvid Baad til Vadsted og Gundel 
Brahe og Søster til Ridderen Joachim Grises Hustru Anne 
samt beslægtet med den ansete Adelsmand Jens Due til 
Krogsholm i Skaane''). Han kunde laane sin Broder Jens 
100 lybske Mark, for hvilken Sum denne pantsatte ham 
sin Part i Solbjerg; men samme Dag tilskj ødede Jørgen sm 
Hustru Tale Broderparten i Solbjerg for de 100 lybske Mark, 
han havde laant Broderen, og det blev saaledes Hustruen, 
der sad som Pantehaver i Solbjerg'^). Hun har formodentlig 
ogsaa haft hans Part i Pant, thi begge Brødre skreve sig til 
Solbjerg, hvor de formodentlig have boet sammen med deres 
Farbroder Peder Lykke. Jørgen Bille levede endnu i Slut- 
ningen af 1 48 1, men før 1486 var han død, da hans Hustru 
allerede da var gift paa ny med Lavrids Knob til Gyllebo. 
Broderen Jens's Navn forekommer kun i Berøring med 
Pantsættelser og Laan. Sin Part i Solbjerg maatte han 
pantsætte, de gamle Familieejendomme i Sverig bleve be- 
hæftede med store Pantesummer, ligesaa Strøgods i Sjæl- 
land. Fætteren Bent var en haard Kreditor, som for- 
fulgte ham med Manings- og «Strax»breve. da han ikke 
kunde fuldgjøre sine Forpligtelser. Men især var det dog 
■den rige Peder Lang, Jens's Svoger, som hjalp ham af med 


')  Orig.  dat.  Haffnis,  prof.  Symonis et  {ude  ('"'lo)  14S6  i  Danske Adels 

Breve 4.  96. 
'')  se ovfr.  S.  158   59. 

?)  O. Nielsen, Kjbhvns.  Diplomatår.  II.  121. 
*)  Hr.  Tens  Due  oplader  5.  Decbr.  1473  sin  Søsterswn  Oluf Oxe bl.  a. 

nogle  Gaarde,  som  de  to  nævnte  Damer  havde  i  Pant.   Elline  Gjøs 

Jordebog. 
^)  Orig.  dat.  16.  Novbr.  1476  i  Geh.  Arch.  Voss.  Løve  Hrd.  139—40. 


JØRGKN  OG  JENS  BILLE. |6[ 

lians Arv. 1483 maatte han sælge ham 16 Gaarde i Skaane 
og Sjælland tillige med hele sin Part i Solbjerggaard, som 
vurderedes til 4^ 2 Pd. og 2 Skpr. Korn. Han takkede sin 
Svoger for god Betaling og fik Lov til at bo paa Gaarden^). 
Midt under disse Gjenvordigheder døde Jens Bille i Begyndelsen 
af Aaret 1484. Hvilke de Arvinger vare, som Kong Hans den 
22. Februar 1484 befalede at .skulle opfylde salig Jens Bille af 
Solbjergs Forpligtelser, vides ikke ; men de opfyldte dem i alle 
Tilfælde ikke, thi de omhandlede Gaarde i Ledingerød i Villands 
Hrd. og noget Gods i Tudse Herred fandtes opførte i Skifte- 
brevet efter Bent Bille -j. Jens Bille var sandsynligvis ugift, 
og med ham og hans Brødre Jørgen og Bent uddøde saaledes 
Solbjerglinjen. Solbjerg kom i Per Langs Eje, og hans 
Datter, Enken efter Niels Brahe, ejede endnu 1537 Godset i 
Solbjerg'^). 


2. Kjelleklintegaardlinjen. 
Paa Kjelleklintegaard i Ubby Sogn, Arts Herred, boede 
Bent Billes yngste Søn, Peder Bille, opkaldt efter sin Onkel 
Ærkebispen og derfor sædvanlig kaldet Peder Lykke. 
Gaarden, som nu er en Avlsgaard paa c. 26 Tdr. Hartkorn, var 
i ældre Tid en Hovedgaard og hørte med til det Complex 
af Herregaarde, som Billeætten efterhaanden havde samlet 
sig i det nuværende Holbæk Amts Herreder, Merløse, Tudse, 
Løve, Arts, Skippinge og Ods Herreder. Forinden vi for- 
lade den ældre Slægt skulle vi til Slutning endnu kaste et 
Blik paa den Egn, hvor den saa længe havde haft sin Hjem- 
stavn, men som ved de ældre Linjers Uddøen blev saa fuld- 

')   Geh.  Arch.  Reg.  51. 

^) Orig. i Top. Saml. p. Papir. Ledingerød Nr. 1 --5. Til Engelbrecht 
Albrechtsen af Torbenfeldt pantsætter Jens Bille 1482 en Gaard i 
Merløse Hrd. for 60 Mark, og til Niels Børsting en Grd. i Villands 
Herred for 50 Mark. Ellen Gjøs Jordebog og Geh. Arch. Villands 
Herred. 

^)  Orig. i Top. Saml.  p. Papir.  Solbjerg  10. 

n 


1 62 HERREGAARDE  I  HOLBÆK  AMT. 

stændig forladt af den yngre Slægt, at vi fra det 16. Aar- 
hundrede ikke træffe nogen Bille bosat her. Gaaende ud 
fra Solbj erggaard i Amtets sydvestlige Del og efter et 
lille Kig ind i Sorø Amt til det kun en halv Mils Vej fra 
Solbjerg liggende Hallelev — Niels Esbernsens Hoved- 
gaard — komme vi forbi det gamle Vedbygaard, Rudernes 
Herresæde^ idet vi dernæst bøje mod vest henimod det sagn- 
rige Sæbygaard ved Tissoens sydlige Bred og fortsætte 
Vejen langs med Søens østlige Bred, naa vi den nord for 
Søen liggende Kjeileklintegaard, hvor Peder Lykke resi- 
derede. Over Svebølle fører nu Vejen i østlig Retning gjennem 
store Skove og forbi smukke Søer til Skarsholm ved Skarre 
Sø, hvor Valdemar Sejrs sidste Ætling henlevede sit uvirk- 
somme Liv, medens hans driftige Svogre, Bent og Jakob 
Bille, bygge deres Velfærd paa hans Slægts Ruiner. Fra 
Skarsholm er kun en Mils Vej til Jakob Billes gamle Herre- 
sæde Bjergbygaard, der utvivlsomt var en stærk og be- 
fæstet Borg med stort Jordtilliggende. Idet vi fortsætte Rejsen 
videre mod Øst over Toftholm og Løvenborg, kunne vi ikke 
undlade at spejde efter det nu forsvundne Æbletved, og 
ere end vore Anstrengelser forgjæves, saa faa vi dog Erstat- 
ning ved at møde lutter bekj endte Navne fra Billeættens 
Historie i de talrige Landsbyer, hvorfra Fæstebønder aarlig 
bragte deres Landgilde til Hovedgaardens Lader. En lille 
Afstikker til Halvøen Tudsenæs vil ikke være uden Interesse, 
thi her ligger Hørby, hvorfra Niels Bille herskede som 
Lensmand over Roskilde Stifts Gods, ligesom Bent Bille 
tidligere fra Dragsholm og hans Fader igjen fra Braade 
— begge i Ods Herred — bestyrede den rige Bispestols 
uhyre Ejendomme i Holbæk Amt. Vi forstaa ogsaa herved 
den Tiltrækning, som Roskilde maatte have for denne Slægt, 
og ane en vis Forbindelse mellem de i Roskilde Domkapitel 
talrig repræsenterede Medlemmer af Billeætten og deres 
mere verdslige Slægtninge, Lensmændene paa de store ind- 
bringende Stiftsien.   Idet vi vende tilbage til Holbæk og der- 


BILLEÆTTKNS  HJEMSTAVN. 1 63 

næst drage syd paa gjennem Merløse Herred, finde vi over- 
alt fra Sogn til Sogn, fra By til By Minder om den ældre 
Billeslægt. Her ligger Tingtved, Sostrup, Sasserup, Butte- 
rup, Jernløse, Kvandløse etc. etc, ikke at tale om de syv 
Elverdamsmøller, som Trolden anviste en 'Herremand af de 
Billers paa hans egen Grund og Bæk og som aldrig staa 
stille af Mangel paa Vand. Til Slutning kigge vi ind i Sorø 
Amt og ikke langt fra Grænsen mellem de to Amter se 
vi Billeættens gamle Herresæde Allindemagle, nu for- 
svunden, men en Gang hævende sig stolt i Sagnets minde- 
rige Glans. I Aarhundreder havde Slægten haft sit Hjem i 
dette Sjællands nordvestlige Hjørne, her havde den levet og 
virket, indenfor Amtets snævre Grænser havde den knyttet 
sine Familie- og Venskabsforbindelser. Paa Skarsholm træffe 
Bent og Jakob Bille deres tilkommende Hustruer, paa Hoved- 
gaarden i Tudse knytter Cecilie Tygesdatter sin ulykkelige 
Forbindelse med Niels Bille af Æbletved, paa Tersløse henter 
Peder Lykke sig sin Brud Anne Grubbe, fra Gundestrup 
hjemfører Torben Jepsen Benedicte Lunge og fra Gunnctved 
(nu Selchausdal) Jon Bille sin Hustru Helene Limbæk. Bestan- 
dig træffe vi Billerne i Følge og Flok med Ruderne paa 
Skjoldenæsholm, Vedby og Vognstrup, med Moltker og 
Bydelsbacher paa Torbenfeldt, med nu mindre bekjendte, 
men dengang ligesaa ansete Slægter paa Skaftelev, Mørke- 
gaard, Søgaard osv. Det var i fuld Overensstemmelse med 
Slægtens Traditioner, da den for sin Families som for sit 
Fædrelands Historie saa varmt følende Bikop Ove Bille fik 
Tølløse Hovedgaard i Forlening af Kronen, efterat Refor- 
mationen havde berøvet ham hans Stilling. Her midt i sin 
Slægts gamle Hjemstavn tilbragte han sine sidste Aar, her 
døde han og herfra førtes hans Lig til Antvorskov Klo.ster- 
kirke, hvor han, ligesaa heri følgende sin Slægts Traditioner, 
begravedes og hvor hans Ligsten som den sidste sluttede 
sig til de i den gamle Klosterkirke saa talrig repræsenterede 
Mindesmærker over Billeættens afdøde Medlemmer. 


164 PEDER  LYKKE. 

Peder Lykke boede indtil Broderen Eriks Død paa 
Kjelleklintegaard, hvortil han skrev sig i det eneste Doku- 
ment, vi have fra hans Haand^). Efter Eriks Død bosatte 
han sig paa Solbjerg og bestyrede sine Broderbørns Ejen- 
dom, medens Kjelleklinte tilfalder Torben Bille. I Forening 
med denne havde han allerede 1450 skjænket en Del Gods 
i Løve, Merløse, Tudse og Flakkebjerg Herreder til Antvor- 
skov Kloster') og hans Navn forekommer sædvanlig kun som 
Vitterlighedsvidne ved Broderens Transactioner. Formodentlig 
har han ikke som denne faaet en stor Medgift med sin 
Hustru, Anne Grubbe, og det eneste vi derfor kunne med- 
dele om ham er, at han endnu levede i Marts Maaned 1471, 
men var død 1486, efterladende sig en Søn, Bent Pedersen 
og en Datter Karen. Fra 1456 kaldte han sig Peder Lykke 
af Solbjerg, i hvilken Gaard han vel har haft en Part og 
hvor han sandsynligvis er bleven boende til sin Død. Dog 
er maaske Kjelleklintegaard paa ny kommet tilbage i hans 
Eje,  thi den  findes  ikke  nævnt i Skiftet efter Torben Bille. 

Peder Lykke var altsaa død mellem 1471 og 1486 og 
vel nærmere mod det første end det sidste Aar. Han blev 
begravet i Antvorskov Klosterkirke, og hans Hustru til- 
skjødede 1486 Klosteret to Gaarde i Blessinge i Løve Herred, 
som Hr. Engelbrecht Bydelsbach og Oluf Oxe havde i Pant 
for 200 Mark lybsk. Hendes Søn Bent gav sit Samtykke 
og forpligtede sig til at give sin Søster Karen Vederlag for 
hendes Andel i de to Gaarde, hvis de begge overlevede deres 
Moder^). Vi se deraf, at Ægteparret havde to Børn, Bent 
og Karen. 

Karen forblev ugift; hun levede endnu 1497, da hun i 
sit Testamente bestemte,  at Sortebrødrene i Næstved skulde 


*)  Da han  1455  tilskjødede  sin  Broder  Torben  sin  Andel  i  Truelstrup. 

Se nedfr.  S.  191. 
*)  Archivregistraturer IV.  115. 
■'')  Archivregistraturer IV.  71 — 72. 


BENT  PEDERSEN  BILLE. l6$ 

have to Gaarde i Sandby imod at de holdt en evig Messe 
for hendes Sjæl. Dette have de formodentlig ikke gjort, da 
Arvingerne ikke vilde overlade dem Godset. Sandsynligvis 
har hun gjort sit Testamente uden sine nærmeste Frænders 
Samtykke, hvorfor Testamentet heller ingen retslig Gyldighed 
havde'). 

Be//^ PcderseM Bille svigtede sin Slægts Traditioner, 
idet han forlod Slægtens gamle Hjemstavn og flyttede til 
Fyn. Aarsagen hertil var den, at han blev gift med en 
Datter af Ridderen Johan Frille til Uggerslev, Anne Frille. 
Hun hørte til en Slægt, som i det 15. Aarhundrede havde 
taget virkom Del i Tidens store politiske Begivenheder og 
gjennem dens mest fremragende Medlem Eggert Frille til 
Urebirk havde hævet sig til stor Anseelse Oprindelig hjemme- 
hørende i Sønderjylland og i Ribe og Omegn, havde den 
senere ved Giftermaal og betydelige Forleninger faaet fast 
Fod paa Fyn og Lolland. De to Brødre Eggert og Johan 
Frille vare Medlemmer, og den første endog et meget ind- 
flydelsesrigt Medlem, af Rigsraadet. En tredje Broder Frellav 
efterlod en Søn, Johan Frellavsen, der ligesom Farbrødrene 
blev Ridder og gjennem Giftermaal fik Ejendom i Fyn. Han 
giftede sig — som det synes — med en Datter af Klavs 
Sikker paa Uggerslevgaard, Ermegaard Klavsdatter, som 
bragte ham denne Gaard i Medgift"-). Det var med deres 
Datter Anne, at Bent Pedersen Bille giftede sig. Bekjendt- 
skab med hende har han let kunnet stifte; thi Fætteren Bent 
Torbensen Bille havde c. 1466 giftet sig med hendes Søskende- 
barn Ermegaard Eggertsdatter Frille, Enke efter Lensmanden 
paa Tranekjær, Philip Axelsen Tott, en af de berømte syv 
Axelsønner^). Efter Johan Frille har Datteren arvet Uggers- 
levgaard,  og  Bent  Pedersen  valgte  da  at bosætte  sig paa 


') Scripter, rer. Dan. IV. 329, 386, jvfr. en lignende Sag ang. Eru Erme 
gaard Klavsdatter, Johan Frilles Enke paa Uggerslevgaard. Vedel 
Simonsen,  Odense Byes Historie I. 2. S. 166,  II. i. S. 167,  III. 2. S. 16. 

^)  Secher, Meddelelser om Slægten Secher (Siker) S. 88. 

^)  Om Slægten Frille se Hist. Tidsskrift 4. Række VI.  i  ff. 


1 66 BENT  PEDERSEN  BILLE. 

Fyn fremfor at leve paa Solbjerggaard som tredje eller fjerde 
Parthaver. Han solgte derfor en Del af det Fæstegods, han 
havde paa Sjælland, Antvorskov Kloster skilte ham af med 
noget af det og gav ham en Gaard i Uggerslev i Vederlagt). 
Men især var det dog den store Opkjøber af Billegods, den 
rige Per Lang paa Valløse, Kirsten Billes Mand, der fik Broder- 
parten. Først solgte Bent 4 Gaarde til ham og det følgende 
Aar (1496) 5 Gaarde i Sonderød i Rerslev Sogn, for hvilke 
han fik den efter Datids Pengeforhold ikke ubetydelige Sum 
af 150 rhinske Gylden og 400 Mark danske. Et halvt hun- 
drede Aar efter gjorde hans Dattersøn Hans Norby, der i Bedste- 
faderens Skiftebrev havde set, at Sønderød var tilfaldet Mor- 
faderen i Arv, Fordring paa dette Gods. Men Per Langs Datter, 
der trods de store Ulykker, der havde ramt hende og hendes 
Mand Niels Brahe, havde forstaaet at holde sig oven Vande 
og holde sammen paa de fra Faderen arvede Rigdomme, 
havde sine Papirer i Orden, og paa Kongens Retterthing 
kunde hun med Bent Billes egen Kvittering godtgjøre sin 
Ret til dette Gods, som ogsaa blev hende tildømt"), Ogsaa 
til Fætteren Bent paa Søholm pantsatte han og solgte senere 
en Gaard i Sønderød for 100 Mark danske, men noget Gods 
blev dog tilbage, som Bent Billes Søn Hans senere bestyrede 
som Værge for den unge Klavs Bille, Bent Pedersens Søn^). 
Fyn var dengang som nu de talrige Herregaardes Land. 
1 Skam og Skovby Herreder, især i det sidste, ligger endnu 
henved en Snes betydelige Herregaarde, i Middelalderen 
fandtes endnu flere. Det nære Samliv mellem de tæt ved 
hinanden boende Familier medførte selvfølgelig hyppige Ven- 
skabs- og Slægtskabsforbindelser. Men lige saa hyppig 
kunde  ubetydehge Retstrætter  om et lille Stykke Jord,  om 


^)  Archivregistraturer IV.  72. 
')  Herredags Dorabog  154.7, fol.  160. 

•'*)  Orig.  i  Geh.   Arch.   Voss.  Love  Ilrd.   142 — 143.   Sjælland,  Unævnt 
Gods.  No.  2. 


BILLEÆTTEN  I  FYN. I67 

Benyttelsen af Vandet til at drive Møllerne, om Retten til at 
drive Svin i Skoven eller Kvæget paa Marken, medføre 
bitre og langvarige Tvistigheder, som ofte endte med blodige 
l-'ejder. Lidenskaberne var dengang hos alle Dele af Befolk- 
ningen heftigere og voldsommere end nu. Sværdet sad løst 
i Skeden, og et hidsigt Ord kunde medføre sørgelige Følger. 
Der er talrige Eksempler blandt den Tids Adel paa raa 
Vold og Selvtægt, udøvet af de højst stillede og mest ansete 
Adelsmænd, og den Egn, hvortil Bent Pedersen var flyttet, 
dannede ikke nogen Undtagelse i saa Henseende. Skinkel- 
erne paa Rugaard og Enggaard, Bryskerne paa Dallund, 
Margaard og Langsø, Podebuskerne paa Egeskov og Kjørup 
vare alt andet end fredsommelige Naboer, og om end Bent 
Pedersen i de nye Forhold, hvorunder han nu levede, kan 
have haft en Støtte hos sin Hustrus nære Slægtninge, Revent- 
loverne paa Søbo, Frillerne paa Vejlegaard og den gamle 
ansete Familie Munk, ligesom hos sine egne Slægtninge, 
Gyldenstjernerne paa Ivernæs og fremfor alt hos Fætteren 
Bent Bille og dennes Sønner, saa skærmede det ham dog 
ikke imod Overlast og sluttelig en voldsom Død. De nær- 
mere Omstændigheder ved hans tragiske Endeligt kjende vi 
ikke. Det synes som om han er bleven dræbt af Ejler 
Bryske til Dallund eller en af dennes nære Slægtninge, thi 
det var i Følge Fuldmagt af Ejler Bryske, at Knud Pedersen 
Gyldenstjerne 1508 paa dennes Vegne modtog af Knud Bille 
det «Tryggebrev» (Orfejde), som var udstedt i Anledning 
af Bent Pedersens Drab^). Store Bøder maatte Drabsmanden 
betale for sin Udaad ; hele den Afdødes Slægt traadte nemlig 
op som Parthavere i Bøden, og Billerne vare dengang saa 
talrige og saa mægtige, at den ved Loven fastsatte Bøde 
utvivlsomt er skruet betydeligt op ved den saakaldte Gør- 
sum eller Overbøde -j.   Peder Bille paa Svanholm,  der som 


')  Orig. dat. Kjbhvn.  ^"/lo  1508.   Danske Adels Breve Fase.  11.  88. 
'')  Gørsum (fr. gersomi), egtl.  Klenodie. 


1 68 KLAVS  BILLE. 

Værge for Bent Pedersens Søn, den unge Klavs Bille, førte 
Sagen paa Arvingernes Vegne, fik udbetalt 60 Mark, 6 Skil- 
ling og 32 Hvide som Vederlag for sine Udgifter, Resten 
deltes, som det var Skik og Brug, mellem alle den Dræbtes 
Slægtninge^). 

Bent Pedersen efterlod en Søn Klavs Bille, som den 
29. April 1 507 var myndig, da han gav sin Faders Fætter 
Peder Bille til Svanholm Kvittering for det Værgemaal, han 
havde haft paa hans og Søskendes Vegne for deres Gods i 
Sjælland"-). Om han er den samme, der senere kalder sig 
med Tilnavet Norby (Klavs Bille, som kaldes Norby) og 
som 1 5 19 tappert forsvarede Elfsborg Slot mod Svenskernes 
Angreb, kan ikke afgjøres^). Sandsynligheden taler herfor, 
men det .strider imod de almindelige Opkaldelsesregler, hvor- 
efter han nærmest — i Analogi med de Regler vi kjende 
fra Lykkenavnets Anvendelse i Billeætten — burde hedde 
'(Klavs Norby, som kaldes Bille ». Han er sandsynligvis død 
ugift eller barnløs, thi hans Søster Anne bragte Uggerslev- 
gaard til sin Ægtefælle, Jakob Norby, i hvis Slægt Gaarden 
senere forblev. Klavs Bille havde endnu to Søstre Dorothea og 
Inger, som  1508 vare Nonner i St Agnete Kloster i Roskilde^). 

Paa ny have vi saaledes at meddele om en uddød Slægt, 
og tilbage staar kun at fortælle om Bent Billes tredje Søn 
Torben. Forinden bliver det dog nødvendigt at dvæle en 
Stund ved en Del Mænd, som bære Navnet Bille, men 
hvis Herkomst ikke kan udredes og som maaske heller ikke 
høre til Slægten. Det maa vel betragtes som ret sandsynligt, 
at der selv i Tider, hvor Slægtfølelsen var saa stærk som i 
det 15. Aarhundrede og hvor en mægtig og opblomstrende 
Familie har søgt at værne selv om de mere vantrevne Skud 


') Orig.  dat.  Alendæ, s. Jørgens Aften 1506 i  D. Adels Breve  Fase. 4. 26. 

^) Orig. i Geh. Arch, Voss. Sjælland, Unævnt Gods. 2. 

^) Styffe,  Bidrag til Skandinaviens Historia V. 600—601. 

*) Se Stamtavlen. 


JON  BILLE  TIL  GAVNØ. l6g> 

paa Stammen, at selv i saadanne Tider har der været Mænd 
af Slægten, som levede i overordentlig smaa og trykkende 
Forhold, og hvis Ejendom kun bestod i en enkelt eller et 
Par Bøndergaarde. Naar vi derfor i det store Skifte efter 
Torben Bille 1491 finde nævnt en Bt'lle af Uglerzip, som 
svarer af sin Gaard to lødige Mark til Svanholm, fristes man 
til i denne ubekjendte Mand at se et Medlem af Slægten, 
om der end og kan være Sandsynlighed for, at « Bille » blot 
er et Fornavn, der tyder hen paa Opkaldelse af den mæg- 
tige Husbond. Derimod var utvivlsomt Væbneren Lars Bille,. 
som 1483 boede i Gjerløv i Horns Herred, men om hvem 
iøvrigt intet vides, af Bille-Ætten. Navnet Olnf Bille bæres 
1 5 10 af en Borgemester i Stege paa Møen. Hans Segl er et al- 
mindeligt borgerligt Bomærke, men der er vel intet i Vejen 
for, at han eller hans Fader 'efter at have opgivet de Rettig- 
heder, som vare knyttede til adelig Stand og Værdighed,, 
ogsaa har opgivet \"aabnet ^). 

. Anderledes stiller det sig derimod med den under Navnet 
Jon Bille til Gav '/o kj endte og paa Stamtavlerne som Søn 
af Torben Jepsen til Bjergby opførte Mand. Han var Lens- 
mand paa Gavnø og gift med Magdalene Limbæk, en Datter 
af Otte Limbæk til Gunnetved (Selchausdal). Han fore- 
kommer i Aarene 1464 — 1481 jævnlig som Vidne, især i 
Forening med Torben Bentsen Bille og dennes Sønner. 
Torben kalder ham sin Fætter, men Uheldet vil, at han 
enten ikke har hængt sit Segl under de Breve, som han har 
forseglet som Vitterlighedsvidne, eller ogsaa at Seglet i 
Tidens Løb er blevet borte. At han nævnes s::»m nærmeste 
Arving efter Fru Else Brømlesdatter"-), giver os desværre ikke 
nogetsomhelst Vink om hans Herkomst, og det er kun i 
Tillid til Jytte Gyldenstjernes genealogiske Viden, at man har 
gjort ham  til en Broder til  Jens eller Niels Bille  til  Hørbjr 


')  Wegener,  Abrahamstrup I,  38-   Danske  Adels  Breve Fase.  5.  18. 
*)  Dipl.  .\rn.  Magn. Fase.  4.  7. 


l/o JON  BILLE  TIL  GAVNØ. 

Og til Søn af Torben Jepsen. Derimod giver en Ligsten 
over hans Datter Margrethes Efterkommere en uventet Op- 
lysning^). Jon Bille og Fru Magdalene Limbæk havde flere 
Børn, men kun et af disse kjendes. Det er Datteren Mar- 
grethe, om hvilken det fortælles, at hun blev taget ud af 
Klostret for at giftes med den oprindelig uadelige, men paa 
Grund af sin Dygtighed højt ansete Landsdommer paa Sjæl- 
land Niels Henriksen Arenfeld. Disses Datter, Margrethe 
Nielsdatter, blev gift med Jens Rosengaard, og paa Ligstenen 
-over denne i Roskilde Domkirke ses to Rækker Ahneskjolde, 
-som  give følgende Stamtavle: 

Bille Limbæk 

©  Grubbe ©  Mandrup 


Jon  Bille   ø    Magdalene Limbæk 


Margrethe 
© Niels Arenfeld 


Margrethe 
© Jens  Rosengaard 

Vi se heraf, at Jon Billes Fader var gift med en Grubbe. 
Nu skal det falde vanskeligt, ja vel umuligt at finde nogen 
anden Bille, der i det 15. Aarhundrede var indgiftet i Grubbe- 
slægten end Peder Bentsen Lykke, hvis Hustru var Anne 
Grubbe. Ere Ligstensvaabnene korrekte, og herom kan vel 
ikke herske nogen Tvivl, var altsaa Jon Bille en Søn af 
Peder Lykke og altsaa en Broder til Bent Pedersen. Det 
ser dog imidlertid noget besynderligt ud, at Torben Bille 
kan kalde ham sin Fætter, da han jo dog var hans Broder- 
søn, men synderlig nøjeregnende i Betegnelserne af Slægt- 
skabsgraderne var man ikke dengang, og at der har været 
et nært Slægtskab imellem Jon Billes Børn og Torben Billes 
Børn, ses deraf, at samtlige tre Brødre, Bent, Sten og Peder 

')  Meddelelsen skyldes Hr  Thiset. 


JON  HILLE  TIL  GAVNØ. I/I 

i Forening med Povl Laxmand som Værge, forsegle et Brev, 
hvorved Jon Billes Enke tilskjøder Arvid Trolle sin og sine 
Børns Rettighed i I^onderup Avlsgaard^). Fru Magdalene 
levede sin Enkestand paa Gunnetved, som hun arvede efter 
Faderen, og som gjenneni hendes Datter Margrethe atter 
gik i Arv til Arenfclderne. Hun har udstedt Kvittering til 
Bent Bille i Søholm 1480 for en større Sum Penge"), men 
hermed er ogsaa vort Kjcndskab til hende forbi. Om hun 
har haft Sønner vides ikke. Jon Bille blev som sin øvrige 
Slægt begravet i Antvorskov. Han deler Skæbne med de 
andre Medlemmer af Billeætten, der bære Navnet Jon, at man 
ikke med Bestemthed kan angive hans Herkomst. De gamle 
Slægtebøgers Advarsel mod at forvexle Hr. Jon Litle paa 
Tommerup med Jon Bille, som døde ugift, eller med Jon 
Bille, som var gift med Lene Limbæk,  kunne vi kun gjentage. 


3.  Torben Bille 
til Allindemagle, Søholm,  Svanholm  og Abrahamstrup. 

Torben Bille var den næstældste af Bent Billes og Fru 
Inger Torbendatters efterlevende Sønner og opkaldt efter 
Morfaderen. Hvor naar han er født, vides ikke, ligesaa lidt 
kjende vi til hans Ungdom og Opdragelse. Hans Navn 
nævnes første Gang 1434 i P"orening med hans to Brødres, 
da Faderen kom til Overenskom.st med Lyngbylinjen om 
Arven efter Hr. Torben Pedersen. Men næppe er Faderen død, 
før Torben Bille træder ud af den Dunkelhed, der hidtil har 
omhyllet ham,  og  hurtig gjør sig bemærket  som  en  af sin 


')  Klevenfeldi, Bille. 

')  Danske Adels Breve Fase. 4, 81. 


172 TORBEN  BILLE. 

Stands ivrigste og driftigste Godssamlere. Han forstod — 1 
Modsætning til Fætteren Peder Bille — hurtig at .stille sig 
paa den Side, hvor Ære, Rigdom og gode B'orleninger 
vinkede. Saaledes finde vi ham tidlig sluttende sig til det 
Parti, som indkaldte Christoffer af Bayern. Han var den- 
gang eller havde kort forinden været gift med Beate Tott, 
Datter af Axel Pedersen og Søster til Axelsønnerne. Slægten 
Tott, som senere udmærkede sig ved den Kraft og Enighed, 
hvormed den optraadte i alle politiske Spørgsmaal, var da 
splittet i sin Optræden lige overfor Erik af Pommern. 
Medens Oluf Axelsen var en af Oppositionspartiets mest 
energiske Førere, holdt P'aderen sin Troskabsed imod Erik, 
hvem han først efter to Aars Forløb opsagde Huldskab og 
Troskab. Muligvis have disse Forhold hindret Torben Bille i 
strax at indtage en bestemt Stilling i Tronfølgerspørgsmaalet, 
thi vi finde ham ikke iblandt de 37 danske Adelsmænd, 
som i Lilbeck modtoge Hertug Christoffer og derfra sendte 
Opsigelsesbrevet til P2rik af Pommern. Men efter Christoffers 
Ankomst til Danmark har han ikke tovet med at tage sit Parti. 
Paa Viborg Thing var han med at hylde den unge Hertug som 
Danmarks Konge, og med denne fulgte han til Kolding, hvor 
han tillige med sin Broder Erik satte sit Navn under den Akt, 
hvorved hele Sønderjylland overdroges som et frit og arve- 
ligt Len til Hertug Adolf. Han var saaledes med til at 
indvie den nye Tid i Danmarks Historie og bærer sin Del 
af Ansvaret for, at de politiske Principper bleve opgivne, som 
Dronning Margrethe og Erik af Pommern havde holdt i 
Hævd, og som hans egen Farbroder, den gamle Ærkebiskop 
Peder Lykke, havde været Talsmand for. 

Men denne Vej forte til Ros og Magt. Medens Peder 
Bille dør ukjendt og upaaagtet paa sin Fædrenegaard, har 
Fætteren Torben bygget sig en gylden Bro til Hæder og 
politisk Indflydelse. Endnu 1440, da han møder den unge 
Konge i Viborg, er han kun Væbner, men Aaret efter erhverver 
han  sig  ved  Kroningen i Upsala  de  gyldne  Riddersporer, 


TORBKN  BILLE  SOM  RIGSKAAD. 173 

Herretitlen knyttes fra nu af til hans Navn, og hans Optagelse 
i Rigsraadet har ikke ladet vente længe paa sig; maaske 
endnu i Christoffers Regeringstid har han faaet Sæde blandt 
Rigets udvalgte Mænd.') 

Det blev dog ikke som Statsmand, at Torben Bille 
kom til at indlægge sig et Navn i sin Slægts og sit Lands 
Historie. Som Medlem af Rigsraadet har han selvfølgelig 
taget Del i Styrelsen af Rigets Anliggender, men ikke nogen 
saa fremragende , at hans Indfl\-delse spores paa noget sær- 
skilt Omraade. Da Christoffer af Bayern døde og Rigs- 
raadets Valg efter henved 9 Maaneders Overvejelser faldt 
paa den unge Grev Christiern af Oldenborg, sad ogsaa han 
i Raadet, men vi kjende ligesaa lidt til hans som til noget 
andet Medlem af Rigsraadets — det skulde da være Rigs- 
"hovmesteren Otte Nielsen Ro.sénkrans"s — politiske Opfattelse. 
Efter Christierns Tronbestigelse i Danmark optog Forholdet 
til den ved Karl Knutssons resolute Optræden i Sverig og 
Norge brudte Union al Opmærksomhed, og her mode vi da 
Torben Bille i det eneste Anliggende af større politiske 
Betydning, hvori han kan have haft Lejlighed til at øve 
nogen Indflydelse. Under Forhandlingerne med Karl Knuts- 
son 1449 ^^'' *^^t blevet besluttet, at 12 danske og ligesaa 
mange svenske Rigsraader skulde mødes i Halmstad Val- 
borgsdag det følgende Aar for at træffe en endelig Afgjorelse 
om Rigernes fremtidige Stilling til hinanden. Fra dansk 
Side mødte her Landets mest fremragende Politikere, blandt 
livilke vi særlig kunne nævne den gamle erfarne Henrik 
Knudsen Gyldenstjerne, den snilde og raadsnare Eggert 
Frille og den mest indflydelsesrige danske Statsmand paa 
hin Tid, Otte Nielsen Rosenkrans. Som den tolvte og 
sidste nævnes Torben Bille. Man tager neppe fejl i at 
nævne  de tre førstnævnte som de toneangivende paa dansk 


^)  Endnu  -* 5  1440  kalden  han  Væbner.    *' 3  1442  nævnes  han  første 
Gang som  Ridder,   deh.  Arch.  Voss.   Lynge Kronborg Hrd.  37. 


174 TORBEN  BILLE  SOM  RIGSRAAD. 

Side, og at Forhandlingerne bleve ledede med udmærket 
Dygtighed, fremgaar af det uventede og for Kong Christiern 
saa gunstige Resultat. Svenskerne opgave deres Konges 
Fordringer paa Norge, og det vedtoges endvidere, at naar 
den ene af de to Konger døde, skulde \2 Rigsraader fra 
hvert Land mødes i Halmstad for at vælge en ny Konge. 
Man skulde da se at blive enige om at vælge den over- 
levende Konge til Hersker i begge Riger; lykkedes dette 
ikke, skulde Tronen staa ubesat, indtil ogsaa den anden 
Konge døde. Da skulde paa ny 12 Raader fra hvert Rige 
træde sammen i Halmstad og være forpligtede til at vælge 
en Konge for begge Riger. Det var et Resultat, som de 
danske Sendebud med Stolthed kunde se tilbage paa. 

Det var forste og blev tillige sidste Gang, at Torben 
Bille optraadte som politisk Underhandler, hvad enten nu 
Grunden hertil ligger i, at hans Evner ikke laa i den Retning, 
eller deri at hans egen Virksomhed optog al hans Tid og 
Kraft. Vel findes hans Navn overalt, hvor Rigsraadet op- 
træder som samlet Korporation, men hans Historie kan ikke 
give noget Bidrag til Tidens politiske Historie, og vi kunne 
derfor glide let hen over denne Side af hans Liv og 
med større Udførlighed dvæle ved den rige Virksomhed, 
han udfoldede som Godsherre og Lensmand, hvorved han 
lagde den materielle Grund til de følgende Slægtleds Be- 
tydning i vor Historie og sikrede sin Slægts økonomiske 
Stilling i Aarhundreder. 

Torben Bille arvede Allindemagle Gaard og Gods efter 
sin Fader. Allinde blev saaledes Slægtens gamle Stamgaard, 
og det er derfor let forklarligt, at saa mange af de til Bille- 
ætten knyttede Sagn gruppere sig om denne Gaard. Her 
opholdt Torben Bille sig, indtil han senere flyttede til 
Abrahamstrup som kongelig Lensmand. Ved sit Giftermaal 
med Beate Tott var han kommet i Forbindelse med en af 
Landets rigeste og mest ansete Slægter. Men da Beate 
døde  i  Barselseng  og  hendes  Tvillinger  døde  samtidig  — 


FRU  SIDSEL  LUNGES  ARV. . I/^ 

de bleve alle nedlagte i én Grav, sige Slægtebøgerne — 
opløstes hurtig denne Forbindelse og bragte ikke Torben 
nogen materiel Fordel. Derimod vedblev de to l^^amilier at 
staa i nær og venskabelig Berøring med hinanden, og linken 
efter en af hans Svogre skulde senere blive hans Sviger- 
datter. Torben Bille giftede sig nemlig paa ny og hentede 
atter denne Gang sin Brud i en af Landets ældste og be- 
rømte Slægter. Hans anden Hustru var Sidsel Ovesdatter 
Lunge, Datter af Ove Jepsen Lunge og Broderdatter af den 
under Dronning Margrethe og Erik af Pommern bekjendte 
Rigsraad Anders Jepsen Lunge til Egede og Gunderslevholm. 
Saaledes var nu tre Medlemmer af Billeætten — Brodrene 
Torben og Erik og deres Fætter Torben — giftede ind i 
Lungernes Familie. Fru Sidsel var Arving efter sin barnløse 
Farbroder Anders Jepsen. Allerede i Aaret 1423 havde 
dennes Hustru Ellen Moltke erklæret sig tilfreds med , at 
hendes Ægtefælle havde undt hende Egede for Livstid. 
Efter hendes Død tilfaldt Gaarden Fru Sidsel, som i sin 
Enkestand altid opholdt sig paa Egede, der, som bekjendt, 
gik i Arv til hendes Efterkommere og senere fik sit smukke 
Navn Jomfruens (eller Jomfruernes) Egede efter hendes 
Sønnesønners Døttre. Denne herlige Ejendom med sine 
udstrakte Skove og gjennemstrømmet af Tryggevælde Aaa 
kom saaledes i Billernes Eje. 

En endnu større Arv tilfaldt Fru Sidsel efter hendes 
Faders Død. Hr. Ove Lunge ejede Herregaardene Basnæs 
og Gunderslevholm paa Sjælland samt Nielstrup paa Lolland 
med stort og spredt liggende Strøgods især paa Sjælland. 
Ved Skiftet efter ham og hans Hustru 1458 fik Sønnen Tyge 
Lunge Basnæs, Svigersønnen Axel Lagesen Brok, gift med 
hans Datter Ellen, Gunderslevholm, medens Torben Bille 
og Fru Sidsel fik Nielstrup, i hvilket dog begge Svogrene 
synes at have haft Søskendeparter. Hr. Torben mageskiftede 
strax med Axel Lagesen en Del af det arvede Strøgods 
mod  Vederlag  i  Nielstrup,  men  synes  dog  ikke  at  have 


jy6 TORBEN'  BILLE  OG  TYGE  LUNGE. 

været i fuld Besiddelse af Gaarden eller at have taget Bolig 
dér. Med Svogeren Hr. Tyge Lunge stod han paa en meget 
uvenskabelig Fod. Det var de sædvanlige Arve- og Skifte- 
stridigheder, som var dem imellem. En Hoben Klagepunkter 
havde Torben Bille at fremføre imod Hr. Tyge Lunges Foged, 
Jep Monsen. Denne havde taget Svin, Lam og Gjæs og 
Høns fra hans Tjenere i Vidskolle, tvunget Mølleren i Ravn- 
strup Mølle til at betale sig Mølleskyld, optaget hans Smør- 
skat i Skafterup , redet ind i hans Gaard i Ottestrup selv 
sjette og voldgjæstct Bonden. Han havde her taget Bondens 
Korn og ladet det « hugge » for sine Heste, taget hans 
tærskede Korn og ført det af Gaarden, endvidere bortført 
Bondens Sæk og Grim.e og tvunget ham til at stille Borgen 
for, at han vilde føre sin Skat og Landgilde inden en «stege» 
Dag til Basnæs. Men særlig var Hr. Torben forbitret over, 
at Jep Monsen havde «ham til Hovmod > ladet hugge en 
Eg i hans Eng omkuld, op til hvilken hans Vornede havde 
ladet lægge sin Svinesti, og beskyldte ham endog for at 
have bragt Uvenskab og Tvedragt imellem Hr. Tyge og ham, 
fordi han havde undladt at opskrive noget Gods, som derfor 
ikke var kommet til ret Skifte mellem Svogeren og ham. Til 
de fleste af disse Beskyldninger svarede Jep Monsen et 
haardnakket Nej, men Retten dømte ham dog til at føre 
Vidner paa, at han ikke havde nogen Skyld, eller bøde 
derfor, som Loven udviser.^) 

Forholdet mellem Svogrene synes ikke at have bedret 
sig, thi efter Hr. Tyge Lunges faa Aar efter paafølgende Død 
optraadte Torben Bille med stor Hensynsløshed ligeoverfor 
hans Enke og Børnene. Den 3dje November 1462 begav 
han sig til Nielstrup og uden for Gaardens Port opfordrede 
han i flere tilkaldte Vidners Nærværelse Fru Anne, Hr. Tyge 
Lunges F^nke, «for Guds og Retfærdighedens Skyld og for 
god  Endrægtigheds  Skyld »  til  at  skifte  og  jævne  Gaarde 

')  OJ"'?-  i  Geh.  Arch.  Reg.  51.   Kgl.  Ketterlhingsdom  af 22.  Febr.  145S. 


HR.  STKX  BASSE. 1 77 

Og Gods i Laaland som det sig burde i ret Søskende Skifte. 
Men Fru Anne erklærede, at hun kun vilde gjøre det i Hr. 
Erik Ottesen Rosenkrans's Nærværelse. Hr. Torben red da 
bort, lod udtage Stævning over Fru Anne, og da hun havde 
siddet de fire Lavdage over uden at møde, lod han sig ud- 
færdige Kongebrev til Hr. Mogens Ebbesen Galt, Hoveds- 
mand paa Aalholm, Hr. Anders Staverskov, Landsdommeren 
Oluf Goye og Oluf Pedersen Godow af Skjørringe med Be 
faling til at tage Kongens Foged med dem og indføre Hr. 
Torben i saa meget Gods, som tilkom ham med Rette, og 
tillige skaffe ham Erstatning for de Udgifter, han havde 
haft, og fordi hun havde siddet Kongebrevene overhørig. 
To Maaneder efter indførte derpaa de ovennævnte Mænd 
Bent Bille paa Faderens Hr. Torbens Vegne i alt Fru Annes 
og hendes Børns Gods i Vaabensted Sogn. Da Nielstrup 
ligger i Vaabensted Sogn, har Godset formodentlig hørt til 
denne Gaard, som altsaa endnu 1463 ikke var kommet i 
Torben Billes fulde Besiddelse. Dette maa dog være sket 
senere, thi Gaarden vides at have tilhørt Fru Sidsel og 
arvedes af hendes Datter Inger, som var gift med Hr. Johan 
Oxe. Medens Egede blev i Billeættens Besiddelse, gik Niels- 
trup over til Slægten Oxe.^) 

Allerede forinden disse store Ejendomme tilfaldt Hr. Tor- 
ben og Fru Sidsel, havde denne tilført sin Husbond en endnu 
større og langt betydeligere Arv. Fru Sidsels Moder, Maren 
Tygesdatter Basse, var Søster til Hr. Sten Basse til Tybjerg, 
Søholm, Lykkesholm og endnu flere Godser. Sten Basse 
hørte til en gammel, især i det 14de Aarhundrede mægtig 
og anset Slægt. Endnu i Begyndelsen af det 15de Aar- 
hundrede sad flere Medlemmer af denne Slægt samtidig i 
Rigets Raad. Slægten var dog allerede da i Tilbagegang, 
idet  den  kun  talte  faa  mandlige  Medlemmer,  og  henimod 

*)  Dokumenter af  1462  'n,  1463  ^s  og  1463  ^^/lo  i Danske Adelsbreve 
Fase. 4.  18  og  119,  Geh.  Arch.  Voss,  Musse  Herred 4. 

>.   ^ 12 


178 HR.  STEN  BASSE. 

Aarhundredets Midte var Hr. Sten Basse, Søn af Hr. Tyge 
Basse til Tybjerg og Cecilie Jensdatter Grubbe, Slægtens 
sidste Mand.^) Han var gift med Helene Johansdatter Bjørn, 
der havde bragt ham en stor Medgift: Søholm i Stævns 
Herred, Skullerupholm i Valborg Herred og Lykkesholm (nu 
Hofmansgave) i Fyn. Sten Basse sad i Rigets Raad under 
Erik af Pommerns og Christoffer af Bayerns Regjering; han 
var en i Statssager særdeles brugt Mand og indtog — som 
allerede omtalt — en forsigtig og tilbagetrukken Holdning 
under Statsomvæltningen 1439, ^^^ sluttede sig dog snart 
fuldt ud til det sejrende Parti. Han var dengang en ældre 
Mand og havde haft den store Sorg at miste sin eneste 
Søn Jes Basse til Uggerslev, som var død uden at efterlade 
sig Børn. Efter Tidens Skik skjænkede han da store Gaver til 
Kirker og Klostre. Saaledes stiftede han et Vikarie i Nyborg 
Kirke, i hvilken Stad han længe havde siddet som Lensmand, 
og lagde dertil en stor Del Gods, deriblandt Rosendorp og 
Jersøre Hovedgaarde. Særlig betænkte han dog Antvorskov 
Kloster, som han havde udset til sit sidste Hvilested. 

Hr. Sten og Hustru havde dog saa store Rigdomme, at 
disse Gaver kun vare som en Draabe i Havet i Sammen- 
ligning med hvad de iøvrigt ejede, og deres nærmeste Ar- 
vinger have med Ro kunnet betragte de Ofre, deres gamle 
Slægtninge gjorde, for at slippe saa let gjennem Skjærsilden 
som muligt. Sten Basse havde to Søstre, Maren, der var 
gift med Hr. Ove Jepsen Lunge og Moder til Fru Sidsel, 
Torben Billes Hustru, og Sophie, der havde ægtet Peder 
Olufsen Godow til Lystrup og Bramslykke. Slægtebøgerne 
have bevaret mærkelige Sagn om den Maade, hvorpaa 
gamle Hr. Sten disponerede over sine Rigdomme. Søster- 
sønnerne paa Bramslykke, Oluf og Anders Pedersen, skulde 

') Om Slægten Basse henvises til Thisets indholdsrige Afhandling om 
Slægtskabsforholdene mellem nogle danske Adelsslægter af samme Navn 
i Hist. Tidsskr. 5. Række I. 605 ff. og samme Forfatters Stamtavler 
over danske Adelsslægter I.  106 ff. 


SØHOLM. I 79 

linve arvet Halvdelen af hans Gods, men mistede det paa 
Grund af en grov Spøg, de drev med deres gamle Onkel. 
Anders bød ham engang til Gjæst og lod da bære en Kat 
ind paa Bordet mellem to Fade. Da Laaget blev taget af, 
sprang Katten los paa Hr. Sten, som havde Modbydelighed 
for dette Dyr. Han blev da saa vred, at han lovede at 
kaste en Kat paa Søstersønnen, som denne ikke skulde le 
ad. Kort efter skjænkede han den Arv, han havde tiltænkt 
Søstersønnerne, til Antvorskov Kloster, og den .skal efter 
Sagnet have beløbet sig til en aarlig Indtægt af 24 Læster 
Korn. Med større Forsigtighed har ventelig Fru Sidsel og 
hendes Mand behandlet deres pirrelige Morbroder, thi Slægte- 
bøgerne fortælle, at han testamenterede Hr. Torben Bille 
Søholm og 12 Læster Korn dertil paa den Betingelse, at 
Torben skulde kalde sin yngste Søn Sten Basse, og — hed- 
der det — Brevet blev gjort saa længe der var én, der 
hed Sten blandt de Biller, da skulde forannævnte Gaard og 
Gods følge dem.» Sagnet bekræftes da ogsaa af Doku- 
menter, der vise, hvorledes Sten Basses Gods kom i Torben 
Billes Eje. 

Søholm var en gammel befæstet Herregaard, som laa i 
Magleby Sogn . Stævns Herred. Omgiven af Sø og Skov 
og bygget paa en Odde, der strakte sig ud i Søholms Sø, 
og ved Gjennemgravning let kunde omdannes til en 0, havde 
Søholm ikke alene en herlig Beliggenhed, men var ogsaa i 
Besiddelse af alle de Betingelser, Datidens Befæstningskunst 
fordrede for at kunne gjøre et Slot til en stærk og næsten 
uindtagelig Fæstning. Som de endnu bevarede Ruiner vise, 
har Odden i Virkeligheden været gjennemgravet. Over en 
Vindebro er man naaet til den ydre Befæstning, en Jordvold, 
som atter ved en Grav var skilt fra de Slottet omgivende 
Murvolde, der stod i umiddelbar Forbindelse med Gaardens 
egne Taarne og øvrige fortifikatoriske Anlæg. Søholm næv- 
nes alt i Midten af det 14de Aarhundrede og kom efter 
at have tilhørt forskjellige Ejere til Sten Basses Svigerfader. 


l8o ARVEN  EFTER  STEN  BASSE. 

Ridderen Johan Olufsen Bjørn, efter hvem Sten Basse arvede 
den. Hr. Sten var en stor Godssamler, der efterhaanden 
tilkjøbte sig alle de Ejendomme, der havde tilhørt Sviger- 
faderen og efter denne var gaaet i Arv til hans anden 
Svigersøn , Ridderen Axel Andersen (Mule) til Kjærstrup. 
Medens Sten Basse skjænkede en Del af det fra Svogeren 
kjøbte Gods, Rosendorp og Jersøre Hovedgaarde, til sit 
Vikarie i Nyborg Kirke, har han den 27de Juli 1446 paa 
Sjællands Landsthing «med fri Vilje og beraad Mod» skjø- 
det, opladet og afhændet til Hr. Torben Bille i AUindemagle 
alt sit Kjøbegods og Pantegods i Sjælland og Fyn med al 
Tilliggelse til evindelig Eje.^) Omtrent to Aar efter, Maj 
1448, døde Sten Basse, og Torben Bille og Fru Sidsel skulde 
nu tiltræde deres store Arv. 

Uet var at vente , at Vanskeligheder og Tracasserier 
fra andre, maaske forbigaaede Arvinger ikke vilde udeblive, 
og de vare i Virkeligheden allerede begyndte forinden Hr. 
Stens Død. Indviklede Arveforhold, som Datidens Mangel 
paa retsgyldige Pante- og Thinglysningsprotokoller gjorde 
endnu vanskeligere at udrede, førte altid Strid og Splid i 
Følge med Arv og Skifte. Sten Basses Svoger havde haft 
en Søn, Jens Axelsen, som, hvis han havde levet, havde 
været en meget farlig Medbejler til Arven efter det barnløse 
Ægtepar. Han var imidlertid død før Faderen, der saaledes 
arvede hans eventuelle Rettigheder, hvilke han senere over- 
drog til Sten Basse. Derved erhvervede denne sig den 
unge Jens Axelsens Ret i Søholm, Skullerupholm og Lykkes- 
holm, og det er formodentlig denne Ret, der maatte betrag- 
tes som Kjøb, han atter overdrog til Torben Bille, i Forening 
med alt sit øvrige Pante- og Kjøbegods paa Sjælland og 
Fyn. Nappe var imidlertid hans Gavebrev læst paa Sjællands 
Landsthing, før der øjeblikkelig optraadte en Mand, Ridderen 
Niels Knudsen paa egne og Medarvingers Vegne,  der gjorde 

')  Danske  Samlinger  1.  169 — 71. 


ARVEN  EFTER  STEN  BASSE. l8l 

ham Retten til Søholm med Sorup stridig. Det er ikke 
muligt at se, med hvad Ret denne Arving optraadte. Men 
det er for saa vidt ogsaa ligegyldigt, thi det kongelige 
Retterthing afviste hans Fordringer og tilkjendte Torben 
Bille Godset, sandsynligvis i Henhold til det Kjobebrev fra 
Axel Andersen til Sten Basse, der viste, at den unge Jens 
Axelsen var død før Faderen/^) Efter denne Sejr skyndte 
Torben Bille sig med at lade sig indføre ogsaa i Skullerup- 
holm og dertil liggende Gods i Valborg Herred, og den iS. 
April 1448, faa Dage før Sten Basses Død, mødte dennes 
Foged paa Herredsthinget med Sten Basses Fuldmagt til at 
overdrage Torben en Søsterdel i Skullerupholm. Skjønt den 
Formel , som anvendtes ved slige Lejligheder, er bekjendt 
anden Steds fra, er den dog saa karakteristisk for Tiden, at 
vi her skulle gjentage den: «Saa satte vi Hr. Torben paa 
Gulv og Bænk og finge ham Nøgle og Laas og lode Vor- 
nede fæste af ham og fuldgjorde vi ham det i alle Maader, 
som Loven udviser, som vi lovlig tiltagne vare paa Sjællands 
Landsthing.»-) 

Der kan ikke være Tvivl om, at gamle Hr. Sten Basse 
særlig har begunstiget sin Søsterdatter, Sidsel Lunge, og Tor- 
ben Bille. Om hans Hustru, Fru Helene Bjørn, fra hvem en 
saa stor Del af hans Rigdom hidrørte, har næret de samme 
venskabelige Følelser imod dem som hendes Mand, turde 
være Tvivl underkastet. Næppe var Hr. Sten Død, før hun 
udvalgte sin Slægtning paa modrene Side (Grubberne) den 
mægtige Marsk Oluf Axelsen Tott til sin Formynder og 
Værge, og strax brød da Arvestridigheder ud mellem den 
aldrende Enke og hendes Mands Arvinger. Medens Søholm 
i  Følge  Retterthingsdommen  uhindret  Sfik  over  til  Torben 


') Retterthingsdommen af 6. Juli 1447 i Danske Samlinger I. 171 — 72. 
Smstds. S. 170 Axel Andersens Brev til Sten Basse af 30. October 
1423, hvoraf Torben Bille 2. Novbr. 1446 lod tage en Vidisse. Geh. 
Arch.  Voss.   Skam H.  38. 

')  Vidensk. Selsk. 5. Række. Hist.-phil. Afdl. I.  125-26. 


1 82 TORBEN  BILLE  OG  STEX  BASSES  EKKE. 

]V\\\e, bestred Fru Helene hans Ret til Skullerupholm o^^ 
Lykkesholm. Her drejede det sig atter om den eventuelle 
Arv, som den unge Jens Axelsens tidlige Død havde tilført 
hans nærmeste Slægtninge. Hvis han nemlig var død før 
Morfaderen, Johan Olufsen Bjørn, havde denne arvet en 
Del af hans Ret til Arv i Skullerupholm og Lykkesholm, 
og Fru Helene vilde saaledes kunne gjøre Fordring paa 
Faderens Arv efter Dattersønnen. I modsat Fald maatte 
Godset gaa til fuld Deling mellem hende og hendes Mands 
Arvinger. Da Johan Bjørn imidlertid allerede var død 1416 
og Jens Axelsens Død først indtraf c. 1423, tabte hun Sagen, 
og maatte gaa paa Forlig med Torben Bille, der saaledes, 
fik, hvad han gjorde Fordring paa af de to store og værdifulde 
Herregaarde. ^) Den gamle Frue tog derpaa Ophold paa 
\'allø hos Oluf Axelsen, hvor hun døde 145 i. Paa sit yder- 
ste indsatte hun Oluf Axelsen til Executor testamenti med 
Ret til at uddele alt hendes rørlige Gods og Boskab til 
Kirker og Klostre, Fattigfolk og hendes Venner, og testa- 
menterede ham endvidere sin Part af Lykkesholm.-') De to 
mægtige Stormænd synes ikke at have yppet Kiv om Arven; 
de enedes foreløbig om , at Torben skulde have en Tredje- 
del af Lykkesholm, foruden alt det Kjøbe- og Pantegods, 
som Sten Basse havde lagt til Gaarden og som han havde 
overdraget Hr. Torben 1446. Da Oluf Axelsen «for Herskabs 
Forfalds » Skyld ikke havde Tid til at foretage det endelige 
Skifte, blev dette udsat. Indtil da skulde Oluf Axelsen 
beholde Gaarden og give Torben Bille saa megen Rente af 
sit Gods i Sjælland, som kunde tilkomme ham af hans Part 
i Lykkesholm.^) Hvor naar dette Skifie er blevet afholdt, 
vides ikke,  men Torben  Bille ses senere at have ejet Gaar- 


') Forlig mellem Fru Helene og Torben ISille, sluttet i Graabrødre Klo- 
ster i Kjøbenhavn ^'^ i 1449 i Overvær, af Oluf Axelsen og flere. Geh. 
Arch.  Top.  Saml.  paa Papir Skullerup.  I. 

')  Dokument i Langebeks Diplomatarium af 145 1, uden Dag. 

*)  Forlig af 145 1  '•^'9 Geh. Arch., Voss, Vinding Hrd.  5. 


ARVEN  EFTER  STEN  BASSE. 1 83 

den, som bragte ham en betydelig Indtægt, saa vel i Korn, 
som i Penge og Smør, foruden hvad de til Gaarden liggende 
store Skove og Søer kunde indbringe.^) 

Saaledes var nu Billeætten ogsaa ble\'et hjemme paa 
Fyn. Foruden Lykkesholm ejede Torben Bille her tre 
Gaarde i Nyborg og havde Bjerge Herred og Kjerteminde 
i Forlening.-) Gaardene i Nyborg gjorde senere Marsken 
Klavs Rønnov ham stridig, men som i alle sine Arvesager 
havde Torben Bille Retten paa sin Side, og Klavs Rønnov 
maatte bøje sig for den kongelige Retterthingsdom , der 
erklærede, at Torben Bille skulde beholde Godset efter 
Laasebrevets Lydelse, indtil Klavs Rønnov kunde bevise, at 
Brevet ikke var saa lovligt, som det burde være.^) Det maa 
siges til Torben Billes Ros, at han ikke utaknemlig glemte, 
hvorfra al denne Rigdom stammede. Aaret før sin Død 
skjænkede han de tre Gaarde i Nyborg til « Jomfru Marie 
Brødres Orden af Karmelbjerg » (Karmeliterne) i Nyborg paa 
den Betingelse, at Brødrene skulde bygge et Kloster i den 
af Gaardene, som laa i Søndergade ved Graven, og dér 
bede for Hr. Sten Basses, hans Hustrus og begge deres 
Forældres Sjæle, samt for ham selv, hans Hustru og deres 
Forældre og Efterkommere til evig Tid «saa tit, som dem 
selv tykkes.**) Ligesaa opfyldte han og Fru Sidsel den 
Forpligtelse, som Slægtebøgerne lade Sten Basse paalægge 
dem, idet de kaldte deres yngste Søn Sten Basse. Rigtignok 
bortkastede denne senere Basse-Navnet,  men Fornavnet Sten 

') I Danske Adels Breve 4. findes Regnskab over Gaarden^ Indtægter, 
som  vise at  der dengang laa meget  skostelig«  Skov dertil. 

^) Orig. men uden Segl og Paategning, dat. Odense, 1451 ''U i Top. Saml. 
p. Papir. Kjerteminde No. 2. At Brevet derfor meget godt kan være 
udstedt, jvfr. ovfr. S. 143-44.   Smlgn. Hist. Tidsskr. 4. Række V. iio. 

') Retterthingsdom dat. Kallundborg, 1464 '^i Geh. •A.rch. Voss Fyn. 
Unævnt  Gods  7. 

*) Brevet er dateret 23. Maj 1465, og medforseglet af ham selv, hans Hu 
stru og Sønner, samt hans Broder Peder Lykke og Fætteren Jon Bille. 
Orig. i Geh. Arch., Nyborg  18. 


I 84 SVANHOLM. 

bevaredes i Slægten som et Minde om dens Velgjører, og lige 
til Nutiden har Sten været et godt kjendt Navn i Billeætten. 

Saaledes var Torben Bille allerede nu en af Danmarks 
største Godsejere. Foruden sin Fædrenegaard Allindemagle, 
ejede han Søholm og Parter i Skullerupholm og Lykkesholm, 
desuden sin Hustrus store Ejendomme Egede og Nielstrup. 
Hertil kom det store og spredtliggende Fæstegods i Skaane^ 
Sjælland og Fyn, som han dels havde arvet efter Foræl- 
drene, dels modtaget som Gave af Sten Basse. Alt dette 
Gods var saa godt som udelukkende Arv og Gave, Lykken 
havde tilsmilet ham fra alle Sider, men dog skulde hans 
Rigdom blive endnu større og det væsentlig ved egen prak- 
tisk Dygtighed og Virkesans. 

I Horns Herred i Krogstrup Sogn ligger Herregaarden 
S vanholm. Den nævnes alt i Valdemar Atterdags Tid og 
tilhørte da den nu forlængst uddøde Slægt Mandrup. Ved 
Giftermaal kom den i den saakaldte Eberstein'ske Families 
Hænder og ejedes i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede 
af Ridderen Knud Andersen, der skrev sig til Svanholm. 
Kun en halv Mil fra Svanholm laa dengang et andet gammelt 
Herresæde, Kindholm eller Kindby, af hvilket endnu Volde 
og Grave ere synlige Fra Svanholm ses tydelig Kindby 
Kirke og skimtes Ruinerne. Gaarden ejedes i Begyndelsen 
af det femtende Aarhundrede af Væbneren Albrecht Hen- 
ningsen. Imellem de to Nabogaardes Besiddere har der selv- 
følgelig fundet en livlig selskabelig Forbindelse Sted, som 
ledede til Indgaaelsen af et Ægteskab mellem Albrecht Hen- 
ningsens Datter Sofie og Knud Andersen til Svanholm , der 
var Enkemand efter sin første Hustrus Død. Fru Sofie var 
Enke 1443 og synes ikke at have haft Børn i sit Ægteskab. 
Sønnerne af Knud Andersens første Ægteskab, Niels og Bo 
Knudsen, arvede derpaa Svanholm, Datteren Cathrine var gift 
med Hr.  Mikkel Rud til Vedby. 

Fru Sofie har formodentlig efter Mandens Død staaet 
temmelig  ene.   Hun  havde  en  Halvsøster  Else  til Kindby, 


TORBEN  BILLE  OG  FRU  SOFIE. 1 83 

som var gift med Ridderen Jep Jensen Ravensberg, i hvis 
Slægt Kindby forblev indtil Reformationen. Men hun vides 
ikke at have sluttet sig til denne nære Slægtning, hvorimod 
hun 4kesede» Erik Jepsen og senere Torben Jepsen Bille til 
Bjergby til sin Værge. De maa formodentlig have været i 
Slægt med hende, uden at vi dog ere i Stand til at give 
nærmere Oplysning om Slægtsskabsgraden. Hun var saaledes 
ogsaa i Slægt med Torben Bille, og denne benyttede sig af 
Bekjendtskabet og Slægtskabet til at formaa den gamle Dame 
til at overdrage sig en Del af sit Arvegods. Først kjøbte 
han af hende Retten til at opkræve alt det Gods, hun havde 
arvet efter sin Moder, men som hendes Fader havde pantsat 
og afhændet uden at give hende Erstatning derfor. Det 
var Gods i Dalby i Horns Herred og i Mullerup i Løve 
Herred^). Da hun senere arvede sin Farsøster Fru Sidsel, 
Jep Nielsens Hustru i Sømark (nu Lisenlund) paa Møn, til- 
skjødede hun ham ogsaa alt det arvede Gods: Jordegods, 
Boskab, Guld eller Sølv, i det hun efter gammel Skik «holdt 
paa sin Værges højre Arm og sagde fuldelig Ja til det 
Skjøde»-'). Fru Sofie boede paa Sonneruplille i Voldborg 
Herred. Paa det nærliggende Skullerupholm har Torben 
Bille vel jævnlig opholdt sig, selv inden han fik det tilskjødet 
af Sten Basse. Den 24. Februar 1446 besøgte han i For- 
ening med sin Fætter Torben Jepsen, sin Hustrus Slægtning 
Anders Jepsen Basse i Kvamløse, Klavs Henriksen Skade 
og flere andre Adelsmænd der fra Egnen Fru Sofie paa 
Sonneruplille. Han lod i deres Nærværelse læse et aabent 
Brev, hvorved Fru Sofie erkjendte at være ham 200 rhinske 
Gylden skyldig og derfor pantsatte ham Sonnerupgaard. Fru 
Sofie stod derpaa frem, erkjendte Brevets Ægthed og 
erklærede,  at  hun  havde  modtaget  Pengene.   Torben Bille 


')  Dokum.  af  1443  "'' »<  og  1444  "' 9  i  Geh.  Arch.  Voss,  Reg. 69.  Fase. 

8,  II. og i Top Saml. Dalliy  i, Mullerup 5. 
')  Orig.  af  1447  ^:  i Geh.  Arch.  Voss  Voldborg Hrd.  95. 


1 86 TORBKN  BILLE  OG  FRU  SOFIES  ARVINGER. 

bad hende derefter om at overdrage sig Sonnerup, hvortil 
hun svarede ja og bad sin lovHge Værge Torben Jepsen af 
Stigsbjergby at overantvorde ham Gaarden, samt takkede 
barn, fordi han saa længe havde undt hende «Ro og Mag» 
der paa Gaarden. Efter at Torben Jepsen derpaa havde 
overdraget ham Gaarden, fremkaldte Fru Sofie de Vornede, 
som boede paa Bolene, og bad dem, som vare til Stede, 
at fæste deres Gaarde af Hr. Torben, de andre skulde den 
følgende Morgen gaae til Skullerupholm og tilsige ham 
Tjeneste ^). Endnu engang i det følgende Aar maatte hun 
erklære, at have faaet fuldt Vederlag af Torben Bille for 
Gaarden"-). 

Næppe var imidlertid Fru Sofie død, før Torben Billes 
retslige Adkomst til alle disse Ejendomme blev ham bestridt. 
Hendes Halvsøster Fru Else af Kyndby mente sig forurettet 
og forlangte sig udleveret ikke alene Sonneruplille, men 
ogsaa det øvrige Gods, som Torben Bille havde kjobt af og 
indløst for Fru Sofie. Hvor dygtig Retskyndig end Hr. 
Torben maa have været, saa kom han dog her tilkort. 
Baade paa Landsthinget og ved Kongens Retterthing fik Fru 
Else sig Sonneruplille tilkjendt; derimod anerkjendtes hans 
Ret til det øvrige Gods, og han blev henvist til at tiltale 
Fru Sofies Arvinger, altsaa Fru Else selv, for de Penge, 
hvormed han havde forstrakt Fru Sofie. Pengene har han 
vel faaet, men Sonnerupgaard slap ham af Hænderne^). 

Imidlertid var den gamle fra Drosten Lavrids Jonsen 
nedstammende Slægt, som boede paa Svanholm, uddød med 
de to Brødre Niels og Bo Knudsen. Svanholm arvedes da 
af Svogeren Mikkel Rud af Vedby paa hans afdøde Datters 


')  Orig.  dat.  1446  -* 2  i  Geh.  Arch.  Voss.    Voldborg  Hrd.  92.    Jvfr. 

Kolderup  Rosenvinge,  Bemærkn.  om  Pant S.  11 — 13. 
-)  Samme  Brev som  er ovenfor anført  S.  185  Anm.  i. 
^)  To  Retterthingsdomme  af  'V?  1453,  i  Geh.  Arch. Voss.    Voldborg 

Hrd.  97  og i  Keg.  69.   Fase.  8,  13.   Diplomatarium Christierni  primi 

S.  56. 


TORRF.N  BILLE  KJØBER  SYANHOLM. 187 

Vegne, og af en fjernere Slægtning Ridderen Frederik 
Vardenberg og dennes Hustru Elne Evertsdatter Moltke, 
samt af Brødrenes Farsøster, Fru Mette Andersdatter af 
Sonnerup. Dengang havde Torben Bille tiltraadt sin store 
Arv efter Sten Basse og sad allerede som Lensmand paa 
det nærliggsnde Abrahamstrup. Han var formodentlig lige 
saa rig paa rede Penge som paa Gods, og her i umiddelbar 
Nærhed af hans Forlening, hvor han selvfølgelig maatte tage 
fast Ophold, laa en prægtig og stor Gnard, hvis Besiddelse 
maatte give ham en forøget Indflydelse i det Herred, i 
hvilket han allerede herskede som en lille Konge. Han 
modstod ikke den nærliggede Fristelse, og i Løbet af 1452 
udkjøbtc han Arvingerne. Først tilskjødede Mikkel Rud ham 
sin Tredjedel og to Maaneder efter Frederik Vardenberg og 
hans Hustru deres Part, tilligemed et Torp, som hed Ordrup. 
Den tredje Part var formodentlig af Fru Mette solgt til Kong 
Christiern I; men ogsaa ham og Dronning Dorothea atkjobte 
Torben Bille 1454 deres «Kjøb og Ret» i Svanholm, og 
efter at de nødvendige fire kongelige Dombreve paa Godset 
vare udstedte, fik han den 25. Oktober 1456 det kongelige 
Laasebrev paa Svanholms Gaard og Gods. Dette Brev, som 
endnu bevares i Arkivet paa Svanholm, lyder saaledes: 

«Vi Christiern etc. gjore vitterligt, at for os og vort 
elskelige Raad var skikket velbyrdig Mand Hr. Torben Bille 
af Svanholm med tre vore Dombreve og fjerde med hæn- 
gende Indsegl og almen Stævning og sex Ugers Brev, hvilke 
som lovligen fremgangne ere, paa fornævnte Svanholm og 
paa alle de Gods, som herefter nævnes, som ere 9 Bole- 
gaarde i Vendsløv, Gynnerup altsammen, Kundestrup alt- 
sammen, Krogstrup altsammen, uden Præstegaarden og Degne- 
gaarden, Ordrup altsammen, item i Øre Korn i Dalby, 4 
Pd. Skyld i Odinsved, i Kimmerslev i Fjerding Jord, ^ ■.> 
Pd. Skyld i Kyndby og i Gaard, som skylder i Sk. grot, 
I Fjerding Jord i Dalby, og i Klippestrup 4 Gaarde. Thi 
tildømme   vi   fornævnte  Hr.  Torben  Bille   og  hans   rette 


155 HORNS  HERRED. 

Arvinger fornævnte Svanholm og fornævnte Gods til evindelig 
Eje at nyde og beholde og forbyde vi etc. Datum Malmøgie, 
die sanctorum Crispini  et Crispiniani  1456»^). 

Fra nu af skrev Torben Bille sig afvexlende til Søholm 
og Svanholm, hyppigst dog til Abrahamstrup. Medens han 
vel tør antages jævnlig at have opholdt sig paa disse to store 
og efter Tidens Skik velindrettede Gaarde ligesom paa 
Allindemagle, har han fra c. 1450 taget fast Ophold paa 
Abrahamstrup, hvor han, som hans Børn utrykkelig sige, 
boede til sin Død. 

Den østlige af de to anselige Halvøer, som fra Syd til 
Nord skyde sig op i Isefjorden og «som et mægtigt Horn 
reiser sig fra Voldborg Herred og ender i en Længde at 
halvfemte Mil ligeoverfor det gamle Isøre paa Halsnæs*-), 
dannede fra gammel Tid et eget Herred, der fik Navn af 
Horns Herred. Mægtige Bakker og store Skove begrænsede 
det mod Roskilde Fjord. Skjønt Herredet ikke horer til 
Landets frugtbareste Egne, var det dog allerede i Oldtiden 
stærkt bebygget, hvorom de talrige Gravhøje vidne. Efter- 
haanden som Skovene ryddedes og Jorden opdyrkedes, 
øgedes Befolkningen. Paa Grund af Herredets Beliggenhed, 
omgivet af Søen paa næsten alle Sider, dannede Beboerne 
ligesom et Samfund for sig selv. Talrige ere de Sagn, som 
knytte sig til denne lille afsluttede Landsdel, hvor alle kjendte 
hinanden og ugentlig mødtes paa Herredsthinget for at bi- 
lægge Retstrætter,  slutte  Handelcr  og  knytte  de Gjensidig- 

^) Mikkel Ruds Salgsbrev dat.: Hafnie, ''/lo 1452. Frederik Vardenbergs 
dat. Jlafnie, ^^/i2 1452, Kong Christierns dat. Roskilde, ^";4 1454, 
samt Dombrevet af '^4 ^456 findes alle i Geh. Arch. Voss. Svanholm 
I — 4. Det sidste trykt hos Wegener, Abrahamstrup S. 23. Som 
Vidner nævnes i det første Brev af ''10 1452: Oluf Axelsen, Eggert 
Frille, Oluf Lunge og Erik Bille, Riddere, Anders Jensen og Bent Krabbe, 
Væbnere. Under Brevet af ''12 1452: Mikkel Rud, Ridder, Anders 
Jensen, Landsdommer, Væbner, Hr. David i Ryde (Qvitzov), Fru Mette 
(Eberstein)  i  Sonnerup,  Peter Neb,  og  Grubbe i  Alslev. 

'j  Wegener, Abrahamstrup I.  i  ff. 


ABKAll AMSTRUP. I 89 

hedens Baand fastere, som udmærkede alle smaa Samfund i 
Middelalderen. 

Saa vel Kronen, som Roskilde Bispestol havde fra 
gammel Tid Eiendomme i Horns Herred, som de lode dyrke 
af Fæstere mod en aarlig Afgift. Medens Kirkens Gods 
styredes af en Foged, som boede paa Selsøgaard, kom Kron- 
godset tidlig til at danne et Len, der bestyredes af en Lens- 
mand paa Abrahamstrup, det nuværende Jægerspris. Abraham- 
strup var oprindelig en Kongsgaard med et ret betydeligt Til- 
liggende, omfattende hele Herredets nordligste Del med Øerne 
Øxenholm i Roskildefjord og Ålholm i Issefjorden. Selve 
Lenet var oprindelig ikke stort, men Valdemar Atterdag og 
Dronning Margrethe forøgede dets Omraade ved betydelige 
Kjøb, og om det end ikke kunde henregnes til Landets 
største og mest indbringende Len, var det dog en anselig 
og ved sin Beliggenhed ikke uvigtig Besiddelse. Om Abraham- 
strups ældre Historie er kun lidet bekjendt. Wegener har i 
sin fortrinlige Monografi af Abrahamstrup samlet de spredte 
Efterretninger til et tiltalende og harmonisk Hele. Vi se, 
hvorledes de danske Konger fra Erik Menveds Tid jævnlig 
have opholdt sig paa den formodentlig ubefæstede, men vel- 
udstyrede Gaard. Paa Rejsen herfra til Roskilde havde Erik 
Menveds Dronning Ingeborg den Sorg at miste sin sidstfødte 
og eneste Søn; her vides Kong Valdemar Atterdag og hans 
Søn Christoffer at have opholdt sig i Begyndelsen af 1360, 
her holdt Dronning Margrethe i Aaret 1396 et Mode med 
Rigets gejstlige og verdslige Herrer. Om Lensmændene 
vides derimod kun lidet, og det er forst, da Torben Bille 
c. 1450 af Christiern I blev forlenet med Abrahamstrup, at 
dets Historie kan forfølges i sine Hovedtræk. 

Torben Bille havde Abrahamstrup som Pantelen for 
4C00 Mark « eller mere>^, som det senere hedder i Enkens 
og Børnenes Afstaaelsesbrev. Da han et Par Aar efter kjøbte 
Svanholm, blev han Horns Herreds mægtigste Stormand, og 
hans  Interesser  og  Virksomhed   knyttedes  væsentligst  til 


190 TORBEN  BILT.E  SOM  LENSMAND. 

denne lille Landsdel, hvor han som en Konge har hersket 
over Undersaatter, hyppig med Haardhed og Strænghed, 
men ogsaa med stor Dygtighed. Da Lensm.anden paa 
Holbækgaard, Verner Parsberg, forsøgte at indskrænke den 
frie Sejlads og Handel paa Issefjorden og forbød Indbyggerne 
i Abrahamstrup Len at handle med Skipperne, der besøgte 
dem, udvirkede han en Befaling fra Kongen til Biskop Oluf 
Mortensen at Roskilde om at undersøge og dømme i Sagen. 
Den fik da ogsaa et for ham og Indbyggerne i Horns Herred 
gunstigt Resultat. Selv var han Part i Sagen, for saa vidt 
som Lensmanden paa Abrahamstrup fra gammel Tid nød 
Told og kongelige Rettigheder af Handelen paa Horns 
Herred^). Paa den anden Side beskyldtes han senere for 
at have lagt megen «Tynge og Uret* paa Almuen i Selsø 
Len, forhøjet Skovkjøb, Landsthingsudredning og Ved-Ægt til 
Abrahamstrup og forbudt dem at nyde deres Husbygning 
(formodentlig at fælde Træer i Skoven) og Olden, som de 
havde nydt fra Arilds Tid. Denne Klage fremkom — som 
senere skal vises — paa en Tid, da Kongen var let mod- 
tagelig for alle Klager imod Stormændene, og blev ogsaa 
godkjendt af Christiern I. Den staar formodentlig i For- 
bindelse med en Sag, som Torben Bille 1457 anlagde imod 
10 Bønder i Selsø, Næsby og Osby, over hvilke han lod 
tage Mandhelg og erklærede fredløse; men vi mangle nærmere 
Oplysninger til at kunne trænge ind  i disse Sager"-). 

En stor Mængde Kjøbe- og Pantebreve vidne endnu 
om Torben Billes utrættelige Bestræbelser for at øge sit 
Gods. Han ragede i saa Henseende højt op over sin øvrige 
Slægt. Det er ham, som samler igjen hvad tidligere var 
gaaet ud af Slægtens Eje. Æbletvedlinjens Ejendomme i 
Merløse  og  Tudse  Herred,  hvoraf en  Del  kom  tilbage  til 


"*)  Wegener, Abrahamstrup I.  S.  23-26. 

*) To Dokumenter herom af 14. og 21. Juui 1468 i Langebeks Diploma- 
tår. Smlgn. Wegener, Abrahamstrup S. 28 — 30. Ilerredsthingsvidne 
af '^,'3  1457  i Geh.  Arch.  Voss.   Horns  Herred 84. 


TORBEN  BILLK  SOM  GODSKJØBER. I9I 

ham gjennem Sten Basses Gavebrev, samlede han paa sin 
Haand, og nogle Maaneder før sin Dod lod han udtage 
kongeligt Laasebrev paa Godset. Det har formodentlig 
været hans Hensigt at oprette en Hovedgaard her, men 
Døden bortrev ham forinden. Det gik i Arv til hans Datter, 
som var gift med Greger Ulfstand, og paa den af Godset 
senere oprettede Gaard, Toftegaard, døde 1570 hans Datter- 
datter, F'ru Kirsten Gregersdatter Ulfstand.') Endvidere er- 
hvervede han tilbage til Slægten Truelstrup Gods i Ramsø 
Herred, som hans Fader paa ulovlig Maade havde søgt at 
tage i Besiddelse.'-) Han udbetalte Klavs Henriksen Skade 
Pantesummen 1447, mageskiftede med sin Broder Erik den- 
nes Andel i Truelstrup mod sin Andel i Karleby, udkjøbte 
derpaa sine Fættere og øvrige Slægtninge og tilsidst Broderen 
Peder Lykkes Part 1455.^) Allindemaglegaard modtog en 
betydelig Forøgelse af sit Tilliggende, da han 1464 i Mage- 
skifte med Sorø Kloster fik hele Estrup By og Fang mod 
Gaarde i Fuglede, Uggersløse og Bregninge.^) Hele det nu- 
værende Allindemagle Sogn (1663 Tønder Land) hørte altsaa 
fra da af til Gaarden. Kjelleklinte tilbyttede han sig fra 
Broderen Peder Lykke, ligesaa 5 Gaarde i Skippinge Herred 
fra Anders Jepsen i Særslev, med hvem han var Samarving, 
mod noget Gods i Jylland.'') Det er en Selvfølge, at en 
Mand som Torben Bille, der jævnlig opholdt sig længere 
Tid i Kjøbenhavn, ogsaa maatte eje en Gaard her, hvor han 
kunde tage ind. 1448 kjøbte han derfor Evert Koks Ejen- 
dom i «den Gade, som lober fra Frue Kirke og til Klostret », 
en  Del  af det  nuværende  Skindergade  og  Klosterstræde.'^) 


^) Se ovenfor S. 47.   Orig.  dat.  ^2  1465  i  Geh. Arch. Top. Saml.  p. Pap. 

Sasserup  I. 

^) Se  ovfr.  S.  123. 

■*) Registr. over Ulfstandsbreve i Geh. Arch. 

*) Orig.  af 1464  *^/i2 i  Geh. Arch.  Voss.   Ringsted Hrd.  99. 

') Orig. af ' 9  1465 i Geh. Arch. Top.  Saml. p.  Papir Skippinge J. 

*) O. Nielsen, Kjøbenhavns Diplomatår.   II. 86. 


192 TORBEN  BILLES  BØRN. 

Torben Bille hører, som man vil se, til den Kreds af 
store Jorddrotter, som fra det 15 de Aarhundrede af med 
større og større Konsekvens og Planmæssighed forfulgte 
den Opgave at samle Adelens tidligere saa spredt liggende 
Ejendomme til store Godscomplexer. Kun faa sjællandske 
Adelsmænd have i saa Henseende kunnet maale sig med 
ham, og det giver et Begreb om Omfanget af hans Virk- 
somhed, at han, som c. 1440 kun begyndte med en dengang 
endnu lille Hovedgaard, Allindemagle, 25 Aar efter havde 
samlet saa meget Gods, at det var tilstrækkeligt til at grund- 
lægge de tre fra ham nedstammende Linjers store Anseelse, 
og det trods de store Parter, der af Arven maatte udlægges 
til hans Døtre og Svigersønner. 

I sit Ægteskab med Sidsel Ovesdatter Lunge blev Tor- 
ben Bille Fader til en talrig Børneflok, 4 Sønner: Bent, Erik, 
Peder og Sten, samt Døtrene Dorothea, Christine, Maren, 
Beate, Else, Regitse, Inger og Lisbet. Erik døde ung, ligesaa 
Christine, Dorothea, der sandsynligvis var opkaldt efter Chri- 
stoffers og Christiern I's Dronning, og Beate. Christine døde 
paa Timgaard i Jylland hos sin Søster Regitse, der var gift 
med Peder Nielsen Gyldenstjerne, og blev begravet i Tim 
Kirke. Maren var gift med Iver Axelsen Tott, Else med 
Gregers Jepsen Ulfstand og Inger med Hr. Johan Oxe til 
Torsø. Om deres Skæbne og Forhold til Brødrene vil der 
blive fortalt i det følgende Afsnit. Kun om Lisbet, hvis 
sørgelige Skæbne endnu i vore Dage har gjort hende til 
Gjenstand for digterisk Behandling, skal fortælles paa dette 
Sted. 

«Lisbet Torbensdatter,* siger Tale Ulfstand i sin 
Slægtebog, «var Fæstemø og skulde haft Herluf Pedersen 
Gjø; han forlod hende og fik hendes Frænke Jomfru Mar- 
grethe Bille. Dette fortrød (ærgrede) Jomfru Lisbet Bille 
og vilde siden aldrig gifte sig. Hun gav sig i Kloster mod 
alle hendes Venners Vilje. Hun var den allersmukkeste af 
Hr.  Torben  Billes  Døtre,   man  kaldte  hende   «^ Danmarks 


LISBET  TORBENSDATTER. 193 

Blomster."'   Hun  havde  først  været  i  Dronning  Dorotheas 
Fruerstue,  som havde Kong Christoffer af Bayern. » 

Denne rørende og naive Skildring af den skjønne og 
ulykkelige Lisbet Torbensdatter er vel mere end et ud- 
smykket Familiesagn. At der ligger virkelige Personer og 
Begivenheder til Grund for Sagnet, derom vidner det ejen- 
dommelige Tilnavn, som blev givet den skjønne Lisbet 
«Danmarks Blomster*. De adelige Fruer og Frøkner, som 
i det 1 6de og 17de Aarhundrede nedskreve Slægtebøgerne 
og samlede de spredte Sagn og Sange, kunde fejle i mangt 
og meget, og det endog meget grundigt, naar det gjaldt 
om fjærne og for dem saa mørke Tider som i det 13de og 
14de Aarhundrede, ikke at tale om Kong Frodes og Gorm 
den gamles Dage. Men for Begivenheder og Slægtskabs- 
forhold i det 15de og 1 6de Aarhundrede havde de mer end 
blotte Overleveringer at støtte sig til, og man finder ofte i 
Dokumenter Holdepunkter for deres Gisninger og Sammen- 
stillinger, hvilke derfor Genealogen ikke altid tor forkaste. 
I de Thisetske Stamtavler vil man finde adskillige Vidnes- 
byrd herom, og denne kyndige og skarpsindige Forsker har 
ofte i en gammel Slægtebogsefterretning fundet en Ariadne- 
traad, der har ledet ham til nye og sindrige Sammenstillinger. 
Hvad nu særlig Jomfru Lisbet angaar, maa vi desværre be- 
kjende, at vi ikke i noget Dokument eller anden Optegnelse 
have fundet hendes Navn anført. I Skiftebrevene efter Fa- 
deren, hvor dog ogsaa de afdøde Søskende ere nævnte, om- 
tales hun ikke. Men er hun, som Sagnet véd at fortælle, 
gaaet i Kloster, kan denne Udeladelse let forklares; thi i 
saa Tilfælde har hun givet Afkald paa eller mistet Ret til 
Arv og Skifte efter Forældrene. Det er saaledes kun paa 
Slægtebogsefterretningen, at Fortællingen om Lisbet BiUe 
støtter sig; og da Fru Tale Ulfstand, som har opbevaret den, 
i sjette Led nedstammer fra en Datter af Torben Bille, og 
Ulfstanderne ogsaa i senere Led vare indgiftede i Bille- 
ætten, har Familiesagnet derved en ikke ringe Troværdighed. 
I. 13 


194 HERLUF  PEDERSEN. 

I hvilket Kloster vi skulle søge Jomfru Lisbet, er ikke let at 
sige; thi saa vel i Roskilde S. Clara og S. Agnete Klostre, 
som i Maribo Kloster finde vi Nonner af denne Slægt. Ogsaa 
Slangerup Kloster kunde der være Anledning til at tænke 
paa; thi da Fru Inger Torbensdatter 1497 lod sig indmelde 
i Antvorskov Kloster, nævnes blandt hendes Søskende, for 
hvem der skulde læses Messer, Kirstine Klavsdatter, «som 
Priorisse var i Slangerup Kloster > ^), men der er ikke levnet 
nogensomhelst Oplysning, der kunde give os et Vink om, 
med hvilken Berettigelse Inger Torbensdatter kunde kalde 
Kirstine Klavsdatter for Søster. 

Herluf Pedersen Gøye var — efter Slægtebøgerne — en 
Søn af Peder Herlufsen Gøye til Ingelstad og Karen Stens- 
datter Bjelke fra Sverig. Han var saaledes Broder til Sten 
Pedersen Gøye til Ingelstad , der havde ægtet Anna Bille, 
Datter af Peder Bille til Lyngbygaard. Herluf Pedersens 
Navn forekommer forøvrigt ret jævnlig. 1448 var han til 
Stede paa Laalands Landsthing, 1467 og 1468 hørte han 
til den sjællandske Adel, 1471 var han Lensmand og skulde 
stille med to Heste paa Toget mod Sten Sture, 1483 for- 
segler han sammen med Peder Bille. Han synes at have 
haft hjemme i Horns Herred, muligen i Gjerlev, og nævnes 
endnu 1492, da han testamenterede en Gaard i Nyby paa 
Lolland til Maribo Kloster"). Men hvem var da den Mar- 
grethe, for hvis .Skyld Sagnet lader Herluf Gøye forlade den 
smukke Lisbet .f" Vi have ovenfor S. 138 formodet, at hun 
kan have været en Datter af Peder Bille til Lyngbygaard 
og saaledes Søster til Herlufs Svigerinde Anna Bille. Men 
nu vil Tilfældet, at Margrethes Navn ogsaa kun kjendes fra 
Slægtebøgerne,  og  at hun  heller ikke  forekommer  blandt 


')  Dipl.  Arn.  Magn.  Fase.  7.  32. 

^)  Geh.  Arch.  Voss.  Fase.  12.  i.  (efter Oplysning af Hr.  Thiset).   Dipl. 

Chr. Iroi  168,  191.   Danske Mag. 4. Række II.  145.   Wegener, Abra- 

hamstrup  I.  S.  37 — 39.  Archivregistraturer III.  278. 


MARGRETHE  BILLE. I95 

Arvingerne efter Peder l^ille. Enten maa hun, som ovenfor 
S. 138 formodet, være død barnløs og for Faderen, eller 
ogsaa foreligger her en Forvexling af Navne, som det vil 
være næsten umuligt at opklare. Et omend meget svagt Spor 
findes i et Brev af 1483, hvor Herluf Pedersen nævnes 
sammen med Lars Bille i Gjerlev (Wegener, Abrahamstrup 
S. 37). Hr. Tiliset har i sine Stamtavler over Slægten Bille 
heraf taget Anledning til at gætte paa, at Margrethe var 
Søster til Lars Bille. Men vi komme ikke Maalet nærmere 
ad denne Vej, thi Lars Bille var en næsten ligesaa ubekjendt 
Person som Margrethe; hans Herkomst kjendes ikke, og han 
nævnes kun i dette ene Dokument som Væbner i Gjerlev. 
Vi maa saaledes bekjende vor fuldstændige Uvidenhed om 
de to Kvinder, hvis Skæbner efter Sagnet vare saa nær 
knyttede til hinanden. 

Det er med en vis Skuffelse, at man opgiver ethvert 
Haab om at kunne trænge nærmere ind til Grunden af et 
Forhold, som upaatvivlelig har vakt Samtidens mest levende 
Deltagelse. Og det er endnu beklageligere, naar Læseren 
maa forlade det med en vis Tvivl om, hvorvidt Slægtebogens 
Forfatterinde virkelig har bragt Sagnet til os i sin rette Skik- 
kelse. Kjærnen i dette er utvilsomt ægte, men meget tyder 
hen paa, at de handlende Personers Navne ikke have und- 
gaaet Lemlæstelse, og at Motiver ere tilføjede med Sagnets 
vidunderlige Evne til at udsmykke og underlægge. Det er 
i saa Henseende et Fingerpeg, som vi til Slutning ikke 
ville undlade at antyde, at muligvis endog Navnet Lisbet 
er uden Hjemmel, thi Torben Bille havde vel en Datter 
af dette Navn — Else eller Elisabeth — men hun blev 
gift med Gregers Jepsen Ulfstand og var netop Fru Tale 
Ulfstands Stammoder. Herved gives der Gisninger et frit 
Spillerum, som vi vel skulle vogte os for at komme ind paa. 
Thi saa længe ingen sikre historiske Oplysninger foreligge, 
maa Sagnet  knyttes  til Navnet Lisbet,  og  Herluf Pedersen 

13* 


196 TORBEN  BILLE  DØD. 

staa som den troløse Svend,  der svigter sin Fæstemø,  « Dan- 
marks skjønneste Blomst».^) 

Torben Bille opnaaede en Alder af henved 70 Aar"). 
I Efteraaret 1465 fulgte han med Kong Christiern til Hol- 
sten, hvor han ses at have været til Stede i Segeberg den 
7de Oktobr. Paa denne Rejse har han sandsynligvis paadraget 
sig en Sygdom, som den 25de Novbr. samme Aar lagde ham 
i Graven. Hans Lig blev bisat i Antvorskov Klosterkirke, 
hvortil han i en Række af Aar havde skjænket betydelige 
Gaver. Endnu i forrige Aarhundrede fandtes her den Lig- 
sten, som var lagt over ham og hans Hustrus Grav. Arkiv- 
tegneren Abildgaard kopierede den, og Originaltegningen 
findes endnu i Oldnordisk Museums antikvarisk-topografiske 
Arkiv og er derefter afbildet i Mindesmærker fra Antvorskov 
Klosterkirke^). Den er prydet med Billernes og Lungernes 
Vaaben og bærer følgende Indskrift: «Hic jacet nobilis vir 
dominus Thorbernus Bille, miles de Syøholm, qui obiit anno 
Domini MCDLXVIIP) die beate Katrine virginis, cum uxore 
sua predilecta domina Cecilia Avesdotter» (Her hviler Adels- 
manden Hr. Thorbern Bille, Ridder af Søholm, som døde 
Aar 1468 (d: 1465) S. Katrine Jomfrus dag, med sin elskede 
Hustru Fru Cecilie Ovesdatter). Hans Hustru overlevede 
ham i en lang Række Aar. 


^)  Sagnet er digterisk behandlet af R.  Schmidt. 

*)  Da  han  er  opkaldt  efter Morfaderen,  maa  han  have været den næst- 
ældste Søn og saaledes  rimeligvis født i  1399  eller  1400. 
')  Udg.  1859. 
*)  Fejllæsning for MCDLXV. 


Andet Afsnit 


Hr, Torben Billes Efterkommere. 


Indledning. 


i genealogisk Henseende spalter den fra Hr. Torben 
Bille udgaaede Slægt sig i tre store Hovedlinjer: i) Søholm- 
linjen- 2} Svanhobnlinjeti og 3) Allindemaglelinjen, henholds- 
vis nedstammende fra hans tre Sønner: Bent, Peder og Sten. 
Den førstnævnte Linje deler sig efter Stifterens Død i tre 
Grene: i ''') Egedelinjen, der uddør saa vel paa Sværd- som 
paa Spindesiden med Linjens Stifters Hr. Hans Billes Børn, 
af hvilke Bent Bille til Egede dør 1547 ugift og Døtrene 
Ermegaard og Birgitte ligeledes dø ugifte paa Jomfruens 
Egede i Aaret 1587; i '') Sand hol f linjen, der tidlig uddør 
paa Sværdsiden med selve Liniens Stifter, Torben Bille til 
Sandholt, hvis Datter Edele ved Giftermaal bringer Sandholt 
i Slægten Hardenbergs Besiddelse; 1*=) Søholmlinjen, hvis 
Stifter er den snilde og navnkundige Anders Bille, af hvis 
mange Sønner kun Frands Billes Afkom fortsætter Linjen 
til det 16de Aarhundredes Udgang, da ogsaa den uddør. 
Svanholmlinjen repræsenteres af en Række kraftige og dyg- 
tige Personligheder. Fra Peder Bille til Svanholm udgaar 
to Linier: 2^) Kjærsgaardlinjen, fra hvis Stamfader Hr. Knud 
Bille og dennes Søn Sten Bille den nulevende Bille-Braheæt 
nedstammer, og 2^'')Svanhohnlinjen, hvis Stamfader, Billeættens 
mest fremragende Personlighed, Hr. Eske Bille, Danmarks 
Riges Hofmester,  efterlader flere Sønner:  Peder til Svanholm, 


200 INDLEDNING. 

Henrik til Mogenstrup og Jørgen til Ellinge, hvis Slægt 
blomstrede til ind i det i8de Aarhundrede. Allindemagle- 
linjen udgaar fra Hr. Sten Basse Bille; hans Søn, Hr. Klavs 
Bille til Lyngsgaard, bliver Stifter af 3*) Lyngsgaardltnj'eJi, 
der fortsættes af hans Sønner Sten Bille til Raabeløv og 
Vandaas, fra hvis Søn Anders den nulevendes yngre Adels- 
slægt Bille nedstammer, og Jens Bille til AUinde, hvis Efter- 
kommere uddø i Løbet af det  17de Aarhundrede. 

De Slægtleds Historie, som skulle behandles i det følgende 
Afsnit, er rigt paa indholdsfyldige og afvexlende Episoder. 
Billeætten opnaar i dette Tidsrum sin kraftigste Blomstring; 
dens Historie falder overalt sammen med de største og mest 
afgjørende Begivenheder i vort Fædrelands Historie, i hvilken 
Slægten kom til at spille en indgribende og højst ejendom- 
mehg Rolle. Indflydelsesrig ikke blot ved sin Talrighed, 
sine mægtige Slægtskabsforbindelser og store Besiddelser, 
men ogsaa ved Personligheder, udrustede med rige Evner, 
kraftige Karakterer og højst sammensatte Naturer, danner 
Slægten ligesom Midtpunktet for vor Historie i Renaissance- 
og Reformationstiden. Lykkelige Omstændigheder have be- 
varet denne Slægts Historie fra Undergang, idet dens Familie- 
arkiver ere bevarede i større Fuldstændighed end nogen 
anden samtidig Slægts. De kaste Lys ikke alene over dens 
politiske Betydning, men ogsaa over dens indre, huslige Liv, 
dens Interesser og hele den Side af Livet, som kaldes Slæg- 
tens Kulturhistorie. Saa mangeartede som Kilderne flyde, 
ligesaa mangesidet maa derfor Fremstillingen blive. Det er 
som et Mosaikbillede, hvis enkelte Dele kun have Betydning, 
for saa vidt de bidrage til at give hele Billedet Liv og Farve. 

Ret hurtig udfolder Slægten sig til sin fulde Blomstring-, 
Torbensønnerne bygge videre paa den Grund, Faderen har 
lagt, og deres Sønner igjen udfolde en Virksomhed og Kraft, 
som i Sandhed maa overraske. Sjælden har en Slægt paa 
samme Tid talt saa mange i forskjellige Retninger frem- 
ragende  Personligheder  i  sin  Midte  som  Billeætten  i  den 


TORBENSØNNERNE. 20I 

første Halvdel af det i6de Aarhundrede. Det er derfor nød- 
vendigt at danne sig en Forestilling om de Hjem, hvorfra 
disse Mænd ere udgaaede; thi frembyde end Torbensønnerne 
ikke den psychologiske og historiske Interesse som deres 
Børn, saa have de dog haft Betydning for Slægten ved den 
Kraft og Energi, hvormed de have bygget videre paa den 
materielle Grundvold, Faderen havde lagt. 


Torbensønnerne. 

Ved Torben Billes Død 1465 vare kun to af Sønnerne 
myndige: Bent og Peder; den tredje, Sten eller Basse 
Bille, naaede Myndighedsalderen i Aaret 1466; den yngste 
af Sønnerne, Erik, levede endnu 1475, men maa være død 
inden 1492. Faderen havde allerede 1464 overdraget Søholm 
til sin ældste Søn, Bent; Peder overtog strax efter Faderens 
Død Svanholm, medens Allindemagle forbeholdtes den unge 
Sten. At der ved denne Fordeling af Arven maa være 
handlet imod de med gamle Sten Basse trufne Overens- 
komster, er højst sandsynligt; thi det vilde dog have været 
det naturligste, at den efter ham opkaldte Søn ogsaa havde 
overtaget det fra ham og hans Hustru stammende Søholm. 
Men denne Gaard har utvivlsomt været den største og bedst 
udstyrede Gaard, og derfor har formodentlig Faderen allerede 
i levende Live overladt den til sin ældste Søn. 

Af Hensyn til de mange umyndige Børn blev Skiftet efter 
Faderen foreløbig udsat; men de tre Brødre overtog Bestyrel- 
sen af de tre Hovedgaarde, medens Moderen, Fru Sidsel eller 
Cecilie, tog Ophold paa sin Gaard Egede og i Forening 
med de myndige Sønner bestyrede Abrahamstrup Len. Efter 
Eriks Død i en vistnok meget ung Alder og efter Søstrene 
Christines og Dorotheas Død, som maa være indtruffet mel- 


202 SKIFTET  EFTER  TORBEN  BILLE. 

lem Aarene 1472 og 1475, gave Brødre og Søstre gjensidig 
Afkald paa deres Arveparter i de tre Hovedgaarde, som 
saaledes kom i de tre Brødres udelukkende Besiddelse. Men 
først i Aaret 1492 kom det endelige Skifte i Stand, altsaa 
27 Aar efter Torben Billes Død, og Arveparterne, som dog 
formodentlig allerede langt tidligere have været foreløbig 
fastsatte ved Tokkeskifte,  bleve nu endelig fordelte. 

To Principper synes at have været lagt til Grund for For- 
delingen af Godset. Det første og sikkert det vigtigste var, 
at Arveparterne bleve komplet lige store. Med hvilken 
minutiøs Nøjagtighed man gik til Værks, fremgaar af, at selv 
de mindste Afvigelser bleve anførte 1 Skiftebrevet. «Af for- 
nævnte Sum skal jeg Bent Bille udlægge fra mig 2 ^ Grot» ; 
«af fornævnte Sum fattes mig Sten Bille 10 gamle Penninge, 
at jeg haver ikke Fyldest*. Fejltagelser og Forglemmelser 
kunde let indtræffe, som naar Hr. Torben Bille klagede over, 
at Tyge Lunges Foged paa Skiftet efter hans Svigerfader 
havde undladt at opføre Gods, som burde have været skiftet, 
samt indkrævet Sagefald og Landgilde, førend Skiftet fandt 
Sted. Derfor udtales det jævnlig i Skiftebrevene, at alle 
Arvetagere forpligte sig til at give den eller de af Arvin- 
gerne Erstatning, som kunde bevise, at deres retmæssige 
Fordringer ikke vare fyldestgjorte. 

Det andet Princip, som kun til en vis Grad kunde gjen- 
nemføres og maaske heller ikke ønskedes gjennemført i sin 
fulde Udstrækning, bestod deri, at det udlagte Gods saa vidt 
muligt laa i de samme eller de tilstødende Herreder, hvori 
Hovedgaardene laa. 

Selvfølgelig var det en Umulighed, naar den første Grund- 
sætning skulde gjennemføres, at opfylde den anden i alle 
Enkeltheder, men Bestræbelser henimod Opnaaelsen af dette 
Princip kan dog tydelig spores. Allerede Jakob og Bent 
Bille fordelte Arven efter deres Svigermoder saaledes, at 
Hovedmassen af Godset i Skaane tilfaldt Jakob, medens 
Bent  fik  det sjællandske Gods; dog lykkedes det ikke fuld- 


SKIFTET. 203 

stændig paa denne Maade at udjævne Parterne, og Bents 
Sønner ejede ganske betydeligt Gods i Skaane, som senere 
blev Grundvolden for hans Efterkommeres store Indflydelse 
i denne Landsdel. Paa Skiftet efter Torben Bille er det 
øjensynligt, at man til en vis Grad har fulgt det samme 
Princip. Hovedmassen af Bent Billes Gods laa i Stævns og 
tilstødende Herreder, af Peder Billes Gods i Horns Herred, 
af Sten Billes i Ringsted Herred; Gregers Ulfstand fik paa 
sin Hustrus Vegne Godset i Merløse og Tudse Herred, som 
oprindelig havde tilhørt Æbletvedlinien og igjennem Sten 
Basse var kommet tilbage til Slægten; af dette Gods op- 
rettedes — som allerede omtalt — ■ senere Hovedgaarden 
Toftholm. Derimod blev Princippet ikke gjennemført for de 
andre Arvetageres Vedkommende, hvis Arv laa yderst spredt, 
ligesom Godset i Fyn og Skaane samt den indbringende 
Mølle i Englerup deltes nogenlunde ligeligt mellem Moderen 
og alle Børnene. 

En fuldstændig og nøjagtig Opgivelse af Arvens Stør- 
relse lader sig ikke give. Dels er Skiftebrevet paa mange 
Steder ødelagt af Fugtighed, dels er det umuligt at angive 
i Nutidspenge Værdien af de mange forskjellige Afgifter — 
ikke alene Korn, Rug, Byg, Havre, Smør, Mel, men ogsaa 
Køer, Svin, Faar, Lam, Høns, Gæs, o. s. v. Derimod kan 
Gaardenes Tal tilnærmelsesvis angives. Foruden de 3 store 
Hovedgaarde og 4 Møller, hvis Værdi dengang var meget 
betydelig, opregnes c. 300 Gaarde af meget forskjellig Stør- 
relse, ligefra den store Sonnerup Gaard, der gav 10 Td. 
Korn og to lødige Mark i Landgilde, til en lille Gaard i 
Oremarke, der kun var skyldsat for i Øre. Arven var be- 
tydelig, men den skulde ogsaa deles i mange Parter: tre 
Brødre- og tre Søsterparter, foruden Moderens Part i Kjøbe- 
jord og Løsøre, altsaa i 9 Parter, hvoraf hver af Brødrene 
fik to og hver af Søstrene en. En Tredjedel af Arven gik 
saaledes — ved Døtrenes Giftermaal, — ud af Slægtens 
Besiddelse,  men  den  fik  rigelig  Erstatning  ved  de  store 


204 GIFTERMAAL. 

Rigdomme,   som   Torbensonnernes   Giftermaal   senere   til- 
førte den^). 

Jævnlig har der været Anledning til at dvæle ved den 
Betydning, som Giftermaal indenfor samme — og altid rige 
■ — Slægter har haft for de ældre Led af Billeætten. Det blev 
en Tradition, som fulgtes i Aarhundreder ; Bent og Jakob 
Bille indgifte sig i Slægten Galen, Torben og Erik i Slæg- 
ten Lunge, og de to Torbensønner Bent og Sten i Slægten 
Krognos. Denne rige Familie, som oftest af Samtiden kaldtes 
Stisen, hørte hjemme i Skaane; Gang efter Gang var den 
mandlige Arv kun gaaet fra enkelt Søn til Søn, og stor var 
derfor  den Arv,  som  den  c.  1461  afdøde Stig Olsen kunde 


^) 1 Brev dateret Allindemagle, 29. Septbr. 1472 tilskjøder Bent Bille 
Broderen Peder sin Part i Svanholm. Geh. Arch. Voss. Svanholm 12. 
Samme Dag mageskifter Sten og Peder Bille deres Parter henholdsvis 
i  Svanholm  og  Allindemagle.    Ibid.  Ringsted  Hrd.  114.   I  Brev  af 

5. Novbr. 1475, dat. Svanholm, overlader Sten Bille sin Broder Peder 
sin Arv efter Faderen og Søstrene Dorothea og Christine i Svanholm 
Hovedgaard og Vendsløv By, medens Peder Bille overlader Sten sin 
Arv  i  Allmde.    Orig.  uden  Segl  ibid.  Horns  Hrd.  66.    I  Brev  af 

6. Decbr. 148 1, dat. AUinde, mageskifter paa ny Sten og Peder Bille 
deres  Parter  i Svanholm  og Allindemagle.   Ibid. Ringsted Hrd.  1 14. 

7. Septbr. og 5. Octbr. 1484 faar Bent Bille kongelige Breve, dat. 
henholdsvis Kjøge og Kjøbenhavn, til alle sine Medarvinger om inden 
15 (10) Dage, efter at Brevet er læst, at skifte med Hr. Bent Bille Sø- 
holm og tilliggende Gods, da han lovlig har forfulgt dem til Herreds- og 
Landsthing. Geh. Arch. Top. Saml. p. Papir Søholm 28 og 29. I Brev 
af 19. Maj 1490, dat. Egede, overlader Fru Cecilie Ovesdatter sin Søn 
Peder Bille sin Andel i Svanholm og modtager af ham Erstatning i 
en Gaard i Vraaby i Ringsted Hrd. Geh. Arch. Voss. Svanholm 6 og 
Ringsted Hrd. 1 13. 149 1, dat. Helsingborg, overlader Inger Billesdatter, 
Hr. Johan Oxes Enke , Bent Bille sin Andel i Søholm. Ibid. Stævns 
Herred 61. Det store Skiftebrev er dat. Egede, 6. Decbr. 1492. Ibid. 
Tudse Hrd. 83. Samme Dag overlader Gregers Jepsen i Tordrup paa 
egne og Hustrus Else Billesdatters Vegne samt Regitse Billesdatter 
Peder Bille al deres Ret i Svanholm, tilfaldet dem efter deres Fader 
og deres Søskende Erik, Dorothea og Christine. Ibid. Horns Hrd. 69, 
Svanholm  7,  8. 


BILLERNE  OG  FAMILIEN  KROGNOS. 205 

efterlade sin eneste Søn, Oluf Stigsen, og sine to Døtre 
Magdalene og Ellen: tre store Herregaarde, Krapperup ved 
Foden af Kullen, Karsholm i Nærheden af det skjønne 
Bæckaskog, og Bollerup, Slægtens Hovedsæde, foruden c. 
400 Gaarde og Møller. Bent Bille giftede sig c. 1464 med 
Magdalene og Sten Bille c. 1466 med Ellen. Magdalene 
døde i Barselseng 1465, men Barnet, en Datter Marine, over- 
levede hende, og Bent var saaledes berettiget til at kræve 
Arv efter Stig Olsen. Sten havde med sin Hustru 6 Børn, 
som dog alle døde unge, nogle dog først efter Moderens 
Død, men ogsaa han indtraadte kun som Arving ligesom 
Broderen i Kraft af, at et Barn havde overlevet Moderen. 
Begges Fordringer bleve modte med en sej og haardnakket 
Modstand fra Stig Olsens Enkes, Barabra Brahes og 
hans Søns Oluf Stigsens Side. Allerede 1465 møde vi de 
første Spor til Uvilje mellem de to Slægter. Den gamle 
Torben Bille optræder med Kraft paa sin Søn Bents Vegne 
og udvirker et kongeligt Indførsélsbrev paa Arvegodset i 
Sjælland. Men Aar efter Aar gaar, uden at det kommer til 
Skifte. Mødedage blive fastsatte og ikke overholdte; Kon- 
gerne, saavel Christiern I som Hans, stævne Parterne til at 
møde for deres og Rigsraadets Domstol, Samfrænder blive 
udvalgte til at jævne Sagen. Men først efter Svigermoderens 
Død og da Kong Hans selv personlig paatog sig at bringe 
Forlig i Stand, kom det til et Resultat, og paa et Møde i 
Lund i Juni Maaned 1491 lykkedes det Kongen at bryde 
den Modstand, som Oluf Stigsen og hans Moder, vistnok 
støttet af de mægtige Braher og andre skaanske Adelsmænd, 
i saa lang Tid havde kunnet gjennemfore. C. 90 Gaarde 
og Møller i Sjælland og Skaane foruden i Læst Korn i 
Ejendomsgods tilfaldt Bent Bille, Broderen Sten fik 1000 rh. 
Gylden for Søsterparten i de tre Hovedgaarde foruden et 
lignende Antal Gaarde som Bent^l. 


')  5-  Marts  1465  bød  Hr.  Torben Bille  sig  paa  Faxe Herredsthing  til 
<Lod og Skiftes  paa sin Sønnekvindes  Vegne,  Bent Billes Hustru,  Fru 


206 GIFTERMAAL. 

Imidlertid havde de to Brødre giftet sig paa ny: Bent 
med Ermegaard Frille, Datter af Rigsraadet Eggert Frille 
til Urbirk og Enke efter Philip Axelsen Thot, Sten med 
Margrethe Rønnov, Datter af Rigsmarsken Klavs Rønnov. 
Begge Damer tilhørte Landets Højadel, deres Fædre indtog 
de højeste Stillinger og spillede en stor politisk Rolle. Erme- 
gaard Frilles første Mand var en af de berømte 9 Axelsønner. 
Bent blev gift omtrent 1466, Sten var gift med Margrethe 
i alle Tilfælde  1478. 

Ægteskaberne med Ermegaard Frille og Margrethe Røn- 
nov kom til at spille en stor og indgribende Rolle i Bille- 
ættens Historie. Egenskaber og Tilbøjeligheder, som hidtil 
ikke i nogen fremtrædende Grad have været oppe i Slægten, 
bleve ved disse Ægteskaber indpodede i den. Frillerne og 
Rønnoverne i det 15de Aarhundrede vare højtstræbende, 
energiske, snilde og i forskjellige Retninger begavede Na- 
turer. Eggert Frille var en af sin Tids ejendommeligste 
Skikkelser, fuld af Kraft og Virkelyst, en snild Politiker, vel- 
talende og en glimrende Stilist, men tillige fuld af sin Stands 
Overmod og Hensynsløshed. Fru Ermegaard havde arvet en 
Del af Faderens Egenskaber, og de gik senere over paa 
hendes  Søn,  Anders  Bille,  hvis  Liv  og  Skæbne  i  meget 


Magdalene, med Hr. Stig Olsens Enke «Fru Barabra af Skønæ> og 
Arvinger. Danske Adels Breve 4. 20. Af Kongens Kansler fik han 
derpaa Delebrev, hvorover Fru Barabra blev forbitret og lO. Maj 1465 
tilskrev Kansleren (Kjeld Nielsen paa Harrisborg), at hun derved led Uret, 
cthi haaber jeg, at naar det kommer for Dannemænd, da findes det 
saa, at I gjør mig Uret, at I giver ham Brev paa mit Gods«. Ibid. 
4. 21. 6. Juli 1465 faar 4 Adelsmænd kongelig Befaling til at indføre 
Hr. Torben Bille paa hans Søns Vegne (Fru Magdalene maa altsaa 
være død i Mellemtiden). Ibid. 4. 22. I Danske Adels Breve Fase. 
4 findes en Række Breve om de mange Møder og Indførsler i denne 
Sag, som det vilde blive for vidtløftigt at gjengive her. Skiftebrevet 
dat. Lund, 3. Juni 1491 findes i Geh. Arch. Kong Hans' Stad- 
fæstelsesbreve af ii.Novbr. 1501 og 18. Maj 1502 findes i Top. Saml. 
p. Papir.   Egede 2 og Lackelenge  i. 


ADELEN  I   15.  AARHUNDREDE. 20/ 

minder om Morfaderens. Marsken Klavs Rønnov var en 
fremragende Mand, en energisk og dygtig Kriger og højt 
anset af sin Samtid for sin retskafne Tænkemaade. Ogsaa 
hans Personhghed møde vi igjen i endnu kraftigere Træk 
hos Dattersønnen Klavs Bille. 

Ægteskabet mellem Bent Bille og Fru Ermegaard er 
vistnok stiftet i Slutningen af 1465 eller i Begyndelsen af 
det følgende Aar. I Januar 1466 fik baade Bent og Sviger- 
faderen kongelig Forlening paa alle 40 Marts Sager af deres 
Undergivne^), og det tør vel anses for sandsynligt, at det 
er den formaaende Eggert Frille, som saa hurtig skaffede 
sin Svigersøn denne kongelige Gunstbevisning. Men det blev 
baade den første og sidste Gang, at Eggert Frille kunde 
hjælpe sin Svigersøn ; thi kort efter ramtes han af den 
store Forfølgelse, som Christiern I iværksatte mod Axel- 
sønnerne, og det er en Selvfølge, at Bent Bille og hans Slægt 
ikke kunde blive uberørte af disse Begivenheder. 

Midten af det i5deAarhundrede er de store Adelsætters 
Blomstringstid. Ingensinde har Adelen udøvet en saa over- 
vældende Indflydelse paa Statsstyreisen som i det Tidsrum, 
der begrænses af Erik af Pommerns Afsættelse og Slaget 
paa Brunkebjerg. Christoffer af Bayern og Christiern af 
Oldenborg skyldte Rigsraadet og den danske Højadel deres 
Ophøjelse paa Tronen. Begge vare unge og i Statssager 
uforsøgte Mænd, og i de saa overordentlig forviklede For- 
hold til Sverig og Norge vare de udelukkende henviste til 
at søge deres Støtte hos den danske Adel. Christoffer døde, 
inden han endnu kan være voxet ud af Formynderskabets 
trange Baand, Christiern I kæmpede sig kun langsomt ud 
deraf, men tilsidst bragte dog heldige Forhold ham en del- 
vis Sejr over Adelspartiets Høvdinge, og mistede han end 
Sverigs  Krone,  saa  lykkedes  det  ham  dog til Gjengjæld  i 


')  Brevet  er dat.  27. Jan. 1466.   Geh. Arch.  Adelige Friheder, Fase. 15 a 
No.  1 1 . 


208 AXELSØNNERNE. 

Slutningen af sin Regjering at gjore Kongemagten mere uaf- 
hængig af de Stormænd, som havde indsnævret den paa 
alle Led og Kanter. I denne Kamp mellem Aristokrati og 
Kongemagt, som særlig er knyttet til den mærkelige, af de 9 
Axelsønner repræsenterede Slægt, blev ogsaa Torbensønnerne, 
særlig Bent Bille og dennes Svigerfader Eggert Frille inddraget. 

Axelsonnerne dannede dengang ligesom en Stat i Staten; 
altid optraadte de i Fællesskab og i Enighed, og deres uhyre 
Besiddelser gjorde dem til en Magt, hvis Partitagen havde 
den største Betydning. Knyttede ved Slægtskabs Baand, 
ved Forleninger og andre materielle Interesser lige saa meget 
til Sverig som til Danmark, kom de under Unionskamperne 
til at spille en stor politisk Rolle og afgjorde mere end een 
Gang Kampens Udfald. Det var Oluf Axelsen, som synes 
at have været Sjælen i Modstanden mod Erik af Pommern 
og senere en af Hovedmændene for det Parti, der satte 
Christiern I paa Thronen. Han bidrog i høj Grad til Erob- 
ringen af Gulland, hvor han i en Række af Aar styrede Lan- 
det fra det stærke Visborg. Broderen Aage var en af de 
virksomste Hjælpere ved Fornyelsen af Unionen med Norge, 
ligesom Erik Axelsen som mægtig Pantehaver i Sverig støt- 
tede Kong Christierns Tronbestigelse i Sverig 1457 og var 
Rigshovmester i dette Land indtil 1464. Philip Axelsen, gift 
med Ermegaard Frille, sad som Lensmand paa Tranekjær, 
Lavrids Axelsen havde Skjelskør i Forlening, og Peder Axel- 
sen var Provst i Lund. 1464 døde imidlertid Oluf og Philip 
paa Gulland, og den yngste og dygtigste af Brødrene, Iver 
Axelsen, overtog Styrelsen af Øen «som en Høvding paa 
Kongens Vegne* ^). 

Medens Axelsønnerne hidtil havde støttet Kong Christiern 
og den skandinavi.ske Union og i høj Grad bidraget til Uni- 
onens Fornyelse 1457 ^S 3-tter 1465, indtraadte der i sidst- 
nævnte Aar en Forandring i deres politiske Holdning.   Karl 


')  Jvfr.  Historisk Tidsskrift  5.  Række  V.  26 ff. 


AXF.LSØNNERNE. 2O9 

Knutsson havde for anden Gang maattet fratræde Sverigs 
Kongesæde og var draget til Finland, som han havde faaet 
i Forlening. Han ledsagedes paa Rejsen derhen af Erik 
Axelsen, der paa Tilbagerejsen besøgte sin Broder Iver paa 
Gulland. Kort efter erfarede man, at Iver var bleven trolovet 
med Karl Knutssons Datter Magdalene, Ivers Datter af første 
Ægteskab Beate med Karl Knutssons Tilhænger Arvid 
Trolle, og Aage Axelsens Datter Ingeborg med Karls Søster- 
son Sten Sture. I Septbr. 1466 fejrede derpaa Hr. Iver sit 
eget og sin Datters Bryllup i Nykoping, i Overværelse af 
en  glimrende Forsamling af svenske og danske Adelsmænd 

At disse Ægteskabsforbindelser tilsigtede at bringe Sty- 
relsen af Sverig i Axelsønnernes Hænder, er utvivlsomt. 
Ærkebisp Jons Bengtsson, som havde styrtet Karl Knutsson 
1465, var lige forhadt af begge Partier i Sverig. At styrte 
ham og indtage hans Plads som Sverigs Høvedsmand, havde 
Axelsønnerne sat sig til Maal, og paa Mødet i Nykoping 
gik Forberedelser og Aftaler herom jævnsides med Bryllups- 
festlighederne. Ligefra Festen begav man sig til Stockholm, 
og den i8de October 1466 maatte Ærkebispen nedlægge Rigs 
forstanderskabet og overdrage dette til — Erik Axelsen. 

Medens Axelsønnerne saaledes tilreve sig Magten i Sverig, 
havde de udæsket Kong Christiern ved en Handling, som i 
høj Grad maatte krænke denne. Paa Mødet i Nykoping 
havde de sat igjennem, at Karl Knutsson og hans Børn 
skulde tilbagefaa ikke alene deres Arve- og Kjøbegods i 
Sverig, men ogsaa alle de Slotte, Len og Pantegodser, hvor- 
paa de havde det svenske Rigsraads Brev, medens de, som 
havde kjøbt Karl Knutssons forbrudte Gods, bleve henviste 
til at søge Erstatning hos Kong Christiern. Denne Bestem- 
melse var et højst karakteristisk Udslag af den Gridskhed 
efter Gods, som beherskede Datidens Adel og særlig Axel- 
sønnerne. Straffen ramte imidlertid hurtig; da Kong Christiern 
i øjebhkket ikke kunde ramme de skyldige, traf Slaget deres 
ganske uskyldige Slægtninge i Danmark. 

I 14 


2IO AXELSØNNERNE  OG  CHRISTIERN  I. 

Som Formynder for sine Datterbørn, Philip Axelsens 
Børn, havde Eggert Frille deltaget i Festlighederne i Ny- 
koping; kort efter hans Tilbagekomst fordrede Kongen, at 
han og hans Datter skulde udlevere Tranekjær, som Philip 
Axelsen havde haft i Pant for en ganske overordentlig stor 
Pengesum, og til hvilken Panteretten altsaa nu var gaaet 
over til Enken og Børnene. Da Eggert Frille vægrede sig 
ved at gaa ind paa Kongens Fordring, blev Tranekjær Slot 
taget med Magt og en kongelig Høvedsmand indsat paa 
Slottet som Befalingsmand. 

Ved Efterretningen herom rejste Axelsønnerne sig til 
Opstand imod Kongen; fra Erik og Iver indløb Fejdebreve, 
som Christiern besvarede med at inddrage alt Slægtens Gods 
i Danmark. Men Sverig rejste sig paany med Axelsønnerne, 
en forbitret Strid paafulgte, den danske Hær under Klavs 
Rønnov blev slagen af Iver Axelsen udenfor Stockholm, og 
Karl Knutsson vendte tilbage til Sverig, understøttet af sin 
mægtige Svigersøn, og blev for tredje og sidste Gang ud- 
raabt til Konge. 

Det er ikke tilstrækkelig paaagtet, at disse i og for sig 
for Kong Christiern saa ulykkelige Begivenheder ikke desto 
mindre bleve Midler for Kongen til at udvide sin Magt indad- 
til. Det er gaaet uroligt til i Danmark i de følgende Aar, 
Kongen benyttede Almuens Had til de højere Stænder som 
Løftestang for sine ærgjerrige Bestræbelser. Paa Lands- 
thingene optraadte han personlig og forlangte Vidnesbyrd 
om sin Regeringsførelse, og overalt faldt disse selvfølgelig 
ud til hans Fordel; kun Eggert Frille nedlagde Protest, men 
maatte ogsaa bøde med Landflygtighed. Om Efteraaret 
1467 dømtes Iver, Erik og Lavrids Axelsen til at have deres 
Fædrenegods forbrudt, Kongen fik Ret til at tilbagekalde 
alle Forleninger af Krongodset og andre Kronens Indtægter, 
som ikke vare pantsatte, samt en Tredjedel af Aarsindtægterne 
af alle Pantelen, medens en Kommision blev nedsat til at 
undersøge  Pantebrevene.   Kun  ved Hjælp  af Gejsthgheden, 


RETSSAGER. 211 

Almuen og den lavere Adel har det kunnet lykkes Kongen 
at sætte Bestemmelser igjennem, der i saa høj Grad maatte 
skade Højadelen. 

Det Slag, som ramte Axelsønnerne og Eggert Frille, føl- 
tes ogsaa af Billerne og særlig af Bent Bille. Faa dobbelt 
Maade var Billeætten beslægtet med Axelsønnerne: Iver 
Axelsen havde først været gift med Torben Billes Datter 
Marine, og havde med hende en Datter; Bents Giftermaal med 
Ermegaard Frille, Philip Axelsens Enke, maatte gjøre ham 
til Part i den Vold, som udøvedes imod hans Hustru og 
Stedbørn. Bent var altsaa særlig kaldet til at varetage saavel 
sin Søsterdatters som sine Stedbørns Interesse, og at For- 
holdet til Kongen under disse Omstændigheder kunde være 
godt, var selvfølgelig umuligt. Betragte vi Bents og hans 
Slægts Forhold i disse Aar, finde vi ogsaa adskillige Vidnes- 
byrd om, at truende Uvejrsskyer trak op, som først fordelte 
sig, da Uvejret havde raset ud og en forsonligere Stemning 
paa ny var indtraadt. 

Aarene 1466 — 68 udmærke sig i Billernes Historie ved 
en Række af uheldige Retssager. Som Indehavere af Abra- 
hamstrup Len havde Fru Sidsel og hendes Sønner anset sig 
for berettigede til at inddrage noget Gods, som Præsten 
Hans paa Ourø paa Grund af sit usædelige Levnet havde 
forbrudt. Men Biskop Oluf Mortensen af Roskilde nedlagde 
Paastand om, at Godset tilkom ham som Præstens Øvrighed 
og rette Dommer, og den kongelige Retterthingsdom gav 
Bispen Ret^). 

Samme Efteraar havde Bent Bille en Strid med Roskilde 
Domkapitel, som maatte bringe ham i et uvenligt Forhold til 
Kong Christiern. Denne havde som bekjendt oprettet det 
Hellig Trefoldigheds Kapel i Domkirken og skjænket be- 
tydeligt Gods dertil. Hertil hørte ogsaa Heddinge Kirke 
med  dens  tilliggende  Gods  i  Stævns  Herred,  paa  hvilket 


^)  Kolderup-Rosenvinge,  Samling af gamle  danske Domme I.  2 

14* 


212 RETSSAGER. 

Bent Bille imidlertid gjorde Fordring, da Johan Olufsen Bjørn 
havde skjænket Godset til Kirken. Ogsaa her trak Bent 
det korteste Straa. Den kongelige Retterthingsdom, afsagt 
i Roskilde Domkirkes Sakristi den 21de Oktbr. 1466, forbød 
Bent Bille « under vor kongelige Hævn og Vrede at befatte 
sig med det Gods eller at lade besvære eller betynge de 
vornede, som bo paa Godset, med Gjæsteri eller i anden 
Maade^).> 

Endnu ubehageligere maatte det være for Fru Sidsel og 
hendes Sønner, at Selsø Lens Beboere klagede over, at saa 
vel Hr. Torben som Fru Sidsel havde nægtet dem deres 
gamle Ret til at hugge i Abrahamstrup Skove samt fordret 
for meget Arbejde af dem. Biskop Oluf Mortensen af Ros- 
kilde tog sig som Lensherre af Bønderne, og atter maatte 
Billerne trække det korteste Straa ligeoverfor deres gejstlige 
Modstander, Kong Christierns gode Ven. Kongen udstedte 
den 2 1 de Juni 1468 et aabent Brev, hvori han efter at have 
gjengivet Bøndernes Klage siger: <.vi ville ingenlunde tilstede, 
at den fattige Almue skal tvinges eller fordærves med saa- 
danne uretfærdige Paalæg; men vi ville, at de skulle have 
deres Skovkjøb, Husbygning og Landsthingsrede for det 
Kjøb, de fra Arilds Tid have haft det for i Kong Christoffers 
Tid, før Hr. Torben fik vor og Kronens Gods Abrahamstrup, 
og ville vi, at de skulle yde deres Oldengæld, som de ydede 
før fornævnte Tid, og ikke age flere Læs Ved til Abra- 
hamstrup, end de agede før Hr. Torbens Tid. Thi forbyde 
vi alle vore Fogeder og Embedsmænd paa Abrahamstrup at 
tvinge eller besvære Almuen i Selsø Len under vor kongelige 
Hævn og Vrede -).» 

Det  alvorligste  Slag,  som  ramte  Billerne,  var dog den 


*)  Brevet  er  dat.  Roskilde,  21.  Oktober  1466.   Dipl. Arn. Magn.  Fase. 

26.  7; jvfr.  Diplomatår.  Clir.  Imi S.  180—82. 
')  Kong Christierns Brev  er  dat.  Kjøbenhavn,  21. Juni  1468.   Afskrift  i 

Langebeks  I^iplomatar. ; jvfr.  Wegener,  Abrahamstrup I.  28 — 30. 


DOM  OVER  BENT  BILLE. 2I3 

Dom, som overgik Bent Bille den 14de Decbr. 1468, altsaa 
paa et Tidspunkt, da Striden mellem Kongen og Stormændene 
var i fuld Gang. Nævnte Dag erklærede 53 Gejstlige, Rid- 
dere, Adelsmænd og Borgere med Landsdommeren Henrik 
Meinstrup og Biskop Oluf Mortensen i Spidsen, som vare 
mødte paa Sjællands Landsthing, at Kong Christiern person- 
lig var mødt paa Landsthinget og havde erklæret, at han havde 
været paa alle Landsthing i Danmark og lyst Lov og Ret 
og forbudt at gribe, baste eller binde, voldføre eller fængsle 
nogen, som ikke var overbevist ved Loven, og var derpaa 
Hans Naades Brev lagt i Landkisten. Han begjærede nu at 
vide, om de og Almuen vilde holde, hvad der saaledes var 
vedtaget, og hjælpe ham med at dømme dem, som havde 
brudt Loven. Herpaa svarede alle de nævnte og Almuen, 
at de vilde være Hans Naade behjælpelig, og takkede Kon- 
gen, fordi han vilde beskytte dem mod Overvold og havde 
undt Landet denne Frihed. Derpaa traadte en hæderlig 
Kvinde frem, ved Navn Johanne Monssis, og klagede over 
velbyrdig Mand Bent Bille. Hun var kommet til ham i Tro 
og Love, uden at nogen Borgen var stillet, og han havde 
ladet hende gribe og sætte i Stok og Jern, uden at hun var 
overbevist om nogen Forbrydelse. Bent Bille erkjendte, at 
hun var kommet til ham, uden at Borgen var stillet. Lands- 
thinget dømte ham derpaa til at bøde 40 Mark til Kvinden 
og 40 til Kongen, og fik han 14 Dage til at fyldestgjøre 
Dommen. Yderligere skærpedes Straffen ved følgende Til- 
føjelse: «Item udi det, at han haver brudt imod vor naadige 
Herres Brev og Bud og al Sjællandsfars Vedtægt og Sam- 
tykke, den Sag sætte vi ind til vor naadigste Herre selv; 
thi det er os ej tilbørligt nogen Dom at sige om vor naadige 
Herres Bud og Brev; hvad Hans Naade derudi gjøre og lade 
vil, det sætte vi til Gud og Hans Naade »^). 

Det er værd at lægge Mærke til, at det var paa samme 


')  Kolderup-Rosenvinge,  anf.  Sted S.  5 — 7. 


214 BILLERNE  OG  CHRISTIERN  I. 

Tid, at Bents Svigerfader færdedes som Landflygtig i Liibeck, 
at hans Svoger var bleven erklæret fredløs i Danmark og 
alt Axelsønnernes Gods inddraget. Det bør heller ikke lades 
upaaagtet, at den samtidige lybske Krønike meddeler, at 
Kong Christiern i dette Aar «ved Almuens Hjælps fratog 
mange Adelsmænd deres Len. Og naar vi blandt dem, der 
have udstedt ovennævnte Dom over Bent Bille, træffe Adels- 
manden Jep Jensen af Abrahamstrup, ligger det nær at for- 
mode, at Kongen foreløbig har frataget Fru Sidsel og hendes 
Sønner Bestyrelsen af Lenet, om det end ikke her behøver at 
være gaaet saa voldsomt til, som da Tranekjær blev frataget 
Fru Ermegaard og hendes Børn. Det er ogsaa karakteristisk 
for Forholdet mellem Kongen og Billeætten, at intet Medlem 
af denne har undertegnet og forseglet de talrige Troskabs- 
forsikringer og Hyldingsbreve, som Kong Christiern i disse 
Aar lod kræve paa alle Landsthing i Danmark. Tør man 
slutte fra Brevtonen til Brevudstederens Sindelag, vidner en 
skarp Skrivelse fra Dronning Dorothea til Bent Bille angaa- 
ende skyndsomst Indlevering af Landehjælpen om, at Stem- 
ningen paa højeste Steder var bitter og krænket. Men 
Kancellistilen antog undertiden i hine Dage en Tone, som 
ikke altid harmonerede med de Overordnedes Ønsker, og 
mulig har det samme været Tilfældet her. Meget tyder 
dog hen paa, at Slægtens Stilling i disse Aar har været 
yderst vanskelig, og det finder en Bekræftelse deri, at en 
endelig Afslutning af Lensforholdene paa Abrahamstrup først 
fandt Sted samtidig med Kongens Udsoning med Bents 
Svigerfader Eggert Frille. 

I Liibeck havde Eggert Frille fundet gode Venner, som 
med Kraft toge sig af hans Sag. Ved deres Mellemkomst 
lykkedes det ham i Sommeren 1469 at faa et sikkert og 
betryggende Lejdebrev fra Kong Christiern, og i Avgust Maa- 
ned finde vi den gamle Statsmand i travl Virksomhed i 
Kjøbenhavn under det store Møde med Holstenerne og Lii- 
beckerne,  som  Kong  Christiern  dengang  havde  berammet. 


OVERENSKO.MST  OM  ABRAHAMSTRUP. 215 

Fra disse Dage daterer sig et Brev til Svigersønnen paa Sø- 
holm, som aander de bedste Forhaabninger om hans egen 
Sags lykkelige Udgang. Heri hedder det: «Kjære Søn, mig 
tykkes godt være, at Du skriver Din Moder til, at hun 
kommer hertil med sine Breve, det maatle end saa falde 
sig, at det kunde intet skade, og kan det være Dig uden 
stor Umage og Skade, saa kom hid paa Søndag» ^). De om- 
talte Breve kunne ikke være andre end Pantebrevene paa 
Abrahamstrup, og i Virkeligheden blev ogsaa Forhandlingerne 
om Overdragelsen af Lenet førte til endelig Afslutning i dette 
Ffteraar. Den 12te Decbr. 1469 erklærede Kongen, at han 
havde truftet den Overenskomst med Fru Sidsel, hendes 
Sønner, Hr. Bent Bille, Peder og Basse Bille paa deres egne 
og deres Søsterbarns Vegne, at de skulde have alt det 
Gods, som Hr. Iver Axelsen kunde arve efter sit Barn (Tor- 
ben Billes Datterbarn), og som paa Sjællands Landsthing var 
tildømt Kongen. Til Gjengjæld lovede de inden i. Januar 
1470 at tilbagegive Kongen eller Biskop Oluf af Roskilde 
det Brev paa 4000 Mark eller mere, hvorfor de havde Abra- 
hamstrup i Pant. Den 29de Decbr. erklaM'ede derpaa Fru 
Sidsel og hendes Sønner i et Brev udstedt paa Svanholm, 
at de havde opladt Kongen al den Gjæld, som han var dem 
skyldig, og hvorfor de havde Abrahamstrup i Pant. De for- 
pligte sig til at udlevere Pantebrevene inden iste Januar, 
imod at Kongen overdrog dem al den Ret, som paa Kro- 
nens Vegne var tilfaldet eller herefter kunde tilfalde ham i 
de Gaarde og Gods, som Hr. Iver Axelsen «n]yi:ne» kunde 
med sit Barn, eller senere kunde tilfalde ham, hvis han over- 
levede hende"). 

Vi se af disse Breve,  at Kongen ikke alene havde faaet 
sig  tildømt alt Axelsønnernes Fædrenegods,  men tillige  den 


')  Eggert Frille til Bent Bille,  Kjølienhavn,  22. Avgust  1469.   Geh. Arch. 

Danske  Kongers  Hist.  3.  17  c. 
^)  Wegener,  Abrahamstrup  I.  31 — 33. 


2l6 TRANEKJÆR. 

Arv, som kunde tilfalde Iver Axelsen paa hans Datters Vegne, 
altsaa ogsaa hendes Mødrenearv efter Torben Bille. Denne 
Arv skulde altsaa være et Ækvivalent for de 4000 Mark eller 
mere, hvorfor Abrahamstrup stod i Pant. Dette kan umuligt 
være Tilfældet, og det er rimeligt at antage, at den til Under- 
søgelse af Pantebrevene nedsatte Kommission har forringet 
de oprindelige Panteværdier i høj Grad. Fru Sidsel og hen- 
des Børn have utvivlsomt lidt et betydeligt Tab ved denne 
Transaction. Det var sandsynligvis for at sikre sig Besid- 
delsen af sin unge Søsterdatters Arv, at Bent Bille den i ite 
Decbr. 1469, Dagen før Overenskomsten med Kongen, ved 
kongeligt Brev havde ladet sig indsætte til hendes Værge, 
indtil hun blev mayndig og fik anden Lavværge efter Loven. ^) 
Selvfølgelig maa denne Overenskomst have mishaget Iver Axel- 
sen, der jo var sit Barns rette Værge, og senere blev der 
fra hans Datter Beates og Svigersønnen Arvid Trolles Side 
gjort Forsøg paa at faa sig udredet den Arv, som tilkom 
Iver Axelsen efter hans Hustru Marine, men Forsøget mis- 
lykkedes, thi der foreligger intet Vidnesbyrd om, at nogen 
Arv er udbetalt  til Fru Beate eller hendes Børn af Billerne. 

Med denne Overenskomst var dog ingenlunde Bent Billes 
vanskelige Forhold til Kong Christiern fuldstændig løst, endnu 
stod den vigtigste Sag tilbage: Ordningen af hans Hustrus 
og Stedbørns Mellemværende med Kongen og særlig Til- 
bagegiveisen af Philip Axelsens beslaglagte Gods Men her 
drejede det sig om en saa vigtig Post som Tranekjær Slot 
og Len, og hvor stor Uret Kongen end kan have haft, da 
han 1467 inddrog Lenet uden at udrede Pantesummen, saa 
var dog utvivlsomt hele dette Rets- og Pengespørgsmaal saa 
nøje knyttet til Kongens Forhold til Axelsønnerne, at det 
ikke kunde løses, før dette var endelig afgjort. 

Den 15de Maj 1470 døde Karl Knutsson, og ved Mid- 
sommertid  samme  Aar  valgtes  hans  Søstersøn  Sten  Sture 


')   Geh.  Arch.  Danske Kongers  Hist.  3.  18. 


BENT  BILLES  FANGENSKAB  I  SVERIG. 2 I J 

til Rigsforstander, støttet særlig af Iver og Krik Axelsen. 
Den følgende Sommer drog Christiern I til Sverig med en 
Hær paa 5000 Mand, og den lode October 1471 stod Sla- 
get paa Brunkebjerg, som for lange Tider afgjorde Nordens 
Skæbne. 

Vi tør formode, at Bent Bille har deltaget i Slaget og 
har haft det Uheld at blive taget til Fange. Den 31te Maj 
1472 udstedte nemlig Kong Christiern følgende Brev: «Vi 
Christiern gjøre vitterligt, at Bent Bille, vor elskelige Mand 
og Tjener, er nu stædt for vor og Rigefs Skyld at færdes 
ind i Sverig at holde sit Fængsel. Thi forbyde vi alle at 
sætte nogen Dele paa ham eller hans Gods den Stund, han 
i denne Rejse er at holde sit Fængsel, som forskrevet staar, 
og inden sex Uger efter at han er kommen hjem igjen fra 
forskrevne Rejse* ^). Iblandt de 6 å 700 Fanger, som i Sla- 
get faldt i Svenskernes Hænder, nævnes blandt andre Rigs- 
marsken Klavs Rønnov og 16 danske Riddere; Bent Bille 
har sikkert været blandt dem og har da for at blive sit 
Fængsel kvit maattet betale en stor Løsesum. Størrelsen 
kjendes ikke; men naar vi hore, at Mogens Hack 1456 maatte 
udrede 3000 Gylden, Johan Frille samme Aar 1000 Gylden 
og den norske Rigsraad Henrik Jensen 1464 800 Gylden i 
Løsepenge, kan det formodes, at en Mand som Bent Bille 
ikke er sluppen billigt. Endnu 1475 havde Bent Bille ikke 
udredet nogen Løsesum. Den 30te Marts d. A. skrev nemlig 
Iver Axelsen til Bent Bille, at hvis der ikke kom nogen 
Ende paa Sagen i det Møde, som var aftalt mellem Kong 
Christiern og Sten Sture i Aahus, vilde Bent og andre Danske 
øjeblikkelig faa et Indmaningsbrev fra Sten Sture med Be- 
faling til ufortovet at komme op til Sverig og holde deres 
Fængsel.-) Paa Mødet i Aarhus blevSpørgsmaalet om Fangerne 
udsat; om dets endelige Afgjørelse haves ingen Efterretninger. 


')   Danske Adels  Breve,  4.  72. 
^)   Danske Adels Breve,  57.  26. 


2l8 FORHANDLINGER  OM  TRANEKJÆR. 

Samme Dag Kongen udstedte ovennævnte Brev af 31te 
Maj 1472 gav han to Bisper og fire verdslige Raadsherrer Fuld- 
magt til at forhandle med Sten Sture og Axelsønnerne om Fred. 
Bent Bille er sandsynligvis rejst sammen med Sendebudene til 
Kalmar og har overværet Forhandlingerne, som førte til et 
heldigt Resultat. Den 2den Juli sluttedes Fred mellem Ri- 
gerne, hvorved blandt andet Axelsønnerne fik en stor Del 
af deres Gods og Forleninger i Danmark tilbage. Dog be- 
stemtes det, at Varberg, Sylvesborg og Tranekjær foreløbig 
skulde overgives i vederhæftige danske Mænds Hænder, ind- 
til et Udvalg bestaaende af Medlemmer af de tre Rigers 
Raad havde afgjort, om Panteretten dertil var forbrudt eller 
ej. Kong Christiern stadfæstede Traktaten den 19de Juli, og 
8 Dage efter befalede han, med udtrykkelig Paaberaabelse 
af det med Axelsonnerne sluttede Forlig, Bønderne i Orde- 
rup (Sonnerup S,, Voldborg H.) og tilliggende Gods, som tid- 
ligere havde tilhørt Philip Axelsen, at svare deres aarlige 
Landgilde til Bent Bille paa Arvingernes Vegne. Kort efter 
blev Philip Axelsens Datter gift med den svenske Rigsraad 
Gustav Karlsson (Gumsehufvud). 

Langt vanskeligere var det at faa Fordringerne paa 
Tranekjær anerkjendte. Store Pengeinteresser stode her paa 
Spil, thi Tranekjær var pantsat for 1350 rhinske Gylden i 
Guld, 800 svære engelske Nobler, 200 Reynolds Gylden og 
300 lybske Mark, en Sum som i Nutidspenge svarede til c. 
150,000 Kroner. Man kan forstaa, at den altid pengeforlegne 
Konge ømmede sig ved at skulle udrede en saa stor Sum 
og saa oven i Kjøbet gjøre et Skridt tilbage i politisk Hen- 
seende. Forhandlingerne herom maa have varet nogle Aar; 
imidlertid gjorde Kongen sine to Rejser til Kejseren og Paven, 
som kostede uhyre Summer og kun bragte ringe politisk Ud- 
bytte. I Januar 1476 fandt et Møde Sted i Aahus mellem Iver 
Axelsen og Kong Christiern; her mødte ogsaa Philip Axelsens 
Svigersøn Gustav Karlsson Gumsehufvud, og Resultatet af de 
Forhandlinger,  her  fandt  Sted,  fik  et  synligt Udtryk  deri, 


TRANEKJÆR. 219 

at Bent Bille i Lobet af Aaret overtog Bestyrelsen af Trane- 
kjær Slot og Len, som hidtil havde været i den unge Kong 
Hans's Værge. Paa samme Tid forsonede Kongen sig ogsaa 
med \age Axelsens Arvinger, men at det kun var Hensynet 
til den politiske Betydning, som Axelsønnernes Holdning 
i Striden med Sverig kunde have, der gjorde Kongen 
saa medgjørlig, og at der ved Hoffet herskede en bitter og 
fjendtlig Stemning mod hele denne Slægt, viste sig paa en 
paafaldende Maade et Aars Tid efter. I Vinteren 1478 — 
79 besøgte den unge Fru Ingeborg, Pliilip Axelsens Datter 
og den svenske Ridders Gustav Karlssons Hustru, sine nære 
Slægtninge i Danmark. Hun har sandsynligvis boet paa 
Søholm hos sin Moder og Bent Bille, men besøgte ogsaa 
sine Frænder Peder og Basse Bille, som paa Helsingborg 
viste hende stor Venlighed og Opmærksomhed. Hun havde 
formodentlig ventet at blive modtaget ved det danske Hof 
med den Høflighed, som hendes Fødsel og Rang gjorde 
hende værdig til, men heri blev hun skuffet. Med stor Bitter- 
hed klager hendes Ægtefælle over den «miswordelige» Be- 
handling, som hans Hustru havde været Gjenstand for paa 
Kjøbenhavns Slot af Kong Christiern og Dronning Dorothea, 
«som hendes Forældre og jeg dog ikke havde fortjent af 
dem», og som jo kun kunde fremkalde Hadskhed og ond 
Villie mellem Rigerne^). 

Fru Ingeborg var den eneste efterlevende af Philip Axel- 
sens Børn. Om han og Fru Ermegaard har haft nogen Søn, 
er uvist, i alle Tilfælde have de haft endnu en Datter, 
Anna, som Fru Ermegaard paa Erik Axelsens Opfordring 
sendte til Sverig. Hun var bestemt til Brud for en svensk 
Adelsmand, men døde forinden, og Fru Ingeborg, Gustav 
Karlssons Hustru, var altsaa tilligemed sin Moder eneste Ar- 
vinger til Arven efter Philip Axelsen. Ingeborg Philipsdatter 
var  sandsynhgvis  kommet ned til Danmark for at hente sin 


*)  Styffe, Bidrag  til  SIcandiiiaviens Hist.  IV.  66. 


220 TRANEKJÆR. 

Arv. I Septbr. 1478 var Bent Bille nemlig kommet til et 
endeligt Forlig med Kong Christiern om Pantesummen for 
Tranekjær Slot og Len. Kongen udbetalte ham «i godt 
rhinsk Guld* hele Pantesummen, imod at han for sig, Hustru 
og de Børn, de tilsammen havde, erklærede Pantebrevene 
døde og magtesløse. Tillige forpligtigede han sig til ikke 
at udbetale Gustav Karlsson og dennes Hustru den Part af 
Pantesummen, der tilkom dem, før de havde udleveret Pante- 
brevene, som altsaa nu vare i Gustav Karlssons Værge. 
Overenskomsten blev sluttet med den unge Kong Hans paa 
Faderens Vegne; derimod erklærede Kongen i et Brev af 
samme Dag, at han havde overladt Bent Bille Tranekjær og 
Langeland indtil S. Valborgs Dag 1479 ^^uden al kongelig 
Tynge*, for den Rettighed, som var tilfaldet ham i det 
Pantebrev, som Kongen havde givet Philip Axelsen, og som 
tilsikrede denne Lenet et Aar efter, at Pantet var løst^). 

Fru Ingeborg havde imidlertid ikke Pantebrevene med 
sig, uvist af hvilken Grund; og heri ligger maaske Aarsagen 
til den «miswordelige» Behandling, hun fik i Kjøbenhavn. 
Først efter Kong Christierns Død udleverede Gustav Karlsson 
Pantebrevene, og den iite Juli 1482 kvitterede han Bent 
Bille for den hans Hustru tilkommende Del i Pantesummen, 
800 rhinske Gylden, og bemyndigede ham til at udlevere 
Pantebrevet til Kong Hans'-). Saaledes var endelig denne 
langvarige Trætte bragt ud af Verden, men det maa be- 
mærkes, at det først skete efter Kong Christierns Død 1481; 
den gamle Konge har utvivlsomt bevaret et bittert Sindelag 
imod  hele  den Slægt,  i videste Forstand,  som  havde voldt 


') Diplomatår Chr. Imi S. 342. Kong Christierns Brev, dat. Antvorskov, 
20.  Sept.  I47S.   Top.  Saml.  paa Papir.   Tranekjær 7. 

^) I Brev af 22. Juli 1481 erklærer Gustaf Karlsson, at han efter Op- 
fordring af Biskop Oluf Mortensen af Roskilde og Hr, Johan Oxe 
sender Bent Bille Brevene paa Tranekjær. 11. Juli 1482 i Sylves- 
borg giver han Bent Bille Kvittering for Modtagelsen af Pengene. 
Danske Adels Breve 4. 90. 


DANMARK  I   I 5.  AARHUNDREDE. 22 1 

liam saa mange Bekymringer og Nederlag. Bent Bille havde 
ogsaa faaet det at føle, og Virkningen viste sig forst og 
fremmest deri, at han, uagtet sin umiskjendelige Dygtighed 
og Ætstorhed, ikke havde opnaaet nogen Forlening i Kong 
Christierns Tid. Bestyrelsen af Tranekjær synes endog at 
være frataget ham tidligere end bestemt i Kontrakten mellem, 
ham og Kongen; thi allerede i April Maaned 1479 nævnes 
Johan Venstermand som Høvedsmand paa Tranekjær. 

Under Kong Hans' Regeringstid skinner derimod Bille- 
ættens Stjerne paa ny, og med rivende Fart kommer Slægten 
til at indtage en Førsterangsstilling blandt den danske Adel. 
Vi tør formode, at det personlige Forhold til Kongehuset 
ej alene har bedret sig, men endog antaget en overordentlig 
venskabelig Karakter, og Slutningen af Kong Hans' Regerings- 
tid viser os den gamle Konge knyttet til Ætten ved stærke 
Venskabs- og Kjærlighedsbaand. 

Danmark indtog paa denne Tid en overlegen Stilling i 
Norden.^) Omgivet af Farer saa vel fra Nord som fra Syd: det 
svenske Folks haardnakkede Modstand mod Unionens For- 
nyelse, stadige Uroligheder i Norge, Hansestædernes urime- 
lige Fordringer og — efter Delingen af Hertugdommerne — 
Gottorperhertugens træge og fjendtlige Holdning, udfolder 
det en forbavsende Styrke og ungdommelig Kraft, idet det 
formaar at tage Kampen op til alle Sider og i lange Tider 
vise en virkelig Overlegenhed, saa vel i Krigen som i Poli- 
tiken. I væsentlig Grad skyldes dette Landets Naturforhold 
og dets naturlige Hjælpekilder, dets Frugtbarhed og Koncen- 
tration. En simpel og i Forhold til Tidens Krav hurtig 
Administration havde efterhaanden udviklet sig: Krigsmagten 
var let haandterlig, Flaaden fra Kong Hans's Tid i glimrende 
Fremgang. Kongen var det egentlige Midtpunkt i Styrelsen, 
om end indskrænket af Rigsraadet. Hvor stor Indflydelse 
end  Adelen  havde  sikret  sig  gjennem  Haandfæstningerne, 


')  Se Allen,  De tre nordiske  Rigers  Historie I. 


222 DANSKE  ADEL. 

hvilede dog Hovedafgjørelsen af alle Statsanliggender — sær- 
lig de ydre — i Kongens Haand. 

Medens Kongen saaledes havde en stærk udøvende Magt, 
hvilede hele Ansvaret for Landets Administration paa Ade- 
lens Skuldre. Den havde store Rettigheder, men ogsaa store 
Pligter. Som Lensmænd paahvilede der Adelen hele Om- 
sorgen for Landets Forvaltning, saa vel den borgerlige som 
den militære. Talrige vare de Hverv, der saaledes bleve 
paalagte Lensmændene. Alle af Kongen og Rigsraadet ved- 
tagne Foranstaltninger, nye Loves Gjennemførelse, Inddrivel- 
sen af Skatter, Opbydelsen af Krigsmandskabet, Hærens 
Proviantering, Udrustning af Skibe, Retsplejen indenfor Le- 
nets Omraade paahvilede dem. Med deres beredne Svende 
skulde de mode paa Kongens Befaling, ej alene naar det 
gjaldt Landets Forsvar, men ogsaa ved .store Festligheder i 
Kongehuset, ved Kongens Rejser til fremmede Lande, til 
Sverig og Norge, ved fremmede Fyrsters Besøg. De skulde 
modtage og beværte Kongen, naar han paa sine Rejser gjen- 
nem Riget besøgte Lenet, ligesaa Dronningen og det øvrige 
kongelige Hus. Kom saa hertil særlige Hædershverv, som 
Bestyrelsen af Rigets større Embeder, og en udstrakt An- 
vendelse af Adelsmænd som diplomatiske Sendebud til frem- 
mede Lande, vil det let indses, at en højt stillet og meget 
betroet Adelsmands Liv maatte være stærkt optaget af offent- 
lige Hverv. Vel havde han Underembedsmænd, Husfogeder,. 
der ofte optraadte paa hans Vegne paa Thinge, eller Sekre- 
tærer, som udførte de skriftlige Forretninger, hvori deres 
Herre just ikke altid havde sin stærkeste Side, men hele 
det store Maskineri dreves dog hovedsagelig af denne Stand, 
hvem Lenenes Bestyrelse udelukkende var betroet: Plig- 
terne svarede saaledes til Rettighederne. Vi tør formode, 
at det ikke alene var de store Indkomster af Lenene, men 
ogsaa en stærk Trang til Virksomhed og til at øve politisk 
Indflydelse, der drev disse Mænd til at ofre den største Del 
af Tid, Kraft og Dygtighed i  Statens Tjeneste. 


BENT  BILLE  LENSMAND  PAA  TRANEKJÆR. 223 

« Danmarks Adel var bleven rig og mægtig, den var 
stridbar og kæk, den svulmede af Kraftfylde», med disse 
Ord har Unionstidens berømte Historieskriver karakteriseret 
det 15de og i6de Aarhundredes danske Adel. Skyggesider 
var der vel nok af: Rigdoms- og Magtbegæret overskred 
ofte Grænsen, Stridbarheden var jævnlig forbunden med Raa- 
hed og udartede tit til den \ildeste Hævnlyst og de mest 
lidenskabelige Vredesudbrud, men Kjærnen var sund og god, 
og dens »svulmende Kraft » fandt et rigt Afløb i de store 
Fordringer, som Staten stillede til denne sin mest begunsti- 
gede, men ogsaa mest betroede Stand. 

Bent Bille er sin Slægts første, større Lensmand. Me- 
dens de fleste af Slægten hidtil enten slet intet Len have 
haft eller kun have maattet lade sig nøje med biskoppelige 
Len som Gavnø, Rollerup, Dragsholm, Braade og Bøvling, 
eller mindre kongelige Len, som Abrahamstrup og Rønne- 
bæksholm, opnaar Bent Bille under Kong Hans's Regering de 
største og mest indbringende Len. Faktisk havde han alle- 
rede forinden bestyret det vigtige Tranekjær Len fra 1476 — 
79. men, som det synes, kun paa Arvingernes Vegne. Han 
kaldes dog baade Høvedsmand (capitaneus) og Foged (advo- 
catus) paa Tranekjær Slot, og det var som saadan at han 
den  1 2te April  1478 fik følgende Brev  fra Kong Christiern: 

«Vid, kjære Bent, at vi nu ville gjøre en Rejse i Som- 
mer ind i Norge. Thi bede vi Dig kjærlig, at Du gjør Dig 
rede til Skibs selv i6de værgende at følge os fornævnte 
Rejse til Norge, saa at Du est her for Kjobenhavn eller 
for Krogen med dit Skib og Tjenere og med Harnisk og 
Værge inden 14 Dage efter Pinsedag senest med Kost og 
Spisning indtil S. Laurentii Dag. Her forlade vi os visselig 
til.   Kjøbenhavns Slot,  Søndagen Jubilate  1478 ^).» 

Lidt over to Aar sad Bent Bille som Høvedsmand paa 
Tranekjær.   I Begyndelsen synes han at have staaet paa en 


^)  Orig.  i  Geh.  Arch.  Danske Kongers Hist.  2. 4. 


224 TRANEKJÆR. 

god Fod med Befolkningen paa Langeland; han var deres 
Talsmand hos Kongen for at formaa denne til at stadfæste 
nogle Artikler angaaende Rets- og Stævningsforhold, som 
vare blevne vedtagne paa Landsthinget: ingen skulde stævne 
den anden for Kirkens Dom eller «vilkaare» dem under 
Kirkens Dom uden i Sager, som angik Børnegods, Kirke- 
gjæld eller fattige Enker ^). Men den stridbare Befolkning 
skaffede ham snart mange Ubehageligheder at drages med, 
og selv synes han heller ikke at have lagt Fingrene imellem. 
Saaledes havde han udkastet en Mand af hans Gaard og 
modtog derfor en stræng Irettesættelse af den unge udvalgte 
Kong Hans, som under sin Bestyrelse af Tranekjær havde 
givet denne Mand Ret til at sidde fri for Afgift i lO Aar, 
fordi han havde opbygget og dyrket en øde Gaard"). Om- 
trent samtidig hermed klagede en anden Langelænder, Ma- 
thias Mikkelsen af Frelsvig, til den unge Kong Hans over, at 
Bent Billes Tjener, Jesper Norby, havde øvet Vold imod 
ham og jaget ham ud af hans Gaard. I Tranekjær Borg- 
port mødtes begge Parter den 23de Septbr. 1477, og Bent 
Bille forklarede da, at Manden var udvist af sin Gaard, fordi 
Bønderne havde klaget over, «at han opbrød deres Ager og 
Eng med sit Kvæg og huggede deres Skov op ved Natte- 
tid i Mørke og solgte det til andre Byer, og at han i 4 
Aar  havde  været udvist af sin Bolig for Ulydighed og ond 


') Orig. er dat. 29. Januar 1479- Top. Saml. p. Papir. Langeland No. i. 
Kongens Svar er  ikke bekjendt. 

^) « Vider, at denne Brevviser, Thomes Nielsen, haver berettet for os, at 
I haver ham uddrevet og udkastet af hans Gaard, som han haver selv 
opbygget af øde Jord, og vi ham det undte og vi ham vort Brev derpaa 
gave, at sidde fri i 10 samfulde Aar for nogen Afgift deraf at give, 
den Tid vi Tranekjær i Værge havde, og undrer os paa, hvi I ham 
saa udkast-t haver, efterdi at I det vidste, at han vort Brev derpaa 
havde, og han haver budet Eder at gjøre og give derudaf, som der bør 
af at gaa. Thi bede vi Eder gjerne, at I lade ham nyde vor Bøn og 
Brev godt, det gjor I os synderlig til Vilje. » Nyborg, 21. Sept. 
1477.   Geh.  Arch.  Orig.  Kgl.  Missiver. 


TRANEKJÆR. 225 

Omgængelse med sine Naboer og hvert Aar budt sit Falds- 
maal og lovet Bedring, men dog ikke holdt sit Ord.» Bent 
Bille lovede dog, at han vilde underrette Kongen om Sagen, 
og hvis det var Kongens Vilje, at Bonden maatte blive ved 
Gaarden, vilde Bent Bille gjerne tillade det. Tillige bad 
han den Mand, til hvem han havde bortfæstet Gaarden, «at 
unde Mathias Mikkelsen Rum og Mag med sig i Gaarden,* 
indtil Sagen havde været for Kongen. Denne lod senere 
Landsthinget dømme i Sagen, men Udfaldet kjendes ikke^). 
Paa samme Tid havde ogsaa Thomas Tube af Stoense kla- 
get til Kong Hans over, at Bent Bille havde udvist ham af 
hans Gaard. Thomas Tube gjorde nemlig Fordring paa at 
være Adelsmand og krævede derfor Fritagelse for at yde Skat 
og Skyld til Tranekjær af sin Gaard. Bent Bille har sand- 
synligvis ikke anset hans Beviser for tilskrækkelige, men bad 
ham følge med til Prinsen og lovede at stille ham 2 Ridders- 
mændsmænd som Borgen for, at han uden Fare kunde drage 
med ham'-). P'orholdene paa Langeland synes at have 
været noget slappe under den unge Prinses Bestyrelse af 
Lenet, og da Bent Bille nu med kraftig Haand vilde gribe 
ind, kunde det ikke undgaas, at han paadrog sig manges 
Fjendskab, og det synes ogsaa, at Kongen og Prinsen ret 
villig have lyttet til Klagerne. Det lykkedes Bent at skaffe 
Philip Axelsens Arvinger Pudselykkegaard tilbage, som Philip 
Axelsen havde kjøbt 1459, """^^ ^^"^ ^ ^^ urolige Tider maa 
være kommet bort fra Arvingerne^). Ligeledes tildømte 
Kongen ham 20 Gaarde paa Langeland, der sandsynligvis 
ogsaa hørte til det, Philip Axelsens Arvinger frakomne Gods*). 
Skjønt Bent Bille i Følge Kongebrevet af 20 Septbr. 1478 


')  Top. Saml. p. Papir, Langeland 2 a og b. 

')  Langeland-S Landsthingsvidne af 6.  Octobr. 1477.   Top. Saml. p. Papir. 

Stoense  i. 
')  Flere  Breve herom  i Top.  Saml.  p.  Tapir.   Pudselykkegaard  I — 4. 
*)  Top  Saml.  p.  Papir.   Langeland 5  og  7. 

1 15 


226 BENT  BILLE  RIDDER  OG  RIGSRAAD. 

skulde have Ret til at beholde Tranekjær uden Afgift indtil 
iste Maj 1479, har han dog fratraadt Lenet tidligere, thi 
allerede den 21de April dette Aar nævnes Johan Venstermand 
som Høvedsmand paa Tranekjær. Christiern I. tildelte ham 
ikke oftere noget Len, ligesaa lidt som nogen anden Hæders- 
værdighed, som Riddertitlen eller Rigsraadsværdigheden^). 
Efter Kongens Død 22de Maj 1481 har han dog strax faaet 
Sæde i Rigsraadet og han har — som den sidste i Rækken 
— beseglet Kong Hans's Haandfæstning af iste Februar 1483. 
Ved Kroningsfestlighederne maa han derpaa være bleven 
slaaet til Ridder, og samme Aar overtager han Næsbyhoved 
Len i Fyn. 

Naar Bent Bille lod sig overflytte til Fyn og overtog 
det vigtige og indbringende Len ved Odense, laa vel Grun- 
den hertil væsentlig deri, at hans Interesser i mange Hen- 
seender vare knyttede til denne 0. Dels havde han efter 
Faderen arvet en Del af Lykkesholms Gods, paa hvilket 
han 1 47 1 havde faaet Laasebrev, men endnu betydeligere 
Gods havde dog hans Hustru arvet her efter sin Fader 
Eggert Frille. Denne havde efter sin Hjemkomst til Dan- 
mark 1469 utrættelig arbejdet paa at redde i det mindste 
sit Arve- og Kjøbegods, og dette var ogsaa tildels lykkedes 
ham. Men allerede 5te Februar 1470 afgik han ved Døden, 
og Bent Bille fik saaledes den vanskelige Opgave at afvikle 
de mange tvivlsomme Forhold, som hans Svigerfader havde 
efterladt uløste. En trofast Støtte heri har han utvivlsomt 
haft i sin energiske Hustru, og i en Række Aar finde vi 
Ægteparret travlt sysselsat med at sikre sig Retten til 
det meget spredt liggende Gods, Eggert Frille havde ejet. 
Allerede 14de Maj 1470 havde Kongen i et aabent Brev 
erklæret,  at  det  var  kommet  til  et  endeligt  ForUg mellem 


') I Følge Hvitfeldt S. 962 sad Bent Bille ved Kong Christierns Død i 
Rigets Raad, men denne Meddelelse hidrører øjensynlig kun fra, at 
Bent Bille har beseglet Kong Hans's Haandfæstning, den i. Febr. 1483. 


NÆSBYHOVED. 22/ 

ham og Eggert Frille, saa at Striden aldrig mere skulde 
gjenoptages til Skade for hans Arvinger; to Aar efter af- 
holdtes Skiftet efter ham, og den iste August 1474 mødte 
Bent Bille selv paa Baag Herrédsthing, hans Svigerfaders 
Hjemsted, og fik udvirket et Sandemænds Vidne, at Eggert 
Frille levede og døde som en Dannemand. Men endnu 
længe varede det, inden han fik vristet alle Svigerfaderens 
Ejendomme ud af deres Kløer, som havde revet dem til 
sig under Hr. Eggerts Landflygtighed, og en hvas Strid 
med Hr. Predbjørn Podebusk paa Kjørup, der ikke vilde 
opgive sine Fordringer paa Ringe Mølle, men med Vold og 
Magt hindrede Bent Bille og hans Arvinger i at bruge den, 
danner Afslutningen paa hele dette Mellemværende. Som 
Lensmand paa Næsbyhoved kunde Bent Bille lettere ordne 
disse Forhold end fra sine sjællandske Ejendomme, og hans 
Hustru har maaske ogsaa følt sig mere hjemme paa sin 
Fødeø, hvor hun havde tilbragt hele sin Barndom og Ungdom 
dels paa Hindsgavl, dels paa Urbirk, og hvor hele hendes 
Slægt havde hjemme og endnu spillede en vis Rolle som 
store Godsejere. 

Næsbyhoved Slot var som bekjendt et Yndlingsopholds- 
sted for Kong Hans og især for Dronning Christine, som 
efter Kongens Død tog fast Ophold her. Dets vidunderlig 
skjønne Beliggenhed paa en høj af Skov omgivet Banke nær 
ved Søen af samme Navn, dets faste Mure og store Lens- 
omraade maatte gjøre det til et højst tiltalende Opholdssted 
for en Lensmand, der stod i et venskabeligt Forhold til 
Kongehuset. Den sidste Betingelse var unægtelig højst nød- 
vendig, thi Kong Hans og hans unge Dronning Christine 
gjæstede meget hyppig Slottet og det nærliggende Odense. 
Af talrige opbevarede Breve fra de Aar, i hvilke Bent Bille 
sad som Lensmand her, fremgaar det ogsaa, at Kongehusets 
Forhold til ham og hans Hustru var meget hjerteligt. 

Senest i November Maaned 1483 var Bent Bille Lens- 
mand  paa  Næsbyhoved;  han  har  sandsynHgvis  haft  Lenet 

15* 


228 FORHOLD  TIL  KONGEHUSET. 

paa Afgift^). Han har dog først i Marts Maaned 1484 aftalt 
de nærmere Vilkaar med Kongen; ved sin Tilbagekomst til 
Næsbyhoved synes han at have ønsket Forandring i Lens- 
vilkaarene og foreslog Kongen, at han hvert Aar skulde 
give 900 Mark, Halvdelen af Sagefald, 8 Dages Gjæsteri med 
100 Heste, samt føde Kongens Øg og Foler. Kong Hans 
fastholdt dog de Aftaler, som han havde truffet med Bent 
Bille i Kjøbenhavn, og stor Forskjel har der vel ikke været 
mellem dem og de af Bent Bille opstillede nye Fordringer, 
thi Hr. Bent vedblev at være Lensmand paa Næsbyhoved ind- 
til 1486-). Her modtog han Besøg af Kongen og Enkedron- 
ning Dorothea i November 1483. »Kjære Bent> skriver 
Kongen, «vor kjære Fru Moder kommer til Næsby gaard nu 
Tirsdag næstkommende (i8de November), thi bede vi Eder, 
at I stande hende fore med Mad, 01 og Hestefoder, og for- 
mode vi os og da at komme hid. Nyborg, 16. Novbr. > Sam- 
tidig fik han Ordre til at give de største Foler, Kongen 
havde paa Slottet, en Skæppe Havre om Natten^). Atter 
1484 i Maj Maaned opholdt Kongen sig paa Næsbyhoved ^), 
men Aaret 1485 skaffede dog især Bent og hans Hustru talrige 
Minder om deres nære Berøring med det unge Kongepar. 
Dronning Christine, som dengang kun var 23 Aar gammel, 
var i Slutningen af Aaret 1484 kommet over til Nyborg, 
hvor hun skulde afvente sin Nedkomst, og Næsbyhoved fik 
da jævnlig Besøg af Kongen og Dronningen, hvilken sidste 
ikke lod sig afskrække af sit Svangerskab fra at gjøre smaa 
Rejser omkring paa den venlige 0 med dens mange Konge- 


^) Vedel Simonsen, Borgruiner S. 29, lader ham først 1484 blive Lens- 
mand; i Breve af 10. og 16. Novbr. 1483 fra Kong Hans kaldes han 
allerede: capitaneus castri nostri Nesbyhoved. Geh. Arch. Orig. kgl. 
Missiver. 

'•') Kong Hans til Bent Bille. Kalundborg Slot, den 30. Marts 1484. 
Orig. i Top. Saml. p.  Papir.   Næsbyhoved 2. 

^)  Geh. Arch. Orig. kgl. Missiver. 

*)  Top.  Saml. p.  Papir.   Lundenæs 2. 


FORHOLD  TIL  KONGEHUSET. 229 

borge. Nyborg Slot har formodentlig heller ikke haft til- 
strækkelige Forraad til i længere Tid at kunne huse det 
lille Hof. Allerede i Begyndelsen af Januar maatte hun skrive 
et indtrængende Brev til Bent Bille om at sende hende alt 
det Ho og Halm til hendes Heste, som han kunde undvære, 
da hun ellers maatte skille sig af med Hestene for halv 
Værd. Fru Ermegaard fik samtidig en indstændig Anmod- 
ning om at være hende behjælpelig med at overtale Hr. 
Bent, «thi vi have nu ikke et Korn eller Straa eller Hø her 
paa Slottet» ^). Den lode Februar meldte Kongen sin An- 
komst til Næsbyhoved til den 26de Februar, han vilde da 
blive der i 8 Dage. Efter et Besøg i Haderslev og Flens- 
borg finde vi ham atter i Slutningen af Marts og Begyn- 
delsen af April paa Næsbyhoved og i Odense, denne Gang 
ledsaget af sin «kjære Fru Moder», der havde sendt sine to 
Kjældersvende i Forvejen med Anmodning til Bent Bille 
om at befordre dem videre til Sjælland med hendes Gods. 
Kongen og hans Moder opholdt sig der i Ugen for Paaske, 
og Langfredag Morgen droge de afsted igjen, sandsynligvis 
til Rugaard. Thi et Par Dage efter fik Bent Bille følgende 
Brev fra Dronning Christine: « Vider, kjære Bent, at vi agte 
med Guds Hjælp nu paa Mandag (den iite April) at komme 
til Eder paa Næsbyhoved og tøve der den Nat over. Bede 
vi Eder, at I ere beredte paa at stande os vel fore med 
Mad, 01 og Hestefoder og Staldrum til 40 Heste, og skikker 
os paa Tirsdag ad Morgen 24 gode Vogne at flytte vort 
Folk og Sølvkammer frem med til Rugaard. Levvel i Chri- 
sto. Nyborg Slot, den 6. April.« Desværre for Hr. Bent 
og Fru Ermegaard, som sikkert have gjort .store Anstalter for 
at beværte Dronningen og hendes Følge, fik han følgende 
Afbud: « Kjære Hr. Bent, som vi skrev Eder til, at vi 
skulde  have  kommet  til Eder i Dag,  fik vi Forfald, saa at 


')  To Breve dat.  Nyborg,  ii. januar  1435.   Geh.  Arcli.  Danske Kongers 
Hist.  Fase.  2.   Dr.  Christines Brewexling 7  og  11. 


230 FORHOLD  TIL  KONGEHUSET. 

vi kunne ikke komme før i Morgen; agte vi og at tøve hos 
Eder til paa Torsdag, at I der rette Eder efter med hvad 
Echov gjøres.   Nyborg,  den  iite ApriP).» 

Det var korte, flygtige Besøg paa et Par Dage, saa gik 
Kongetoget videre til andre af Landets Egne. Fra Kolding 
modtog Bent Bille en Maaned efter en kort Skrivelse, at han 
kunde vente Kongen og hans Fru Moder tre Dage efter 
(den 24de Maj) paa Næsbyhoved. Dagen for (den 23de Maj) 
fik han en Ordre, dateret Rugaard, med Befaling til ufor- 
tovet at sende nogle Breve videre til deres Bestemmelsessted^). 
Det var sandsynligvis Dronningeiis nu nær forestaaende Ned- 
komst, der paaskyndede Kongens Rejse. I Slutningen af 
Maaneden fødte hun i Nyborg en Datter, som fik Navnet 
Elisabeth og 1502 blev gift med Kurfyrst Joachim af Branden- 
burg. Dronningen holdt sin Kirkegang og Prinsessen blev 
døbt i Nyborg Søndagen før S. Olufs Dag den 24de Juli. 
Som Skik og Brug var i Kongehuset gjorde Kongen ved 
samme Lejlighed flere af Hofjomfruernes Bryllup, og det var 
denne Gang paa Enkedronningens Hofdamer, at Naadens 
Sol skinnede. Bent Bille og Fru Ermegaard deltog selv- 
følgelig i Festlighederne, og den sidste spillede endog en 
fremtrædende Rolle som den, der »redede^ en af Jomfruerne. 
Dette var en Ære, som tilkom en af Brudens nærmeste 
kvindelige Slægtninge, og bestod deri, at denne smykkede 
Bruden med sine kostbareste Smykker, hvoriblandt Hoved- 
guldet eller Jomfrukrandsen var det vigtigste. Det konge- 
lige Indbydelsesbrev er endnu bevaret og lyder saaledes : 


') Kong Hans til Bent Bille, Aarhus, lO. Febr. 14S5. Samme til samme, 
Flensborg, 21. Marts. Orig kgl. Missiver. Dr. Dorothea til Bent Bille, 
Haderslev, 22. Marts. Danske Kongers Hist. Fase. 2. Kong Hans til 
. Bent Bille, 26. Marts. Orig. kgl. Missiver. Dr. Christine til Bent 
Bille, Nyborg, 6. April. Samme til samme, Nyborg, 11. April. Danske 
Kongers Hist.  Fase.  2.   Dr.  Christ.  Breve No.  10. 

^) Kong Hans til Bent Hille, Kolding 21. Maj. Orig. kgl. Missiver. 
Samme til samme, Rugaard, 23. Maj.   Danske Kongers Hist. Fase. 3. I. 


FORHOLD  TIL  KONGEHUSET. 23 I 

«Kjære Hr. Bent. Vi agte med Guds Hjælp at gjøre 
vor kjære Husfrues Kirkegang og lade christne vor unge 
Datter og at lade gjøre nogle vor kjære Fru Moders Jom- 
fruers Bryllup den Søndag næst før S. Olufs Dag i Nyborg. 
Bede vi Eder kjærlig, at I ville være til Stede der paa samme 
Dag med Eders kjære Hustru og gjøre Eder glade med os 
og flere Venner, vi dertil have forskrevet, og at Eders 
Hustru retter sig efter at rede Jomfru Birthe, efterdi som 
vor kjære Moder hende derom ydermere haver tilskrevet. Det 
forskylde vi gjerne med Eder. Levvel i Christo. Ex castro 
nostro Haffnensi, vigilia  apostolorum Petri  et Pauli  1485. »^) 

Til de store P'orberedelser, som disse Festligheder kræ- 
vede, maatte Bent Bille ogsaa bidrage sin Del: fra Næsby- 
hoved sendtes Rug, Havre og Øxne til Nyborg. Kort efter 
Barnedaaben har Dronningen paa ny i Avgust Maaned gjæ- 
stet Næsbyhoved og Rugaard"), og der tør vel ikke være 
Tvivl om, at Hr. Bent og hans kloge Hustru nu kunde se 
alle de Skyer bortvejrede, som i tidligere Tider havde for- 
mørket deres Lykke. For Fru Ermegaard, Datteren af den 
landsforviste Hr. Eggert Frille og Enken efter en af de af 
Kongehuset saa forhadte Axelsønner, maa det have været 
en stor Triumf at modtage den stolte Enkedronnings venlige 
Skrivelse og ikke længere behøve at frygte for at se sig 
selv og sine Børn udsatte for den «misvørdelige» Behand- 
ling, som hendes Datter Ingeborg for faa Aar siden havde 
været Gjenstand for ved Hoffet. 

Paa Næsbyhoved Slot sad Bent Bille som Lensmand 
indtil 1486. Muligvis var han der endnu i Oktober Maaned 
1486, da Kong Hans i Dalum Kloster udstedte et Gjælds- 
brev  til  ham  paa  125  rhinske Gylden,  som skulde tilbage- 


^)  Molbech,  Nordisk  Tidsskrift  I.  431 — 32. 

^)  Kong  Hans  til  Bent  Bille,  Kallundborg,   10.  Juli  1485.    Orig.  kgl. 

Missiver.   Dr. Christine  til Bent Bille, Rugaard, 12. .\vg. 1485.   Danske 

Kongers Hist.  Fase.  2.   Dr.  Chr.  Brevvexl.  No.  9. 


232 HELSINGBORG. 

betales næste Pinsedage). Samme Aar overtog han imidler- 
tid Helsingborg Len og forflyttedes saaledes til et af Landets 
største og tillige i politisk Henseende vigtigste Poster^). 

Helsingborg Slot var dengang en af Nordens stærkeste 
Fæstninger. Fra ældgammel Tid, Slutningen af det lode 
Aarhundrede, rejste sig her paa den mægtige Bakke ved Øre- 
sundets smalleste Sted det høje, firkantede, svære Taarn, som 
endnu knejser stolt i Vejret, om end ikke i den Højde, det 
tidligere har haft. I Unionstiden var Fæstningen bleven 
ombygget og forstærket, men den har dog aldrig bestaaet 
af mere end det vældige Taarn, Kjærnen kaldet, omgivet 
af Ringmure og mindre Bygninger og forsynet med en For- 
borg eller Ladebygning, hvor sandsynligvis en Del af Lens- 
mandens Familie og Tjenerskab have haft deres Bolig. Taarnet 
selv var hovedsagelig indrettet paa Forsvar, kun et Par Rum 
var beregnet til Beboelse for Lensmanden. Det var fra 
Taarnets vældige Glugger, at Rigsmarsken Tyge Krabbe 
den 13de Januar 1535 udsendte de ødelæggende Salver, 
som tilintetgjorde den lybske Hær og tvang den til i vild 
Flugt at søge ned til Stranden. I politisk Henseende var 
Helsingborg et vigtigt Punkt. Her modtog Kongerne fra 
gammel Tid hyppig fremmede Sendebud, her samledes de 
kongelige Lensmænd og Kjøbstædernes Skibe, naar Kongen 
drog til Norge, eller Havet skulde renses for Sørøvere. Og 
til dets faste og sikre Beliggenhed, dets store politiske Be- 
tydning svarede et Lensomraade som intet andet i Danmark. 
Ikke mindre end 9 af Skaanes Herreder stod i Slutningen 
af det 15 de Aarhundrede under Lensmandens Bestyrelse, 
deriblandt det store Gønge Herred^). 

Lensmanden  paa  Helsingborg  var  derfor  en  Mand  af 


') Kong Hans's Gjældsbrev til Bent Bille, Dalum Kloster, 29. Oktobr. 
1486.   Danske Adels Breve 4. 95. 

^)  Danske Magazin 4.  Række  II.  166,  170. 

') Danske Magazin 4. Række II. 165.: Torne- Ilarjager- Onsjø- Rønne- 
berg- Luggude- Sønder Asbo- Gjønge- Biere- Nørre Asbo Herreder. 


HELSINGBORG  LEN. 233 

Stor Betydning, sædvanlig havde han Sæde i Rigets Raad 
og hørte til Kongens nærmeste betroede Mænd. Bent Billes 
Forgænger var hans Svoger Johan Oxe, gift ined Inger 
Torbensdatter, og en af Rigets fornemste Mænd. Han fra- 
traadte Lenet 1486 og blev Enkedronning Dorotheas Kans- 
ler^). Sandsynligvis har Bent Bille haft Lenet paa Afgift; 
det oprindelige Lensbrev findes ikke, men den 26de Juni 
1490 fik Bent Bille Fornyelsesbrev paa Lenet paa 3 Aar, 
dog paa den Betingelse at — som det hedder i Brevet — 
«vi det ikke til vort eget Stegers vilde beholde»^). Til- 
føjelsen er karakteristisk; den viser, at Kongen endnu besad 
ubegrænset Ret til at ændre et Len fra Afgifts- til Fadeburs- 
eller Regnskabsien og dermed forvandle Indehaveren af 
Lenet fra den med fuldstændig Frihed over Lenet raadende 
Lensmand til en blot og bar Regnskabsfoged, der havde at 
aflægge Regnskab over Lenets Indtægter og Udgifter og 
modtog sin særlige Løn^). Om Afgiftens Størrelse lader 
sig intet bestemt opgive. Den 9de Avgust 1491 fik Bent 
Bille Kvittering for at have indleveret til Kjøbenhavn: 2 
Læster, 2V2 Td., i Fjerding og 220 M Smør, 160 røgede 
Oxe- og Kokroppe, I^2 Læst vraget Kokjod, 200 Sider 
Flæsk, 60 røgede Svinerygge, 200 røgede Faar, 60 «Talie» 
og en S'a Læst Honning, 2^'2 Læst og 4 Skp. Rug, 6 Læs- 
ter Malt, I Bremer Tønde med Yster, i do. med Tunger. 
I Novbr. Maaned 1492 fik han Kvittering for 2 Læster Byg, 
i Oktobr. 1493 for 300 Mark paa sit Lensregnskab, som 
han  skulde have indbetalt sidste Paaske'*).   Han synes ikke 


^) Denne Slægtebogs-Efterretning synes at bekræftes af en Notis i Cancelli- 
bogen fra Kong Hans's Tid, livor der ved Helsingborg under Aaret 
14S6,  I.  Febr.  nævnes  Cantzler -.  Danske  Mag. 4.  R.  II.  165. 

^)  Geh. Arch. Reg.  51.  fol. 453. 

')  Jvfr.  Erslev,  Konge  og Lensmand  S.  18 — 23. 

*) Geh. Arch. Reg. 51. fol 453. Svenske Jordebøger 88. 3. i. April 
1494, dat. Kjøbenhavn, fik han Befaling til strax at komme med sit 
Regnskab  og medtage de Penge, han skyldte.   Ibid.  88. 4. 


234 BENT  BILLE  LENSMAND  PAA  HELSINGBORG. 

selv at have haft Ret til at udnævne Herredsfogeder i sit 
Len, thi 13de Oktober 1491 udgik Kongebrev til Ind- 
byggerne i Gønge Herred om, at Kongen havde udnævnt 
Torben til Foged i dette Herred, og at han skulde gjøre 
Regnskab for Hr. Bent paa Helsingborg. Landehjælpen 
skulde de derimod direkte udrede til Bent Bille ^). Da Ind- 
byggerne i Luggude Herred det følgende Aar havde ind- 
betalt deres Landehjælp, viste det sig, at Pengene ikke 
svarede til Mandtallet, hvorfor Bent Bille fik Ordre til at op- 
kræve Hjælpen fuldt ud og Indbyggerne Befaling til at yde 
ham Hjælpen <til gode Rede» -). Lensforholdet havde endnu 
ikke antaget faste og sikre Former, og i mange Retninger 
havde Kongen endnu bevaret megen Handlefrihed i Be- 
styrelsen af Lenene. 

Ligesom Bent Bille paa Tranekjær havde vist sig som 
en stræng og paapasselig Embedsmand og derved paadraget 
sig talrige Fjender, er der ogsaa Vidnesbyrd om, at han i 
sin nye Virksomhed er gaaet frem med maaske for stor 
Strænghed, saa at Kongen undertiden selv maatte gribe ind 
'^S '^ggs en Tømme paa hans Iver. Saaledes modtog han 
1492 følgende Brev fra Kong Hans: 

«Kjære Hr. Bent, som I skriver os til om de Bønder, 
der tog den Tyv fra Eder paa Thinget, bede vi Eder, at I 
forfølge Sagen g/fgr Loven, som I have begyndt, og ej 
gribe eller gribe lade nogen af dem, førend I have været 
os til Orde. Vi agte nu snarlig at komme til Kjøbenhavn, 
bede vi Eder, at I da komme til os, da kunne I undervise 
os om al Lejligheden om den Sag. Korsør Slot, den 21de 
Februar 1492 ^).» En anden Gang havde han frataget en 
kjøbenhavnsk Borger,  Knud  Skriver,   noget Tømmer  denne 


')  Geh.  Arch.  Svenske Jordebøger 88,  i. 

^)  Kong  Hans  til  Indb.  i  Luggude  Herred,  Krogen,  29.  Marts  1492. 

Orig. kgl.  Missiver. 
')  Geh. Arch.  Ong.  kgl.  Missiver. 


BENT  BILLE  PAA  HELSINGBORG. 235 

havde kjobt af Bonderne paa Kullen til sit Skib — Bent 
Bille havde nemlig ogsaa Kullen i Forlening — , men Kongen 
gav ham Ordre til at tilbagegive Borgeren det^). 

Forøvrigt er der mange Vidnesbyrd om Kongens ven 
lige Stemning imod ham; foruden Forlening med Kullen fik 
han ogsaa Ret til at opkræve al Told, Sild, Vrag og anden 
Rettighed af Barsebæk Fiskeleje, Tilladelse til at udføre 
Øxne af Riget, m. m. -). Jævnlig kaldes han til Kjøben- 
havn at overvære Raadsmøderne, og 1491 hk han Ordre 
til at holde sig beredt til i Maj Maaned at ledsage Kongen 
til Norge med et Skib og 20 væbnede Mænd ^). I Begyn- 
delsen af Juni laa Flaaden sejlklar i Sundet, thi fra Skibet 
« Griffen* i Øresund har Kongen den lode Juni tilskrevet 
Fru Ermegaard paa Helsingborg (som hun altsaa maa have 
forestaaet i Mandens Fraværelse) og bedet hende ufortovet 
at sende det medfølgende Brev til Svogeren Sten Bille paa 
Gladsaxe, saa at han senest kunde faa det den følgende 
Dags Aften, da Brevet var af stor Vigtighed"*). Kongens 
Ophold i Norge blev kun af kort Varighed, allerede 7de 
Juli maa han have forladt Oslo, thi den 9de Juli var han i 
Helsingborg, hvor han paa Bent Billes Opfordring har be- 
kræftet det bekjendte Skiftebrev efter Hr. Torben Pedersen 
Galen af 8de April 1434^). Det var det samme Aar, kort 
før Rejsen til Norge fandt Sted, at Kong Hans ved sin per- 
sonlige Indgriben bragte den langvarige Strid mellem Billerne 


')  Kong  Hans  til  Bent  Bille,  Kjøbenhavn,   i.  April  1494.    Orig.  kgl. 

Missiver. 
')  Kong  Hans's  aabne  Brev   af  S.  Septbr.  1492.   Orig.  kgl.  Missiver. 

Samme  til samme,  Krogen,  30.  Marts  1492.   Kgl.  aabne  Breve. 
')  Kong  Hans  til B.  Bille.   Lund,  8.  Marts  149 1.   Orig.  kgl.  Missiver. 
*)  Ex  naui  nostro  Griffen  in  Øresund,   10.  Juni  149 1.   Kong  Hans  til 

sincere  nobile dilecte domine Ermegaard,  conjugi  dni.  Benedicti Bille, 

advocati  castri nostri Helsingborg.   Danske  Adels  Breve 4.  103. 
*)  Om  Rejsen   til  Norge  jvfr.  Diplomatår.   Norveg.   VIH.  441 — 42  og 

Danske  Mag.  3.  Række  III.  277 — 78. 


236 BENT  BILLES  STKID  MED  AXELSØNNERNE. 

Og Oluf Stigsen paa Bollerup angaaende Arven efter Sviger- 
faderen til en for Billerne gunstig Afslutning^). 

Ligesom Faderen har Bent Bille ikke deltaget i det 
politiske Liv. Medens Broderen Sten allerede tidlig føler 
sig hendraget til politisk Virksomhed, indskrænker Bents 
hele Virksomhed sig i saa Henseende til at møde ved For- 
handlinger i Kjøbenhavn med fremmede Gesandter, særlig 
Hansestædernes, at underskrive og forsegle som Medlem af 
Rigsraadet Traktater, Haandfæstningen, Valget af Hertug 
Christiern til Konge efter Faderens Død-). Ved Siden af 
sin Lensmandsvirksomhed har han derimod været travlt be- 
skjæftiget med at øge sit Gods, mageskifte, kjøbe og sælge, 
paatale sine Rettigheder paa Thinge, gjøre Indførsler i Ejen- 
domme, erhverve sig Laasebreve, holde Hus med sine Vor- 
nede etc. Han var en stadig Gjæst paa Kongens Retterthing, 
en haard og ubarmhjertig Kreditor, som endog forfulgte 
sine egne Slægtninge med de bekjendte 10 Dages-, $ 
Dages- og Straxbreve. Det bør dog tilføjes, at han ikke 
desto mindre betragtedes som Midtpunktet og Hovedet lor 
sin Slægt, ikke alene af sine Brodre, Søstre og Svogre, med 
hvem han altid stod paa en venskabelig Fod, men ogsaa af 
sine fjernere Slægtninge, hvis synkende Anseelse holdtes 
oppe af den mægtige Stormand. 

Om hans Strid med sin første Hustrus Slægt er allerede 
talt; den førte naturligvis med sig et spændt Forhold til 
Familien Krognos og de med denne nærbeslægtede mægtige 
Braher i Skaane. Med Axelsønnerne stod han ogsaa paa en 
spændt Fod. Den Maade, hvorpaa han havde benyttet sig 
af sin Svoger, Iver Axelsens fjendtlige Forhold til Kongen, 
og derved sikret sig den Arv, som burde have tilfaldet Iver 
selv eller hans Datter, krænkede naturligvis den af Bitterhed 


^)  Den  3. Juni  149 1  1  Lund.   Se ovfr.  S. 205. 

')  Schåfer, Hanserecesse  I.  No. 546 og 547, II. No.  285;  Hvitfeldt S. 965, 
991,  999. 


LAVRIDS  AXELSEN. 23/ 

Og Nag opfyldte Slægt. Med Svogeren Lavrids Axelsen, 
som under sin Landflygtighed var bleven Høvedsmand paa 
Aabo i Finland, og med dennes Enke Karen havde han en 
Strid, som er ret karakteristisk for Tidens Retsopfattelse. 

Den nu forsvundne Herregaard Ordrup i Sonnerup Sogn, 
Voldborg Herred, som ogsaa kaldtes Grubbe-Ordrup, var 
ved Arv fra Grubberne kommet i Axel Pedersen Thotts 
Besiddelse. 1457 havde Axelsønnerne tilskjødet Broderen 
Philip al deres Ret til Gaarden, og han havde derpaa pant- 
sat den til sin Broder Lavrids for en betydelig Pengesum 
(c. 2,500 lybske Mark). Denne Ejendom blev inddraget af 
Kronen, da Axelsønnerne gjorde Oprør, men efter at det 
1472 var kommet til Forlig mellem dem og Kongen, fik 
Philip Axelsens Arvinger Gaarden tilbage, og Bønderne fik 
Befaling til at svare deres Landgilde til Bent Bille paa Arvin- 
gernes Vegne. I Aaret 1478 forlangte imidlertid Lavrids 
Axelsen Pantesummen udbetalt, og Bent Bille lod da det 
følgende Aar paa Sjællands Landsthing erklære, at han lov- 
lig havde tilbudt Pengene paa Herredsthing og Landsthing, 
og at Hr. Lavrids havde faaet i Aar og 6 Ugers Frist til 
at fremkomme med Beviser for sin Ret til Pantet i Ordrup. 
To af dennes Svende vare mødte paa samme Thing og for- 
sikrede, at Pantebrevet ikke fandtes i Danmark. Lavrids 
Axelsen fandt det imidlertid ikke klogt at sende det vigtige 
Dokument til Danmark, han viste den samme Ulyst som 
Philip Axelsens Svigersøn — som ovenfor omtalt — havde 
vist ligeoverfor Spørgsmaalet om Udleveringen af Dokumen- 
terne vedrorende Pantet i Tranekjær, til at lade det komme ud 
af sine egne Hænder, og personlig havde han formodentlig 
ingen Lyst til at møde i Danmark. Puristen forløb altsaa, 
uden at Pantebrevet kom til Syne, og i Maj Maaned 148 1 
lod Bent Bille sig indfore i Pantet i Grubbe-Ordrup, efter at 
han først var mødt paa Landstliinget og havde indlagt i 
Landkisten i Skilling og i Gylden. 1483 døde Lavrids 
Axelsen;  ved Skiftet  efter  ham  blev  der  paa ny rippet op 


238 ORDRUP. 

i Sagen og ved Juletid 1484 modte hans Enke, Fru Karens 
Bud, Paaske, paa Sjællands Landsthing med en Vidisse af 
Brevet og fordrede Pengene udbetalte. Bent Bille erklærede 
imidlertid, at han ikke vilde give nogen Penge ud for den 
Vidisse, hvis ikke selve Pantebrevet kom til Stede, og er- 
klærede oven i Kjøbet, at hans Svigerfader Eggert Frille 
tidligere havde betalt 500 rhinske Gylden til Rigsmarsken 
Klavs Rønnov paa Lavrids Axelsens Vegne. Dette var nu 
en aabenbar Hukommelsesfejl af Bent Bille — eller maaske 
noget endnu værre — , thi den ovennævnte Sum var Afdrag 
paa det Laan, Lavrids Axelsen havde gjort sin Broder, da 
denne fik Tranekjær i Pant, men herimod var det vel van- 
skeligt i Øjeblikket at føre noget Modbevis. 

Nu optraadte imidlertid en ny Fordringshaver, selve 
Landsthingsdommeren Hr. Henrik Mejnstrup, paa Kronens 
Vegne og fordrede Pengene udbetalte efter Vidissens Ly- 
delse. Bent Bille henskjød da Sagen til Kongen og Rigs- 
raadet, og den 22de September 1485 fældtes da «efter 
Sjællands Lov og gammel Sædvane » følgende Dom, at de 
Penge, som stod igjen af Pantet, vare forfaldne til Kronen, 
og at Bent Bille og Arvinger skulde være fri for Tiltale for 
Pantebrevets Paalydende og den tilbagestaaende Rest, som 
var Kronen tilfalden, fordi Pantebrevet ikke kom til Stede i 
lovlig Tid. Naar man ser, at Bent Bille kort efter udbetalte 
Kongen 300 rhinske Gylden for Pantet i Ordrup, kan det 
ikke siges andet, end at han er sluppet billig. Saaledes gik 
Lavrids Axelsens Arvinger glip af Pantesummen, Bent Bille 
reddede sine 500 rhinske Gylden og mere, og Godset i 
Grubbe-Ordrup tilhørte fra den Tid af Billeslægten, som det 
ses af det store Skiftebrev efter Bent Bille ^). 

Det skulde blive for vidtløftigt at fremstille endog de 
vigtigere  af de Retstvister, Hr. Bent havde med Naboer og 


') Dokumenterne herom i Geh. Arch. Voss. Voldborg Herred No. 98 — 
99, 103 — 4, samt Top. Saml. p. Papir, Orderup No. i — 2 og Danske 
Adels Breve  57. 27. 


BENT  BILLE  SOM  HOVED  FOR  SIN  SLÆGT. 239 

Frænder; det maa være nok at anføre, at iblandt hans Kontra- 
parter træffes saa bekjendte Mænd og Kvinder, som Niels 
Eriksen Rosenkrans, Rigsmarskerne Klavs Rønnov og Eskil 
Goye, Oluf Axelsens Enke, Fru Anna, Johan Bjørnsen, den 
stridbare Predbjørn Podebusk, Dronningens Hofsinde Timme 
Grim, og den nok som bekjendte Ødeland og Slagsbroder 
Oluf Oxe, hans Søsters Stedsøn. For det meste havde han 
eller fik han Retten paa sin Side, og den bekjendte svenske 
Ridder og Rigsraad Arvid Trolle, en af Unionspartiets faste 
Støtter, kunde vist ikke træffe noget bedre Valg, end da 
han betroede ham Bestyrelsen og Forsvaret af sin Gaard 
Knabstrup^). Han var en Mand, der hævdede sin egen og 
sine Slægtninges Ret og Fordringer til det yderste, ja under- 
tiden endog yderligere end tilladeligt, som da han paatog 
sig at føre sin Søster Inger, Johan Oxes Enkes og hendes 
Børns Sag imod hendes Stedsøn Oluf. Men hans Energi og 
Handlekraft, hvorom man let overbevises, naar man ser de 
talrige Sager, han samtidig paatog sig at føre igjennem, har 
vistnok mere end hans Førstefødselsret gjort ham til det 
virkelige Midtpunkt og Forsyn for sin Slægt. Hos ham og 
hans Hustru paa Søholm samledes Slægten til de venskabe- 
lige Samlag, som paa Aarets store Højtider forenede Fræn- 
der og Venner og bragte al Kiv og Sphd til at forstumme. 
Et vistnok enestaaende Vidnesbyrd om de fra Oldtiden stam- 
mende Lag eller Gilder, som især ved Juletid dannede 
Højdepunktet af Aarets Selskabelighed og samlede en vis 
bestemt Kreds af Familier-), er bevaret i Billernes Arkiv. 
Paa en lille løs Seddel med Jordebogsoptegnelser findes føl- 
gende Paaskrift ^): 


*)   10.  Avg.  1489.   Lunn,  Knabstrup  S. 

^)  Jvfr.  Eiler  Sundls  Skildring  af Julelag  i Folkevennen  7.  Aarg. 408— 

15.  Citatet skyldes Professor Troels Lund. 
')  Danske  Adels  Breve Fase.  4.  loi :   »Anno  Domini  mcdlxxxx  die  s. 

Kanuti  ducis  et  martiris  tha  war  thenne  Julie  lav  giorth  Gudh  till 

laff oc  hans benedide mother jomfrv Maria met alth hemmeriges herskab 

oc alle  christne siælle till at lysse szo.> 


240 JULELAGET PAA SØHOLM I49O. 

Anno Domini 1490 St. Knuds Hertugs og Martyrs Dag, 
da \^ar denne Jule Lav gjort, Gud til Lov og hans benedide 
Moder Jomfru Maria med alt Himmeriges Herskab og alle 
christne Sjæle til at lyse saa. 

Item Bent Bille og Ermegaard 

— Hans Bille 

— Torben Bille 

— Anders Bille 

— Magdalene 

— Hr.  Henrik Knudsen og hans Hustru Katrine 

— Cecilie Avesdatter 

— Peder Bille, hans Hustru Fru Anne 

— Hr.  Sten Bille,  Fru Margrete 

— Hr. Johan Oxe og hans Hustru 

— Gregers Jepsen,  hans Hustru 

— Per Nielsen, hans Hustru 

— Erik Trolle,  hans Hustru 

— Jep Hansen 

— Jakobus 

— Povl Jepsen 

— Jep Jul og hans Hustru Margrethe. 

Denne lille, tilfældig opbevarede Seddel fortæller os i al 
sin Kortfattethed saa uhyre meget. Fra den udgaar ligesom 
en Straale af Lys over Slægten. Vi se den forsamlet i den 
hellige Juletid paa St. Knuds Dag den 6te Januar 1490 paa 
Søholm omkring det festlig dækkede Bord, paa hvilket Jule- 
lysene, hvoraf hver enkelt Medlem af Familien har medbragt 
sit, og hvortil formodentlig Udtrykket «lyse saa» sigter, ere 
tændte. Hæderspladsen indtages af den gamle Fru Cecilie, 
Torben Billes Enke, Stammoderen til hele den blomstrende 
Slægt, som hun ser samlet om sig. Haarene ere vel graa- 
nede, men endnu er hun frisk, rask og rørig. Hun har 
modtaget Æresposten som Overhofmesterinde hos Dronning 
Christine; jævnlig samles hendes Sønner og Døtre hos hende 
paa det gamle Egede eller i hendes Gaard paa Vordingborg 


pi:der bille. 241 

Slot, hvor hun fører Kommandoen over den Skare af unge 
Hoffrøkener, som omgiver Dronningen, og iblandt hvilke 
færdes den unge Kvinde, som snart skal blive hendes Sønne- 
søns Hustru og Kong Hans's Elskede^). Endnu otte Aar 
efter er hun trods sin høje Alder saa karsk og sund, at hun 
kan ledsage Dronningen paa hendes Rejse til Stockholm 
og deltage i de store Eester, hvormed Kongens og Dron- 
ningens Kroning forherliges"-). 

Era Svanholm er Peder Bille og hans Hustru Anne 
Gyldenstjerne komne til Julefesten. Peder Bille er ingen 
Hofmand; han har aldrig søgt Len eller kongelige Hæders- 
bevisninger. Riddertitlen har han ikke opnaaet og opnaar 
aldrig; langt mindre har han stræbt efter at blive Medlem 
af Rigsraadet, diplomatiske Finesser og admini.strative Til- 
bøjeligheder ere langt fjernede fra hans Tanker. I stille 
Tilbagetrukkethed har han henlevet sit Liv paa sin Fædrene- 
gaard, sysselsat med at udvide sit Gods og opdrage den 
talrige Børneflok, som Eru Anne har skænket ham. Og 
Opdragelsen har sikkert været god, thi det er fra dette 
Hjem, at de tre fremragende Brødre — Ove, Kong Hans's 
og Kong Christierns Kansler, den senere Biskop i Aarhus, 
Eske, Danmarks Rigshofmester, og Mogens, den vidtberejste 
Jerusalemsfarer og Statsmand — ere udgaaede. Eru Anne har 
sikkert sin Del af Æren, hun hørte til en fortrinlig og be- 
gavet Slægt, som netop samtidig frembragte en Række af 
udmærkede Mænd; hendes Eader var den smukke Knud 
Gyldenstjerne, som Sagnet har hædret med den unge Enke- 
dronning Dorotheas Kjærlighed. 


')   10.  Decbr.  1490  holdtes Retterthinget  i  en Sag mellem Bent Bille  og 

Predbjorn Podebusk paa Vordingborg Slot i Fru Cecilies Gaard.   Orig. 

i Top. Saml. p. Papir, Ringe 2. 
')  Dronning  Christines  Regnskabsbøger  i  Geh.  Arch.  Jvfr.  Molbech  i 

Nordisk Tidsskrift I.  430.   Som Overhofmesterinde  havde hun 20 Mark 

om Aaret samt en Hofklædning. 

I 16 


242 STEN  BILLE  OG  JOHAN  OXE. 

En skarp Modsætning til Peder Bille danner hans yngre, 
begavede og højtstræbende Broder Sten Bille. Nær knyt- 
tet til Broderen Bent har han fulgt denne som en trofast 
Skygge, han har allerede 1467 giftet sig med Bents første 
Hustrus yngre Søster, den rige Elline Krognos; efter at have 
fodt ham sex Børn, som alle ere døde tidlig, er Fru Elline 
selv afgaaet ved Døden; men Sten har vidst at trøste sig 
og har paa ny fundet en Ægtefælle i den rige og fornemme 
Margrete Rønnov, Marsken Klavs Rønnovs Datter. Ærgjerrig 
og med Lyst og Evne til at deltage i det offentlige Liv har 
han vidst at bane sig Vej til Hædersposter og Len. Han 
er bleven Ridder og Rigsraad faa Aar efter Bent, han har 
faaet Gladsaxe Slot og Len i Skaane i Forlening af Kong 
Hans, Arvestriden med Oluf Stigsen nærmer sig sin Af- 
slutning, og Aaret efter kan han se sig i rolig Besiddelse 
af en stor Arv. Jævnlig færdes han vel paa Allindemagle, 
men fra nu af bliver Skaane hans egentlige Hjemstavn. I 
lang Tid har han været noget usikker om, hvilket Navn 
han vil bruge. Opkaldt efter gamle Sten Basse har han 
følt Forpligtelsen til at bevare Basse-Navnet-, snart har han 
kaldt sig Sten Basse, snart Basse Bille, men da han forlader 
Sjælland og fæster Bo i Skaane, forsvinder ogsaa Basse Nav- 
net, og fra nu af kalder han sig kun Sten Bille. Tidlig har 
han følt sig hendragen til politisk, særlig diplomatisk Virk- 
somhed, og det skulde blive hans Lod i en Række af Aar 
at faa Anledning til at benytte sit Talent og udvikle sin 
Taalmodighed i de Aar ud og Aar ind fortsatte, langtrukne 
og ørkesløse Forhandlinger med de svenske. 

Næst efter de to Brødre følger deres ældste Søster 
Jnger Billesdatter, som hun sædvanlig kaldes, og hendes 
aldrende Mand Johan Oxe. Gamle Johan Oxe har været 
gift en Gang før og har en Søn Oh.if, som skaffer ham og 
Stedmoderen mange Bryderier paa Halsen. Men Hr. Johan 
synes heller ikke selv altid at have været saa sat og paalidelig, 
som han nu er blevet,  efter at han har nedlagt sit Høvdinge- 


ELSE  BILLE. 243 

dømme paa Helsingborg Slot og fulgt Enkedronning Doro- 
thea paa hendes Pilegrimsrejse til Rom. For næppe 14 Aar 
siden maatte Rent Bille, som havde stor Indflydelse i Kjoge 
By, hvor han ejede en Gaard, træde i Skranken for ham, 
fordi Lavrens Knudsen i selve Vor Frue Kompagnis Stue i 
Kjøge ha\de talt onde Ord om Hr. Johan og <den beskedne » 
Dannekvinde Birthe, Knud Bertelsens. Johan Oxe bevidnede 
selv, at hun havde levet sit Liv — baade Mø og Kvinde — 
i Slagelse og i Kjøge, og menige Almuer i Kjøge svarede, 
at hun havde levet sit Liv som en Dannekone, og selv 
Manden erklærede, at «hun havde faret med ham som en 
retfærdig Dannekvinde, saa at hende burde have Tak af alle 
hendes Venner».^) Det var netop paa den Tid (1476), at 
Hr. Johans første Hustru var død, sandsynligvis stod For- 
lovelsen med Inger Bille for Døren, og det gjaldt om at 
rense den tilkommende Svoger og gode Ven for de slemme 
Rygter. Venskabet mellem de to Svogre vedvarede ; da 
Johan Oxe træder fra Helsingborg, er det kun for at Bent 
Bille kan træde til. Det var sidste Gang, at Hr. Johan til- 
bragte Julen hos sine kjære Venner, Aaret efter var han 
død; men hans Hustru fandt den mest trofaste Støtte paa 
Søholm hos sin Broder og Svigerinde. Fru Ermegaard tog 
hendes Børn til sig i de trange og vanskelige Tider, da Fru 
Inger blev forjaget fra Torsøgaard, og endnu findes Erme- 
gaard Frilles nøjagtige Fortegnelse over alle de Klæder, 
Klenodier og andre Gjenstande, hun havde modtaget af 
Svigerinden til hendes Børns Behov"). 

Fra Torup i Skaane, en gammel Gaard, der laa paa 
en Holm i en lille Sø, var den næstældste Søster, Else, stæv- 
net hid til Julelaget med sin Mand Gregers Jepsen af den 
bekjendte Slægt, som senere kaldte sig Ulfstand. Gregers 
Jepsen  var  en  god  gammel  Bekjendt  af Billeslægten;  hans 


')  Langebeks Diplomatår.  1476,  17de Maj. 
^)  Danske Adels Breve 4.  142, 

16" 


244 ERIK  TROLLE  OG  INGEBORG  THOTT. 

Slægtning Holger Henriksen af Glimminge var gjennem 
Giftermaal med Birgitte Rosensparre, hvis Moder var Mærits- 
laf Bille, nær beslægtet med den skaanske Gren af Bille- 
ætten. Paa Lyngbygaard eller Glimminge kan Gregers Jepsen 
have lært sin Hustru at kjende. Forøvrigt tier Historien om 
dette Ægtepar ligesom om den yngste af de endnu levende 
Søstre Regitse og hendes Husbond Peder Nielsen Gylden- 
stjerne paa Tim i Jylland. Langt bedre underrettede ere 
vi derom om de følgende paa Listen . Erik Trolle og hans 
Hustru Ingeborg Philipsdatter Jhott. Fru Ingeborg, som 
allerede ofte er omtalt, havde mistet sin Husbond Gustav 
Karlsson den 26. Juli 1486^). Hr. Gustav var en gammel 
Mand, som efter Tidens Skik havde taget sig en ung Hustru, 
og denne fandt nu en Trøst ved i sin forladte og ensomme 
Stilling i Sverig at gifte sig med den unge Erik Trolle, Søn 
af en af Unionspartiets ivrigste Støtter, Arvid Trolle til Ber- 
qvara i Smaaland og til Lillø i Skaane, som han havde 
arvet efter sin Svigerfader, Iver Axelsen Thott. Han ejede, 
som ovenfor omtalt, ogsaa Knabstrup paa Sjælland. Fra 
Sverig var det nygifte Ægtepar kommet ned til Danmark 
for at besøge deres Slægtninge og se til deres store Ejen- 
domme. Det er let at forstaa, med hvilken Glæde den 
gamle Fru Ermegaard har modtaget sin kjære Datter af 
første Ægteskab og hendes unge, allerede berømte Ægte- 
fælle. Slægtskabet med Billerne blev af den største politiske 
Betydning; den vigtige Rolle, som Erik Trolle og hans Søn, 
den berømte Ærkebiskop Gustav Trolle, kom til at spille i 
Nordens Historie, har utvivlsomt staaet i det nøjeste Aarsags- 
forhold til det nære Slægtskab med en Familie, hvis Ind- 
flydelse paa de politiske Begivenheder i Norden var saa 
stor som Billernes. 

Men Rækken  af de i Julelaget  paa Søholm deltagende 


^)  Hendes  Brev  om Husbondens  Død,  dat.  Stockholm,  31. Juli  1486,  er 
trykt  hos  Schroder,  Monumenta diplomatica Svecana S.  54 — 55- 


JULELAGET  PAA  SØHOLM. 245 

Gjæster er ikke sluttet endnu. Jep Hansen og Jakobus maa 
vi desværre erkjende vort fuldsta^ndige Ubekjendtskab til. 
Povl Jepsen er derimod en ikke aldeles ukjendt Person. 
Han var, om vi tør bruge dette Udtryk, et gammelt Hus- 
inventar fra Ermegaard Frilles Faéd renehjem og forste Ægte- 
skabs Tid. Hans Fader var Jakob Villesen Færke til 
Kjeldkjær i Jylland, hans Moder Gissel Sehested, og 
igjennem hende var han langt ude beslægtet med Fru 
Ermegaard. Kjeldkjær ejede han sandsynligvis ikke, men 
formuende har han i sin Tid været; thi han var i Stand til at 
laane den gamle Johan Frille, Eggert Frilles Eroder, som 
døde paa Fru Cecilies Gaard Nielstrup, en ikke ubetydelig 
Sum Penge. Han har været meget næ^r knyttet til Bent og 
hans Hustru, thi han overdrog dem al sin Ejendom og alle 
sine Penge, og har derfor sandsynligvis faaet en fast Stilling 
i deres Hus og Hjem. Altid er han med, parat til at under- 
skrive og forsegle Dokumenter, til at møde paa Thinge for 
Hr. Bent, og med Rette finde vi ham derfor ogsaa til Stede 
ved denne Fest, hvor Familien fra nær og fjærn var samlet^). 

Jep Jul og hans Hustru Margrethe vare sandsynligvis 
Slægtninge af Ermegaard Frille paa mødrene Side"-), og det 
er ikke urimeligt at antage, at alle de fire sidstnævnte Per- 
soner have staaet i Slægtskabsforbindelse med hende. 

Medens disse ere de sidste Navne paa Listen, staar 
Værten,   hans  Hustru,  deres  Sønner,   Døtre  og  Svigersøn 


■') II. Juni 1474 overlader Povl Jepsen, Væbner, Bent Bille og Fru Erme- 
gaard et Pergatnentsbrev, udstedt af Johan Frille, som døde paa Nielstrup, 
og lydende paa 60 rhinske Gylden og 40 danske Mark, for hvilke 
Penge han havde dennes Gods i Flemløse og Børinge i Pant. Samme 
Dag forlener Bent og Fru Ermegaard ham for Livstid med noget 
Gods i Vedby, efter hans Død skal det tilfalde dem ; overlever han 
dem, unde de ham at bo frit i deres Gaard i Odense. Allerede 9. 
Juni 1470 havde de forlenet ham med Landgilde og Frugten af en 
Gaard  i Vigerslev.   Orig.  i  Geh.  Arch.  Voss Skovby Hrd.  8,   10,  74. 

^)  Jvfr.  Hist.  Tidsskrift  5.  Række  V.  5. 


246 BENT  BILLES  SIDSTE  DAGE. 

øverst. Bent Bille og Fru Ermegaard kunde med Glæde 
se tilbage paa de svundne Aar. Den havde bragt dem 
Hæder og Rigdom, en blomstrende Ungdom omgav dem, 
tre næsten voxne Sønner og to Døtre, hvoraf den ene, 
Karen, allerede var gift med Henrik Knudsen Gylden- 
stjerne fra Iversnæs paa Fyn. Den Fest, som hin Januar- 
aften fejredes paa det nu forlængst forsvundne Søholm, 
har utvivlsomt bidraget til at styrke og fæstne det Sammen- 
hold, som var en gammel Arv i Slægten og som i det føl- 
gende Tidsrum skulde vise en forbavsende Kraft. Det 
lille Dokument, som kun nogle nu ubrugelige Jordebogsop- 
tegnelser have frelst fra Ødelæggelsen, er saaledes et vigtigt 
historisk Aktstykke Det danner ligesom Afslutningen paa 
den gamle Slægt, Torbensønnerne, der nu havde naaet sit 
Højdepunkt, og peger fremad mod den nye unge Slægt, der 
skulde hæve Ætten til den mægtigste og mest indflydelses- 
rige i Danmark. 

Tre Aar efter samledes Slægten paa ny, denne Gang 
hos Fru Cecilie paa Egede og i en bestemt Anledning. 
Det var i December 1492, da det endelige Skifte efter gamle 
Torben Bille blev foretaget. Da vare allerede Rækkerne 
stærkt fortyndede, i de forløbne Aar vare Svogrene Johan 
Oxe og Peder Nielsen Gyldenstjerne døde. De tre Brødre 
og Gregers Jepsen vare nu kun tilbage, og snart skulde 
Rækken end yderligere fortyndes, thi næppe to Aar efter 
døde ogsaa Bent Bille. I Begyndelsen af April 1494 var 
han kommet til Kjøbenhavn for at aflægge Regnskab for 
Bestyrelsen af sit Len. Her paa Kjøbenhavns Slot op.søgte 
hans Kapellan i Roskilde, Niels Andersen, ham, for at lægge 
et godt Ord ind for sin Halvsøster i Lilleheddinge, hvis 
Mand var død og kun havde efterladt hende « ganske lidet*. 
Hr. Bent havde svaret, at han vilde gjøre for Guds og for 
Præstens Bøns Skyld, hvad han kunde «sig uden stor Skade». 
Niels Andersen indvendte, at det var Gavn og ingen Skade 
stundum  at  gjøre  Ahnissegjerninger  lige overfor trængende. 


BENT  niLLES  DØD. 247 

13ent Bille havde ikke desto mindre taget to Heste fra den 
«bedrøvede Enke»: om de ere aldeles borte eller kvm laante, 
ved Præsten ikke, men beder ¥n\ Ermegaard ret indstæn- 
dig at formaa sin Husbond til at vise Mildhed. Han slutter 
med en Paamindelse, som maaske har Hensyn til, hvad der 
kort efter skulde times Bent Bille selv: «Det er meget 
Raad — skriver han — at tænke paa Døden, jeg jordede 
min Fader i Tirsdags, og min Moder lever næppe til i Mor- 
gen^).) Fra Kjøbenhavn var Bent Bille i «Rigets Ærende* 
skikket paa «ret Skovskjel» mellem Kronen og Biskop Niels 
i Roskilde; det var i Slutningen af April Maaned, han skulde 
derpaa i Begyndelsen af Juni møde paa Herredagen i Kalund- 
borg, hvor vigtige Sager skulde afgjøres'')- Hertug Frederik 
paa Gottorp havde fordret, at Kong Hans og det danske 
Rigsraad skulde forlene ham med Laaland, Falster og Møn. 
Denne Fordring havde selvfølgelig vakt stor Harme i Dan- 
mark, og Kongen havde derfor sammenkaldt Rigsraadet til 
et Møde i Kalundborg den 8de Juni. Her vedtoges ogsaa 
et Svar til Hertugen, som havde Næb og Kløer og for 
Fremtiden afskar harn ethvert Haab om slige Begunstigelser. 
Dette Brev er forseglet af Danmarks Riges Raad, men Bent 
Billes Segl og Navn er ikke med^). Sandsynligvis er han 
paa Rejsen i Sjælland bleven angrebet af den Sygdom, som 
i Løbet af Sommeren lagde ham i Graven. Vi kjende ikke 
Dagen, paa hvilken han døde, men Dødsfaldet maa være 
indtruffet  en  rum Tid  forinden  den  26de  Juni*).   I  Novbr. 


') Kongebrev til Benl Bille, Kbhvn. i. April 1494. Geh. Arch. Svenske 
Tordebøger 88. 4. Niels Andersen, Kapellan i Roskilde, til Fru 
Ermegaard, Bent Billes Hustru paa Helsingborg, Roskilde, 5. Maj 1494. 
Danske Adels  Breve 4.  109. 

') Kgl. aabent Brev, dat. Kjøbenhavns Slot, 23. April 1494. Orig. i Top- 
Saml, p.  Papir,  Vigerslev  i. 

^)  Hvitfeldt,  Danmarks Riges Krøii.  S.  1009. 

*) Ingeborg Philipsdatters Trøstebrev til Ermegaard Frille, Stockholm, 
26. Juni  1494.   Orig.  i Danske  Adels  Breve  57.  29. 


248 DEN  YNGRE  BILLESLÆGT. 

Maaned opholdt Fru Ermegaard sig i Kjøbenhavn, hvor Sten 
Bille udsteder Kvittering til hende for Modtagelsen af 30 
rhinske Gylden, han havde laantBent^). Sandsynligvis har Fru 
Ermegaard opholdt sig her, efter at hendes Husbonds Lig er 
ført til dets sidste Hvilested. Hvor dette var, vide vi ikke; for- 
modentlig er han begravet i Antvorskov Klosterkirke, hvor 
hans Fader og øvrige Slægt hviler-, men hans Ligsten findes 
ikke og fandtes heller ikke i forrige Aarhundrede, da Forteg- 
nelsen over de da tilstedeværende Monumenter blev forfattede. 
Formodningen om, at han blev begravet i Antvorskov, støt- 
ter sig ogsaa derpaa, at hans første Hustru ligger begravet 
der; thi i Aaret 1471 har Prioren Jep Mortensen i Antvorskov 
udstedt en Kvittering til Bent Bille for «Kost, Begængelse, 
Hest og Harnisk, som vor Forgænger og ham imellem 
var").» Ogsaa Bent Billes Begravelse er selvfølgelig gaaet 
for sig med den behørige Prunk og Pragt, men det tør 
maaske nok formodes, at udenfor Familiens snævre Kreds 
har Sorgen over den strænge og haardhjærtede — om end 
dygtige Mands Bortgang ikke været stor. 

Med Bent Billes tre Sønner: Hans, Torben og Anders 
begynder et nyt Tidsrum i Bille-Ættens Historie. Samtidig 
flyve ogsaa Fætrene fra Svanholm, Ove, Eske, Mogens og 
Erik, samt de to Fætre fra Allindemagle, Torben og Klavs 
ud fra Reden. Med skarpt Blik for, hvor Magt og Fordel 
ere at finde, søger den unge Flok sin Lykke dels ved 
Kongehoffet, dels i Kirken, og begge Steder finde de den 
i fuldeste Maal. 


')  Danske Adels Breve 4.  24. 

*)   19. Jan.  147 1. Langebeks Diplomatår. 


FRU  ERMEGAARD. 249 

II. 

Kong Hans og Billerne. 


Fru Erinegaard og hendes Børn. 

For anden Gang sad nu Fru Ermegaard Enke, og det 
utvivlsomt en »bedrøvet* Enke. Lidet hjalp det vistnok, at 
hendes Datter Ingeborg « kjærlig beder og raader» hende 
«at tage den Sorg motthelig for» ; en større Trøst har 
Moderen derimod kunnet finde i Datterens Opfordring til 
hende om at takke Gud for de «dejlige Sønner», hun 
havde igjen. Fru Ermegaards Liv havde især i tidligere Tid 
været rigt paa Skuffelser. Hendes første Ægtefælles Død, 
hendes Faders bratte Fald og den Overlast, hun selv og 
hendes Børn havde lidt af Kongen, maa have sat dybe 
Mærker i hendes Sind. Hendes Giftermaal med den rige 
og kloge Bent Bille bragte hende heldig ud over de Farer, 
der paa alle Hold truede hende og hendes Børn, og en 
lykkeligere Tid oprandt for hende paa Søholm. Snart 
fyldtes det nye Hjem med en Flok raske og kraftige Børn^). 
Fire Sønner, Hans, Torben, Eggert og Anders, og tre Døtre, 
Karen, Dorothea og Magdalene, kom til Verden i Aarene 
mellem Aarene 1467 og 1477. Den ældste Søn blev sand- 
synligvis opkaldt efter den unge Kongesøn Hans, Torben og 
Eggert efter Farfaderen og Morfaderen, som Skik og 
Brug var. 


*) I Modsætuing til saa mange andre af Datidens Familier, hvor den 
største Del af Børnene døde som smaa, og hvor der af 12 — 15 Børn 
ofte kun bevaredes to eller tre, overlevede de fleste af Bent Billes og 
Fru Ermegaards Børn Forældrene; kun Datteren Dorothea fandt en 
tidlig Død. 


250 FRU  ERJMEGAARD. 

Men ogsaa nu turde Bekymringer og Vanskeligheder af 
forskjellig Art have trængt sig ind paa Fru Ermegaard. Ikke 
mindre end tre Kuld Børn omgave hende, Bent Billes Datter 
af første Ægteskab Marine, hendes egne Børn med Philip 
Axelsen, af hvilke vi kjende to, Anna og Ingeborg, men 
tør formode, at der ogsaa har været en Søn, der er død 
tidlig; samt endelig hendes og Bents Børn. Baade Hjerte 
og Forstand maa hun have besiddet for at kunne styre klar 
af de mange Skjær, som ikke alene Børnenes Opdragelse, 
men ogsaa Hensynet til de forskjellige Kuld Børns Særinter- 
esser og fremfor alt Hensynet til disses nærmeste Slægtninge 
maa have taarnet op paa hendes Vej. 

Disse vanskelige Forhold forklare meget i Fru Erme- 
gaards og hendes Husbonds Liv. Mulig vil man endog 
heri kunne søge Oprindelsen til det spændte Forhold til Bents 
første Svigermoder, Fru Barabra og hendes Søn Oluf Stigsen. 
Som Mormoder har Fru Barabra sikkert haft et skarpt Blik for 
mulige Fejl og Særheder hos den nye Stedmoder, der havde 
holdt sit Indtog paa Søholm. Bent Billes Griskhed paa 
Gods og Guld og hans haarde Sind har kunnet gjøre For- 
holdet endnu vanskeligere. Dette er rigtignok kun Gisninger, 
thi Samtiden har ikke levnet os nogen Oplysning om disse 
Forhold. Endnu er dog bevaret et lille Vink, der kaster et 
af disse hurtige Strejtlys, som desværre kun lader Mørket 
synes saa meget mere tæt og uigjennemtrængeligt. 

Paa Gjorslev, som dengang var et Len af Roskilde 
Bispestol, stod der omtrent ved Aaret 1483 et Bryllup, som 
overværedes af en talrig Skare af Sjællands og Skaanes Adel. 
Brudgommen var Lavrids Knob til Gyllebo og Bruden Fru 
Tale Baad, Enke efter Jørgen Bille til Solbjerg. Billerne fra 
det nærliggende Søholm vare næsten alle til Stede, og den 
gamle Fru Barabra, Tale Baads Moster, havde ogsaa ind- 
fundet sig. Under Festen blev den unge, nu næsten tyve- 
aarige Marine Bille syg, og da Sygdommen senere tog en 
farlig Vending, sendte Fru Ermegaard skyndsomst Bud efter 


ARVESTRIDEN  MED  OLLF  STIGSEX. 25 1 

Mormoderen med Opfordring om hurtigst mulig at komme til 
Søholm. Samme Dag den gamle F^rue kom, døde Marine, 
og et Par Dage efter Halvsøsteren  Dorothea.^) 

Det er aabenbart ingen Tilfældighed, at Arvestriden 
med Oluf Stigsen og hans Moder fra Aaret 1484 af antager 
en særlig hæftig Karakter, saa at Oluf Stigsen endog kan 
tale om den store Omkostning, Tæring og Livsfare, han har 
haft i denne Sag.-) Man forstaar ogsaa den Harme, der har 
grebet den gamle Dame ved Tanken om, at en saa stor 
Part af hvad hun og hendes Mand havde samlet af Gods og 
Guld, nu efter Datterdatterens Død for bestandig skulde gaa 
ud af Slægtens Besiddelse og ved Lovens ubønhørlige Stræng- 


') Herom oplyses vi ved følgende Brev: «Vi efterskrevne Torben Bille, 
Degn i Lund, Knud Bille i Gladsaxe, Johan Oxe til Nielstrup, Jørgen 
Podebusk til Svenstrup, Movrids Olsen til Bollerup, Riddere, Knud 
Gyldenstjerne, Høvedsmand paa Nykjøbing, ^"iels Brock, Christiem 
Nielsen, Klavs Daa, Hans Lykke, Christoffer Pallesen til Tershave og 
Hans Villumsen gjøre vitterligt med dette vort aabne Brev, at Aar efter 
Guds Byrd 1531, Fredagen næst efter sante Boels Dag (^23. Juni), vi 
forsamlede vare udi Næstved i Fru Gundels Stue paa Graabrødre 
Kirkegaard, "nørte vi og saa, at Hr. Anders Bille spurgte Fru Gundel 
(Griis) om hans Stedsøskende, om hun kjendte nogen af dem; til 
hvilket hun svarede, at den Tid Lavrids Knobs Bryllup var paa Gjors- 
lev med hendes Morsøster Fru Talle (Baad) , den samme Tid udi 
Bryllupsdagene da blev Hr. Oluf Stigsens Søsterdatter syg, som hed 
Marine, og den samme Tid, hun laa syg, da bad Fru Ermegaard, Hr. 
Bent Billes Hustru, Barabra, Hr. Oluf Stigsens Moder, at hun vilde 
gjøre vel og fare ned til Soholm til hendes Datterdatter; og den Tid 
der de kom til Søholm , da blev hun død den samme Dag. Saa var 
der en anden Hr. Bent Billes Datter, som hed Dorothea, som og blev 
syg strax udi de samme Dage og døde. Og den samme Tid til Lav- 
rids Knobs Bryllup, der vare Torben, Eggert og Anders Bille til samme 
Bryllup. Hvilket forskrevne Fru Gundel haver vidnet for os. paa 
hendes Sjæls Salighed, som skrevet staar, det vidne vi etc.» Origin. 
paa Papir  med  13  paatrykte Segl i  Danske Adels  Breve  Fase.  4.  29. 

')  Danske Adels Breve 4. 94. 


252 INGEBORG  PHILIPSD ATTER. 

hed tilfalde Svigersønnerne og deres, hende nu saa fremmede 
Slægt. Men eet kunde hun gjøre, trække Sagen i Lang- 
drag, bruge alle mulige juridiske Kneb og Finesser for at 
faa den endelige Afgjørelse udsat; og det lykkedes hende, 
som vi ovenfor have set Hun kunde i alle Tilfælde gaa i 
sin Grav med den glade Bevidsthed, at endnu havde Bent 
og hans Broder trods alle deres Stævninger og trods Kon- 
gens kraftige Hjælp ikke faaet Skiftet bragt i Stand. ^) 

Ikke bedre var Forholdet til den Slægt, Fru Ermegaard 
ved sit første Giftermaal havde været knyttet til. Her var 
det naturligvis ogsaa Arveinteresser, der satte ondt Blod og 
som en rød Traad skulde sno sig gjennem flere Slægtleds 
Historie. Med stor Kjærlighed omfattede Ermegaard Frille'-) 
sine to Døtre af første Ægteskab, Ingeborg og Anna. Efter 
deres Faders Død og efter at deres naturlige og lovlige 
Værge, Morfaderen Eggert Frille, var draget i Landflygtig- 
hed, stode de unge Piger i Ordets egentlige Forstand værge- 
løse. Deres Værge efter Loven var deres ældste Farbroder 
Aage Axelsen paa Varberg og Hjuleberg i Halland; men 
ogsaa han var ramt af den store Forfølgelse, som overgik 
Slægten i Christiern I's Tid, og Børnenes Stedfader, som 
efter Loven ikke kunde være Værge for sine Stedbørn, blev 
da den, som i Forening med Moderen kom til at varetage 
deres Interesser i Danmark. Til en vis Grad gjorde han 
det med Fynd og Klem, Pantesummen for Tranekjær fik 
han udbetalt, og Ordrup reddede han med Anvendelse af 
alle mulige Prokuratorkneb. Men han benyttede ogsaa 
Lejligheden til samtidig at redde, hvad der reddes kunde, 
for sig selv og sine egne Børn. Da saaledes Tranekjær blev 
indløst, tog Fru Ermegaard først Halvdelen af Guldet for 
sin Part som Arving efter Philip Axelsen, og derpaa ordnede 


')  Se forøvrigt ovfr.  S.  205. 

^)  Som  bekjendt  bevarede  Hustruerne  i  den Tid deres Slægtnavn  og bare 
aldriir Ægtefællens Navn. 


INGEBORG  PHILIPSDATTER. 253 

Bent Bille det saa snildt, at hans egne Børn skulde arve 
sammen med Halvsøsteren Ingeborg efter dennes Søskende 
(som da vare døde), Broder Broderlod, Søster Søsterlod, og 
— som Ingeborg senere udtrykte sig, da hun var kommen 
til Skjæls Aar og Alder — «det tyktes mig ikke at være 
aldeles ret,  da deres I-'adcr og Moder levede endnu ». 

Da Axelsønnerne senere havde indgaaet Forlig med 
Kongen 1472, sendtes de unge Piger op til Sverig, hvor de 
bleve opfostrede hos Farbroderen Erik Axelsen paa Lagno^). 
Anna døde forinden hun kom til at ægte den — os forøvrigt 
ubekjendte — svenske Herremand, til hvis Brud hun var 
udset; Ingeborg blev, som allerede omtalt, i Aaret 1474 gift 
med den gamle Riddersmand Gustav Karlsson (Gumsehufvud), 
Karl Knutssons Svoger. Hvad der derimod ikke er bekjendt, 
er, at denne Hædersmand, som «sit Riddernavn med Ære 
bar, » allerede tidligere var optraadt som Frier i den samme 
Slægt, hvor han nu hentede sin Brud. 1466 havde han 
sendt følgende Frierbrev til Hr. Aage Axelsens Hustru Fru 
Mærete: 

« Venlig og kjærlig Hilsen altid sendt med Gud, kjære 
Søster og synderlig gode Ven. Som jeg formoder, da lader 
Hr. Aage Axelsen Eder vel forstaa, hvorledes hans Brødre, 
Hr. Aage, Hr. Iver og Hr, Lavrids Axelsønner og jeg have 
ham tilskrevet om Eders kjære Datter Jomfru Ingeborg. 
Kjære Søster, jeg beder Eder kjærlig, at I vilde være mig 
velvillig i det Ærinde og at I ville fly det saa, at fornævnte 
Eders kjære Datter vil annamme det Guld, som jeg nu hende 
sender med Eders Broder Hr. Stephan for et «Fæstninga 
ffåa» og for en kjærlig Gave. Er Eder det til Vilje, da skal 
med Guds Hjælp Eder, hende eller nogle Eders Venner det 


') Styffe, Bidrag til Skand. Hist. III. S. CCXLII. Optegnelse af Anders 
Bille: <Hr. Erik Axelsen skrev min Moder til, at hun vilde sende 
min Halvsøster Anna til Sverig, han vilde gifte hende der». Geh. 
Arch. Personalia.   Frille. 


2 54 INGEBORG  PHILIPSD ATTER. 

aldrig fortryde. Herom beviser Eder, kjaere Søster, som min 
Tro er baade til Hr. Aage og til Eder. Hermed befaler 
jeg Eder den almægtige Gud. Skrevet i Nykoping, Lør- 
dagen næst efter St.  Mikkels Dag, under mit Indsegh^). 

Men en anseligere Frier var samtidig traadt op og tog 
hurtig Luven fra Hr. Gustav. Det var ingen ringere end 
Kong Karls Søstersøn , den senere saa navnkundige Sten 
Sture, og for ham maatte Gustav Karlsson trække sig tilbage 
for først langt senere at faa Erstatning for sine skuffede For- 
haabninger i et lykkeligt Ægteskab med den første Ingeborgs 
Søskendebarn af samme Navn"-). De boede paa Ekholm i 
Upland. 

Fru Ingeborg og hendes Moder førte en levende Brev- 
vexling med hinanden, og den unge Frue paa Ekholm synes 
at have bevaret en varm og hjærtelig Følelse for sit Barn- 
domshjem. Ikke nok med, at hun altid sender sine Søskende 
de stereotype »tusinde gode Nætter, » ogsaa andre sikkert 
mere velkomne Gaver, som smukke Heste, Graaskind og 
andre kostbare Skind fra Norrland, vare Vidnesbyrd om 
hendes venlige Sindelag. Men med hele sit Hjærte var hun 
dog knyttet til sin Faders Slægt, og vi kunne forstaa, hvor 
pinlig berørt hun maatte være af det næsten fjendtlige For- 
hold, som Stedfaderens smaalige og selviske Rethaveri frem- 
kaldte mellem de to Slægter. Vi have allerede ovenfor 
(S. 237) fremdraget den karakteristiske Strid mellem Bent 
Bille og Lavrids Axelsen og dennes Enke om Pantesummen 
i Ordrup. Den stakkels Ingeborg klager stadig i sine Breve 
over disse Forhold. «Kjære Moder, > skriver hun, »beder 
jeg Eder, at I raader min Fader til, at han lader dem faa 
sin Betaling i gode Rede, ellers frygter jeg for, at der vorder 
ondt udaf mellem min Faderbroder,  Hr. Iver,  og ham,  thi 


^)  Orig.  i  Danske Adels Breve  57.  18. 

')  Sien Stures Frierbreve af 6te Oktober  1466 i StyfFe, Bidrag t. Skandi- 
naviens Hist. III.  172, og i Møller, Bidrag t. Hallands Hist. I. 328 — 29. 


INGEBORG  PHIUPSDATTER. 255 

jeg haver hørt saa meget derom » ^). Iver Axelsen var ikke 
en Mand at spøge med. Allerede tidligere havde Bent to 
Gange været paa Kant med ham : første Gang, da han lod 
sig tildele Værgemaalet for Ivers Datter, hans egen Søster- 
datter, og erobrede hele hendes retmæssige Arv efter Mor- 
faderen; anden Gang, da han paa ny drog Fordel af Axel- 
sonnernes Landflygtighed og tog noget Gods i Ramsø Her- 
red fra Oluf Axelsens Enke, Fru Anna af Vallø. Da havde 
han faaet følgende skarpe Skrivelse fra Iver: « Haver jeg 
formærket, at Hr. Sten (Sture) haver nogen Ugunst til Eder, 
synderlig af den Grund, at I gjør min Soster Fru Anna 
aabenbar Uret og stor Forfang for det, som Guds og hendes 
er, og I har aldeles ingen Ret eller Skjæl dertil, det veed 
Hr. Sten og mange Dannemænd vel; thi han hørte, at min 
Broder Hr. Aage stod i Kalmar og gjorde sin Ret derpaa, 
at I havde og har ingen Ret til at tale eller dele derpaa. 
Derfor beder jeg og raader Eder, at I, hvis I endnu ikke 
har ladt det af, opgiver det nu, saafremt I ikke ville ud- 
kaste Eder med Hr. Sten og flere Venner og tage der 
mere Skade udi,  end  I nogen Sinde kunne  oprette*-'). 

Men Bent Bille lod sig ikke afskrække af Trusler; ubøn- 
hørlig gik han sin Vej fremad og tog alt, hvad han med 
eller uden Ret kunde tvinge sig til. Lavrids Axelsens Ar- 
vinger fik ikke de Penge, som vistnok tilkom dem med 
Rette, Ingeborg Philipsdatter blev afspist med et mundtligt 
Løfte om at arve en Datterlod i hans  «Kjøbegods, Bygning 


*)  Danske Adels Breve  57.  31. 

^) Iver Axelsen til Bent Bille, Vadstena 30. Marts 1475. Danske Adels 
Breve 57. 26. Af dette interessante Brev hidsættes endnu følgende 
kulturhistoriske Bidrag: »Beder jeg Eder kjærlig om, at naar der løber 
noget Skib fra Kjøge til Gulland, at I da ville sende did et eller to 
Par Agerhøns levende, saa at om Skibet ikke kommer ind i Slots- 
havnen, de da slippe andetsteds løs, hvor de forst havnede, saa at 
nogle af mine Tjenere paa Landet saa derpaa; det vil jeg med Eder 
gjerne forskylde.« 


256 INGEBORG  PIITLIPSDATTER. 

Og Møllegods», Iver Axelsens Arvinger fik aldrig Lod og 
Del i Arven efter Torben Bille og Fru Anna paa Vallø gik 
i sin Grav uden at faa sit Gods i Ramsø Herred tilbage. 
For en stor Del var vel Aarsagen den, at de gode Herrer 
og Damer af Axelsønnernes Slægt aldrig turde lade de 
Originaldokumenter, hvorpaa de støttede deres Krav, komme 
ned til Danmark. Lavrids Axelsen og hans Hustru ville 
kun sende Vidisser, Fru Anna og hendes Søn undskylde sig 
med, at Dokumenterne ligge paa Gulland, Gustav Karlsson 
ømmer sig Gang efter Gang for at sende Pantebrevene paa 
Tranekjær ned til Danmark. Mod saadanne Modstandere 
kunde Bent Bille let føre sine Fordringer igjennem, og naar 
Stævningsdagene vare omme og Aar og Dag var gaaet, uden 
at Modparten havde ført sit gyldige Bevis, bragte han Byttet 
hjem ^). 

Efter et mere end tiaarigt Ægteskab med Gustav Karls- 
son blev den nu henved trediveaarige Fru Ligeborg Enke 
1486 og giftede sig paany efter Enkeaarets Udløb, den 30te 
Septbr. 1487 paa Follnas med Erik Trolle, Avid Trolles Søn 
til Bergqvara. Denne gamle berømte Æt stammede oprindelig 
fra Danmark. Arvid Trolle og hans Fader Birger havde 
været Karl Knutssons trofaste Venner. Efterat Arvid 1466 
havde indgaaet et nyt Ægteskab med Iver Axelsens Datter, 
sluttede han sig nær til sin Svigerfader, og da denne senere 
blev angrebet og styrtet af Sverigs Rigsforstander Sten 
Sture, blev Arvid Trolle den vigtigste Leder af Unionspar- 
tiet i Sverig. Sønnen Erik fulgte i Faderens Fodspor, og 
Fru Ingeborg havde saaledes den ejendommelige Skæbne i 
sine to Ægteskaber at blive knyttet til Mænd, der stod 
som de skarpeste Modsætninger, Gustav Karlsson som Re- 
præsentant  for  den  gamle  Karl  Knutsson'ske  Tid  med  sit 


*) Aktstykker i Striden nielleni Fru Anna af Vallø og Bent Bille findes 
i Geh. Arch. Voss. Danmark, Fase. 8. iS., i Danske Adels Breve 
4.  78.  og i Langebeks Diplomatår.  16.  Febr.  1528. 


INGEBORG  PHILIPSDATTER. 257 

brændende Had til Danmark, Erik Trolle som Repræsentant 
for det energiske Oppositions- og Unionsparti, som senere 
skulde faa sin mest udprægede Høvding i Fru Ingeborgs og 
Erik Trolles Son: Upsalas Ærkebiskop Gustav Trolle. At 
Moderen har sin Part med i de Følelser, som hendes Hus- 
bond og Søn nærede for Danmark, tør ikke betvivles. For 
saa vidt har Fru Ingeborg sin berettigede Plads i  Historien. 

Under disse Forhold er det let forstaaeligt, at det unge 
Ægtepar knyttede sig nær til Billerne paa Søholm. Derfor 
fandt vi ogsaa Erik Trolle og Ingeborg som Deltagere i det 
festlige Julegilde 1490, og derfor spore vi ogsaa nu en Række 
Forsøg paa at udjævne de Stridigheder med Thotterne, som 
saa længe maa have forbitret Fru Ermegaards og hendes 
Datters Liv. Det var dog først efter den strænge Herr Bent 
Billes Død, at Slægtens kvindelige Medlemmer ret kunde 
komme til at udfolde deres diplomatiske Talenter. 

Lavrids Axelsen havde efterladt sig en Søn, Axel, og tre 
Døtre: Anna, Margrethe og Ingeborg. Døtrene bleve opdragne 
hos deres Mosters Son, den bekjendte Niels Bosen Grip paa 
Vinås i Sødermanland, der ligesom Arvid Trolle var en af 
Unionspartiets ledende Mænd. Allerede før Bent Billes Død 
havde Ingeborg Thott foreslaaet et Giftermaal mellem Hans 
Bille, Bents ældste Søn, og Jomfru Anna. Bent synes ikke 
at have gjort væsentlige Indvendinger imod dette Parti, han 
døde imidlertid, forinden Damerne havde foretaget de ind- 
ledende Skridt. Jomfru Anna var intet daarligt Parti. Vel 
havde Folkevittigheden i Sverig sunget om  hendes Fader: 

«Fastan  han  var  en  riddare  from, 
likval  med  Kapp till Sverige han kom, 
hans håfvor de  voro  icke  måiigai, 

men Hr. Lavrids havde dog inden sin Død bragt sine Af- 
færer i Orden igjen; i Sverig ejede han Gaarden Årsta i 
Sodermanland, og efter Forliget med Christiern I havde han 
atter faaet sin smukke Ejendom Næsbyholm paa Sjælland 
I 17 


250 FORLOVELSEN  MELLEM 

tilbage. Lavrids Axelsen kom aldrig til Danmark. Næsby- 
holm forfaldt, Bygningerne vare næsten faldefærdige, thi 
Bornenes Værge i Danmark, deres Fætter Bent Aagesen 
Thott, synes ikke at at have taget sig synderlig af deres 
Anliggender. Det var en stadig Kilde til Ærgrelse for den 
praktiske Fru Ermegaard  og hendes Datter. 

Næppe var Bent Bille død, før Fru Ingeborg og Erik 
Trolle drog over til Vinås for at tale med Niels Bosen om 
Giftermaalet. Denne synes at have taget temmelig kold- 
sindig mod Tilbudet; ja hvis Lavrids Axelsens Børn kunde 
faa den Sum Guld, som stod i Ordrup, kunde der maaske 
være Tale om et velvilligt Svar. Men forøvrigt havde alle- 
rede Jørgen Eriksen (Rosenkrands) meldt sig som Bejler til Jom- 
fru Anna, og der var mange, som talte hans Sag, deriblandt 
især Bent Aagesen. Derfor paaminder Fru Ingeborg sin 
Moder om endelig ikke at røbe deres Plan for nogen, som 
kom oppe fra Sverig; hun lover, at hun vil gjore alt, hvad 
der staar i hendes Magt, hun kjender ingen bedre Mage til 
sin Broder hverken i Sverig eller i Danmark, men Moderen 
maa ogsaa love at være imødekommende med Pengene. 
Det var i Juni Maaned 1494, at Fru Ingeborg underrettede 
sin Moder om, hvad hun havde udrettet. I Oktober Maa- 
ned samme Aar stod Sagerne allerede noget bedre. Ved 
Mikkelsdagstid havde hun paa ny, denne Gang sammen med 
sin Svigerfader Arvid Trolle, talt med Niels Bosen paa Foll- 
nas. Han stod endnu bestandig paa, at Pengene skulde 
udbetales, men havde forøvrigt vist sig meget velvillig og 
lovet, at han og hans Venner gjerne skulde være betænkte 
paa at give gode Svar. Ved St. Hansdagstid næste Aar 
skulde der holdes et Møde i Kalmar, der vilde Niels Bosen 
komme, og han ønskede derfor gjerne, at Fru Ermegaard 
og Hans Bille skulde møde ham der og gjøre en endelig 
Aftale. Fru Ingeborg lover, at ogsaa hun vil møde der, 
men forøvrigt beder hun Moderen «fullelig» at aabne sit 
Hjerte for  hendes  gamle Svigerfader Arvid Trolle,  som nu 


HANS  HILLE  OG  ANNA  LAVRIDSDATTEK. 259 

drager ned til Danmark i Rigets Anliggender. Ham kan 
hun med Tryghed betro sig til om den Sum Guld, thi han 
er baade hende og hendes Søn velvillig stemt. 

Fru Ingeborg lod sig imidlertid ikke nøje med at spille 
Forsyn og Kirsten Giftekniv for sin ene Halvbroder, hun 
havde ogsaa et godt Parti i Sigte for sin anden Halvbroder 
Torben. Vi lade hende tale med hendes egne Ord. «Ttem 
kjære Moder, rørte jeg og til min Fader Arvid Trolle om 
min Broder Torben og hans Datter Christine, og fornam jeg, 
at han fik en god Vilje til Torben, da han var nede hos 
Hr. Laxmand. Haver 1 der nogen Vilje til, da taler nu selv 
til ham ; og er hun en ganske dejlig Menneske og har Gods 
nok og god Slægt, som I det vel veed. Og tror jeg med 
Guds Hjælp, at det sker, om man vil hende forsee i Dan- 
mark.» 

Med denne sidste Plan hav^de Fru Ingeborg nu intet 
Held, desto bedre derimod med den første. Arvid Trolle 
kom ned til Danmark i Begyndelsen af 1495. Han havde 
ogsaa egne Interesser at varetage. Sin Hustrus og Datters 
Krav paa x^rven efter Torben Bille skulde han paatale, og 
han havde ogsaa faaet det noget ubehagelige Hverv fra sin 
Svigerdatter at paase, at ogsaa hun fik, hvad der tilkom 
hende efter Bent Bille. Men den gamle Statsmand har for- 
staaet at bringe alt i Orden. Sin Hustrus Krav overdrog 
han Oluf Stigsen at paatale, og denne har vist med Glæde 
grebet Lejligheden til at paaføre Billerne nogle ubehagelige 
Processer^). Sit egentlige Hverv udførte Arvid Trolle med 
stort Held og Dygtighed. 


1495, Tirsdagen f. Palme Søndag, paa Bollerup, befuldmægtiger Arvid 
Trolle Oluf Stigsen <ind at dele og op at bære alle de Gods, som 
Hr. Iver Axelsen, min Hustrus Fader, tilfaldt i Arv med sin Datter, 
som han havde med Fru Marine, Hr. Torben Billes Datter, som mig 
og  min  Hustru  Beate  Iversdatters  Barn  af  Rette  er nu tilkommen  i 

17* 


260 HANS  Bil. LE  OG  ANNA  LAVRIDSDATTRR. 

Sagen var nemlig ikke saa let. Bent Aagesen var 
Formynder, og han maatte skubbes til Side, thi han begun- 
stigede jo Jørgen Eriksen. Det kunde nu ingen anden end 
Kongen gjøre; men Kong Hans var som sædvanlig Billernes 
gode Ven. Han tog Værgemaalet fra Bent Aagesen og over- 
drog det til ingen anden end — Hans Bille. Naturligvis 
har Fru Ermegaard og hendes Sønner givet efter med Hen- 
syn til Pengene for Ordrup — de bleve jo nu tildels i Fa- 
milien. Arvid Trolle kunde rejse hjem til Svigerdatteren med 
det glade Budskab, at alle Hindringer vare ryddede af Vejen. 
I Løbet af Sommeren finde vi Erik Trolle og hans Hustru 
samt Niels Bosen paa Rejsen ned til Kalmar med den unge 
Anna Lavridsdatter. I Kalmar traf de Fru Ermegaard, led- 
saget af sin Svoger, Sten Bille, og sin Svigersøn, Henrik 
Knudsen Gyldenstjerne. Her bleve de endelige Aftaler trufne, 
og Fru Ermegaard kunde nu føre sin tilkommende Svigerdatter 
med sig hjem til Danmark. I Kjøbenhavn mødtes de to unge 
Mennesker, som ikke vare helt fremmede for hinanden, thi 
Hans Bille havde besøgt sin Søster paa Ekholm og har der 
utvivlsomt truffet sin tilkommende Hustru. Med Kongens Til- 
ladelse — thi ogsaa den maatte til i dette Tilfælde — i 
Hr. Laxmands og mange gode Venners Nærværelse fæstede 
Værgen sin Myndling som Brud, og Fru Ermegaard lovede 
at holde deres  «Hæ'dersdag»  næste Sommer. 

« Tykkes det mig vel at være af alt Hjærte at saa er, 
saa og deslige flere Venner her  i Landet,  Gud  være  Lov, 


A;v.» Brevet er beseglet af lir. Povl Laxmand, Hofmester, Hr. Eskil 
Gøye, Marsk, Christiern vati Haffn paa Aalholm, Hr. Oluf Esbjørnsen, 
Kannik i Lund, og Giævert Krabbe, Væbner. Orig. med alle Segl 
bevarede, i Geli. Arch. Voss. Adelen i Danmark i6. lo. Det er sand 
synligvis i den Anledning, at Sten PJille 26. Oktbr. 1496 paa Sjællands- 
far Landsthing lod give sig Vidne for, «at Salget af Abrahamstrup med 
de deri indeholdte Bestemmelser aldrig havde været paatalt eller Gjen- 
stand  for  nogen Strid.«   Wegener,  Abrahamstrup  T.  41 — 2. 


HANS  mr.LE  OG  ANNA  LAVRTDSDATTER. 26 1 

at begges deres Kjærlighed og Vilje drog over ens etc.»') 
skriver Brudens kjærlige Fosterfader Niels Bosen i sit knu- 
drede, men hjærtelige Sprog. Meget stod der endnu til- 
bage, inden Brylluppet kunde finde Sted, mange Forberedelser, 
i hvis Detailler de omhyggelige Damer have tilladt os at 
trænge ind. Fru Frmegaard tog strax fat paa at bygge og 
restaurere paa Næsbyholm. Her skulde jo de unge Folk 
bo. Alt hvad den unge Brud skulde have til sit Bryllup 
skulde kjøbes i Danmark, «det findes jo bedre der end her» 
skriver Niels Bosen. Men Fru Ingeborg lod dog ikke Mo- 
deren besørge det hele selv. « Overlagen sender jeg Eder 
hermed med Hans Lavridsen, Gud give det Eder vel be- 
hage. Sølvet og Foderet sender jeg Eder fremdeles med 
Mandrup. » Ogsaa Hestene agter hun og Niels Bosen at 
sende fra Sverig ned til Næsbyholm. Men Klæde og Flojei, 
det maa Fru Ermegaard skaffe i Danmark. Den unge Brud- 
gom agtede at «ride» op til Sverig ved Vintertid for at 
hilse paa sin — Søster, som det skrives, men desværre 
rasede der netop en af de i den Tid saa sædvanlige pest- 
agtige Sygdomme, og han er formodentlig derfor ikke kom- 
met afsted -). 

I Sommeren 1496 stod Brylluppet, men hvor og naar 
have vi desværre ingen Efterretning om. Vi kunne følge de 
unge Folk til Dørtærsklen af deres Lykke, men længere 
ikke, og vi møde dem forst igjen i Sorgens Stund, da Hans 
Bille efter to Aars Ægteskab maa følge sin unge Hustru og 
sit nyfødte Barn til Graven. Sandsynligvis har Hans Bille i 
disse  Aar  boet  paa  Næsbyholm,  han  skriver  sig  senere 


^)   etc.  hører med i Brevet. 

*) Fremstillingen i Texten er efter følgende Breve : Ingeborg Philipsdatter 
til Fru Ermegaard, Stockh. 26. Juni 1494, Samme til Samme, Ekholm, 
28. Oktober 1494, Samme til Arvid Trolle, Ekholm, 28. Oktober (1494), 
Samme til Fru Ermegaard, Lagnø, 2 December 1495, Niels Bosen i 
Winas til Fru Ermegaard, 15. December 1495. Danske Ade'.s Breve 
57.  29 — 31.; 4.  64.;  Top. Saml.  p.  Papir, Næsbyholm  i. 


262 INGEBORG  THOTTS  DØD. 

til denne Gaard ^). Anna Lavridsdatter blev sandsynligvis 
begravet i Antvorskov. I sit Testament skjænkede hun 
Klostret 1 Læst Korn i Gods, som Niels Bosen Grip og 
den afdødes to Svogre, Jens Ulfsson Roos og Christiern 
Bengtsson Oxenstjerna samme Aar lovede at erstatte Klostret 
med 500 Mark Penge inden to Aar. Men dette Løfte blev 
ikke holdt, hvorfor Broderen Axel Lavridsen 1504 lovede at 
give Klostret 600 Mark eller i Mangel heraf to Gaarde i 
Svallerup-). Hans Bille har formodentlig afhændet sin Arve- 
part (en Femtedel) i Næsbyholm til Axel Lavridsen, thi han 
omtales ikke under de ejendommelige Begivenheder, der 
senere bragte Næsbyholm ud af Thotternes Besiddelse. 

Kort før eller efter Anna Lavridsdatter døde ogsaa hen- 
des Kusine og trofaste Veninde, der saa tappert havde virket 
for hendes Ægteskab, Ingeborg Thott. Paa en Udflugt fra 
Ekholm over Mælaren til Lagno, hendes Svigerfaders Ejendom, 
sprang Fartøjet, hvori hun befandt sig med sit yngste Barn, 
læk. Fruen sad selv ved Roret og befalede strax Mand- 
skabet at kaste Lasten overbord, men Folkene erklærede, 
at det var for sent, og for mulig at bjærge sit Barn bandt 
hun en Dug omkring sig og Barnet. Men inden der kunde 
komme Hjælp, vare baade hun og Mandskabet druknede. 
Hendes ældste Søn Gustav Trolle undgik Døden ved et rent 
Tilfælde. Ved Ankomsten til Strængnæs havde han truffet 
sin Lærer Mester Christian og bad derfor sin Moder om at 
faa Lov til at gaa over i hans Baad. Efter Fortællingen 
skal Fru Ingeborg være bleven vred herover, have rusket 
Drengen i Haaret og smidt ham over i Mester Christians 
Baad med det Udraab: '<Vil Du saa gjerne blive hos ham, 
saa  pak Dig afsted ;^.   Forøvrigt synes Fru Ingeborg selv at 


^) Hans Bille i Næsby forsegler 4. Septbr. 1500 til Vitterlighed Johan Oxes 
Skjødebrev til sin Moder Fru Inger paa Gods i Skaane. Orig. i Dipl. 
Arn. Magn.  Fase.  7. 37. 

'')  Archivregistraturer IV.  144, 88 - 90. 


FRU  CECILIES  DØD. 263 

have været Skyld i Ulykken, maaske ved at have fyldt 
Baaden for stærkt med Teglsten, thi Mandskabet raabte til 
hende: «! skal staa os til Ansvar for Gud, at I har forraadt 
vort Liv». ^) 

Fru Ermegaard boede i sin Enkestand paa Søholm, 
hendes Svigermoder, Fru Cecilie, paa Egede, naar hun da 
ikke var i sin Embedsstilling som Overhofmesterinde ved 
Dronning Christines Hof. De to rige og højt ansete Damer 
vare endnu i deres Alderdom raske og rørige, ivrige i Vare- 
tagelsen af deres Pligter, kraftige Støtter for deres Børn og 
Børnebørn. Fru Cecilie kunde endnu 1499 deltage i Dron- 
ningens Kroningsrejse til Stockholm, men efter Tilbage- 
komsten herfra trak hun sig tilbage fra sin anstrængende 
Virksomhed og levede fra nu af paa Egede, hvor hun døde 
1503, vistnok over 80 Aar gammel, efter at have overlevet 
sin Husbond i henved 40 Aar.-) Hun blev begravet ved 
sin Mands Side i Antvorskov Klosterkirke, til hvilken hun 
skjænkede en Gaard i Ostorp, samt en forgyldt Kalk og 
Disk til det Alter, foran hvilket hendes Grav var. Prioren 
fik 2 rhinske Gylden, Præsterne ved Kirken 15 lybske Mark, 
hver «Ringedegn» 6 Skilling og hver Præst i Slagelse 6 
Skilling for Vigilier og Messer; ligesaa alle Præsterne i Ros- 
kilde 12 (Mark) for V'igilier og Messer. I sit Testament, 
som hun befalede sine Sønner Peder og Sten Bille samt. 
Sønnesønnen Hans Bille og hendes Sognepræst i Egede, 
Hr. Oluf, at fuldføre, betænkte hun ikke mindre end 25 sjæl- 
landske Klostre med Gaver, de fleste til et Beløb af 2 Pund 
Korn (c. 6 Tønder), halv Rug, halv Byg, eller 3 Mark dansk, 
endvidere 100 Par Sko og 100 Par Hoser til Fattigfolk for- 
uden 01 og Brød  o^ Flæsk  til Badstuerne  for  fattige  Folk 


^) Moller, Hallands Historia I. 380 — 81. Det sidste Brev fra hende er 
dateret Lagnø, 4.  Decbr.  1495;  ^^ ovenfor S. 261,  Anm.  2. 

^) Dr. Christines Regnskabsbøger i Geh. Aren. 1500 nævnes en anden 
Frue som Overhofmesterinde. 


264 FRU  CECILIES  TESTAMENT. 

i Kjøbenhavn og Slagelse. Særlig betænkte hun sin egen 
Sognekirke Egede, ligesom Præsten og Degnen der, samt 
alle Kirker, Præster og Degne i Faxe Herred. Endelig 
overdrog hun sine Arvinger at lønne hendes « Fodsvende og 
daglige Hjon», som de vilde svare for Gud. ^) Hendes store 
Ejendomme bleve delte imellem, alle hendes Arvinger ved 
Skiftet i Næstved den 23de Juli 1507. Det store, spredt- 
liggende Gods i Fyn, Laaland, Sjælland og Skaane gav en 
aarlig Indtægt, der beløb sig til 571 Td. Byg, 217 Td. Rug, 
79 Td. Havre, 26 Td. Smør, foruden Smaaredsel, og des- 
uden c. 24 Mark lødig, c. 16 Mark lybsk og c. 180 Mark 
Penge. Omsat i Korn, som dengang betaltes med 8 .> Tøn- 
den, bliver hele Indtægten af Fru Cecilies Jordegods c. 2000 
Td. Korn. Heri er ikke iberegnet hendes Parter i Hoved- 
gaardene, af hvilke utvivlsomt AUindemagle, som ovenfor 
omtalt, havde et meget .stort Jordtilliggende. Det spredt- 
liggende Gods blev delt i Hge Parter mellem hendes Ar- 
vinger paa samme Maade som ved Skiftet efter Torben Bille 
(se ovfr. S. 202). Parterne i Hovedgaardene bleve efterhaan- 
den indløste af enkelte Arvinger fra de andre: Sten Bille 
og hans Arvinger indløste AUindemagle, Peder Bille Svan- 
holm, Bents Sønner: Anders Bille Søholm, Hans Bille Egede, 
og Inger Billes Søn Johan Oxe Nielstrup. ^) . 

Fru Erjnegaard overlevede ikke længe sin Svigermoder. 
I Løbet af Aaret 1503 maa ogsaa hun være død. Forinden 
sin  Død  havde  hun  været  Vidne  til  højst  mærkelige  og 


')  Kirkehistor.  Saml.  3. Række  I.  553 — 54. 

^) Skiftebrevet efter Fru Cecilie er dateret Næstved, 23. Juli 1507. Voss. 
Baarse Herred 77. En stor Del af Brevet er ødelagt, men af det be- 
varede Stykke (Peder Billes Part) og af senere Skifter, hvor Arven 
efter Fru Cecilie omtales, kan hele Arven beregnes. Allerede 20. 
April 1506 havde man foretaget Fordelingen af Fru Cecilies Part i 
Allinde. D. Ad. Br. 4. 23. 19. Maj 1490 havtle Fru Cecilie over- 
draget sin Part i Svanholm til Peter Bille mod Vederlag i en Gaard i 
Ringsted H.  Voss.  Svanholm 6 og Ringsted Herred  113. 


EDEr.  JERNSKJÆG. 26$ 

skæbnesvangre politiske Begivenheder, hvori liendes Sønner 
havde taget Del, og hvorom vi i det følgende nærmere 
skulle berette. Hendes ældste Søn Hans havde giftet siS 
paa ny, denne Gang med Inger Rønnov, en Datter af den 
1494 afdøde ansete Rigsraad Korfits Rønnov til Faareveile, 
der havde været Lensmand paa Jungshoved i Sjælland. 
Korfits Rønnov var Brodersøn af Marsken Klavs Rønnov, 
hvis Datter, som allerede omtalt, var gift med Hans Billes 
Farbroder Sten Bille. Dette nye Ægteskab har derfor været 
vel set i Slægten. Med hvilke Følelser Fru Ermegaard der- 
imod har hilset sin næstældste Søn Torbens Fæstemø og 
Hustru, Jomfru P2del Mikkelsdatter Jernskjægs Indtrædelse i 
Familien, turde være et omtvistet Spørgsmaal. De for 
Haanden værende Kilder give os ikke Midler i Hænde til 
at dømme  derom. 

Edel Mikkelsdatter Jernskjæg hørte, til en i tidligere 
Tider anset Slægt, hvis berømteste Mand var Peder Nielsen 
Jernskjæg, bekjendt som en tapper Kriger fra Valdemar 
Atterdags Dage. Men allerede i Midten af det 15de Aarhun- 
drede var Slægten i stærk Tilbagegang. Jomfru Edels Fader- 
fader Anders Pedersen var Broder til Roskilde Bispen Jens 
Pedersen og af ham forlenet med Ellingc Gaard (nu Løven- 
borg) i Sjælland. Hendes Fader Mikkel Andersen havde 
arvet Forleningen; hans første Hustru Margrethe, Edels 
Moder, hørte til en ikke længere anset Slægt Hendes 
Fader, Anders Jepsen af Særslev, havde solgt sin 
Gaard i denne By paa Sjælland til Kirken, og desuden til 
gamle Torben Bille alt sit Fædrenegods i Skippinge Her- 
red ^), og var derpaa flyttet over til Jylland til Særslev paa 
Mors, maaskee for at bevare sit Navn uforandret. Ogsaa 
hans Forfædre havde engang været store Folk, men af den 
fordums Herlighed var intet mere tilbage. Senere havde 
Mikkel Andersen efter sin første Hustrus Død  <jiftet sigf med 


')  Dok.  af  I.  Septbr.  1469  i  Top.  Saml.  p.  Papir.   Skippinge  Nr. i. 


266 EDFX  JERNSKJÆG. 

en Guldsmeds Datter i Næstved, hvad der ikke skulde 
hæve Familiens Anseelse. Han havde to Sønner, der begge 
bleve satte i Kloster, hvad der utvivlsomt tyder hen paa, at 
der intet var at arve efter Faderen. Jomfru Edel havde 
derimod ingen Tilbøjelighed for Klosterlivet, hun søgte og 
fandt Ansættelse ved Hoffet og allerede 1496 nævnes hun 
som en af Dronning Christines Jomfruer. Disse vare 8 i 
Tallet og synes alle at have tilhørt Landets fornemme 
Slægter, saaledes nævnes Jfr. Anna Sehested og to Jomfruer 
Anna Bild, som til Skjelnemærker havde Tilnavnene: store 
og lille. Det har sikkert været et meget muntert og om- 
skiftende Liv, de til Hoffet knyttede Damer have ført: 
altid paa Rejse fra Slot til Slot, Vinter og Sommer, til Hest 
og i Karmen. Lønnen var ikke stor, om de overhovedet 
have modtaget anden Erstatning end det frie Ophold og — • 
som det af Regnskaberne fremgaar — et Stykke «Leydisk» 
om Aaret, det vil sige et Stykke Klæde fra Leyden, der 
ansaas for at være af den  fineste og bedste Sort. 

Alle disse unge Damer stode under Overhofmesterinden 
Fru Cecilies Opsyn, og den gamle Frues Sønnesønner have 
da utvivlsomt haft rig Anledning til at lære Hoffrøkenerne 
at kjende. Og her er det da, at den unge Torben Bille, 
der ligesom sin Broder Hans var kongelig Hofsinde, har 
forelsket sig i den skjønne Jomfru Edel, hvis eneste Rigdom 
var hendes smukke Ansigt, thi Gods og Guld kunde hun 
ikke medbringe sin lykkelige Bejler. Allerede denne mislige 
Omstændighed maa i høj Grad have svækket hendes til- 
kommende Svigermoder, Fru Ermegaards Interesse for det 
Valg, hendes Søn havde gjort. Men endnu pinligere maa 
det have været for hende og den stolte Slægt, at Rygtet 
vidste vidt og bredt at berette om det Forhold, hvori Edel 
Mikkelsdatter stod til Kong Hans. Allerede 1499, ^^ Kong 
Hans og Dronning Christine efter Sverigs Erobring drog op 
til Stockholm, ledsagede af et glimrende Følge, vakte det stor 
Opmærksomhed,   at   den  unge  Hofdame  stadig  færdedes 


F.DEL  JERNSKJÆG. 267 

sammen med Kongen. Den svenske Rimkrønnike har skildret 
Forholdet paa følgende naive Maade, idet den indfører 
Kongen selv  fortællende: 

cjag sampnade åter inina Man, 

Och drog så in til Swerige igen, 

Min  Drottning Chirstin  folgde och thå; 

Jungfru Eddela giorde och så. 

Altid skulle hon åka med mig i  Sliida; 

Thet giorde jag for lust och glade, 

Hon  kunde val skampta med sin  ord, 

Och Trirning  kasta ofver Tafvelbord.* 

Den poetiske Iklædning giver Forholdet en vis uskyldig 
Karakter. Langt skarpere Anklage retter derimod det svenske 
Rigsraad imod Kong Hans, da han faa Aar efter (Foraaret 
1501) drog bort fra Sverig og efterlod sin Hustru i Stock- 
holm for at forsvare denne Stad imod de svenske Oprørere: 
«Da Kong Hans drog ud af Riget, da lod han sin ædle 
højbaarne Fyrstinde blive her tilbage i stor Nød, og førte 
med sig herfra en løs Person, som han allerede tilforn havde 
bragt med sig ind i Landet, sin Hustru til stor Haan, saa 
at vi alle ynkedes over, at den ædle Fyrstinde skulde lide 
saadan Haan og Beskæmmelse v ^). At det er Jomfru Edel, 
Svenskerne sigte til ved Omtalen af «den løse Person », frem- 
gaar af de Udtalelser om hende fra en lidt senere Tid, som 
siden skulle meddeles. Kort efter Hjemkomsten fra denne 
Rejse i Efteraaret 1501 har sandsynligvis Brylluppet fundet 
Sted mellem Torben Bille og Edel Mikkelsdatter. Det unge 
Ægtepar tog Bolig paa Abrahamstrup, som Torben havde 
faaet i Forlening af Kongen. Fru Ermegaards Forhold til 
sin Søn efter denne Begivenhed synes dog at have været 
særdeles venligt og kjærligt. Der er kun bevaret eet Vid- 
nesbyrd  herom,  men  det  er  ogsaa  fyldestgjørende  til  Op- 


')  Det  svenske  Rigsraad  til  Hertug  Magnus  i  Mecklenburg,  Stockholm, 
II.  Novbr.  1 501.   Styffe, Bidrag t.  Skand. Hist.  IV.  283 — 86. 


268 TORBEN  BILLE  OG  EDEL  JERNStCJÆG. 

lysning af Forholdet mellem Moder og Søn, om det end 
paa den anden Side viser, at de unge Ægtefolk paa Abra- 
hamstrup allerede i deres Ægteskabs første Aar have haft 
Sammenstød, som gjorde Moderens Mellemkomst nødvendig. 
Den 13de April 1503 skriver Torben Bille følgende Brev 
til sin Moder: 

«Sønlig kjærlig Hilsen sendt altid med Gud. Beder jeg 
Eder kjærligen, kjære Moder, at jeg maa vist slaa min Lid 
til de 200 Mark, I lovede mig i Kjøge alsenest 8 Dage 
eller 14 Dage næst efter Paaske. Item kjære Moder, beder 
jeg Eder kjærligen, at I flyr det saa, at Fynboen bliver hos 
mig enten med det gode eller med det onde, og lover, at 
I ville skrive for ham til Edlæ, min Hustru, at hun skal tale 
hans bedste til mig. Det er min kjærlige Bøn til Eder. 
Beder jeg Eder kjærligen, at I ville vel gjøre og umage 
Eder hid til Edlæ det snareste T kunne, som I loved mig. 
Hermed befaler jeg Eder Gud.   Abrahamstrup, Skjærtorsdag 

Hvem den i Brevet under Navnet « Fynboen* omtalte 
Person er, vide vi desværre ikke; men det lyder dog højst 
mærkeligt, at Torben Bille beder sin Moder om at opfordre 
hans Hustru til at lægge et godt Ord ind hos ham for en 
Person, hvem Torben selv ønsker skal blive hos ham «med 
det gode eller onde». Det kunde synes, som om Edel først 
havde faaet ham imod hans Vilje til at afskedige eller tjærne 
denne Person, og at han senere har angret det, men har 
manglet Kraft til at sætte sin Vilje igjennem. Derfor skal 
denne lille Intrigue spilles, og Moderen gaa i Ilden forat 
omstemme den lille bestemte Frue. Opfordringen til Fru 
Ermegaard om hurtigst muligt at komme til Fru Edel paa 
Abrahamstrup, tyder paa, at den unge Frue ventede sin 
Nedkomst.   Ved  saadan  Lejlighed  plejede  altid  Moderen 


') Egenhændigt Brev  i  Danske  Adels Breve 4.  119.  Trykt hos Wegener. 
Abrahamstrup  S.  45. 


FRU  ERMEGAARD  KRILLES  DØD. 269 

eller Svigermoderen at være til Stede for at kunne staa bi 
med Hjælp og Raad. — Det blev sidste Gang, at Fru 
Ermegaard kunde hjælpe sin Søn. Inden Aarets Udgang 
\ar hun død, thi allerede den 23de Juni 1504 afholdt hendes 
Børn et foreløbigt Skifte efter hende i Odense, hvor man 
vedtog at mødes til et kjærligt og venligt Frændemøde paa 
Søholm den 28de Oktober samme Aar for at skifte Arven 
efter baade Faderen og Moderen M. 


Peder Bille til S van holm og Anna Gyldenstjerne. 

Medens Historien har nok at fortælle om Bent Bille og 
hans Hustru, veed den kun lidt at berette om Peder Bille 
og Anna Gyldenstjerne. P'orgjæves spejde vi i Rigsraader- 
nes, Riddernes og Lensmændenes Rækker, Peder Billes Navn 
findes ikke dér, ja selv blandt de thingsøgende Adelsmænd, 
som paa Land.sthinget optræde som Dommere og Vidner, 
finde vi kun sjælden hans Navn. Stille og tilbagetrukket 
lever han og hans Hustru paa Svanholm. Det er forgjæves 
at spørge om Grunden til denne mærkelige Tilbageholden- 
hed hos en Mand, hvis nærmeste Slægtninge, Brodre og 
Svogre, med Liv og Lyst toge Del i det politiske og offent- 
lige Liv, saa meget mærkeligere , som der netop hos alle 
hans Sønner meget tidlig spores en Virksomhedstrang, der 
hurtig bringer dem frem i første Række blandt Rigets ledende 
Mænd. Har end saaledes Peder Bille ikke taget nogen Del 
i Statslivet, bliver det dog nødvendigt at samle de faa og 
spredte Efterretninger om ham og hans Hus, for at kunne 
kaste et Blik indenfor det Hjem, hvorfra saa navnkundige 
og dygtige Sønner ere udgaaede. 

Det er Peder Bille, som  først har gjort Svanholm til et 


^) Danske Adels  Breve 4.  110 — 11 1. 


2/0 PEDER  BILLE  OG  SVAXHOLM. 

Hjem for Billeætten. Gamle Torben Bille boede i Alminde 
lighed paa Abrahamstrup eller Allindemagle; jævnlig har 
han vel besøgt sin nye Ejendom, men sit Hjem har han ikke 
haft der. Sønnen derimod flytter derind med sin unge 
Hustru, Datteren af den i vor Historie saa bekj endte smukke 
Knud Gyldenstjerne, hvis Kjærlighed den unge Enkedronning 
Dorothea siges at have eftertragtet, og paa Svanholm finde 
vi dem bosatte til deres Død. Peder Bille indløser med store 
Ofre Moderens, Brødrenes og Søstrenes Parter i Gaarden og 
ved Skiftet efter Faderen lader han sig tildele Gods, der 
støder umiddelbart op til hans Ejendom. Med Rette kan han 
derfor betragtes som den oprindelige Grundlægger af denne 
gamle Slægtejendom, som efter halvandet Hundredaars For- 
løb gik ud af Ættens Besiddelse, men atter i dette Aar- 
hundrede er blevet et Hjem for hans Efterkommere. 

Alle de Efterretninger, som ere bevarede om Peder 
Bille, knytte sig næsten udelukkende til Svanholm, som han 
med Kraft og under Tiden med Hensynsløshed værner mod 
alle Indgreb fra fremmed Side. Strax efter sin Tiltrædelse 
af Godset indvikledes han i en heftig Strid med Roskilde 
Domkapitel og dets juridiske Repræsentant, Ærkedegnen 
Tets Rosengaard. Striden drejede sig som altid i hine 
Tider om paastaaede Rettigheder over Naboens Ejendomme, 
hvis Berettigelse eller Mangel paa Berettigelse det nu er 
umuligt at afgjøre. Fra gamle Dage, særlig fra den sorte 
Døds Tid, henlaa endnu mange Gaarde med tilliggende 
Marker og Græsgange udyrkede. Grændserne mellem disse, 
som Ejerne af Mangel paa Arbejdskræfter ofte lod henligge 
udyrkede, og de bebyggede Gaarde vare ofte højst ube- 
stemte, og Spørgsmaalet om, hvor Grændserne oprindelig 
havde været, og om ikke senere Ejere havde opført ulovlige 
Hegn og derved gjort Indgreb i Naboernes Ret, hørte til 
de hyppigst forekommende Retssager paa Herredsthingene. 
I Almindelighed udvalgtes et I2 Mands Vidne, bestaaende 
af de ældste Mænd, der kunde huske langt tilbage i Tiden, 


PEDER  RILLE. 2/1 

Og af deres Skjon og mere eller mindre gode Hukommelse 
afhang sædvanlig Sagens Udfald, hvis man da ikke foretrak 
at lade kyndige Mænd foretage en ny Indhegning. Ærke- 
degnen paastod nu, at Peder Bille havde gjort Indgreb i 
hans og Kirkens Ret til Græsning af Kvæg paa Ulstrups, 
Klæpstrups, Krogstrups og Kimmerslevs og andre Græsgange, 
som laa. til øde Gaarde og «skjød» ind paa ovennævnte 
Marker (særlig nævnes Ravnstrups Mark). En Dag havde 
han ladet alt Ærkedegnens Kvæg og hans Øxne drive ud 
af Engen og ind i sin egen Fold under Paaskud af, at han 
han havde fundet dem græssende paa sin egen Vang. «Da» 
fortsætter Erkedegnen i sit Klageskrift — « satte jeg ham 
mit Plovjærn i Pant, som han endnu har, og dertil maatte 
min Embedsmand «forburlc» (løskjøbe.?) dem ud, der kom 
ind, eller saa megen Havre, som Peder Bille da opgav». 
Forgjæves klagede Ærkedegnens Embedsmand paa Herreds- 
thinget og begjærede et Syn over den Skade, som Kvæget 
havde anrettet. Peder Bille svarede kun, at han ikke vilde 
lade sit Græs trampe ned. Da endelig Kvæget kom ud af 
Folden, var det saa udmagret og ødelagt, at den «fejreste» 
Oxe strax styrtede død om og at fire andre døde kort efter. 
Heller ikke denne Skade vilde Peder Bille erstatte, lige saa 
lidt som han vilde give Møde paa Herredsthinget eller lade 
Sagen afgjore af fælleds Venner. 

Ærkedegnen synes nu at have ladet opføre et Stengjærde 
mellem Kimmerslev's og Bonderups Marker, men Peder Bille 
klagede strax paa Herredsthinget, og et 12 Mands Vidne 
erklærede derpaa, at det var et ulovligt Hegn, og at hverken 
den hellige Kirke eller Hr. Tets havde nogen Ret til den 
Grund, hvorpaa Gjærdet var opført, den tilhørte alene Peder 
Bille og laa paa Svanholms Grund. Støttet paa denne Er- 
klæring gjorde den unge Adelsmand et nyt Angreb paa 
Ærkedegnen. Paa Skuldelev Gade lod han uden videre Om- 
stændigheder optage en Del Kvæg, som tilhørte Ærkedegnens 
Tjenere og som havde græsset paa de omtalte Marker,  drev 


272 PEDER  BILLE. 

dem ind i sin Fold paa Svanholm, og paa ny maatte Ærke- 
degnen gaa ind paa enten at holde sit Kvæg borte fra 
Markerne eller betale Peder Bille for Græsningen. Fra nu 
af tillod Peder Bille alle Egnens Bønder mod Betaling at 
lade deres Kvæg græsse paa Markerne og betragtede disse 
som sin Ejendom. Men Ærkedegnen klagede til Kongen, 
og denne udnævnte en Kommission til at dømme i Sagen. 
Den bestod af Abbeden i Ringsted, Rigets Kansler, Hr. Jep 
Jensen Sparre, Landsdommeren i Sjælland, Hr. Henrik Mejn- 
strup og Hr. David Qvitzow af Ryde. Samtidig klagede Hr. 
Johan Oxe, Jep Jensen Ravensberg og Mogens Hack lige- 
ledes over, at Peder Bille var gaaet dem for nær i deres 
Ret til Græsning paa Kimmerslev Maik, og ogsaa deres 
Klager henvistes til den samme Kommission. Vi kjende 
ikke den Dom, som de nævnte Herrer fældede, men det 
synes dog ikke, at Peder Bille har trukket det korteste Straa. 
I alle Tilfælde maatte nogle Bønder fra Skuldelev og andre 
omliggende Byer Aaret efter staa ham til Regnskab paa 
Horns Herredsthing, fordi de ikke havde betalt ham Leje 
af Græsning paa Kimmerslev Mark, og det følgende Aar fik 
han et nyt Thingsvidne om, at Skibby Mænd havde «stenet, 
stablet og gravet» et Markeskjel mellem Skibby Mark og 
Krogstrups Old uden nogen Thingsdom og uden at andre 
end de selv havde været til Stede, hverken Riddersmænds- 
mænd eller jordegne Bønder.^) 

Ogsaa med en anden af Kirkens fornemme Mænd, 
Abbed Oluf af Sorø, havde Peder Bille og hans Hustru en Strid, 
som først fandt sin Afgjørelse \'ed kongelig Retterthingsdom. 
Han havde i Leje af Sorø Kloster 3  Gaarde i Ferslev og 2 


') Ærkedegnens Klageskrift og Kongens Befaling findes i Afskrifier i 
Langebeks Diplomat, c. 1472. Horns Herreds Thingsvidne af 12. 
Oktober 1469. Top. Saml. p. Papir. Bonderup Nr. i. Samme 
Herreds Thingsvidner af 3. Febr. 1474 og 23. April 1475 '' D. A. 
Breve 4. 74 og Top. Saml. p. Papir. Skibby Xr. 2, jvfr. Krogstrup 
Nr.  I  og Skibby Nr.  3. 


PEDER  BILLE. 2/3 

Gaarde i Dalby. To af Fæstebønderne i Ferslev — med de 
mærkelige Navne Jep Hjørdreng og Oluf Vilkind — vilde 
ikke indbetale deres Afgift til ham, idet de erklærede, at 
Abbed Oluf i Sorø havde forbudt dem at svare Afgiften til 
nogen anden end ham selv paa Klostrets Vegne. Peder 
Bille jog nu de to Fæstere ud af deres Gaarde, og Abbeden 
klagede derpaa mærkelig nok til Enkedronning Dorothea. 
Enkedronningen ejede dengang Abrahamstrup, om som Pante- 
len eller Livgeding er uvist. Jævnlig har hun vel opholdt 
sig paa denne sin Ejendom, som hun lod bestyre af en 
Foged , og den unge Frue paa Svanholm har formodentlig 
haft den Ære i sit Hjem at modtage den højbaarne Dame, 
som sagdes at have elsket hendes Fader. Under et saadant 
Besøg er det vel, at hun — efter Peder Billes Sigende — 
« forpligtede ham» til at staa Abbeden til Rette for Kongen 
og Raadet, ligesom hun søgte at formilde Fru Anna, som 
var heftig opbragt paa Abbeden, fordi denne havde opført 
sig uhøfligt imod hende (for det «hoffmodh» Abbed Oluf 
lod gjøre Per Billes Husfru). Den i8de Juli 1489 gav Peder 
Bille Møde paa Kjøbenhavns Raadhus i Overværelse af 
Kongen og en Del af Raadet, hvoriblandt hans Brødre Bent 
og Sten. Da Abbeden havde ladet vente paa sig i 4 Dage 
uden at give Møde, blev Godset tildømt Peder Bille, og han 
fik Ret til at kræve Erstatning for det Tab, han havde lidt^). 
Til Svanholm knyttede der sig fra gammel Tid Ret til 
at drive Marsvinsfangst og have et Marsvinssætte nordenfor 
Kyndby under K}-nnebjerg ved »Sjelørna. Denne Rettighed 
blev imidlertid bestridt Peder Bille af Ejeren af Kyndby, 
Johan Jepsen Ravensberg. I den Anledning fældede Høveds- 
manden paa Abrahamstrup, Henrik Friis, paa Horns Herred.s- 
thing den Dom, at Retten til Marsvinsfangsten tilhørte Peder 
Bille og havde tilhørt Svanholm, saa langt Vidnerne kunde 
mindes  eller  spørge.   Det  er  denne Dom,  som  er  under- 


')   Horns Herred 67  og 68.   Top.  Saml.  p.  Papir.   Ferslev  Nr.  I — 3. 
1 ' iS 


2/4 PEDER  BILLE. 

skrevet af de ovenfor S. 195 nævnte, to Adelsmænd, Herluf 
Pedersen Gøye og Lars Bille i Gjerlev, hvis Navne ere 
knyttede til Lisbet Torbensdatters Minde ^). 

Med den tidligere Foged paa Abrahanistrup, Jep Jensen, 
havde Peder Bille ogsaa haft en lille Konflikt, som dog ikke 
synes at have haft nogen alvorlig Karakter. Jep Jensen 
havde forbudt ham at fiske i den nye Sø, som han havde 
ladet dæmme mellem Skibby Mark og «011en» (muligvis 
Krogstrup Old). Peder Bille tog senere Vidne paa, at han 
havde svaret Jep Jensen, at han vilde holde op at fiske deri, 
naar Lensmanden med Loven kunde bevise, at han ingen 
Ret havde dertil'-). 

Med Undtagelse af disse Processer, som alle angaa 
Svanholms Rettigheder, finde vi ikke Peder Billes Navn 
knyttet til nogen Retssag af Betydning. Aldrig møde vi 
ham i Strid med nogen af sin Slægt, tværtimod synes han 
at have været en Støtte for de fjærnere Led af Familien, 
og efter Bent Billes Død betragtes han ogsaa som Slægtens 
Hoved. Det er saaledes ham, der paataler Bent Pedersen 
Billes Drab og indkræver og udbetaler Bøderne. Han var 
utvivlsomt en mild og fredsommelig Mand; et Vidnesbyrd 
om hans venlige Sindelag ligeoverfor sine Undergivne frem- 
lyser af det Brev, hvori han giver en af sine Bønder, som 
er født paa hans Gods,  fri for Vornedpligten^). 


')   Wegener, Abrahamstrup  S.  37 — 39. 

^)  Horns Herreds Thingsvidne  af 23.  April  1475.   Top.  Saml.  p. Papir. 
Skibby Nr.  I. 

^) "i^S Pser Bille, a wabn, paa Svanholm gør vitterlicht met thette myt 
obne breff, at thenne breffwisære Jens Staffenszen haffwer giort i mynæ 
nøyæ oc mynne tor thet han er fød oc baaren paa myt gotz i Wens- 
løff. Thi lader ieg hanum qwit oc frii, ledigh oc løes, at fare oc 
wære eftther syn eghenn wilyæ oc samtyckæ indhenlandz oc wthenlandz, 
købstæd eller landsby for meg, myn husfrwe oc begges wore arffwinghæ 
oc alle andræ, som paa kunne tale i then sag met ræthæ. Tiil witnes- 
byrd etc Screffuit paa Svanholm, then torsdagh nest fore dom. Ro 
l^ationem.a   Orig.  i  Voss.  Horns  Urd.  4. 


l'KDF.R  BILLES  BØRN. 2/5 

Ægteskabet blev velsignet med mange Børn. Af 13 
Børn naaede alle Myndighedsalderen og overlevede deres 
Fader, maaske med Undtagelse af den æld.ste, Torben, som 
kun kjendes fra Slægtebøgerne og dér siges at være død 
ugift, samt Sønnen Hartvig, om hvem det samme siges. 
Den næstældste Søn var Knud, Stamfaderen for den nu- 
levende Bille-Brahe-Æt, derefter fulgte Ove, den senere be- 
rømte Biskop i Aarhus, Sidsel, gift med Hr. Jørgen Pansberg 
til Harrested, Hilleborg, gift med Hr. Lavrids Skinkel til 
Egeskov, Maren, gift med Hr. Jakob Lykke til Østergaard, 
alle tre indflydelsesrige Mæmd, Riddere og Rigsraader, Erik, 
der døde 15 19 som Lensmand i Holbæk, Sophie, der blev 
Abbedisse i Roskilde Kloster, Margrethe, der døde ugift, 
Karen, der var gift med Lavrids Mogensen Løvenbalk til 
Tjele, Eske Bille, Danmarks Riges Hofmester og Slægtens 
mest fremragende Personlighed, samt Mogens Bille, Rigsraad 
og Lensmand paa Koldinghus. Rækkefølgen er ikke ganske 
sikker, det tør formodes, at Mogens var ældre end Eske, da 
han allerede  1502  foretog en Jerusalemsrejse. 

Det var en stor Flok Børn at opdrage og forsørge, og 
vi kunne forstaa, at Peder Bille har concentreret hele sin 
Kraft paa denne Opgave. Han ejede jo kun Svanholm og 
en Del Strøgods i Fyn, Sjælland og Skaane. Det var derfor 
i den bestemte Hensigt at oprette en Hovedgaard for en af 
sine mange Sønner, at han 1499 l^jøbte Kjærsgaard i Brende- 
rup Sogn i Fyn, som den Gang kun var en Bondegaard, af 
sin Slægtning Henrik Knudsen Gyldenstjerne. Den blev ogsaa 
senere Stamgods fo.- Knud Bille \l 

Af Døtrene døde Sidsel i Aaret 1504. Hendes Ægte- 
fælle, Jørgen Parsberg, skiftede strax med Svigerfaderen. I 
Skiftebrevet hedder det: Jeg, Jørgen Parsberg til Harrested, 
Ridder, gjør vitterligt, at jeg haver siddet over et venligt 
Skifte  med  min kjærc  Hustrus Fader,  Peder Bille  af Svan- 


'] Danske Herregaarde,  Kjærsgaard. 

i8* 


2/6 PEDER  BILLES  DØD. 

holm, efter min kjære Hustrus Død, Cecilie, i saa Maade, 
at Peder Bille skal igjen have alle min Hustrus skaarne 
Klæder, som hun til mig førte, og de med, jeg hende siden 
givet haver, og alle de Klenodier, som hun til mig førte, og 
et Guldspæn, som min kjære Hustru «lade» til min kjære 
Moder Fru Anna, som hun endnu i Værge havde; dertil skal 
jeg give Peder Bille 200 Mark danske Penge. Derimod 
skal jeg, Jørgen Parsberg, nyde og beholde Pantegods, 
Kjøbstadgods, Møllegods etc. og udrede hendes Testamente^). 
Peder Bille døde 1508; den sidste Efterretning, vi have 
om ham, er det Brev, hvorved han frigav Bonden Jens 
Steffensen. Han blev begravet i Antvorskov Klosterkirke, 
hvor hans Hustru satte en Mindesten over ham -). Af Lig- 
stenen ses, at hun ogsaa selv havde tænkt at hvile i samme 
Grav, thi hendes Navn er ogsaa nævnet derpaa. Dog skete 
det ikke saa; hun overlevede sin Mand i 13 Aar og døde i 
Odense, hvor hun blev begravet i St. Hans Kirke ^). For- 
inden sin Død havde Peder Bille den Glæde at se alle sine 
Sønner i høje Stillinger og som ansete og indflydelsesrige 
Mænd. Slutningen af hans Levetid falder netop i den Periode, 
hvor hans Slægt tog et mægtigt Opsving, den bevægede og 
højst interessante Tid, da Kong Hans anspændte Folkets 
Kræfter til det yderste for at hævde den knyttede, men 
atter brudte Union. 


3- 
Kong Hans's Tidsalder. 

De  store Mærkepunkter  i  Folkenes politiske Liv  pleje 
ofte  at  danne Vendepunkter  i  de  store  Slægters  Historie. 


^) Dateret Kjøbenhavn  21. April  1504.   Orig.  i Gjældsbreve.  P'asc. 20. 16. 
^) Mindesmærker fra Antvorskov. 

^) Jvfr.  det  uhjemlede  Sagn  om  hende  i  Vedel-Simonsen,  Odense  Byes 
Historie  3.  Hefte  S.  151 — 52. 


KONG  HANS  OG  SVERIG. I'J'J 

Kræfter og Evner, for livilke der under jævne og rolige 
Forhold ikke have været tilstrækkelig Anvendelse, komme 
nu til Udvikling, store Opgaver stilles, og en rig Virksomhed 
venter de Slægter, som i det givne Øjeblik besidde de for- 
nødne aandelige og materielle Kræfter til at kunne gaa i 
Spidsen for Udviklingen. 

Et saadant Vendepunkt i Billernes Historie er Kong 
Hans's Tidsalder. Efter en mere end 2 5aarig Fredstilstand 
tage Begivenhederne pludselig Fart. Sverigs Erobring 1497, 
Nederlaget i Ditmarsken, Oprøret i Sverig og den paafølgende 
Kamp med Svenskerne og Hansestæ^derne opfylde den sidste 
Halvdel af Kong Hans's Regjering. I en saa begivenhedsrig 
Tid bliver der Brug for alle Dygtigheder paa Krigens og 
Diplomatiens Omraader og Billeætten talte netop da en stor 
Skare af unge, ærgjerrige Mænd, der stode i Begreb med 
at træde ud af Ynglingeaarene. En fremragende Mand af 
den gamle Slægt, Hr. Sten Bille, staar endnu i sin fulde 
Kraft, og omkring ham gruppere sig Slægtens yngre Med- 
lemmer, hans tre Brodersønner fra Søholm, 5 Brodersønner 
fra Svanholm og hans egne to Sønner, Klavs og Torben, 
som alle netop paa denne Tid træde ind i det offentlige Liv. 

Gjenoprettelsen af Unionen er det centrale i Kong Hans's 
Politik. Fra Begyndelsen af sin Regjering har han haft dette 
Maal for Øje, og med Seighed og Konsekvens, præget tillige 
af Besindighed, har han kæmpet for at naa det. Han havde 
1483 i den saakaldte Kalmar Reces indrømmet det svenske 
Rigsraad alt, hvad det fordrede for at hylde ham som Konge; 
men ikke desto mindre maatte han se Haabet om at gjen- 
vinde den tredje af de nordiske Kroner skudt ud i en usikker 
Fremtid. Hans kloge Modstander, Sten Sture, forstod med 
stor Dygtighed at modarbejde en Plan, hvis Opfyldelse paa 
ny vilde berøve Sverig en Del af dets Selvstændighed og 
Frihed. Støttet af den svenske Almue og en Del af Raadet 
herskede Sten Sture i Sverig med kongelig Myndighed, dog 
uden  —  som sin Forgænger — • at bære Kongenavnet.  Men 


278 OPRØR  MOD  STEN  STURE. 

netop den Hensynsløshed og Kraft, hvormed han hævdede 
Kronens Interesser og i Lighed med den i Europa herskende 
politiske Strømning søgte at unddrage Adelen Bestyrelsen 
af Kronens Len, maatte nødvendigvis fremkalde Misstemning 
indenfor det svenske Aristokratis Rækker. Herfra udgik da 
ogsaa den Bevægelse, som styrtede Sten Sture fra Magten, 
og i denne hemmelige Understroms Forbindelser med det 
danske Aristokrati ligger Forklaringen til de Begivenheder, 
som bragte Kong Hans paa Sverigs Trone ^). 

I den skibyske Krønnike fortælles følgende: xAar 1493 
begyndte Sten Sture, Sverigs Rigsforstander, at øve Tyranni 
mod nogle af Rigets Gejstlige og Verdslige, idet han røvede 
fra dem og paalagde hidtil ukjendte Skatter og Byrder. 
Overmodig ytrede han, at han vilde prøve, om det var sandt, 
hvad man sagde, at den, som øvede Vold mod Kirkens 
Gods og Rettigheder, ogsaa fik Hævnen at føle, » -) Forfatteren 
af Krønniken, den bekjendte Karmelitermunk Povl Helgesen, 
har her været vel underrettet. Paa et Rigsraadsmøde i Tålge 
ved Midsommertid 1493 var Striden mellem Rigsforstanderen 
og Rigsraadet kommet til Udbrud. Sten Sture truede med 
at nedlægge Regeringen, men lod sig dog overtale til at blive. 
Man skiltes som hemmelige Fjender, og det følgende Aar 
sluttede den største Del af Rigsraadet (6 gejstlige og 21 
verdslige) et indbyrdes Forbund til Opretholdelsen af deres 
truede Interesser og særlig rettet mod Sten Sture, der fik 
at vide, at hvis han ikke, som han havde lovet, fulgte deres 
Raad,  «da skal Gud vide, at det skal være os højlig imod». 

Blandt Hovedlederne af denne Sammensværgelse træffe 


') Jeg henviser angaaende Skildringen af Kong Hans's Tid til Aliens, 
Paludan-Mullers og Styffes store Værker. De forskjellige Opfattelser 
af Tiden og Personlighederne, som komme frem hos danske og svenske 
P'orfattere, ere blevne jævnførte af Palmen, Sten Stures Strid med 
Konung Hans, Helsingfors 1883, som har søgt at skifte Ret mellem 
de  stridende Parter. 

'■*)  Rordam, Mon. Hist. Dan.  I.  20. 


TROLLERNE. 2/9 

vi de os vel bekjendte Mænd af Trolleslæ<^ten: Arvid og 
Erik Trolle samt Arvids Svigersøn, Niels Bosen Grip. Ved 
sit Giftermaal med Iver Axelsens Datter var Arvid Trolle 
bleven draget med ind i Axelsønnernes Interesser og Planer. 
Nu var det jo det ejendommelige ved Axelsønnernes og 
særlig Iver Axelsens politiske Stilling, at de aldrig fuld- 
stændig mistede Forbindelsen med Danmark, hvor stæ-rkt de 
end efter Bruddet med Kong Christiern I bleve knyttede til 
Sverig. Da Iver Axelsen senere brød med Sten Sture og 
endog hemmelig agiterede for at faa sin Svigersøn Arvid Trolle 
valgt til Rigsforstander i Sverig, maatte han til sidst søge 
Hjælpen i Danmark. Gulland kom atter i Kong Hans's 
Hænder til stor Harme for Sten Sture og Svenskerne, og 
Hr. Iver drog tilbage til sine Besiddelser i Danmark, hvor 
han døde 1489. Ligesom Arvid Trolle arvede sin Sviger- 
faders danske Ejendomme, Lillø i Skaane, Knabstrup i Sjæl- 
land m. m., tog han ogsaa dennes politiske Ideer i Arv. 
Fra den Tid finde vi Arvid Trolle i levende og intim Be- 
røring med de ledende Mænd i det danske Aristokrati: med 
Bent og Sten Bille, med Oluf Stigsen Krognos, Eskil Gøye, 
Danmarks Riges Marsk, men fremfor alle med Rigshov- 
mesteren Povl Laxmand. Fra 1489 færdes han næsten hvert 
Aar i private eller offentlige Anliggender i Danmark. Han 
er stadig Medlem af de svenske Gesandtskaber, som forhandle 
med de danske Rigsraader om Gjenoprettelsen af Unionen. 
Efter Sammensværgelsen i Avgust 1494 drog han ned til 
Danmark, hvor han opholdt sig fra Decbr. 1 494 til Maj 1495, 
og det er vistnok ham, hvem Sten Sture sigtede til med sin 
skarpe Ytring, at Rigsraadets Sendebud stod udenfor den 
danske Konges Dør. Arvid Trolle har saaledes uden Tvivl 
været en af Hovedlederne af det svenske Rigsraads Opposition 
mod Sten Sture, og han drog sin Søn og Svigersøn med 
sig. De udgjorde Grundstammen, et Slags Triumvirat, i den 
Opposition, som lidt efter lidt undergravede Sten Stures Stil- 
ling.  Det kan vel ikke nægtes, at personlige Interesser have 


28o SVERIGS  EROBRING   1 49/. 

indvirket paa disse Mænds politiske Opfattelse, men det ligger 
dog heller ikke saa fjærnt at formode, at det venskabelige 
Forhold til den danske Adel og den danske Konge, som 
Ægteskabsforbindelser og politisk Berøring havde fremkaldt, 
har kunnet bibringe dem et større Syn paa Forholdene og 
et andet Blik for Unionens Betydning end det af Sten Sture 
repræsenterede særlig svenske. 

Trollerne vare dog ikke saa betydelige Mænd, at deres 
Navne, selv i Forening med andre svenske Unionsvenner, 
skulde kunne give fast Fundament for et saa stort Fore- 
tagende som at styrte den folkeyndede og tapre Sten Sture. 
Først da Svante Nielsen Sture, Stens Fættersøn, og Ærke- 
biskop Jakob Ulfsson aabent sluttede sig til Oppositions- 
partiet, indtraadte den Vending i Forholdene i Sverig, som 
gav Kong Hans de bedste Udsigter til med Vaabenmagt at 
kunne naa sit Maal. Under saa heldige Auspicier begyndte 
det store Felttog 1497, da den danske Hær, som maaske 
vel rundelig anslaas til c. 30,000 Mand, rykkede ind i Sverig, 
hvor Arvid Trolle var den første Mand, der sluttede sig til 
de Danske. Den 21de Maj mødtes han med Povl Laxmand 
og Eskil Gø}'e i Lyckeby (i Bleking), hvor man gav hin- 
anden edelige Lofter og Forsikringer om at holde Kalmar 
Reces, og hvor Arvid paa egne, Søns og Svigersøns Vegne 
lovede, at de aldrig mere vilde anerkjende Sten Sture som 
Rigsforstander. 

Det kan ikke her være Opgaven at give en Fremstilling 
af de store Begivenheder, som nu i Løbet af kort Tid for- 
andrede Nordens Udseende. Vi have kun villet fremhæve 
den Betydning for Udviklingen af disse nye Forhold, som 
en til Billeætten saa nær knyttet Slægt har haft. Det er 
tilladt at se mere end en Tilfældighed i Ægteskabsforbindelser, 
som gaa jævnsides med politiske Begivenheder, der forandre 
Historiens Gang. Forhandlingerne mellem Arvid Trolle og 
Sten Bille og Fru Ermegaard om hendes Sønners Giftermaal 
med svenske Adelsdamer, staa i nøje Forbindelse med For- 


SVKRIGS  EROBRING   HQ/. 28l 

handlingerne mellem Arvåd Trolle og Povl Laxmand om 
Forbund mod Sten Sture. Ikke alene føres de samtidig 
(Foraaret 1495) og finde deres Afslutning paa det store 
Møde i Kalmar i Juli og Avgust 1495, men Hovedpersonerne 
i Forhandlingerne paa begge Sider ere de samme: Arvid 
Trolle og Niels Bosen, Sten Bille og Povl Laxmand. Den 
sidste gav Trolovelsen et vist politisk Præg. I Povl Lax- 
mands Overværelse, hedder det, fæstede Hans Bille sin 
Brud. Kong Hans's personlige Indgriben i denne Sag have 
vi tidligere omtalt og kunne endnu tilføje, at Hans Bille den 
26de Decbr. 1494 paa Helsingborg Slot fik Kongens Be- 
skjærmelsesbrev for sig og sine Ejendomme, saa længe han 
færdedes med Kongen i Skaane. Det var netop i de samme 
Dage, at Arvid Trolle forhandlede med Kongen om Op- 
fyldelsen af Kalmar Reces ^). 

Toget til Sverig 1497 ^^ beskrevet i en samtidig Vise, 
som nu kun findes bevaret i et Haandskrift, der har tilhørt 
Sten Klavsen Bille. Med Undtagelse af denne Beretning, 
som trods sin poetiske Iklædning indeholder mange karak- 
teristiske og sikkert paalidelige Efterretninger, findes der saa 
godt som ingen Oplysninger fra dansk Side om dette Felt- 
tog. Visen og enkelte Aktstykker nævne nogle af Togets 
Hovedledere, og svenske Dokumenter sætte os i Stand til 
at følge Hærens Bevægelser i de store Hovedtræk og at 
lære Felttogets Resultater at kjende. Derimod kjende vi 
kun yderst faa Navne paa Deltagere i dette store Tog, som 
utvivlsomt har været den første Lære i Krigskunsten for 
mange af Datidens unge Adelsmænd. Tyge Krabbe, den 
senere berømte Rigsmarsk, som dengang var en ung Mand 
paa 23 Aar, har fortalt os i sine desværre ufuldendte Me- 
moirer, at han fulgte med Kongen til Kalmar og vare vi 
elleve lige klædte at rejse med hans Naade, hvoraf jeg var 
een.»  Blandt disse Hofsinder har der vel ogsaa været nogle 


^)  Orig.  1  Danske Adels Breve 4.  123. 


202 BILLEÆTTEN   1 49/. 

Medlemmer af Billeætten, maaske Torben og Anders Bille. 
Hans Bille, som fem Aar efter var krigserfaren nok til at 
kunne blive stillet i Spidsen for den Undsætningshær, som 
sendtes op til Dronning Christine i Stockholm, har formodent- 
lig ogsaa deltaget i Felttoget. Han havde endnu 1495 tjent 
som kongelig Hofsinde, men efter sit Giftermaal var han 
traadt ud af Tjenesten, og 1497 kaldes han Kongens «Mand og 
Tjener ». Kort før Kong Hans drog med Hæren over Land 
til Kalmar, var Hans Bille i Kjøbenhavn og fik Tilladelse 
til at udføre tre Læster Korn. Men hermed ophøre alle 
Efterretninger om ham og hans Brødre i dette og de følgende 
Aar, de sædvanlige og stadig tilbagevendende Retstrætter, 
Thingsvidner etc. forstumme aldeles, og fra Krigsskuepladsen 
kommer heller ingen Oplysninger, thi Billerne beklædte endnu 
ikke saa overordnede Poster i Hæren eller betroedes saa 
ansvarsfulde Hverv, at deres Navne af den Grund skulde 
blive dragne frem af den store Hob. Aarene 1497 — 1501 
ere da for saa vidt et tomt Blad i Billeættens Historie, saa 
meget beklageligere som netop disse Aars Historie skulde 
kunne give os Nøglen til den følgende Tids mærkelige Be- 
givenheder ^). 

Den nu nogle og tresindstyvaarige Sten Bille op- 
holdt sig under Krigen i Skaane, i hvilken Landsdel han 
var Landsdommer, Han havde deltaget i de foregaaende 
Aars Forhandlinger med de Svenske og har formodentlig i 
Følge sin Alder og Stilling været en af de Rigsraader, hvem 
Landets Styrelse var overdraget i Kongens Fraværelse. Der- 
imod indlagde de Billers Svoger Henrik Knudsen Gylden- 
stjerne sig  stor Ære  og Anseelse  paa Toget.   Han var en 


') Visen er trykt i Danske Ma_?. 3. Række II. 143 — 54 af Paludan- 
Miiller. I Stedet for den i Vers 15 nævnte »Niels Pors» skal læses 
»Niels Bosen«. I Vers 22, 5te Linje skal «liaffue» rettes til »heffne«. 
Tyge Krabbes Optegnelser ere trykte i Heise, Familien Rosenkrantzes 
Historie II. Dok. S. 9 — 11. Kong Hans's Tilladelse til Hans Bille, 
dat. Kjøbenhavn, 6. Juli  1497.   Kgl. aabne Breve i Geh. Arch. 


HENRIK!  KNUDSEN  GYLDENSTJERNE. 283 

af Anførerne for den Hærafdelint^, der fra Kalmar sendtes 
til Undsætning for de svenske Rigsraader, der vare inde- 
sluttede af Sten Sture paa Ærkebispens faste Borg Ståket. 
Hvervet blev heldigt ført til Ende, og Hæren drog derpaa 
mod Stockholm, hvor Sten Sture havde indesluttet sig. Den 
ovenfor omtalte Vise finder Anledning til særlig at dvæle 
ved Henrik Knudsens Bedrifter i Slaget ved Rotebro. Da 
det meldes Anførerne, at Dalekarlene rykke frem til Und- 
sætning for de i Stockholm indesluttede, samles Krigsraadet: 

«Tlu  ginge y Raadt y Same  stundt 

Serdeliss thi  høffdynge varre 

thi funde Rætt paa Saa gott ett fundt 

thi  ville  Ey  lenger Sparre 

Her Hendrick  Kromedige  .Suaridt melt  Sell  (?) 

vy  ville her ey lenger  tøft'iie 

Her Hendrick Knudszen handt  suaridt  inett  skell 

vy ville gott  Euentyr prøffue*. 

En Del  af  den  danske Hær  drager  derpaa mod Dale 
karlene og Kampen begynder: 

«Her Hendrick  hånd  var iher mett y  blant 

Thet kand Jeg well beuisse 

Hanss  Griss ') ogsaa,  then  Edelig mand 

mand  maa  tern  ærre  och prisse 

Att  tlie  vorre  Riddere bode  to 

Thett vorre  they  full  vell værde 

thy thiente Theriss herre mett traa 

thy bønder thet saare kiærde*. 

Henrik Knudsen har da ogsaa overværet Kongens Kroning 
i Stockholm og den store Fest, hvor saa mange af Sverigs 
fornemste Ædlinge hædredes med Ridderslaget, som siden 
Christiern I's Tid ikke havde været uddelt i Sverrig. Frem- 
for alle belønnedes Trolleætten : baade Arvid, hans Søn og 
Svigersøn fik saa vel Riddertitlen som store Len og Værdig- 
heder. 


') Høvedsmand  paa Korsør  Slot. 


284 KONG  HANS  OG  EDEL  JERNSKJÆG. 

I Januar 1498 vendte Kong Hans tilbage til Danmark. 
Efter et længere Ophold i Hertugdømmerne samledes han i 
Slutningen af April i Kjøbenhavn med det danske Rigsraad, 
og herfra bekræftede han det allerede i Stockholm udstedte 
almindelige Amnestibrev til Svenskerne. Blandt Rigsraaderne, 
som den 7de Maj have hængt deres Segl under dette Brev, 
finde vi Hr. Sten Bille som den første efter Rigshovmesteren 
og Marsken ; ogsaa Henrik Knudsen har forseglet dette Brev. 
Efter de med det svenske Rigsraad trufne Aftaler skulde 
Kong Hans have været i Sverig inden St. Hans Dag tillige 
m.ed sin Hustru og Søn, men af ukjendte Grunde blev Be- 
søget opsat til det følgende Aar. I November Maaned var 
Kongen og Dronningen i Kjøbenhavn sysselsat med For- 
beredelser til Rejsen til Sverig. Dronningen skulde ledsages 
af sine Hotjomfruer, og det var maaske i den Anledning, at 
hun den 5te November tilskrev Peder Billes Nabo paa Kind- 
holm, Erik Jepsen Ravensberg, et skarpt Brev, hvori hun 
opfordrede ham til at indbetale til Peder Bille, paa hendes 
Jomfru Anne Sehesteds Vegne, 20 Mark, som Erik Jepsen 
forrige Aar paa Toget til Sverig havde laant af Jomfru 
Annas Broder Hans Sehested ^). I December drog Kongen 
over til Skaane og Halland, besøgte Varberg og Bahus og 
drog derpaa med sin Hustru til Stockholm, hvortil han an- 
kom de første Dage i Februar. Det var paa denne Rejse, 
at Rygtet vidste meget at fortælle om Kong Hans's Kjærlig- 
hedsforbindelse med Jomfru Edel Mikkelsdatter. I For- 
sommeren kom den unge Hertug Christiern op til Stockholm, 
hvor han den 22de Juni 1499 hyldedes som sin Faders 
Efterfølger, hvorpaa Kongen og Dronningen drog tilbage til 
Danmark, medens Hertug Christiern endnu opholdt sig nogen 
Tid i Sverig. 

Vi ere ikke i Stand til at følge Billernes P'orhold til 
Kong Hans i disse Aar,  lige saa lidt som vi vide noget om, 


') Danske Kongers  Hist.  Fase.  2.   Dr.  Christines  IJreve  12. 


KONG  HANS  OG  EDEL  JEKNSKJÆG. 285 

hvorvidt en eller flere af Slægten skulde skulde have deltaget 
i Kampen mod Ditmarskerne Februar 1500. Det forfærdelige 
Nederlag, der her ramte Kongen og hans Broder, blev det 
kritiske Moment i Kong Hans's Regering. Dets Virkninger 
sporedes saa vel i Sverrig, hvor Oprørspartiet paa ny rejste 
Uafhængighedskampen, som i Danmark, hvor Nederlaget 
gav Anledning til megen Kritik og ond Omtale. I Januar 
Maaned 1501 maatte Kongen drage op til Sverig for mulig 
ved sin personlige Nærværelse at hindre Opstandens Udbrud. 
Det lykkedes ham, som bekjendt, ikke; efterladende Dronning 
Christine i Stockholm vendte han selv tilbage til Danmark i 
Avgust Maaned for at udruste en Hær til Dronningens Und- 
sætning, men naaede først tilbage til Kjøbenhavn i Slutningen 
af September. 

Det var paa denne Rejse, at Jomfru Edel Mikkelsdatter 
paa ny havde paadraget sig almindelig Omtale paa Grund 
af sit venskabelige Forhold til Kongen. Hun fulgte med 
Kongen tilbage, og kort efter Hjemkomsten maa hun være 
bleven gift med Torben Bille. Det vil altid blive en Gaade, 
hvorledes dette Ægteskab er kommet i Stand og hvad der 
har bevæget den storættede og rige unge Adelsmand til at 
gifte sig med en Kvinde, med hvem Rygtet allerede havde 
faret saa ilde. Naar det fortælles, at Kongen gav hende 
Sandholt Hovedgaard i Fyn og andet Gods i Medgift, beror 
dette imidlertid paa en Misforstaaelse, Torben Bille kjobte 
dette Gods af Kronen efter Povl Laxmands Drab og senere 
Domfældelse. Man kan altsaa ikke af denne Omstændighed 
slutte sig til egennyttige Bevæggrunde fra Torben Billes 
Side. En anden Sag er det derimod, at efter Edels og 
Torbens Giftermaal indtræder der en paafaldende Interesse 
fra Kongens Side lige overfor Billeætten. Skyldes denne 
Interesse og deraf flydende Begunstigelser Fru Edel, eller 
kan der paavises andre Bevæggrunde? Vi skulle som Svar 
herpaa lade Begivenhederne selv tale. 

Vinteren  1501 — 1502  var  en travl og bevæget Tid  her 


286 URO  I  DANMARK   I5OI. 

i Landet. Sverig var i Oprør, Dronningen indelukket i 
Stockholm med en Skare af danske og tyske Ledsagere, i 
Norge slog Bevægelsen ud i lyse Luer, da Knud Alfsen 
i Begyndelsen af Februar 1502 faldt ind i Landet, Forholdet 
til Hansestæderne var yderlig forviklet og blev det endnu 
mere, da Kong Hans forbød Sejlads og Handel paa Sverig. 
Det kommende Aar vilde lægge Beslag paa alle Kræfter for 
at kunne afværge den truende Fare. Og midt under saa 
store Farer for Landet stod Rigets to mægtigste Mænd, 
Ærkebiskop Birger af Lund og Rigshovmesteren Povl Lax- 
mand, i aaben Strid med hinanden. Da Kongen strax efter 
sin Hjemkomst i Septbr. 1501 sammenkaldte Rigsraadet til 
Møde i Kjøbenhavn, nægtede Ærkebispen at komme per- 
sonlig til Stede, og rettede, i Stedet for at møde, de alvor- 
ligste Anklager ej alene mod Rigshovmesteren, men ogsaa 
mod andre Medlemmer af det skaanske Rigsraad, Oluf 
Stigsen og Niels Hack. De havde baade overfaldet hans 
Tjenere, haanet og forulæmpet ham selv, og tillige været i 
Samraad om at lægge Planer mod Kongen. Efter hans 
Anklage skulde Oluf Stigsen og Povl Laxmand i Februar 
Manned 1500, kort efter Nederlaget i Ditmarsken, med flere 
andre have været sammen paa Sølvesborg, Povl Laxmands 
Len, og dér «talt paa Kongens argeste og værste», samt ind- 
gaaet et Forbund og hemmeligt Samfund, som Ærkebispen i 
Embeds Medfør maatte anklage dem for. Oluf Stigsen 
maatte med tre Tyltered fralægge sig Ærkebispens Beskyld- 
ninger, men Mistanken kan ikke helt være blevet udryddet 
herved, og denne Anklage danner ligesom et Forspil til 
Povl Laxmands tragiske Endeligt. ^) 

Kong Hans's Sind var mistænksomt, han har følt sin 
Tillid til sine gamle Raadgivere vakle og har utvivlsomt 
søgt  og  fundet  en Støtte  i  de  nye  Mænd,  som  omkring 


^) Weibull, Samlingar till de skånska landskapens hist. och beskrifning II. 4-S, 
Brasch, Gamle Ejere af Bregentved II, 552. 


RIGSRAADET. , 287 

Aaret 1500 træde ind i Rigsraadet. Omtrent ved denne 
Tid, lidt for og lidt senere, blive alle Bispestolene ledige, 
med Undtagelse af Børglum, og iblandt de Mænd, som nu 
bleve valgte, finde vi Kongens mest betroede Raadgivere i 
de følgende Aar. Først og fremmest de borgerlig fødte, 
Ærkebiskop Birger og Biskop Jens Andersen Beldenak. der- 
næst Roskilde -Bispen, Johan Jepsen Ravensberg, af den paa 
Kindholm bosatte Slægt, der ligeledes under Kongerne Hans 
og Christiern II vinder stor Indflydelse ved Hove. Men ogsaa 
blandt de verdslige Medlemmer af Raadet træffe vi i Aarene 
omkring 1500 en hel Stab af nye Mænd. Rigsraaderne fra 
Kong Christiern den I's Tid og Kong Hans's unge Dage do 
bort eller træde, som Erik Ottesen Rosenkrands, tilbage fra 
den politiske Skueplads og give Plads for yngre Kræfter. 
Blandt disse træffe vi Billeætten stærkt repræsenteret: 1501 
eller 1502 træder Hans Bille ind i Raadet samtidig med 
Peder Billes Svigersøn Jørgen Parsberg, og det følgende Aar 
1503 Torben Bille. Naar vi erindre, at der allerede tidligere 
sad to Medlemmer af Slægten i Raadet, de Kong Hans 
særdeles hengivne Mænd, Sten Bille og Henrik Knudsen 
Gyldenstjerne, vil det være klart, at Valget af disse nye 
Mænd ikke er tilfældigt. Kongens personlige Indflydelse 
over for Raadet maatte under disse Forhold stige. 

Hvilke Modsætninger der har hersket indenfor Raadet, 
have vi ingen positive Efterretninger om; men det ligger 
nær at formode, at Forholdet til Sverig har været Tyngde- 
punktet. Da Anklagen senere rejstes mod den myrdede Povl 
Laxmand, lød den jo netop paa, at han havde staaet i hem- 
melig Forbindelse med det svenske Rigsraad og sendt Bud 
og Breve til Sverig. Men tillige hedder det, at han havde brugt 
ærerørige Udtrjk om sin Konge og kaldt ham en for Riget 
skadelig Regent; man mindes her uvilkaarlig den Klage, 
som Ærkebispen rejste mod Oluf Stigsen og som ogsaa var 
myntet paa Rigshovmesteren. 

Billernes Stilling var saaledes givet af sig selv;  Tilslut- 


288 KRIGSFORBEREDELSER   I5OI — I 5O2. 

ning til Kongens Politik var Kilden til deres Magt og 
L^kke. 

Og allerede nu begynder den gyldne Regn: Hans Bille 
forlenes c. 1504 med Skjoldenæs, og Torben Bille, Fru 
Edels særlig af Kongen begunstigede Ægtefælle, faar allerede 
1502 sin Farfaders gamle Len Abrahamstrup og samtidig 
det store Vordingborg Len. 

Vinteren 1501 — 1502 gik hen med Forberedelser til 
Toget, som skulde bringe Dronning Christine Undsætning, 
og med Udrustningen af Tropper til Norge. Som et Mod- 
stykke til den krigerske Tummel, som overalt lød, møde vi 
ogsaa de festlige Forberedelser til den unge Kongedatter, 
Elisabeths Bryllupsrejse til Brandenburg. Ledsaget af en 
stolt Skare af danske Adelsmænd og af Fruer og Frøkener 
fejrede hun den  lode iVpril  1502 sit Bryllup i Stendal. 

Omtrent samtidig hermed vare Rustningerne til Ende, 
og i April Maaned kunde endelig Undsætningsflaaden, 30 
Skibe stærk, stikke i Søen. Kongen drog selv med Flaaden, 
der kommanderedes af Povl Laxmand, Niels Bosen Grip, 
der forrige Aar var fulgt med Kongen ned fra Sverig, Jørgen 
Parsberg, Jørgen Rud og Hans Bille. ^) Forinden Afrejsen 
havde Kongen den 17de April stiftet en Messe i Lunde 
Domkirke, hvor der skulde bedes for, at Kongen maatte «vel 
ende denne Rejse og fri sin kjære Hustru af deres Uvenners 
Hænder». Men hvorfor drog Kongen da saa sent af Sted, 
som i Slutningen af April, da Farvandet forlængst maa have 
været frit. Har Opbudet ikke mødt i rette Tid eller havde 
Rygtet Ret, som vidste at fortælle, at Kongen paa ny var 
hildet i den skjønne Fru Edels Garn og ikke kunde løsrive 
sig fra hendes Selskab? Hans Nærværelse paa Vordingborg 
kan konstateres, thi herfra var det, at han den 13de Marts 
udnævnte Anførerne for Flaaden; men det har dog kun 
været  et flygtigt Besøg,  forinden  han  ledsagede  sin Datter 


^) Jahn, Unionshistorie  S.  579 — 80. 


TOGKT  TIL  STOCKHOLM. 289 

paa Rejsen til Holsten; thi en halv Snes Dage efter var 
han allerede i Segeberg, og her opholdt han sig indtil Be- 
gyndelsen af April. I Midten af denne Maaned var han i 
Kjøbenhavn, og kort efter har Flaaden lettet Anker og sat 
Kursen mod Stockholm. 

Men hvad nu end Grunden til Forsinkelsen har været, 
den blev skæbnesvanger for Togets Udgang. Tre Dage før 
Kongen kom til Stockholm, havde hans Kustru, tvunget af 
Hungersnød og af Fjendens netop i den sidste Tid gjentagne 
haardnakkede Storme, maattet overgive Slottet. Fra dets 
Mure vejede den svenske Fane, og med Sorg i Hjærtet og 
harmfuld i Sind maatte Kongen vende hjem. Ved Kalmar 
skiltes han fra den største Del af Flaaden og sejlede med 
nogle faa Skibe i Forvejen til Kjøbenhavn. 

Medens Hans Bille paa dette Tog ikke har kunnet finde 
nogen Anledning til at udmærke sig, fattigt som Toget var 
paa Begivenheder, fik derimod hans Broder Anders Bille 
Lejlighed til at lære Krigen at kjende paa nært Hold. I 
Februar Maaned var Knud Alfsen og den tapre svenske 
Befalingsmand i Vestergotland, Aage Hansen af Slægten 
Nat og Dag, faldet ind i Norge. Det lykkedes dem at 
erobre hele den sydlige Del af Landet, og snart var Bahus 
Slot det eneste Støttepunkt for de Danskes Magt i disse 
Egne. Slottet holdtes besat af Henrik Krummedige, men 
truedes snart af en overlegen Hær af svenske Bønder og 
Ryttere under Aage Hansens Befaling. Her maatte der 
handles hurtig og kraftig. Medens Kongen selv førte en 
Undsætningshær til Stockholm, overdrog han sin Søn Ud- 
rustningen af en lignende til Bahus. Med den Energi, som 
fra Ungdommens første Aar kjendetegnede den unge Kong 
Christiern, bleve Rustningerne udførte; Mandskab fra Kjøb- 
stæderne med deres Skibe samledes sandsynligvis i Helsing- 
borg, hvor ogsaa Adelens Ledingsudbud og enkelte fremmede 
Lejetropper mødte. I Forening med den 2 i-aarige Kongesøn 
førte to andre unge Mænd, der ogsaa nu skulde tjene deres 
I 19 


290 KAMPEN  VED  ELFSBORG. 

Sporer, Kommandoen over Hæren. Otto Rud var Høveds- 
mand for Fodfolket og Anders Rille Chef for «Arkeliet» eller 
Artilleriet. 

Strax efter Kong Hans' Hjemkomst til Kjøbenhavn i 
Midten af Juni afsejlede den unge Kong Christiern; Bahus 
blev lykkelig undsat, og den svenske Fæstning Elfsborg, hvor 
Erik Gyldenstjerne førte Kommandocii, overgav sig strax. 
Stor var Glæden over denne lykkelige Begyndelse, men tor 
stor var Tilliden til, at nu var det værste overstaaet. Kongen 
tog Ophold paa Slottet med en Del af Hæren, medens 
Resten blev tilbage i Lejren udenfor Slottet under Otto Ruds 
og Anders Billes Kommando uden tilstrækkeligt Vagthold. 
Men næppe to Mil derfra stod den svenske Hær under Aage 
Hansens Anførsel. Ved Efterretningen om hvad der var 
passeret ved Elfsborg, besluttede han endnu samme Nat at 
tage  Slottet tilbage ved  et dristigt coup  de main. 

Han ilede i Forvejen med Rytteriet, naaede i den tid- 
lige Morgenstund, uden at blive opdaget, den danske Lejr, 
hvor Vagterne netop vare blevne trukne tilbage. Anders 
Billes Fætter, den unge Hofsinde Knud Pedersen Gylden- 
stjerne, som i den tidlige Morgenstund var gaaet udenfor 
Lejren, var den første, der af en tililende Bonde fik Under- 
retning om den truende Fare. Men da var det allerede 
for sent; thi Aage Hansen ankom i samme Øjeblik med sine 
Ryttere. Efter at han paa ægte ridderlig Vis havde ladet 
blæse Allarm — «det sømmer sig ikke at overfalde en 
Kongesøn sovende* sagde han — gav han Befaling til An- 
greb paa Lejren. Overalt bleve de overraskede og søvn- 
drukne Krigsmænd nedhuggede. Aage Hansen trængte selv 
ind i det Telt, hvor Otto Rud og Hans Bille sov. Medens 
Otto Rud kæmpede med F"jenderne og blev alvorlig saaret, 
lykkedes det Anders Bille at slippe bort og ile hen til sit 
Artilleri. Ogsaa Otto Rud kom ud af Teltet, fik samlet sit 
Fodfolk, og da samtidig Kong Christiern fra Slottet gjorde 
et Anfald  paa  de  nu rundt omkring i Lejren .spredte Sven- 


ANDKRS  BILLK  OG  OTTO  RUD. 2ijl 

skere, maatte disse trække sig tilbage. Imidlertid ankom 
det svenske Fodfolk, og Kampen begyndte paa ny med 
rasende Heftighed. Men nu havde den danske Hær For- 
delen, thi det var lykkedes — sandsynligvis Anders Bille — • 
at bringe Skytset fra Skibene op til Lejren, og det nu for- 
øgede Artilleri tilføjede Fjenderne saa betydelige Tab, at 
de maatte trække sig tilbage. Angrebet var saaledes mis- 
lykket, men det havde tilføjet de Danske store Tab, og kort 
efter drog Kongen bort efter at have ladet stikke Ild paa 
alle fire Hjørner af Slottet Efterat have forstærket Besæt- 
ningen paa Bahus og derpaa foretaget et Indfald i Vester- 
gotland, hvor Fæstningen Ore.sten erobredes og nedbrændtes, 
vendte Kong Christiern tilbage til Halland. I Begyndelsen 
af Avgust fik Krigsfolket Hjemlov, og hermed var dette 
hurtige og heldige Tog til Ende. 

For Anders Bille fik Toget dog et Efterspil, som skaffede 
ham mange bitre Timer. Han og Otto Rud havde indtil 
da været gode Venner. Det vidner saaledes om et ven- 
skabeligt Sindelag, at Anders Bille i Januar 1502 gik i 
Borgen for Otto Rud og Hans Pogvisk for et Laan paa 
750 Mark lybsk hos Fru Anna Brockdorf. ^) Under Felt- 
toget havde de trolig fulgtes ad , og hin skæbnesvangre Nat 
havde de, som det udtrykkeligt fortælles, sovet i Telt sammen. 
Men under Kampen, da Otto Rud var i alvorlig Fare for 
at blive slaaet ihjæl, havde Anders Bille kun tænkt paa sin 
egen Redning og havde ikke staaet last og brast med sin 
Kampfælle. Herover klagede senere Otto Rud højlydt og 
vel ogsaa med Rette. Anders Bille forsvarede sig imidlertid 
med, at han forst og fremmest maatte tænke paa sin Pligt 
som Chef for Artilleriet og saa hurtig som muligt sørge for 
at redde dette. Naturligvis blev denne Strid en celebre 
Sag- den tapre Otto Rud, om hvis Bedrifter man snart hørte 
saa megen Tale, har vel haft Sympatien paa sin Side.   For- 


') Orig.  i Geh. Arch. Gjældsbreve og Kvitteringer 1400 — 1650.   Fase. 3 a. 

19* 


292 ANDERS  BILLE  OG  OTTO  RUD 

gjæves søgte gjensidige Slægt og Venner at bringe en For- 
soning til Veje imellem de to gamle Venner, og tilsidst 
maatte Kongen sige det afgjørende Ord. Fire Aar efter, 
den Ilte Septbr. 1506, mødtes Anders Bille og Otto Rud 
paa Kjøbenhavns Slot og her fældede Kong Hans følgende 
Æresdo7n: 

Vi , Hans etc. gjøre vitterligt , at Aar efter Guds Byrd 
1506, S. Marcelli papæ og martyris Dag, her paa vort Slot 
Kjøbenhavn, nærværende os elskelige renlivet Mand, Hr. 
Henrik, Abbed i Esrom Kloster, Torben Bille, Væbner, vore 
Mænd og Raad, Hr. Anders Muus, Provst i Viborg, Hr. 
Niels Gjedde, Ridder, vor Hofsinde, Oluf Daa, vor Mand 
og Tjener, med flere gode Mænd var for os skikket os 
elskelige Anders Bille og Otto Rud, vore Mænd og Tjenere, 
om nogle Ord og Tale, som Otto Rud skulde have talet 
og haft paa Anders Bille, saa at han ikke skulde haft sig 
tilbørlig mod Otto Rud, den Tid fornævnte Anders Bille 
og Otto Rud vare skikkede med vor kjære Søn for Ellins- 
borg mod vore og Rigens Fjender, de Svenske, og mente 
fornævnte Anders Bille, at samme Ord og Tale, som Otto 
Rud i saa Maade haver haft om ham, skulde være hans 
Ære anrørende. Da have vi det nu med fornævnte vore 
elskelige Raad og gode Mænd gransket, overvejet og for- 
faret, saa at fornævnte Anders Bille haver haft sig efter vor 
og vor kjære Søns Befaling paa fornævnte Rejse ærlig, trolig 
og vel, som ham af Ære og Rette burde at gjøre og ej 
anderledes, det ham eller hans Ære kan være anrørendes 
eller til Forfang i nogen Maade, og funde vi fornævnte 
Anders Bille derom aldeles «orsage» (sagesløs). Givet Aar, 
Dag og Sted, som forskrevet staar».^) 

Sommeren 1502 er mærkelig ved de to store Volds- 
handlinger:  Rigshovmesteren Povl Laxmands og den norske 


')  Orig.  i  Geh. Arch.  Reg.  69.   Fase.  16.   Vedel  Simonsen,  Ruderne I. 
132-33- 


POVL  LAXMAND. 293 

Adelsmand Knud Alfsens Drab. Af disse Begivenheder 
staar særlig Knud Alfsens Drab ikke i tjærneste Berøring 
med eller fik nogensomhelst Betydning for den Slægt, hvis 
Historie her skildres. Drabet paa Povl Laxmand berører 
heller ikke direkte Billernes Historie, men det blev udført 
Uge efter Tilendebringelsen af det Tog, hvor han og Hans 
Bille havde været Hovedanførere, Hans Bille kom ind i 
Rigsraadet antagelig umiddelbart før Drabet og var en af de 
Rigsraader, der senere fældede Dommen over Povl Laxmand, 
og endelig var Rigshovmesteren og den gamle Sten Bille 
ret nøje knyttede til hinanden ^), saa at det vel kan forsvares 
ogsaa at give en Skildring af denne mærkelige og endnu i 
sine Aarsager uopklarede Begivenhed Plads i Billernes 
Historie. 

Den Storm, som Ærkebiskop Birger havde rejst imod 
Rigshovmesteren og hans skaanske Venner, .syntes efter 
Rigsraadsmødet i Oktober 1501 at have fordelt sig. Povl 
Laxmand fik endog det ærefulde Hverv at være Chef for 
Undsætningsflaaden til Stockholm. Det mislykkede Udfald 
af Toget kan vel nok have fremkaldt Bebrejdelser og en let 
forklarlig Misfornøjelse fra Kongens Side, men de syntes 
dog at være skiltes i Venskabelighed fra hinanden, da 
Kongen fra Kalmar ilede forud til Kjøbenhavn, medens 
Rigshovmesteren og de øvrige Anførere foreløbig tøvede i 
Kalmar, hvor Povl Laxmands Svigersøn var Befalingsmand, 
for at proviantere Slottet. I Sølvesborg forlod Rigshov- 
mesteren Flaaden, han var, som han skrev til Kongen den 
13de Juni, ikke vel til pas, m^en vilde ufortøvet komme til 
Kjøbenhavn, naar han atter var bleven rask.   Flaaden sejlede 


') Sten Billes Navn findes som Vidne under en Række af de talrige Gods- 
transactioner, som Povl Laxmand udførte; vi skulle her kun nævne, at 
han har forseglet to Breve fra Aaret 1502 af 9. Febr., dat. Lund, og 
af 3. April, dat. Kjøbenhavn. Copibogen Nr. 293 Fol. i Univ. Biblio- 
thekets Arn. Magn. Saml. S. 47, og Voss. Saml. i Geh. Arch. Lynge — 
Kronborg Hrd.  34. 


294 POVL  LAXMAND. 

i Forvejen og maa være naaet til Kjøbenhavn et Par Dage 
efter. De paa Flaaden værende Anførere og Rigsraader 
havde Ordre til mundtlig at meddele Kongen forskjellige 
Underretninger om, hvad der var foregaaet i Kalmar ^). Blandt 
disse Anførere vare selvfølgelig ogsaa Hans Bille og Niels 
Bosen Grip, den sidste nu en landflygtig Mand ligesom 
hans Svigerfader Arvid Trolle, der nu boede paa sin Hustrus 
Ejendom Lillø i Skaane, efter at hans svenske Gaarde vare 
opbrændte. 

I de samme Dage kom Lensmanden paa Ørum Slot, 
Ebbe Strangesen, tilligemed sin Ven Adelsmanden Bjørn 
Andersen (Bjørn) til Kjøbenhavn. De havde deltaget i Toget 
til Stockholm, men i Kalmar havde de forladt Hæren og 
vare over Land dragne til Kjøbenhavn. Ebbe Strangesen 
var bekjendt for sit heftige, uregerlige Sind. At han har 
haft en Strid med Rigshovmesteren paa Tilbagevejen, tør 
vel anses for overvejende sandsynligt efter hvad der siden 
skete, og mulig har han taget sig selv Orlov uden Povl 
Laxmands Samtykke. I dennes Brev til Kongen forekommer 
en Ytring, som kunde tyde hen paa noget saadant. Laxmand 
fortæller nemlig, at der er Folk, som forlade Flaaden uden 
Tilladelse, og føjer til: «Det Folk, som Eders Naade finder 
optegnet i dette Skrift, dem har jeg givet Orlov; dersom 
andre ville beraabe sig paa mig, da gjøre de det uden 
Hjemmel eller Tilladelse*. 

Den 22de Juni var Povl Laxmand i Kjøbenhavn. Hans 
første Besøg gjaldt naturligvis Kongen, og der forlyder intet 
om, at denne har modtaget ham unaadigt. Da han gik til- 
bage fra Slottet og var kommet over Højbro, mødte han 
Ebbe Strangesen og Bjørn Andersen. De to « Staldbrødre* 
—  som  de  kalde  sig.  selv — havde  den  Dag « spist  og 


« Eders Naades Raad som paahørtc, kan vel undervise E. N. der noget 
af,» skriver Povl Laxmand. Brevet er trykt i Aarsb. fra Geh. Arch. 
IV.  308. 


POVL  LAXMAND. 295 

drukket* sammen, og Vinen har sandsynligvis gjort Ebbes 
Sind endnu mere ophidset mod Rigshovmesteren. Strax da 
de mødtes, droge begge deres Værger og huggede løs paa 
hinanden. Bjørn Andersen vilde lægge sig imellem, men 
maatte snart værge sig selv, og i denne Kamp er det da, 
at Rigshovmesteren blev dødelig saaret og derpaa kastet i 
Vandet med det haanlige Tilraab: «Du hedder Laxmand, 
Du har hjemme i Vandet, svøm nu!» Drabsmændene flygtede 
bort og kom  lykkelig i Behold til deres Hjem ^). 

Endnu den Dag i Dag hviler der en Skygge af Mis- 
tanke paa Kong Hans som den, der direkte eller indirekte 
har foranlediget Povl Laxmands Drab. Næppe en Maaned 
efter rejste Kongen jo Anklagen for Majestætsforbrydelse 
og Landsforræderi mod den døde Rigshovmester, og det 
laa da nær saa vel for Samtiden som Eftertiden at knytte 
en vis Kausalforbindelse mellem de to Begivenheder. Af 
den ovennævnte Fremstilling vil det imidlertid ses, at Drabet 
utvivlsomt skyldes en personlig Tvist mellem de to Mænd, 
der ere Hovedpersonerne i dette sørgelige Drama. Dette 
fremgaar end yderligere af et hidtil ikke kjendt Aktstykke. 
Det er et Brev fra Ebbe Strangesens Hustru, Kirstine Bryske, 
skrevet fire Maaneder efter Povl Laxmands Drab og rettet 
til Henrik Krummedige. Hun skildrer først heri den Sorg 
og Frygt, hun har for Ebbe « efter slig en Skade, som han 
nu er kommet udi», og ønsker, at han saa hurtig som muligt 
maa faa Sagen bragt til Ende. Hun antyder, at der er 
Folk, som gjerne ville forhale Afgjørelsen, men det kan ikke 
være Ebbes Venner. Derfor ønsker hun, at Henrik Krum- 
medige skal  møde  hende  og Ebbe  paa Fyn  og  aftale  det 


') Laxmands Drab er ofte fremstillet, vi skulle kun henvise til de bekjendte 
Fremstillinger af Kolderup-Rosenvinge i Historisk Tidsskrift III, Allen, 
Paludan-Møller og Brasch, Gamle Ejere af Bregentved. Fremstillingen 
ovenfor afviger i enkelte Punkter fra de nævnte Forfatteres og støtter 
sig hovedsagelig paa det af Prof. Kr. Erslev i Danske Mag. 4. Række 
VI.  2S7 — 88 fremdragne Aktstykke. 


296 POVL  LAXMAND. 

fornødne. Thi, skriver hun, «er I den, som jeg tiltror frem 
for nogen at tale Ebbes Bedste baade til min Herres Naade 
og til Hr. Laxmands Venner. •>-> Det skulde sikkert ikke 
have været nødvendigt at tale Ebbes Sag for Kongen, naar 
denne selv havde staaet bag ved hele Katastrofen. 

Henrik Krummedige var den rette Mand til at bringe 
en slig Sag i Orden. Han havde selv et Drab paa sin 
Samvittighed og det af en endnu mere graverende Be- 
skaffenhed. Imod givet Lejde havde han ombord paa sit 
eget Skib dræbt Knud Alfsen, da denne kom for at under- 
handle med ham om Fred. Han havde strax skaffet sig et 
lovligt Vidnesbyrd for sin Handlings Berettigelse, thi — er- 
klærede Tylvten — Knud Alfsen havde selv villet overtræde 
Lejdet og var kun blevet forekommet; Hr. Henrik havde endog 
faaet Kongens egen Billigelse: «Du har vist Dig som en tro 
Dannemand». Næppe en M.'aned efter, at Kirstine Bryske 
havde skrevet sit Brev til Henrik Krummedige, blev Povl 
Laxmands Sag afgjort. Den 8de November 1502 fældede 
Rigsraadet — blandt hvis Medlemmer vi træffe Sten Bille 
som Nr. i af de verdslige Raadsherrer, Henrik Knudsen og 
Jørgen Parsberg, samt Hans Bille som den sidste i Rækken 
og derfor den yngste — Dommen over den døde Mand og 
tilkjendte Kongen alt Hr. Povl Laxmands Gods, Jord og 
Løsøre i Erstatning for den Skade han havde gjort Kongen 
ved I ° at ophidse det svenske Rigsraad til Ulydighed mod 
Kongen, 2 "^ at sende hemmelige Bud til Kongens Fjender i 
Stockholm og 3 " at kalde Kongen en for Danmarks Rige 
skadelig Herre og Konge. I den sidste Ytring spore vi en 
Gjenlyd af Ærkebiskop Birgers Klager mod Povl Laxmand 
det foregaaende Aar, og i Ærkebispen har vi utvivlsomt 
den Mand, som har faået sat Rettergangen i Scene, ligesom 
den snilde Jens Andersen Beldenak har været den, der har 
angivet Maaden, hvorpaa den skulde føres. Men med denne 
Dom var ogsaa Ebbe Strangesens Handling retfærdiggjort, 
og Kongen har vel ogsaa kunnet kalde ham ligesom Henrik 


POVL  LAXMAND. 297 

Krummedige, «en tro Dannemand«. Tre Dage efter finde 
vi Ebbe Strangesen optaget i Rigsraadet, Drabsmanden ind- 
tog den Dræbtes Plads. Men disse F'orhold kunne ikke 
betragtes fra et moderne moralsk Synspunkt. Er det, som 
alt tyder hen paa, saa, at Povl Laxmand og Ebbe Strangesen 
som gamle Fjender møde hinanden paa Højbro og der, som 
det hedder, «skiftede Hug»^), da var det ikke, som det altid 
siges, et lumskeligt Snigmord, men den blodige Afgjørelse af 
et personligt Mellemværende, som Datidens Historie frembyder 
saa mange Exempler paa. Det kriminelle laa i, at Værgerne 
vare dragne paa Slottets fredhellige Grund, og derfor var det 
nødvendigt at tale Ebbes Sag hos Kongen. Vi se endvidere, at 
der endnu i Oktober Maaned har været Tale om en mindelig 
Overenskomst mellem Ebbe Strangesen og Hr. Laxmands 
Venner angaaende Bøderne for Drabet. Pifter Rigsraadets Dom 
har ogsaa dette været ufornødent, der var ingen længere, der 
kunde eller turde optræde paa Povl Laxmands Vegne -). 

Povl Laxmands Død og Domfældelse blev en Kilde til 
Velstand for hans mange Fjender. Rigshovmesteren havde 
jo været Landets rigeste Mand, han havde ejet 5 Hoved- 
gaarde med dertil hørende 14 Møller og 900 Bøndergaarde. 
Al denne Herlighed inddroges nu under Kronen, og Kongen 
solgte eller bortskjænkede Godset. Blandt dem, der bleve 
berigede med Rigshovmesterens møjsommeligt sammen- 
skrabede Gods, træfife vi først og fremmest hans afsagte 
Fjender: Ærkebiskop Birger, der fik Aagerup Hovedgaard i 
Skaane, og Biskop Jens Andersen, der fik hans Gaard i 
Kjøbenhavn ; endvidere Henrik Krummedige, der kjøbte det 
prægtige Herresæde Valden i Halland, der senere fra ham 
gik i Arv  til  hans Datter Sofie,  Eske Billes Hustru;  en af 


') I Rigsraadets Erklæring angaaende Bjørn Andersens Deltagelse i Drabet 
hedder det udtrykkeligt, at Ebbe Strangesen og Povl Laxmand « mødtes 
og skiftede Hug sammens, «de begyndte strax at slaa paa hverandre«. 

') Jeg har ovenfor kun omtalt .Sagen i sine Hovedtræk, men agter ved 
Lejlighed at gjøre  den  til Gjenstand for en  nærmere Udvikling. 


298 TORBEN  BILLiJ. 

Laxmands gamle Tjenere, Christiern Andersen, der mulig 
har kunnet fremføre nogle Vidnesbyrd imod sin fordums 
Herre, forlenedes med Asserbo Slot, og endelig træffe vi 
mellem disse begunstigede ogsaa Edel Mikkelsdatters Hus- 
bond, Torben Bille. 1 503 kjøbte han af Kongen en Gaard 
i Korsør, som Povl Laxmand havde ejet, og samtidig dennes 
Hovedgaarde Sandholt og Arreskov i Fyn med alt tilliggende 
Gods. For hvilken Pris Torben Bille har kjøbt disse Gaarde, 
vides ikke, men det tør vel antages, at han er kommet 
billigt dertil; de nævnte Gaarde hørte med til det Gods, 
som han i sit Testamente bestemte skulde tilhøre hans 
Hustru efter hans Død, saa længe hun levede og uden hans 
Arvingers Indsigelse. Heri siger han udtrykkelig, at han 
har kjøbt disse Ejendomme, efter at han havde faaet hende 
til Hustru^). Kort efter, c. 1503, blev ogsaa Torben Bille, 
som ovenfor omtalt,  Medlem  af Rigsraadet. 

I de følgende Aar finde vi de to Brødre Hans og 
Torben, tilligemed deres Farbroder Sten sysselsatte med 
Rigets Sager. Som Medlemmer af Rigets Raad have de 
taget levende Del i alle de vigtige Begivenheder, som op- 
fylde de sidste ti, saa bevægede Aar af Kong Hans's Re- 
gering. Da Sten Sture efter Opfordring af Liibeckerne og 
nordtyske Fyrster endelig besluttede sig til at sende Dron- 
ning Christine tilbage til Danmark, var Sten Bille en af de 
skaanske Raadsherrer, som den 8de September fra Aahus 
udstedte Lejdebreve for de Svenske, som fulgte Dronning 
Christine til Grændsen. Han har utvivlsomt ogsaa ledsaget 
den unge Kong Christiern, da denne paa Hallands Grændse 
i Slutningen af Aaret modtog sin Moder, som han ikke havde 
set i henved tre Aar ^). Dronning Christines Tilbagekomst 
til Danmark gav Anledning til fornyede Underhandlinger 
med  Sverig,  hvor imidlertid  Sten  Sture i Slutningen af 1503 


*) Danske ArcLivregistraturer IV.  227.   Wegener,  Abrahamstruii  I.  47. 
^) Hadorph,  Sw.  Rimkronike S.  386 — 87. 


DELTAGELSE  I  RIGETS  ANLIGGENDER. 299 

var død og Svante Nielsson Sture derpaa valgt til Rigsfor- 
stander. Den 20de Januar 1504 har Sten Bille været samlet 
med det skaanske Rigsraad, blandt hvis Medlemmer han 
stadig optræder som den første efter Ærkebispen i Lund, 
og derfra udstedt Lejdebrev for Hemming Gad med to 
svenske Rigsraader til at komme til et Møde i Halmstad 
med det danske Rigsraad og derfra uhindret begive sig til 
Kongen og tilbage igjen ^). Samtidig ønskede Kongen, at 
de skaanske Rigsraader skulde komme over til Kjøbenhavn, 
hvor det sjællandske Rigsraad var forsamlet til vigtige Raad- 
slagninger med Kongen om de svenske Anliggender. Men 
den strænge Vinter forbød dem at komme over fra Malmø, 
hvor de tøvede i fire Nætter, til Kjøbenhavn, og selv fra 
Helsingborg kunde et Bud ikke naa over til Sjælland -). 
Kongen gjorde sig paa den Tid megen Umage for at vinde 
indflydelsesrige svenske Rigsraader for sig, saaledes den 
tapre Aage Hansen og Hr. Ture Jonsen Roos. Den sidste 
fik blandt andet Kongens og Dronningens Brev paa noget 
Gods i Skaane og Halland, som Sten Bille havde faaet i 
Befaling. Det hedder nemlig i Brevet: « endog at Hr. Sten 
Bille, Landsdommer i Skaane, har i Befaling af vor kjære 
Hene Husbonde samme Gods at annamme til sig, dog skal 
det være fornævnte Hr. Ture Jonsen, Fru Birgitte (Erik 
Ottesen Rosenkrands' Enke) og Hr. Tures Børn til gode 
og Bistand*^). Det er formodentlig noget af Povl Laxmands 
Gods, thi dette benyttedes stadig af Kongen som Lokke- 
middel. Det med det svenske Rigsraads Sendebud aftalte 
Møde fandt endelig Sled i Kjøbenhavn i Begyndelsen af 
Maj 1504, og den i8de Maj sluttedes her en Vaabenstilstand paa 
et Aar (fra 17de Juni 1504 til iste Juli 1505)^ ligeledes af- 
taltes et Møde mellem alle tre Rigers Raad i Kalmar 14 Dage 


') Hadorph, a.  .St.   S.  3S7— 88. 

')  Aarsbereln.  fra  Geh.  Arch.  IV.  31 I — 12. 

') Danske  Magazin 4.  Række V.  Si. 


300 BILLERNE  SOM  LENSMÆND. 

før St. Hans Dag 1505 for at slutte en endelig Fred og bi- 
lægge al Strid og Tvedragt mellem Rigerne. Overenskomsten 
besegledes af Rigsraadet, blandt hvilke nævnes Sten Bille, 
samt Hans og Torben Bille. Det er første Gang, at Torben 
Bille forsegler som Rigsraad, han er dog sandsynligvis ind- 
traadt i Rigsraadet allerede 1503. I Overenskomsten nævnes 
særlig Billernes gode Ven, den landflygtige Svensker Niels 
Bosen Grip, der 1502 var fulgt med Kongen tilbage til 
Danmark og nu blev forlenet med Borgholm Slot paa Oland. 
Erik Trolle var derimod forblevet i Sverig, hvor han i de 
følgende Aar spillede en vigtig Rolle som Unionsven ^). 

I dette og det følgende Aar træde endnu tre af Bille- 
ættens yngre Medlemmer ind i Lensmændenes Række. 
Den 19de Juni 1504 forlenes Peder Billes Søn Erik Bille 
med Næsby hoved Slof paa Fyn, som hørte til Dronning 
Christines Livgeding-). I Begyndelsen af det følgende Aar 
aftræder Sten Bille Gladsaxe Len, som derpaa overdrages 
til Eriks Broder Knud Bille, og endelig bliver omtrent 
samtidig Anders Bille forlenet med Stegehus og Møen efter 
Jørgen Ruds Død. Han maatte udbetale Jørgen Ruds Enke, 
Christine Eriksdatter Rosenkrands 2000 Mark danske Penge 
for det Pant, hendes afdøde Husbond og hun havde i Stege 
Slot og Len. Den 3dje April 1505 overgav Fru Christine 
Slotsloven til Anders Bille og overleverede ham hele Slots- 
inventariet. Det var en vigtig og ansvarsfuld Post, som her 
overdroges den unge 28aarige kongelige Hofsinde, og i denne 
Stilling skulde Anders Bille snart lægge betydelige Evner 
for Dagen, da nogle Aar efter Krigen med Hansestæderne 
udbrød^). Endnu et Medlem af den yngre Slægt begynder 
i disse Aar sin glimrende Løbebane: Ove Bille, Peder Billes 
Søn.   Han  var  1499  traadt  ind  i  Kongens  Kancelli,  den 


')  Hadorph, a. St.  S. 390 — 95. 
*)  Danske Mag. 4. R.  V. 85, 88. 

^)  Aktstykkerne  ang.   Slege  findes  i  Geh.  .\rch.  Top.  Sam],  p.  Papir. 
Stege  I — 6. 


MØDET I KALMAR I505. 3OI 

sikre Vej til Opnaaelsen af et af Landets Bispedømmer. 
Biskop Johannes af Roskilde havde 1501 overdraget ham 
Kanonikatet «de Rota» i Roskilde Domkirke, han var nu 
Sekretær i Kancelliet og skulde snart opnaa Kanslerværdig- 
heden ^). 

Aaret 1504 gik hen uden mærkelige Begivenheder, og 
Tiden nærmede sig til det store Møde i Kalmar. Kong 
Hans nærede ikke længer store Forhaabninger om, at det 
skulde komme til Fred med Sverig, hvor Svante Sture nødig 
vilde opgive den Magt, han saa nylig havde faaet i Hæn- 
derne. Kongen udrustede derfor en betydelig Flaade, ind- 
kaldte alle Lensmændene og Opbud fra Stæderne, og i Be- 
gyndelsen af Juni styrede en af de prægtigste Flaader, 
henved 60 Skibe stærk, som endnu var sejlet ud fra de 
danske Havne, Kursen til Kalmar. Kongen var selv om- 
bord, ledsaget af sin Svigersøn, Kurfyrst Joachim af Branden- 
burg, som var mødt med 124 Svende, to Hertuger af 
Mecklenburg og et Sendebud fra hans Søstersøn, Kong 
Jakob IV af Skotland. Iblandt Anførerne paa denne Flaade 
træffe vi baade Hans og Torben Bille, Anders Bille synes 
derimod ikke at have været med paa Toget. Hans Bille 
kommanderede paa Skibet Barbara, paa hvilket Kongen selv 
var ombord. Torben Bille havde Anførsel over de engelske 
Skibe* , hvorved utvivlsomt forstaas Skibe, som Kongen havde 
kjøbt i England. Torben havde selv 24 Svende i Følge, 
Udbuddet fra hans to Len. lait beløb Krigsstyrken sig til 
ca. 3000 Mand, en efter Datidens Forhold betydelig Styrke, 
saa meget mere som den jo ikke var beregnet paa Krig, 
men kun paa at imponere Svenskerne"). Forgjæves ventede 
man  imidlertid  paa  Svante Sture  og  det  svenske Rigsraad, 


^)  jN'ye danske  Mag.  I.  198. 

*) Se Fortegnelsen over Kong Han's Krigsstyrke ved Kalmar hos Styffe, 
Bidrag t. Skandinav. Hist. IV. 46 — 49. At Kongen selv var ombord 
paa Barbara, ftemgaar af, at Kongens egne Skytter nævnes blandt 
Besætningen. 


302 


KALMAR  DOM. 


Dagene gik og ingen mødte, ja der kom ej engang Bud for 
at angive Grunden til Udeblivelsen. Da den største Del af 
den til Mødet bestemte Tid var forløben, samledes de to 
Rigers Raad til Afgjørelsen af Mellemværendet med de 
Svenske, og efter at de nødvendige Formaliteter vare iagt- 
tagne, fældede Raadet den iste Juli den uRvnkundige Kalmar 
Dom, ved hvilken Svante Sture og 9 Medlemmer af det 
svenske Raad erklæredes som Oprørere og Majestæts- 
forbrydere for «at have mistet Ære, Frihed og Privilegier og 
Naader, som de nogen Tid haft have eller have kunde af 
nogen Herre eller Konge. » Endvidere kjendtes Kongen 
berettiget til paa ny «at indsættes i sit Rige Sverig* samt 
Dronningen til at nyde sin « Morgengave* i Sverig; alt de 
oprørskes Gods, deriblandt den afdøde Sten Stures, erklæredes 
for forbrudt til Kronen. Baade Hans og Torben Bille have 
som Rigsraader hængt deres Segl under denne Dom, Sten 
Bille var derimod ikke til Stede ved Mødet, hvorimod Ove 
Bille i Forening med Tyge Vincentius Lunge have forseglet 
til Vitterlighed^). Det kan ogsaa her tilføjes, at Billernes 
nære Slægtning, Arvid Trolles Søn, Jakob Trolle, blev for- 
lenet med Kalmar Slot, som nu blev en meget ansvarsfuld 
Post, da Kampen i Norden i de følgende Aar særlig kom 
til at dreje sig om  denne vigtige militære Position. 

Hermed var Broen afbrudt for en fredelig Overens- 
komst med Sverig; Krigen udbrød strax og fortsattes fra 
1506 — /jop. Det var ikke en Krig, som udmærkede sig ved 
store Feltslag, men den førtes overalt i Norden med smaa 
Overfald og Kaperier, en Slags Guerillakrig, der ikke førte 
til endelige Afgjørelser, men pinte og udmattede begge de 
krigsførende Parter. 

Enhver kjender Navnene paa de danske Søhelte, som i 


^) Hvitfeldt S. 1053 — 54, 1056. Om Kalmardomnien jvfr. Paludan- 
Mullers ypperlige Fremstilling i De første Konger af den oldenborgske 
Slægt S.  207 — 14. 


ANDERS  RILLE. 3O3 

denne Krig gjorde deres Navne frygtede af Fjenderne saa 
vel ved deres Tapperhed, som ved den Grumhed, hvormed 
de optraadte; Otto Rud, Søren Norby og Jens Holgersen 
Ulfsand ere de mest bekjendte. Til disse slutter sig — om 
end i anden Række — ogsaa Anders Bille. Hans Navn er 
ikke i denne Krig knyttet til nogen særlig Heltedaad, og 
lians Virksomhed afbrydes henimod Slutningeri af Krigen af 
en blodig Voldshandling, der paadrog ham Kongens Vrede 
og skaffede ham selv megen Fortræd. Men som dristig 
Sømand har ogsaa han deltaget med Liv og Lyst i Fejden, 
medens hans to Brødre synes at have siddet hjemme paa 
deres Forleninger og kun deltaget i Rigsraadets Forhandlinger 
samt ledsaget Kongen paa hans Møder med Liibeckerne og 
de Svenske^). Hans Bille, hvem vi hidtil jævnlig have 
truffet som Krigsmand, har formodentlig i disse Aar giftet 
sig paa ny og foretrukket Hjemmets Glæder for Krigens 
Strabadser, og Torben Bille har i sit Hjem ligeledes haft 
Glæder og tillige Bekymringer, der have hindret ham i at 
udfolde nogen særlig Kraft og Energi. 

Aaret 1506 hengik uden større Krigsforetagender fra de 
Danskes Side Jens Holgersen var tidlig i Søen, men havde 
dette Aar ikke videre Held med sig. Anders Bille synes 
dette Aar at have været hjemme, han var netop paa denne 
Tid bleven trolovet med Oluf Stigsens Datter Pernille. Det 
er ret mærkeligt, at denne Forbindelse kom i Stand; Oluf 
Stigsen var ikke Billerne god; men det er rimeligt, at For- 
lovelsen forst er bleven forkyndt efter Oluf Stigsens i Slut- 
ningen af 1505 indtrufne Død. Hans Enke Anne Movrids- 
datter Gyldenstjerne fik nemlig strax en alvorlig Proces paa 
Halsen med sin Stifdatter og Svigersøn Tyge Brahe og har 
derfor trængt til en kraftig og dygtig Mand til Stotte. 
Anders Billes Navn var allerede saa anset, at hun ikke 
kunde vente nogen bedre  Svigersøn.   Pernille  var imidlertid 


')  Jvfr.  Danske  Mag. 4.  K.  IL  281, 


304 ANDERS  BILLE  OG  PERNILLE  KROGNOS. 

endnu for ung til at indtræde i Ægtestanden, og Anders 
Bille maatte vente halvtredje Aar, inden Ægteskabet kom i 
Stand. Han fik dog strax en Trøst for denne Udsættelse, 
idet Fru Anne Movridsdatter, sandsynligvis paa selve Tro- 
lovelsesdagen , hvor blandt andre ogsaa gamle Hr. Sten 
Bille og Anders' Broder Hans Bille vare nærværende, for- 
lenede ham med sin egen Fædrenegaard Markiegaard i 
Skaane. Det hedder i det den 23de Marts udstedte For- 
lenin gsbrev, at Anders Bille «skal nyde og bruge Gaarden, 
indtil Gud føjer det saa, at han fanger min Datter Pernille 
til sig i Ægteskab, og da skal han annamme hendes rette 
fædrene. Efter Brylluppet skal han beholde Gaarden i to 
samfulde Aar, paa det han skal være mig des ydermere til 
Kjærlighed, Vilje og Bestand. >• Selv om Pernille døde før 
Ægteskabet, skulde han alligevel beholde Gaarden to Aar fra 
hendes Dødsdag at regne. Hun fandt det til Slutning nød- 
vendigt at tilføje et Forbud mod, at hendes Arvinger gjorde 
Anders Bille nogen Hindring « fordi han saa bruger og i 
sit Værge haver haft fornævnte Markie Gaard og Gods, thi 
jeg haver det gjort af kjærligt Laan og aldrig derpaa 
annammet Penge eller Sølv eller noget Værd 1 nogen 
Maade» ^). Anders Bille paatog sig herved en Slags Be- 
skyttelse for sin Svigermoder og sin Forlovede, men han 
kunde ogsaa med Glæde paatage sig det, thi Frøken Per- 
nille besad foruden andre fortrinlige Egenskaber den i hans 
Øjne vistnok fortrinligste, at være en af Danmarks rigeste 
Arvinger. At han trolig opfyldte sin Forpligtelse ligeoverfor 
sin Svigermoder,  er der mange Vidnesbyrd om. 

Man mærker tydelig, at Aaret 1506 ikke var noget 
stærkt bevæget Krigsaar, thi Kilderne til Billernes Historie 
flyde ret rigeligt dette Aar. Det ene Møde afløser det 
andet,  der  skiftes  i Allinde  efter  Fru Cecilie,  man  ordner 


^)  Conc.  i  Danske  Adels   Breve  5,  14.   Udt.  i  Brasch,  Bregentved  S. 
1 1 1 — 12. 


MØDET  I  KIEL. 3O5 

Bøderne for Bent Pedersen Billes Død, og Hans Bille stævner 
Henrik Krummedige til Møde i Anledning af en Arvesag^). 
Endelig deltage næsten alle Slægtens Medlemmer i det 
store Møde, som Kong Hans i Begyndelsen af Jimi afholdt 
i Kiel med Liibeckerne og Hertug Frederik. Kongen havde 
faaet Smag for ved slige Lejligheder at optræde med en 
Kraftudfoldelse, som kunde virke imponerende. Alle Lens- 
mænd bleve tilsagte, deres Følge skulde være saa talrigt 
som muligt. Dragten , som Følget skulde bære , blev fore- 
skrevet; denne Gang skulde Graat med Gult i være Hoved- 
farven. Iblandt dem, som den 30te Maj skulde mode ved 
Laalands Albue og have Kost og Spisning med indtil 
Mikkelsdag, nævnes Hr. Sten Bille med 16 Mand, Hans 
Bille med 10, Torben og Anders hver med hver 8, Gregers 
Jepsen Ulfstand med 4, Henrik Knudsen med 16 Mand. I 
Begyndelsen af Juni fandt Mødet i Kiel Sted ; talrige nord- 
tyske Fyrster, Henrik af Braunschweig, Joachim af Branden- 
burg, Magnus af Lauenburg, Henrik af Lyneburg, Henrik af 
iMecklenburg og Kongens Broder Hertug Frederik vare til 
Stede. Alle disse Fyrster vare Liabeckernes Fjender, og det 
maa have været ubehageligt for de lybske Sendebud at 
færdes mellem de hovmodige Adelsmænd, der ved alle 
Lejligheder haanede og spottede dem, fremfor alle Kong 
Hans's Søkapitainer, der pralede med de kostbare Herme- 
linsdragter, de havde taget paa de kaprede lybske Skibe. 
Selvfølgelig undlod Liibeckerne ikke til Gjengjæld at sende 
en  hvas  Pil  ud  imod  Kong  Hans.   Naar  Kongen  var  i 


^) sKjære Hr. Henrik. Som Eder vel fortænker, at I lovede mig i 
Kalmar, at mine Søskende og jeg skulde være i Fællig med Eder til 
Heellod, som vi i Fjor vare, thi heder jeg Eder kjærligen, at I under- 
viser denne Eders Svend Oluf Jensen om, hvorfor det ikke tilforn er 
bestilt; jeg vil bestille det saa, at der skal komme gode Karle at drage 
paa mine Søskendes og mine Vegne. Hermed Eder Gud befalendes. 
Malmø, S. Mathei ap. Dag ('^'9) 1506.* Orig. i Danske Ad. Breve 
4.  128. 

20 


306 DEN  DANSKE  FLAADE   I 507. 

Raadssalen, fortalte de, havde han siddende ved sin ene 
Side en Frue og ved den anden en Jomfru; men det var 
efter Folks Sigende ikke andet end to Skjøger^). Sigtede 
mon Liibeckerne hermed til Fru Edel, hvem Hemming Gad 
omtrent paa samme Tid med rene Ord kaldte ved det 
samme hæslige Navn? Kort efter Mødet besøgte Kongen 
Fru Edel paa Sandholt i Fyn, og det kan Jo være muligt, 
at, hun har været med i Kiel og at Kongen har ledsaget hende 
til hendes Hjem"). Resultatet af Mødet var et fordelagtigt 
Forlig for Kong Hans og en Aftale om et nyt Møde til 
næste Aar i Nykjøbing paa Falster, hvor den endelige Fred 
skulde sluttes. Den 7de Juli 1507 kom Freden i Nykjøbing 
i Stand, hvorved Liibeckerne forpligtede sig til at afbryde 
al Forbindelse med Sverig, indtil de havde formaaet dette 
Land til at underkaste sig Kong Hans; Sten, Hans og Torben 
Bille have sat deres Segl under dette Forlige). 

I Aaret 1507 knytter Interessen sig særlig til den danske 
Flaades Foretagender. Den 23de Oktober 1506 havde 
Svenskerne under Hemming Gads Anførsel erobret Kalmar 
Stad, men Slottet, hvor Joachim Trolle førte Befalingen, 
holdt sig tappert mod deres Angreb. Det var en af den 
danske Flaades vigtigste Opgaver i de følgende Aar at 
undsætte Slottet med Folk og Levnetsmidler, og det lykkedes 
ogsaa. Æren herfor tilkommer vel væsentligst Jens Holgersen 
Ulfstand, den djærve Lensmand paa Gulland, men Anders 
Bille deler Æren med ham. Tidlig paa Foraaret var han i 
Søen, og allerede i Midten af April laa den danske Flaade 
i Kalmar Sund under Jens Holgersens og Anders Billes 
Befaling. Den bestod af 4 store « Fløjskibe », deriblandt 
«Snakahaffnena ,  et  Skib,  som  Sten  Sture  i sin Tid  havde 


')  Allen,  De  tre nord.  Rigers Hist.  I.  372 — 74. 
'')  Zeitschr.  d.  Vereins  f.  Liibeck.  Gesch.  I.  145. 
=;  Hvitfelt S.  1068. 


SØKA.MPK   1507. 307 

foræret Kongen, to snraii Jagter, og en Del Smaaskibe, ialt 15, 
der x'are stillede af de gejstlige Herrer paa Sjælland. Kalmar 
Slot blev forsynet med Levnetsmidler, man foretog Land- 
gange hist og her til stor Ærgrelse for Hemming Gad, der 
ikke kunde hindre det med sin ringe Besætning. «Jeg og 
de gode Mænd,» skriver han i sit ejendommelige energiske 
Sprog, «æde baade Lever og Lunge i os, vi have intet at 
udrette noget med og de fare skinbarligen frem lige for 
Næsen af os^).» Efter Provianteringen af Slottet sejlede en 
Del af Flaaden nord paa gjennem Kalmar Sund, og i Be- 
gyndelsen af Maj gjordes Landgang i Stockholm.s Skjær- 
gaard. Herfra gik Toget over til den finske Bugt, hvor 
over 50 Handelsskibe bleve kaprede, og endelig sejlede ni 
Skibe til Aalandsøerne, erobrede Kastelholm Slot den 20de 
Juli og afbrændte ^s af Øens Gaarde, medens Resten maatte 
betale en stor Brandskat. Det berettes senere af Svaning, 
at Severin Norby havde Anførselen over den sejrrige Flaade, 
men det er rimeligere at antage, at Jens Holgersen og 
Anders Bille have udført denne Bedrift; thi disse to Mænd 
nævnes stadig dette Aar som Anforere for Flaaden, medens 
Severin Norby ikke findes nævnt i nogen samtidig Kilde 
fra dette Aar. I Avgust laa Anders Bille med sine Skibe 
under Gulland, og her fik han Meddelelse fra Niels Bosen 
paa Borgholm om, at de Svenske havde samJet en betydelig 
Troppestyrke for at erobre og storme Kalmar Slot. Det er 
formodentlig saaledes ogsaa Anders Bille, der i Begyndelsen 
af Septbr. paa ny viser sig ved Kalmar med sine Skibe. I 
Midten af Maaneden kom Jens Holgersen til med 7 Skibe, 
og der kæmpedes i de følgende Dage med de Svenske i 
Kalmar Stad. Herfra drog en Del af Flaaden til Solves- 
borg og samledes atter med Jens Holgersen i Begyndelsen 
af  Oktober.    I  Slutningen  af  Maaneden   sejlede  Flaaden 


')  Styffe,  a.  St.  V.  171.   Handl.  ror.  Skand.  Hist.  XX.  124. 

20* 


308 ANDERS  BILLE  OG  JENS  HOLGERSEN. 

hjem;   Jens   Holgersen  var  i   Midten  af  November   paa 
Galland ij. 

Resultatet af dette Togt, som havde varet fra April til 
November, var ikke ret betydeligt. Det var lykkedes at 
forstærke Kalmar og erobre Aalandsøerne, og forskjellige Steder 
langs Kysten vare blevne plyndrede; rigtignok havde Hemming 
Gad i Kalmar Stad modstaaet alle Forsøg paa at tage 
Staden, men Flaaden havde til Gjengjæld bibragt Sverig et 
betydeligt Tab ved at hindre al Handel og opbringe en 
Mængde Skibe. Byttet var stort, og efter Tidens Skik og 
Brug deltes det mellem Kongen, Skibsførerne og Mand- 
skabet. ;\nders Bille kom i den Anledning i Strid med 
Jens Holgersen angaaende Delingen af noget Byttegods ; den 
sidste mente, at Anders Bille, som havde solgt et Par tagne 
Skibe med deres Indhold i Kjøbenhavn, havde beregnet 
ham og hans Folk for lidt. Hvem der havde Ret , vides 
ikke, men Jens Holgersen sendte imidlertid en Høvedsmand 
til Kjøbenhavn for at gjøre sine Fordringer lige over for 
Anders Bille gjældende'-). 


') Efter Styffe, a. St. V., Indledningen og forskj. Aktstykker i Handl, 
ror. Sk. Hist. XX og Grønblad, Nya kållor till Finlands Medeltidshist. 
Brevene fra  1507. 

'■') sSoni Eders Naade vel fortænker, at E. N. skrev mig til i Foraaret, 
at mit Folk skulde følge Anders Bille, og hvad de fik skulde »bytes« 
i Kjøbenhavn, og jeg og mit Folk skulde faa derudaf, hvad os burde 
have; efter E. N.'s Skrivelse rettede jeg mig efter, og det Skib, som 
Anders Bille og mit Folk tog til Paaske, der var udi: 9 Læster Mjød, 
3 Læster Tjære, 11 smaa Hundred Klapholt og 340 Stkr. Kabelgarn 
foruden andet Smaaplok, som solgt var for 8 Mark, og saa dertil 
Skibet. Og var udi en anden Skude, som de og finge, . . . Jern og to 
Kister her paa Havet. Mit Folk annammede 105^2 Mark; haabes mig, 
at E. N. flyr mig og mit Folk, hvad os bør at have derudaf og ant- 
vorde det denne Brevviser Niels Vinther, og beder jeg E. N. ydmyge- 
ligst, at E. N. vilde værdes til at skrive mig her et .Svar paa igjen 
med denne Brevviser. Kjære Herre , som E. N. rører i E. N.'s 
Skrivelse, at Anders Bille haver fornøjet mit Folk for det Gods, de 
toge  tilhobe,  da  sender  jeg  den  samme  Svend  til E.  X.,  som  var 


ANDERS  BILLE  OG  NIELS  HACK. 3O9 

Efter sin Hjemkomst opholdt Anders Bille sig paa sit 
Len, Stege Slot paa Møen, og her besøgte Kong Hans ham 
den 20de Decbr, ^) Ved Juletid plejede Kong Hans i 
Almindelighed at opholde sig hos Torben Bille og Fru 
Edel paa Vordingborg, og Anders Bille er formodenlig fulgt 
med Kongen og har aflagt et Besøg hos sin Broder og 
Svigerinde. Han var nemlig i Kongens Følge, da denne i 
de første Dage af Januar 1508 drog over til Skaane. Man 
ventede almindelig, at de Svenske denne Vinter vilde gjøre 
et Indfald i Skaane, og Kong Hans havde derfor samlet en 
Del Folk, hvormed han selv vilde laigge sig i Vinterkvarter 
i denne Landsdel. Hellig tre Kongers Aften var lian i 
Helsingborg, hvor Ærkebispen, Rigsraadet og den skaanske 
Adel med et talrigt Følge havde givet Møde. Næsten alle 
Medlemmer af Billeslægten vare til Stede, alle i Følge 
kongelig Befaling med deres væbnede Svende. Kun Anders 
Bille var ikke tilkaldt som. Lensmand, han var blevet ud- 
nævnt til Fodermarsk og fulgte i denne Egenskab med 
Kongen paa hans Rejse. Iblandt de tilstedeværende var 
ogsaa den gamle Rigsraad Niels Hack fra Hackeberga i 
Skaane, en af Ærkebiskop Birgers hadskeste Fjender. Mellem, 
ham og Anders Bille opstod  der  den 8de Januar  en  heftig 


Høvedsmand paa mit Skib, og som annammede Pengene af Anders Bille, 
han kan ydermere undervise E. N., hvad Penge han fik og hvad 
<dedinge> han gjorde med Anders Bille. Jeg veed der ikke mere 
udaf, uden som de sige for mig. Kjære n. H., værdes E. N. at vide, 
at mig var sagt, at E. N.'s Folk sagde den Tid, de kom til Kjøben- 
havn, at de løbe herfra for Spisning og Felallie. For Spisnings Skyld 
havde de ikke gjort behov at løbe herfra, havde de ellers villet blive 
her, jeg vilde vel fundet Raad dertil udaf saadan Spisning, som her 
falder paa Laudet, ehvo jeg havde pyntet det; men skaansk Sild eller 
Kabelliav  falder her  ikke  paa Landet   og var det  mig højt  nok  imod, 

at  de  vare  aflobne  før  jeg  kom  hjem Visborg,  den  Søndag 

næst  efter   S.   Mortens  Dag   (''^n}   1507. »   Geh.  Arch.    Indkomne 
Breve  til Danske Kancelli. 
^)  Paludan,  Møens Beskrivelse  II.   289 — 90. 


3IO ANDERS  BILLE  OG  NIELS  HACK. 

Trætte, uvist af hvilken Aar.sag, og Anders Billes Hidsighed 
løb i den Grad af med ham, at han drog sit Værge og 
dræbte Niels Hack. M 

Om Motiverne til denne Handling har det ikke været 
muligt at finde nogensomhelst Oplysning. Hvor nær det 
end ligger, at stille Povl Laxmands og Niels Hacks Drab 
sammen og drage Sammenligninger mellem de to Mænds 
senere Skjæbne, som myrdede to saa højstaaende Rigets 
Mænd, saa kan det dog kun blive den maaske rent til- 
fældige ydre Lighed vi opdage. At sætte Ærkebispen i 
Forbindelse med Drabet — det skete jo i hans og Kongens 
Nærværelse — er der ikke mindste Anledning til; at Ebbe 
Strangesen og Anders Bille hurtig opnaa Kongens Tilgivelse 
og atter komm.e til Ære og Værdighed, er kun et Bevis 
for, at den moralske Maalestok den Gang var en anden end 
nu. Sandsynligvis skyldtes denne Ulykke gammelt Fjend- 
skab og ustyrlig Heftighed. Hvor mange Exempler frem- 
byde ikke Datidens Historie paa slige Begivenheder, og 
Voldsmændene nyde bagefter, naar de have forliget sig med 
den Dræbtes Slægt og betalt Bøden for Drabet, den samme 
Anseelse hos Samtiden. «At komme for Skade » var det 
betegnende Udtryk, som m,\n anvendte i slige Tilfælde; det 
antyder en vis Medynk, Cn let Beklagelse, men ingen For- 
dømmelse. -) 

I dette Tilfælde — ligesom i Ebbe Strangesens — kom 
dog den mislige Omstændighed til, at Drabet var fore- 
gaaet i selve Kongens Gaard. Det var en Krænkelse af 
Kongens Husfred, som allerede i og for sig kunde straffes 
med Døden. Anders Bille maatte da skyndsomst flygte bort 
ra Hoffet,  fulgt af Kongens Unaade.   Foreløbig  synes  han 


*) Eo ipso anno Dn. 1508. feria 2. post Epiphaniam cæditur Helsing- 
burgi Nicolaus Hack ab Andrea Bilde, præsentibus tum in arce Rege 
ipso et Archiepiscopo cum aliis nonnidlis regni proceribus». Rørdam, 
Monumenta 2.  k.  II.  18 1. 

')   -Smlgn.  Brasch,  Bregentved S.  113 — 1 14. 


ANDERS  BILLE  1  BRANDENBURG. 3 I I 

dog at have holdt sig skjult paa Sjælland, muligvis paa 
Abrahamstrup, hvor han vides at have opholdt sig i Februar. ^) 
Den 15de April finde vi ham paa Vordingborg, atter denne 
Gang hos Broderen Torben og Fru Edel. -) Han har mulig 
paakaldt dennes Intervention hos Kongen, dog uden Held; 
thi kort efter maatte han forlade Landet. Han drog nu 
ned til Brandenburg til Kongens Datter Elisabeth, og her 
lykkedes det ham at faa Kurfyrsten til at tale hans Sag hos 
den fornærmede Konge. Allerede i Avgust Maaned var 
Sagen bragt i Orden. Den 15de Avgust udstedte Kurfyrsten 
et Vidnesbyrd for Anders Bille, hvori han erklærede, at 
han paa dennes Opfordring var gaaet i Forbøn for ham hos 
Kong Hans, og at denne igjen havde taget ham tilNaade.^) 
Saaledes kunde Anders Bille nu atter vende hjem, thi 
Kurfyrstens Brev maatte vel have samme Betydning som et 
Slags kongeligt Lejdebrev. I September Maaned var han 
hjemme, men hans Stilling var dog alt andet end sikker, 
saa længe han endnu ikke havde Kongens eget Brev eller 
var udsonet med den dræbtes Slægt. Fra Skaane var han 
saa godt som udelukket, her vilde han ufejlbarlig være 
bleven dræbt, hvis han havde vist sig. Slægten Hack var 
en gammel og anset Slægt med talrige Forbindelser blandt 
den skaanske Adel. Værgemaalet for den afdødes Børn 
havde Henrik Krummedige overtaget, en Mand, hvis tidligere 
Gjerninger viste, at han ikke var bange for at benytte sig 
af de voldsomste Midler. Et Brev fra Anders Billes Svoger, 
Henrik Knudsen, oplyser om Situationen. Anders Bille havde 
hidtil opkrævet Landgildet af Søsterens Ejendomme i Skaane. 
Nu spørger Svogeren ham, om det ogsaa er hans Vilje og 
Lejlighed  at  gjøre  det  i  Aar;  i  bekræftende Fald tilbyder 


^) Johan Oxes Mageskiftebrev med Peder Bille, dat. Abrahamstrup, 25 
Februar, forseglet af Torben og Anders Bille. Geh. Arch. Voss 
Horns Hrd.  23. 

')  Wegener,  Abrahamstrup  S. 46 — 47. 

^)  Aarsberetn.  fra Geh.  Arch. I.  68. 


312 ANDERS  BILLES  BRYLLUP. 

han at lade sine Svende ride samnnen med hans der i Landet^). 
Hvor pinlig maa ikke disse Forhold have været for Anders 
Billes Trolovede Pernille Krognos og hans Svigermoder, der 
havde deres Hjem og Slægt i denne Egn. Trolovelsestiden 
var nu til Ende, men Brylluppet kunde ikke fejres, som Skik 
og Brug var, i Brudens Hjemstavn, og desuden hvilede endnu 
Kirkens Band over Anders Bille. For dette maatte han først 
løses, og det har utvivlsomt været en af hans første Hand- 
linger efter hans Hjemkomst at underkaste sig den ydmygende 
Kirkebod. «Iført en Bodfærdigs simple ensfarvede uldne 
Dragt, blottet for ethvert Smykke og uden Vaaben eller 
Værge, maatte han ydmyg indfinde sig udenfor Kirkedøren, 
staa aabenbar Skrifte, og efter at have bekjendt sin Synd 
modtage Afløsning med Tilsagn om Gjenoptagelse i Kirkens 
Skjød, naar han udførte de strænge Bodsøvelser, som i slige 
Tilfælde paalagdes -). Efter Udsoningen med Kirken kunde 
Brylluppet fastslaas, og Advent Søndag, den 3dje December, 
blev bestemt til Fuldbyrdelsen af den hellige Flandling^). 
Den nævnte Dag .stod Brylluppet paa Stege Slot hos Anders 
Bille, men det fejler ikke, at der jo har hvilet en tung og 
tr3'kket Stemning over Brudeparret og Gjæsterne. Som en 
truende Uvejrsky svævede den endnu uafgjorte Sone med 
den Dræbtes Slægt over de Unges Hoved. 

Med Kongen var Anders Bille dog allerede forinden 
kommet paa en venskabelig Fod. Den 5te November havde 
han været i Kjøbenhavn og faaet afgjort et Pengemellem- 
værende med Kong Hans, som endnu henstod uafgjort fra 
det  forrige  Aar,  da  Kalmar  Slot  blev  undsat^).    Endnu 


^) Henrik Knudsen til Anders Bille, Dorninge, 9. Septbr. 150S. Orig. i 
Danske Adels Breve  5.  13. 

=*)  Allen, a.  St.  IV.  i.  S.  160—61. 

')  Brasch,  Bregentved  S.  114 — 15. 

*) «Vi lians etc. gjør vitterligt, at os elsk. Anders Bille, vor Embeds- 
mand paa Stege, haver nu gjort os god Rede og Regnskab for, hvor 
han  haver  ladet  og  udgivet  de  200 Mark,  som  han  til vort Behov 


ANDERS  BILLE  UDSONES  MFD  KONGEN. 31 3 

tydeligere Bevis paa Kongens Naade var det, nt Anders 
Bille den 30te Novbr., tre Dage før Brylluppet i Stege, havde 
Æren af Kongens Besøg paa sin Gaard Søholm^). Som 
sædvanlig tilbragte Kongen atter dette Aar Julen paa Vording- 
borg, og herfra modtog Anders Bille flere kongelige Skrivelser 
angaaende Udrustninger til det paatænkte Tog mod Sverig 
næste Foraar. Den endelige Udsoning med Kongen fandt 
Sted i Marts  1509,  idet Kongen da udstedte følgende Brev: 

sVi Hans etc. gjøre vitterligt, at vi for højbaarne Fyrste 
og Fyrstindes Markgreve Joachim udi Brandenburg og hans 
Husfrues, vor kjære Datters Vilje og Bøns Skyld have givet 
os elsk. Anders Bille, vor Mand og Tjener og Embedsmand 
paa Stege, vort Venskab for den Sag, som han kom i Skade 
for og ihjæl slog Niels Hack, og haver han tilsagt os, at 
han selv skal fordrage sig med den Dødes Venner. Givet 
paa vort Slot Kjøbenhavn, Tirsdagen næst efter Midfaste 
Søndag Aar etc. 1509, under vort Signet. Dominus rex 
per se»~). 

Det følgende Aar begyndte Retsforfølgningen mod Anders 
Bille fra Niels Hacks Arvingers Side, men Krigsbegivenhederne 
i de følgende Aar lagde saa stærkt Beslag paa alles Tid og 
Kræfter, at det ikke kom til nogen x^fgjørelse, saa længe 
Kong Hans levede. 

Denne Ulykke havde hindret Anders Bille i at deltage 
i Søkrigen 1508; om hans Brødres og Fætres Deltagelse 
heri forlyder heller intet. Derimod have de overværet de 
store  Fredsmøder  med  Svenskerne  i  Kjøbenhavn  i  April 


laante af Jens Holgersen nu, som Kalmar Slot undsai vorde, og hvad 
han nu haver deraf igjen, har han ladet vor Skriver M. Anders Glob 
fornoje til gode Rede. Thi lade vi osv. Kjøbenhavn Slot, 5. Novbr. 
1508.2'   Orig.  i  Danske Adels Breve  5.  15. 

^) Danske Mag.  3.  Række  II.  147. 

') Danske Adels Ereve 5. 17. Brasch, Bregentved S. 115. Tilføjelsen 
Dominus rex per se, betegner, at Kongen selv har beliandlet Sagen og 
ikke ladet sig den foredrage.   (Relalor). 


314 KRIGEN   1509. 

Maaned og i Varberg i Juni Maaned. De havde haft den 
Ærgrelse, at deres gode Ven Niels Bosen var bleven for- 
trængt fra sin Forlening af Kong Hans's Yndling Otto Rud, 
og Niels Bosen var derpaa atter gaaet over til Sverig, hvor 
han i det følgende Aar var en af Kong Hans's ivrigste Mod- 
standere. Ingen troede paa Freden, og Kongen traf store 
Forberedelser til at kunne bring'e en tilstrækkelig Styrke paa 
Benene til Foraaret i 509. Anders Bille og alle Lensmændene 
fik Brev om at ruste det ledingspligtige Mandskab i sit Len 
med Harnisk, Værge og Kost for fire Maaneder og at mode 
med saa mange Skibe, som han kunde opdrive, 8 Dage før 
Pinse i Kjøbenhavn^). Ogsaa Hans, Torben og Knud Bille 
skulde selv møde med deres Mandskab, den gamle Hr. Sten 
fik derimod Lov til selv at blive hjemme'-). Anders Bille 
skulde tillige lade smede saa mange Dalepile, som han kunde 
overkomme at faa færdige^). Det saa jo alt meget truende 
ud, men ikke desto mindre blev der i Januar i ^09 sluttet 
en Vaabenstilstand, som skulde vare til St. Hansdag, paa 
hvilken Tid et nyt Møde skulde afholdes i Malmø. Men 
som sædvanlig udebleve Svenskerne, og da Stilstanden var 
til Ende, sejlede den danske Flaade under Jens Holgersen 
og Otto Rud ud, og efter at have plyndret og hærjet fle^^e 
Steder paa den svenske Kyst, angreb de Natten mellem den 
2den og 3dje Avgust Finlands Hovedstad Aabo, der blev 
saa grundig plyndret, at Mindet herom levede i lange Tider 
og endnu oprippedes af Gustav Vasa, naar han vilde hidse 
Svenskerne mod de Danske *). Paa dette Tog har muligvis 
nogle af Anders Billes Svende været med, thi den 3dje Juni 
havde han faaet Befaling til strax at sende 5 Mand med 
Harnisk, Værge og Spisning indtil St. Mikkels Dag til Kjøben- 


') Jahn,  Unionshistorie  S.  5S1 — 82. 

^) Danske Mag. 4.  Række II.   159 — 61. 

') Kong  Hans  til  Anders  Bille.   Vordingborg  i. Jan.  1 509.   Orig.  kgl. 

Missiver. 
*)  Om  denne Begivenhed  se  Allen  I. 428 — 30. 


FREU  I  KJØBENHAVN   I 5O9. 315 

havn, hvor de skulde gaa ombord paa Kongens Skibe «at 
bhve imod vore og Rigens Fjender* '). Anders Bille har 
derimod ikke selv været med paa Toget; i Slutningen af 
Juli fik han Tilladelse til at forlade Stege Slot for at over- 
være et iMøde, han havde aftalt med Predbjørn Podebusk i 
Skaane. Hr. Predbjørn giftede sig nemlig paa den Tid med 
hans Svigermoder, Fru Anne Gyldenstjerne, og vigtige Arve- 
interesser vare her at varetage'-). 

Kampen i Aabo var den sidste Krigsbegivenhed i denne 
langvarige Fejde, thi den 17de Avgust 1509 kom Freden i 
Stand i Kjøbenhavn, hvor de svenske Sendebud indvilgede i, 
at Sverig betalte Kong Hans og Dronning Christine aarlig 
13,000 Mark. Det var Fredspartiet i det svenske Rigsraad 
med Erik Trolle i Spidsen, der havde faaet Overtaget over 
Svante Sture og Hemming Gad. Erik Trolle underhandlede 
selv i Kjøbenhavn, hvor han atter traf sammen med sine 
Svogre Hans og Torben Bille, der tillige med Sten Bille 
deltoge i  Forhandlingerne'^). 


Endnu førend denne Krig var endt, truedes Norden af 
en endnu farligere og blodigere Krig. Kun nødtvungen var 
Ltibeck gaaet ind paa Freden i Nykjøbing 1507, som lagde 
en saa trykkende Hæmsko paa dens Handel. Kjobmændene 
vilde og kunde ikke længer finde sig i at være afspærrede 
fra Handelen paa Sverig. I Foraaret 1509 havde de erklæret 
sig løste fra Recessen i Nykjøbing, og i Løbet af Sommeren 
forefaldt Krigsbegivenheder, uden at der endnu var erklæret 


')  Brevet,  nat.  Nyborg Slot, 3dje Juni  1509.   Orig.  kgl.  Missiver. 

*)  Kgl.  Missiver  til  Anders  Bille,  Kjøbenhavn,  29. Juli  1509.    Orig.  i 

Top.  Saml.  paa Papir,  Stege  5. 
^) Hadorph, S. 419—22, Hvitfeldt S.  1069 — 70. 


3l6 KRIGSBEGIVENHEDER   I5O9. 

Krig. Al Handel med Liibeck blev forbudt, og Sildefiskeriet 
i Sundet standsede. Blandt dem, der strax søgte at drage 
Fordel af Forholdene, var Anders Bille, der af Kongen be- 
gjærede og fik Tilladelse for Borgere og Bønder paa Moen 
til i det kommende Efteraar at sejle til Falsterbo og anden- 
steds under Skaane og drive HandeP). Om Efteraaret løb 
en statelig Flaade ud fra Liibeck bestemt til Sverig, den 
kom forbi Møen , hvorfra der synes at have været nogen 
Forbindelse med de lybske Skibe, thi Anders Bille skaffede 
sig det følgende Aar et Vidne paa, at hans Svende ikke 
havde tvunget nogle Karle, som klagede derover, til at sejle 
ud til de lybske Skibe-). Flaaden hærjede paa Bornholm, 
forsøgte derpaa Landgang paa Gulland, hvor den dog af- 
vistes af Peder Billes Svigersøn Lavrids Skinkel, der samme 
Sommer havde afløst Jens Holgersen Ulfstand som Befalings- 
mand paa Visborg ^). I Oktober naaede den Sverig, hvor 
den hurtig bragte Liv og Bevægelse i det danskfjendtlige 
Parti. 

Ved Efterretningen om den lybske Flaades Angreb og 
Plyndringer besluttede Kong Hans at tilføje Liibeckerne et 
føleligt Slag, medens deres Flaade var borte. Under Søren 
Norbys Anførsel landede en dansk Hær i Nærheden af 
Travemunde og vakte Skræk og Rædsel i Liibeck. Kongen 
fulgte selv efter med Hovedhæren. Den 21de Oktober 1509 
var han paa Nykjøbing Slot, hvorfra han sendte Anders 
Bille en indtrængende Skrivelse om at møde strax samme 
Aften eller senest næste Dags Middag med saa mange Svende 
han havde rede, Resten skulde komme bag efter ^).   I Begyn- 


')  Kongebrev af 29. Juli  1509  i Top. Saml. p.  Papir.   Stege 5. 

'■') Vidne  af Stege liorgere  af 6.  Marts 15 lo i  Danske Adels Breve  5. 18. 

•') Lavrids  Skinkels Brev hos  Styffe, a.  St.  V.  372—74. 

*) <Vor Gunst tilforn, Kjære Anders. Vi bede Dig og endelig ville, at 
Du giver Dig strax ufortøvet hid over til os, saa at Du visselig est 
her hos os i Aften eller i Morgen inden Middag ad seneste, og tag 
da Dine Svende med Dig,  som nu rede ere med deres Heste.   Hvilke 


ANDERS  I-.ILI.I'..^  KOK>\.vl<  AF  MØEN. 31/ 

(lelsen af November var hele Hæren samlet. Men det blev 
kun et kortvarigt Felttog. Hertug Frederik og Stænderne i 
Hertugdømmerne erklærede sig neutrale, og da man snart 
kunde vente den lybske F'laade hjem fra Sverig, afskedigede 
Kongen Lejetropperne og drog med sit I.edingsmandskab 
tilbage til Danmark. Den 2den December var Kong Hans i 
Nyborg, hvorfra han udstedte Indbydelse til et Rigsraads- 
møde i Kalundborg i Marts Maaned  1510^). 

Skjønt Liibeckerne forst udstedte deres Krigserklæring 
den 2ide April 15 10, sværmede deres Kapere allerede langt 
tidligere omkring paa de danske Farvande og anrettede be- 
tydelig Skade. I Maj Maaned løb endelig Flaaden ud fra 
Liibeck. Dens første Besøg gjaldt Møen. Liibeckerne 
skulle være gaaede i Land ved Borre By, som dengang laa 
ved en lille, endnu for Fartøjer sejlbar Fjord. Efter i Bund 
og Grund at have ødelagt den lille By, som nu er en ubetydelig 
Landsby, og plyndret i Omegnen, ankom de Natten mellem den 
30te Maj og iste Juni til Stege. Stege var da en velbe- 
fæstet By; den store af Valdemar Atterdag byggede Borg 
dannede et Led med i Fæstningsværkerne og beskyttede 
Byen mod Søsiden. Indenfor Stadens Mure havde en stor 
Del af Landbefolkningen søgt Tilflugt, og medens Liibeckerne 
plyndrede det aabne Land, havde Anders Bille truffet alle 
Foranstaltninger til at møde et Angreb af dem med størst 
mulig Kraft. De lybske Knægte under Anførsel af Gert 
Stolterbole synes ikke at have ventet stor Modstand af 
Stege Borgere. Men heri bleve de skuffede. Den iste Juni 
stormede  de  Staden,   det  lykkedes  dem  at  komme  over 

flere Dine Svende, du vil have med Dig og ikke ere rede, dem lader 
komme efter Dig, og tag r)ine egne Heste og Harnisk strax med Dig. 
Her forlade vi os visseligen til, at Du her ingen Forsømmelse tager, 
thi at os her paa stor Magt ligger. Befalende Dig Gud. Nykjøbing 
Slot, de elleve Tusind Jomfruers Dag 1509.« Orig. kgl. Missiver. 
^) Kongebrev til Henrik Krummedige, Embedsmand paa Laholm, Nyborg 
2. Decbr.   Orig.  kgl.  Missiver. 


3 I 8 ANDERS  BILLES  FORSVAR  AF  STEGE. 

Gravene op paa Volden ; men under den haardnakkede Kamp 
ilede alle vaabenføre Mænd til det truede Punkt, selv Kvinder, 
fortælles det, mødte med kogende V^and og flydende Tjære, 
medens Bøssekugler, Pile, Kastespyd og Stene regnede ned 
over dem. Gert Stolterbole, som modig gik i Spidsen, blev 
dødelig saaret, og Anførerens Fald gav Signalet til en vild 
Flugt. Nu aabnedes Byens Porte og under Anders Billes 
Anførsel forfulgte Borgerne og Slottets bevæbnede Svende 
de flygtende Fjender. I P'ølge det lokale Sagn skulle de 
have indhentet dem ved Højby (nu Nyborre) og slaget dem 
ved de saakaldte Mandshøje, der siges at være opkaldte 
efter denne Kamp. Til Slutning styrtede Liibeckerne sig i 
Havet og vadede ud, indtil Baadene fra deres Skibe kunde 
tage dem op'). 

Det modige Forsvar af Stege har sikret Anders Bille 
et smukt Eftermæle som Kriger. Kong Hans, der altid viste 
sin Taknemmelighed ligeoverfor sine tapre Krigere, ydede 
strax ham og de kjække Borgere sin Anerkj endelse for deres 
modige Daad. I Midten af Juli drog han selv over til Stege-), 
og Anders Bille har nu utvivlsomt set den sidste Rest af 
Kongens Unaade forsvinde. Frygten for, at Fjenden atter 
skulde hjemsøge Øen, nødvendiggjorde kraftige Forsvars- 
anstalter, og Anders Bille har derfor ikke kunnet forlade sit 
Len, saa længe Krigen varede. Hans Hustru har i denne 
farefulde Tid sikkert ikke opholdt sig paa et saa udsat 
Sted, men søgt Ly indenfor Klostrets Mure. Herpaa tyder 
det hen , at hun netop i Krigsaaret 1 5 1 1 lod sig optage i 
St. Antonii Orden og af Forstanderen for St. Antonii Kloster 
i Præstø  fik Tilsagn  om  at  blive  delagtig  i  alle  de  gode 


')  Svaning,   Chron.  Joh.  regis  L.  1.  3,  Paludan,   Møens  Beskrivelse  I. 

281—82, Allen, a.  .St. S.  520 — 21. 
^) To kongelige  Breve  daterede  15de  og  i6de Juli  i  Orig.  kgl.  Missiver. 


hSGE   Hil. LE. 319 

Gjerninger, der øvedes i Ordenens 365 Klostre, og i den 
Aflad,  som  Paverne havde tillagt disse Klostre^) 

Søkrigen med Hansestæderne 1510 og 151 1 danner, 
som bekjendt, et Vendepunkt i Danmarks Krigshistorie. I 
disse Aar lægges Grunden til den store Rigsjiaade, som fra 
nu af skulde afløse den tidligere I^edingsflaade, og Jens 
Holgersens og Severin Norbys store Bedrifter i Kampen med 
Liibeckerne gjorde Flaaden til Nationens Stolthed. Kong 
Plans har den uvisnelige Fortjeneste at have skabt denne 
Flaade. Med utrættelig Energi arbejdede han lige til sin 
Død paa Rygningen og Udrustningen af de store Krigsskibe, 
hvis Mage man hidtil ikke havde set i Østersøen. I Kjøben- 
havn var Flaadens Hovedværft, og Lensmanden her havde 
Overopsynet med Flaadebygningen. Fra Aaret 15 10 be- 
klædtes  denne  vigtige og ansvarsfulde Post af Esge  Bille""). 

Esge Bille, Peder Billes Søn, var født ca. 1480. Om 
hans Ungdom vides intet, hans Navn forekommer ikke i 
noget Aktstykke før hans Tiltrædelse af Posten som Lens- 
mand i Kjebenhavn 15 10. Men at man netop valgte ham 
til en saa ansvarsfuld Post i en saa alvorlig Tid, tyder hen 
paa, at han allerede da maa have haft et anset Navn. Han 
kom ikke til personlig at tage Del i Krigen. Hans Hoved- 
virksomhed blev — som omtalt — at tilsee Flaadens Ud- 
rustning, at sørge for dens Aftakling, naar Søkrigen var 
forbi, at ordne og fordele det gjorte Bytte m. m. En 
Mængde kongelige Befalinger til Eske Bille fra Aarene 
1 5 10 — 12 ere endnu bevarede og vidne om den utrættelige 
Udholdenhed , hvormed Kongen bar Omsorg for selv de 
mindste Detailler^). 


')   KirkehisL  .Saml.  II.  104 — 105. 

')  Jvfr.  om  Flaaden i Kong Hans's Tid  Allen  a.  St.  I.  S.  560 — 63'. 

') Som Exempel kan anføres følgende Brev fra Kong Hans til Eske Bille 
af 30. Septbr. 151 1 : «Vi bede Dig, at Du skriver os til, hvor mange 
Byssestokke, Du behøver til Kartover, Slanger og Jernbosser til von 
vort  Behov,  og  hvor  mange  af hvert Slags  og  hvor  store,  tykke,  lange 


320 ESGE  BILLE  LENSMAND  I  KJØBENHAVN. 

Kort efter Nederlaget paa Møen var den lybske Flaade 
sejlet op i Sundet; den danske Flaade var endnu for ringe 
til at kunne maale sig med den lybske, men der var truffet 
saa gode Forsvarsforanstaltninger, at Liibeckerne intet Sted 
kunde gjøre Landgang, og Flaaden sejlede derpaa tilbage 
til Trave. Nu stak de danske Udliggere i Søen og op- 
bragte adskillige lybske Handelsskibe. Tre af disse bleve 
forte til Kjøbenhavn, og da Kongen formodede , at der 
fandtes noget Sølv ombord paa et af de tagne Skibe, fik 
Eske Bille Befaling til at undersøge alt Godset og ikke 
fordele Byttet mellem Mandskabet, før Kongen selv kom til 
Kjøbenhavn ^). 

I Begyndelsen af Juli viste atter Liibeckerne sig i Søen, 
36 Skibe stærke, hærjede Bornholm og forenede sig derpaa 
med den svenske Flaade i Kalmar. I Sverig havde Krigs- 
partiet nemlig paa ny faaet Overhaand , og Kong Hans 
maatte nu værge sig mod Angreb baade fra Nord og Syd^). 
Han ilede strax til Kjøbenhavn og udnævnte Henrik Krumme- 
dige til Høvedsmand for Flaaden. Fra Holland havde 
Kongen nylig modtaget Kanoner, Bøsser og Takkelage, som 
Eske Bille fik Ordre til at lade bringe ombord paa en 
Jagt, der skulde føre det til Sønderborg, hvor man netop 
byggede  et  nyt  stort  Skib^).   Imidlertid  var  den  forenede 


og brede de være skulle. Og have vi tilskrevet M. Hans, vor Skib- 
bygger der udi Kjøbenhavn, at han skal skrive os til hvor mange, 
hvor store, tykke, lange og brede cbordt« vi behove til et Skib 
Karaffwelen paa 300 Læster, og dertil med hvor store, lange og brede 
Bjælkerne derudi være skulle, og desligest hvor stort og hvor meget 
Indholtet være skal. Og have vi derpaa intet Svar fanget af ham, 
bede vi Dig, at Du forfarer Lejligheden derom med forne. M. Hans 
og beskikker det saa, at  vi  nu strax  fange der Besked paa.'' 

*). Breve fra Kong Hans dat., Kjøge 15. og 16. Juli 1510. Eske Billes 
Svar dat.  18. Juli.   Orig. kgl.  Missiver og Danske Kongers Hist. 3. 

*)  Det svenske  Opsigelsesbrev er dat.  9.  Avgust  15 10.   Regesta Dipl. 

^) Kg. Hans til Eske Bille, Kjøbenhavn, 6. Avg. 15 19. Danske Adels 
Breve  1.  i. 


SØKRIGEN   151 I. 321 

lybsk-sven.ske Flaade gaaet i Land paa Lolland, hvor Rødby, 
Nakskov og Halsted Kloster gik op i Luer. Kong Hans 
ilede hurtig den betrængte Landsdel til Hjælp, selv gik han 
i Land paa Falster^), medens Flaaden under Henrik 
Krummedige tilføjede de lybske Landsknægte et foleligt 
Nederlag ved Nakskov. Liibeckerne sejlede derpaa tilbage 
til Trave, og der var foreløbig atter Ro i de danske Far- 
vande. I Slutningen af Oktober gik den danske Flaade i 
Havn, og Eske Bille skulde nu sørge for Aftaklingen. «Vi 
bede Eder,» skriver Kongen til Eske og Slotsskriveren Hr. 
Anders, <at I tilsee, at det Takkel og Tov, som findes paa 
vore Skibe, der nu ere indkomne til Kjøbenhavn, bliver vel 
forvaret, og at I tilskikke en Skipper paa hvert Skib, som 
kan tage Skibet og de Takkel og Tov, som derpaa ere, i 
Forvaring, samt vide at gjøre Rede derfor og have dem 
færdige til F^oraaret, naar det gjøres behov > -). 

I Vintertiden arbejdedes der af al Kraft paa Flaaden 
og med saa godt Resultat, at Kongen i Foraaret 15 11 kunde 
lade en Flaade paa 20 store Skibe gaa i Søen^j. I Slut- 
ningen af Marts fik Eske Bille Ordre til at befale Jørgen 
Kock at holde sine Skibe sammen og « gjøre sit bedste , 
indtil den øvrige Flaade kom i Søen. Han skulde sende et 
Bud til Flensborg, hvor Kongen da vilde give dem nærmere 
Ordre, hvor efter de skulde rette sig'*). Det lykkedes strax 
at opsnappe to fjendtlige Skibe,  af hvis Gods Kongen eftet 


'■)  Kg.   Hans  til  Eske  Bille,  Nykjøbing,  17.  Avgust  1510.    Orig.  kgl. 
Missiver. 

*)  Kg.  Hans  til  Eske  Bille,  Kallundborg  Slot,  4.  Novbr.  15 10.   D.  Ad. 
Br.  7. 2. 

3)  Allen, a. St.  I.  565. 

*) Kg. Hans til Eske Bille, Rudgaardt, 23. Marts 1511. Orig. kgl. 
Missiver. Denne Jørgen Kock var ikke, som det jævnlig siges, den 
senere bekjendte Jørgen Mønter i Malmø. Han havde 150S og 1509 
været i Slotsloven paa Kalmar, blev derpaa anvendt i Krigen mod 
Liibeckerne, men var død 25. Febr. 1512, da hans Enke Mette fik 
Kongens Brev paa hans Gods. Orig. kgl. Missiver. 
I 21 


322- SØKRIGEN  151 I. 

Sædvane lagde Beslag paa sin Part^). I Slutningen af April 
kom Kongen atter til Kjøbenhavn, Jens Holgersen udnævntes 
til Flaadens Befalingsmand, og i Maj begyndte det Togt, 
som skulde skaffe Jens Holgersen saa stor Berømmelse og 
blive den danske Flaades første store Bedrift. Kong Hans 
opholdt sig hele Sommeren dels paa Vordingborg, dels paa 
Lolland og Falster for at være Krigsskuepladsen saa nær 
som muligt-, den unge Kong Christiern færdedes ogsaa her 
paa samme Tid , og sandsynligvis har en stor Del af den 
danske Landmagt været samlet paa de sydhge Øer for at 
afværge mulige Angreb. Torben Bille havde dette Aar en 
Kommando, men om hans Virksomhed forlyder intet ^). Det 
var en travl Tid for Eske Bille. Næsten daglig kom 
kongelige Breve med Ordrer, som strax skulde udføres. 
Vaaben og Vogne skulde afsendes til Hæren, Breve skikkes 
til Jens Holgersen «ufortøvet», til Tyge Krabbe paa Helsing- 
borg og Raadet i Skaane, der stadig underhandlede med 
Svenskerne, Ammunition og Proviant til Fæstningerne, Kabel- 
tov til Flaaden, o. s. v. 

Efterat Jens Holgersen i Maj og Juni havde hærjet 
Nordtysklands Kyster og truet Liibeck , Stralsund, Wismar 
og Rostock, kom en Del af Flaaden den iste Juli tilbage 
paa Kjøbenhavns Rhed. Men den utaalmodige Konge lod 
den ingen Ro. Allerede 2den Juli fik Eske Bille Befaling 
til strax at lade alle de for Haanden værende Skibe løbe 
til Gedsor og forene sig med Jens Holgersen; en særlig 
Befaling blev givet til Klavs Bille, ogsaa kaldet Norby; 
han skulde begive sig i Land til Kongen, der ønskede 
at tale med ham^). I Juli Maaned løb endelig den 
lybske  Flaade  i  Søen.   Efter  i  nogen  Tid  at  have  ventet 


')  Samme til Samme.   Flensborg,  i. April  151 1.   Orig. kgl. Missiver. 
^)  Kg.  Hans  befaler  23.  Juni  fra  Vordingborg  Eske  Bille  at  lade  de 

Skibe, som Torben Bille paa Kongens Befaling sender til  Kjøbenhavn, 

med Kalksten.   Orig. kgl.  Missiver. 
^)  Breve af  l.  og 2. Juli.   Orig.  kgl.  Missiver. 


SØKRIGEN   151 I. 323 

paa Stralsunderne, sejlede den over til Bornholm i den Tro, 
at den danske Flaade ikke mere vilde komme i Søen. 
Dette var dog en Fejlretning. Jens Holgersen sejlede dem 
dristig i Møde, og den 9de Avgust stod det store Søslag 
under Bornholm, hvor den danske Flaade for første Gang 
tog Kampen op med en jævnstor lybsk Flaade. Der stredes 
hele Dagen, og først Natten skilte de kæmpende Flaader. 
En Del af de danske Skibe gik til Grønsund, hvorhen Eske 
Bille fik Ordre til at sende alle de Skuder, som laa ved 
Kjøbenhavn med Fetalie, saa hurtig som muligt; «er det 
saa, » skriver Kongen, ^at de ikke have Bør at komme ud 
med, da gjor Din yderste Flid dertil, at de faa nogle af 
Byen, der kunne hjælpe dem at ro dem ud med Skuderne >/ ^). 
Den danske Flaade var fra nu af Herre paa Søen; forfulgte 
af Jens Holgersen styrede Liibeckerne hjem, og Krigen var 
endt for dette Aar. 

Til Lands blev Krigen ført med afvexlende Lykke; 
Kalmar og Borgholm Slotte maatte strax overgive sig til 
Svenskerne, da der ingen Undsætning kunde komme fra 
Danmark. Men i Skaane og Vestergotland førte de Danske 
en heldig Krig, som dog ikke skal omtales her, da ingen af 
Billerne synes at have. taget Del deri. Fredspartiet i Sverig 
havde imidlertid atter faaet Vind i Sejlene, og da Svante 
Sture den 2den Januar 1512 pludselig døde, vare Hindringerne 
for en fredelig Overenskomst ryddede af Vejen. Fredsværket 
kunde atter begynde, og i dette tog Sten og Hans Bille 
levende Del. Hr. Sten havde med Bekymring set, at Krigen 
med Sverig brød ud igjen. I Forening med Ærkebispen og 
Tønne Parsberg havde han i Juli Maaned 1510 opfordret 
Kongen til at frigive nogle tagne svenske Skibe og erstatte 
det derpaa værende Gods, «paa det at Brøsten skulde 
ej   findes   hos   os,   at  Recessen  skal  jo   gjøres   fuldt >-). 


*)  Kg.  Hans   til  Eske  Bille,   Nykjøbing   ii.  Avg.   151 1.    Orig.  kgl. 

Missiver. 
')  Brev af  13. Juli  15 10.   Danske Kongers Hist.  3. 


324 MAGESKIFTER. 

Men da stod Krigens Udbrud ikke længer til at hindre. 
Med Glæde har han sikkert nu set, at Forholdene vare 
gunstige for Stridens Bilæggelse. Baade han og Hans Bille 
vare til Stede ved Mødet i Halmstad Februar 15 12 i For- 
ening med Ærkebispen, Tyge Krabbe, Henrik Krummedige 
og Tønne Parsberg. Her ordnede man i Hovedsagen Freds- 
betingelserne med Sverig samtidig med, at Kong Hans selv 
i Flensborg aftalte de væsentligste Punkter med Liibeckerne. 
Den endelige Afgjørelse fandt Sted paa det store Møde i 
Malmø i Slutningen af April. Her sluttedes den 23de April 
1 5 12 de to gunstige Fredstraktater med Sverig og Liibeck, 
som atter sikrede Freden i Norden. Af de danske Rigs- 
raader have Sten Bille underskrevet som den første af de 
verdslige Raader, Hans og Torben Bille som de sidste i 
Rækken ^) 

Den 10-aarige Krig var saaledes til Ende. Den havde 
selvfølgelig optaget alles Tid og Kræfter, hvad der fremgaar 
af den næsten fuldstændige Mangel paa Oplysninger om 
Billernes private Forhold i disse Aar. Med Undtagelse af 
de nødvendige Skiftesamlinger efter Fruerne Cecilie og 
Ermegaard findes der nu kun Meddelelser om nogle Mage- 
skifter mellem Billerne indbyrdes, især efter Peder Billes 
Død 1508. Hans Sønner mageskiftede med deres Farbroder 
Sten og deres Fætre Knud og Axel Gyldenstjerne to Gaarde 
i Ebbeskov og Klippinge mod disses Part i Englerup Mølle*). 
Ogsaa Torben Bille og Anders Bille overlod dem deres 
Parter i samme Mølle mod nogle Gaarde i Tudse Herred^). 

Desto mere Interesse frembyder et samlet Overblik over 
Slægtens offentlige Virksomhedsomraade ved Slutningen af 
Kong  Hans'  Regering.   Det vil af dette Overblik  fremgaa, 


1)   Hvitfeldt S.  1081 — 83.   Aarsberetn.  fra  Geh.  Arch.   IV.   367. 

')   Mageskifterne   ere  daterede  Næstved,  5.  og  8.  April  15 10.   Orig.  i 

Geh. Arch.  Voss,  Sømme  Hrd.  2  og Faxe Hrd.  3  og 4. 
';  Dateret Kalundborg 4. Nov. 15 10. Orig. i Geh. Arch. Stævns Hrd. 3 og 4. 


BILLERNES  LEN  C.   I 5 12. 325 

at denne Tidsperiode betegner det store Gjennembrud, af 
hvilket Bille-Ætten fremgik som en af Landets i politisk 
Henseende mest indflydelsesrige  Slægter. 

Følgende store Len bestyredes af Billerne: Vesterstad i 
Skaane (Sten Bille), Skjoldenæs (Hans Bille), Abrahamstrup 
og X'ordingborg (Torben Bille), Stege med Møen (Anders 
Bille), Næsbyhoved (Erik Bille), Gladsaxe i Skaane (Knud 
Bille), Kjøbenhavn (Eske Bille), Holbæk (Klavs Bille, Norby, 
siden 15 12). I Rigsraadet sad Sten, Hans og Torben Bille. 
Fra 1506^) beklæder Mester Ove Bille Kanslerembedet, han 
var tillige Provst i Odense og Viborg, ja, det var endog paa 
Tale at faa den unge Mand udvalgt til Ærkebiskop efter 
Birger"-). Den gamle Sten Bille er endnu Landsdommer i 
Skaane. Det maa tillige bemærkes, at de fleste Med- 
lemmer af Slægten vare ganske unge Mænd, fødte lidt før 
og lidt efter 1480. Denne Fremdragen af Bille-Ætten til 
Indflydelse og Magt kan ikke være tilfældig. Det skal senere 
vises, at Billerne i et for Kong Hans' Dynasti afgjørende 
Øjeblik staa last og brast med Kongens Søn. Det kan 
heller ikke lades upaaagtet, at der, som allerede ofte an- 
tydet i det foregaaende, har bestaaet store Modsætninger i 
politisk Opfattelse mellem Kongedømmet og den danske 
Adel i Kong Hans' Tid. Et betegnende Træk er det, at 
Kong Hans efter Povl Laxmands Drab og Eskil Gøyes Død 
ikke finder Anledning til at besætte de saa vigtige Embeder, 
Rigshovmesterens og Marskens Det hænger utvivlsomt sam- 
men med den Stræben henimod kongeligt Enevælde, som er 
ejendommeligt for Datidens Fyrster. Denne Stræben mødte 
her i Danmark fra Adelens Side en levende Modstand, der 
netop kort efter Kongens Død fik et meget kraftigt Udtryk. 
Under saadanne Forhold er det forstaaeligt, at Kong Hans ved 
at fremdrage enkelte Slægter, ja endog ved at optage Uadelige 


')   Se ndfr.  S.  339. 

■■')  Hist. Tidsskr. 4. R. IV.   72—73. 


326 BILLERNES  LEN  C.   1 5 12. 

i Rigsraadet og skafife Mænd af borgerlig Herkomst de 
højeste gejstlige Værdigheder har sogt at skaffe sig og sin Søn 
en Støtte imod den misfornøjede Adel. At Bille-Ætten særlig 
har været i Besiddelse af Kong Hans' Gunst, er utvivlsomt. 
Sjællands vigtigste Fæstninger bestyredes af dem, og da Kon- 
gen i Slutningen af 1512 forlod Øen, overdrog han Eske Bille 
den øverste Myndighed i hans Fraværelse og gav ham Ret til at 
opbyde de ledingspligtige, hvis noget Angreb truede fra Sverig. 
At Billerne til Gjengjæld have følt sig stærkt knyttede til 
Kong Hans' Dynasti, frembyder den følgende Tids Historie 
flere Exempler paa ; om de have sympatiseret med en 
stærk enevældig Kongemagt, skulde vi lade være usagt; der 
foreligger intet Vidnesbyrd derom, og Slægten optræder, som 
bekjendt, i Reformationstiden — om end under et andet 
Dynasti  — som Forkæmper for Rigsraadsvældet. 

Vi nærme os Slutningen af Kong Hans' indholdsrige og 
bevægede Liv. Det staar dog tilbage at kaste endnu et 
Blik paa hans Forhold til den Kvinde, hvem Rygtet erklærede 
for hans Elskerinde. 

Spørge vi Samtidens Kilder, fremtræder Rygtet om Kong 
Hans' Kjærlighedsforbindelse til Fru Edel i bestemt Form i 
den svenske Rimkrønikes ovenfor S. 267 anførte Beretning 
om Dronning Christines Hofjomfru. I Sverig har Rygtet 
været stærkt udbredt. Da man i Slutningen af Aaret 1 506 
frygtede for et Angreb paa de sydlige svenske Provinser, 
beroligede Aage Hansen Svante Sture med, at Fru Edel 
« tager honum (Kong Hans) væll then Resen afif» ^). Det 
følgende Aar søger Biskop Ingemar af Wexio ogsaa at be- 
rolige Svante Sture med den Efterretning, at Kong Hans 
« endnu er paa Vordingborg hos Fru Edel» ^). Vi have 
allerede tidligere anført det svenske Rigsraads officielle 
Skrivelse  til  en  tysk  Fyrste  om  den  '<løse Person »,  som 


•)   Handl.  ror.  Skand.  Hist.  XX.   76. 
')   Sammesteds  XX.   183 — 86. 


KONG HANS OG FRU EDEL. 32/ 

Kong Hans liavde ført med sig til Sverig «sin ædle Hustru 
til Forhaanelso). At hermed sigtes til Edel Mikkelsdatter, 
er vel sandsynligt, ligesom Hemming Gads og den lybske 
Krønikes Beretning om Kongens Kjærlighedsforhold formo- 
■dentlig har samme Adresse. Et højst ejendommeligt Vidnes- 
byrd foreligger i et Brev fra Kong Hans' Søstersøn Jakob IV 
af Skotland. Han beklager sig heri over, at hans Sendebud 
i Danmark, Robert Forman, af ildesindede Mennesker er 
blevet beskyldt for at have kaldt de danske Kvinder for 
uhøviske og ukydske. Robert Forman erklærer paa det be- 
stemteste, at sligt har han aldrig ytret, og Kong Jakob 
fordrer derfor, at Bagvaskeren skal bevise sin Anklage eller 
staa til Rette for sit Udsagn ^). Det ligger nær at sætte 
denne ejendommelige Beskyldning i Forbindelse med de om 
Kong Hans og Fru Edel udbredte Rygter, især da Kongen 
tager sig saa ivrigt af Sagen. 

Medens alle disse samtidige Rygter holde sig til en vis 
Almindelighed uden at anføre Detailler, skildres Forholdet 
mellem Kong Hans og Edel Mikkelsdatter hos Hvitfeldt med 
større Bredde og mere levende Farver. Hundrede Aar efter 
ved man langt mere om dette intime Forhold, end Samtidens 
Kilder lader ane. Hvitfeldt skriver: « Medens Dronning 
Christine nu var anholdt i Sverig, begav sig Kong Hans til 
alle Haande Vellyst, ligesom han ikke havde været gift; 
han hørte ilde for nogle Fruer af Adel, særdeles for Lens- 
mandens Hustru paa Vordingborg, saa at det siges om hende, 
at da hun laa paa sit yderste, skal hun have sagt til Kongen, 
at hun frygtede, hun havde en ond Samvittighed for hans 
Skyld. Kongen svarede: «Ædel var Du i Live, saa est Du 
og i Døden » > 

«Bisperne og alle Mænd vidste at tale derom. Engang 
kom Biskop Jens Andersen Beldenak til en norsk Herremand 
ved Navn Asmund Ovant, Kongens Kammærjunker,  og sagde 


')   Aarsberelninger fra  Geh.  Arch.  I.  60 — 61. 


328 KONG HANS OG FRU EDEL. 

til ham; «Vedst Du ikke Asmund, min Herre er vred paa 
Dig». fNej>^ svarede han. «Da raader jeg Dig til,» sagde 
Bispen, at du gjør Din Undskyldnings. «Hvad har jeg da 
gjort>), siger han. Bispen svarede: «Du skal have sagt om 
Lensmandens Frue paa Vordingborg, at Kongen maatte ikke 
tro, at han havde hende alene, thi Otto Rud stod der saa 
vel som han; nu i Aar, da Kongen var paa Jagt i Vording- 
borg Len, skal Otto have haft lige saa stor Omgængelse 
med hende som Kongen». 

& Denne fattige Norbagge undskyldte sig hos Kongen 
for den Snak og svor, at han aldrig havde sagt sligt. 
Kongen vilde vide hans Hjemmelsmand; han svarede: Biskop 
Jens. Guds Dros), siger Kongen, «Bispen er en Skalk». 
Dermed vilde Bispen baade straffe Kongen for hans onde 
Levnets Skyld og lade Kongen vide, at han horte ilde for 
sin Løsagtighed, saa og, at der stod flere vel anskrevne hos 
hende end han alene. » ^) 

Kong Hans' Historieskriver Svaning, hvis Barndom 
falder i Christiern II's unge Dage, og som har skrevet sin 
Krønike om Kong Hans c. 1 560, udtaler sig i Modsætning 
til Hvitfeldt med stor Forsigtighed: « Medens Kong Hans», 
skriver han, « gjorde Forberedelser til at højtideligholde sin 
Datters Bryllup, begyndte det Rygte almindelig at udbrede 
sig, at lian svigtede sin lovlige og kyske ægteskabelige 
Kjærlighed og havde hengivet sig til en anden. Dette falske 
og løgnagtige Rygte agtede han saa ringe, at han aldrig 
ansaa det for Umagen værd at modsige det eller søge at 
rense sig derfor, ligesom han hverken anklagede eller straffede 
dem, som bleve beskyldte for at have udbredt det.»') 

Af disse Vidnesbyrd fremgaar det altsaa med Sikkerhed, 
at der i Samtiden har verseret et almindeligt udbredt og 
meget  troet Rygte  om,  at Fru Edel paa Vordingborg stod 


>)  Hvitfeldt s.  1048. 

^)   Suaningius,  Cronicon Johannis  Fol.  B  b  v. 


KONG HANS OG FRU EDEL. 329 

i særdeles Gunst hos og havde Indflydelse paa Kong Hans. 
Det er ikke aldeles sikkert, men dog ret sandsynligt, at det 
svenske Rigsraads, Hemming Gads og den lybske Krønikes 
Udtalelser ere myntede paa hende. Det maa endelig anses 
for givet, at fremmede have fældet nedsættende Domme om 
Datidens danske Kvinder; og at Ophavsmanden til disse 
Domme angives at være en Skotte, har tillige en ejen- 
dommelig Interesse. Thi i Skotland opdroges en Del unge 
danske Adelsmænd, deriblandt Torben Billes Fætter Mogens 
Bille, og desuden kjendte man her en ikke andet Steds om- 
talt Datter af Kong Christiern I, hvis Søn ogsaa blev op- 
draget ved det skotske Hof og hvis Herkomst er tvivlsom.'') 
Rygtets Sandsynlighed bestyrkes ogsaa af forskjellige 
Kjendsgjerninger. Vel tør man ikke, som det er gjort, 
lægge særlig Vægt paa, at Kongen lader sin Hustru blive 
tilbage i det oprørske Sverrig, eller derpaa, at Dron- 
ningen efter sin Tilbagekomst til Danmark og efter sin 
Pilegrimsrejse til Wilsnack tager Ophold paa Næsbyhoved 
Slot og kun yderst sjælden har holdt Hof sammen med 
Kongen. Det kunde tyde paa et spændt Forhold imellem 
de to Ægtefæller, men det Ixan ogsaa have andre Aarsager. 
Dronningens personlige Nærværelse i Sverig kunde faa Be- 
tydning for de mange, som endnu holdt fast ved Unionen. 
Den langvarige Krig med Sverig og Hansestæderne krævede 
Kongens Nærværelse paa mange forskjellige Punkter og af- 
brød selvfølgelig Fredens Sysler og Nydelser. Derimod har 
man medRette gjort opmærksom paa-), atKongen var en hyppig 
Gjæst paa Abrahamstrup, Vordingborg og Sandholt; thi dette 
forholder sig i Virkeligheden saa og bestyrkes jo ogsaa af 
de Svenskes Meddelelser. Især er det karakteristisk, atKongen 
jævnlig tilbringer den glade Juletid i Torbens og Fru Edels 
Selskab.   Ofte sendes der Klaret, Emster 01, Syltetøjer m. m. 


')  Jvfr.  Historisk Tidsskrift 4.  Række VI.  98—107. 
^)  Wegener, Abrahamstrup I. 43. 


330 TORBEN  BILLES  TESTAMENT. 

i den Anledning til Vordingborg, ja Lensmanden paa Kjø- 
benhavns Slot faar endog Befaling til at sende kostbare 
Klæder og «den hvide Kjole, som Markus Skrædders Søster 
har syet», til Vordingborg'). Alt sligt tyder jo hen paa en 
usædvanlig Interesse, der har været aabenlys nok til at 
fremkalde og bestyrke det let levende Rygte. Paafaldende 
er ogsaa den Interesse, Kongen viser for Fru Edels Broder, 
Lavrids Mikkelsen. Han var Kongens Sekretær og blev paa 
dennes Anbefaling Degn i Kjøbenhavn og Provst i Roskilde 
1510 efter Erik Walkendorfs Forflyttelse til Trondhjems 
Ærkestift. Han døde senere i Paris.-) Om Torben Bille 
selv kunne vi ikke danne os noget klart Begreb. Vi kjende 
ham kun af det ene ovenfor gjengivne Brev til Moderen, 
der antyder en vis Svaghed i hans Karakter. For Edel har 
han utvivlsomt næret varme og kjærlige Følelser. I Aaret 
1 508 synes han at have været alvorlig syg, han overværede 
ikke det Rigsraadsmøde og de Forhandlinger med de 
Svenske, som den 15de — 17de April holdtes i Kjøbenhavn. 
Derimod har han samme Dag udstedt følgende Disposition 
til I'ordel for sin Hustru: 

«Jeg Torben Bille, Høvedsmand paa Vordingborg paa 
vor naadige Herres Vegne, gjør alle vitterligt med dette 
mit aabne Brev, at jeg haver undt, lovet og tilsagt min 
kjære Hustru Edele Nielsdatter (!), om hun min Død over- 
levendes vorder, at hun skal nyde og beholde i sin Livstid 
uden al Afgift kvit og fri uden alle mine Arvingers Gjensigelse 
i nogen Maade alle de Gods, som jeg haver kjøbt, siden 
jeg fik hende til min Hustru, som ere Sandholt, Arreskov 
med alle deres Gods og rette Tilliggelse, og en min Gaard 
liggende i Odense i Fyn med den min Gaard, som jeg 
kjøbte i Kjøbenhavn, med alle deres rette Tilliggelse; og 
tiUige alle de Gods, som jeg herefter kjøber eller panter efter 


') Kg. Hans t. Eske Bille.  Kalundborg, 30. Septbr. 1511.  Or. kgl. Missiver. 
'■') Top.  Saml. p. Papir, Roskilde Nr. 94.   Aarsb. fra Geh. I.  37 — 45. 


TORKEN  BILLE  OG  FRU  EDEL. . 331 

denne Dag, skal forskrevne min Hustru ogsaa beholde, som 
forskrevet staar. Dog skal Godset efter hendes Død skiftes 
og jævnes hendes og mine Arvinger imellem, som det sig 
bør efter Loven. Til Vidnesbyrd hænger jeg mit Indsegl 
neden for dette mit aabne Brev med disse god Mænds, som 
jeg dertil bedet haver, som ere Hr. Henrik Knudsen, Ridder, 
Høvedsmand paa Torning, min kjære Svoger, Hans Bille, 
Høvedsmand paa Skjoldenæs, Anders Bille, Høvedsmand paa 
Stege, mine kjære Brødre, at de ogsaa hænge deres Indsegl 
med mit neden for dette mit aabne Brev. Givet paa Vording- 
borg, Lørdag næst før Palme Søndag, Aar efter Guds Byrd 
1508 » ^) 

For saa vidt denne testamentariske Bestemmelse virkelig 
er udstedt i gyldig Form — den findes nemlig nu kun i en 
Koncept eller Kopi — vidner den om Torben Billes store 
Omhu for at sikre sin Hustrus Stilling efter hans Død. Den 
synes at antyde, at Ægteparret paa det Tidspunkt, Brevet 
udstedtes, ingen lev^ende Børn havde. Der blev dog ingen 
Anvendelse for Testamentet, thi Torben Bille synes at have 
overlevet sin Hustru, og i alle Tilfælde fik Ægteparret Børn, 
saa at Arvereglerne nu vare givne i Følge Loven. I Tids- 
rummet mellem 1508 og 15 12 maa Fru Edel have født 
mindst to Børn, og da den yngste af disse Børn fik Navnet 
Edel, er det rimeligt at antage, at Moderen er dod kort 
efter Datterens Fødsel, da denne ellers neppe vilde have 
faaet Moderens Navn. 

I Aaret 15 12 finde vi Torben Bille nærværende i Malmø 
den 23de April ved Forhandlingerne med Liibeck og Sverig. 
Faa Dage efter var Kongen og Rigsraadet i Kjøbenhavn 
(27de April). I Begyndelsen af Maj (den 4de) drog Kongen 
fra Kjøbenhavn gjennem Sydsjælland til Falster,  men vendte 


') Danske Adels Breve 4. 143. Trykt efter en Afskrift i Wegener, 
Abrahamstrup I. 46 — 47. IJrevet er i den nederste Rand mutileret, 
der synes ikke Spor til Forsegling ; det er altsaa kun en Koncept eller 
en Kopi. 


332 TORBEN  BILLES  DØD. 

allerede de første Dage af Juni tilbage til Kjøbenhavn. Han 
har sandsynligvis baade paa Ud- og Hjemvejen besøgt Vor- 
dingborg, men det har kun været kortvarige Ophold. I 
Midten af Juli var det danske Rigsraad paa ny samlet i 
Kjøbenhavn. For tredje Gang maatte det anerkjende Chri- 
stiern som sin Faders Efterfølger ^). Næsten alle Billerne 
vare til Stede i Kjøbenhavn, deriblandt ogsaa Torben Bille. 
Den 13de Juli har han sat sit Segl under Hyldingsbrevet, 
og den 15de Juli under Broderen Anders Billes Mageskifte- 
brev med Fætrene fra S vanholm. Fra Kjøbenhavn er han 
taget hjem til Abrahamstrup, hvor Kong Hans besøgte ham 
den 25de Juli. Denne Dag har Kongen udstedt to Breve 
fra Abrahamstrup; i det ene tillader han, at en Eng, an- 
gaaende hvilken Torben Bille havde faaet Kongens Befaling, 
herefter maatte ligge til Skibby Præstegaard"-); i det andet 
befaler han Eske Bille strax at sende Kongens Tjener Jep 
Graves til Hertug Christiern i Helsingborg^). Ogsaa dette 
Besøg har kun været ganske kortvarigt, thi fire Dage efter 
var Kongen i Nyborg, hvorfra han han har skrevet et For- 
retningsbrev til Eske Bille'*). 

Det var sidste Gang, at Kong Hans besøgte Torben 
Bille paa Abrahamstrup; i Avgust Maaned døde Torben og 
allerede den iste Septbr. var Vordingborg Slot forlenet til 
Oluf Nielsen Rosenkrans^). Fru Edel maa være død kort 
før, og Hans Bille overtog som ældste Farbroder Formynder- 
skabet for Børnene. I sit Testament havde Torben Bille 
skænket 4 Bøndergaarde foruden Povl Laxmands Gaard i 
Korsør  til  Antvorskov Kloster  «for  Messer  at  holde » "^j.   I 


■) Allen, a. St. II.  574-75. 

^) Orig.  i  Gavnø Archiv.   15arners  Afskrift  i  Univ.  Bibi.  Addit.  177  Fol. 

^) Wegener, Abrahamstrup  1.  48 — 49. 

*) Kg.   Hans  t.  Eske  Bille,  Nyborg  Slot,   den  29.  Juli.    Orig   kgl. 

Missiver. 

') Suhm,  Samlinger II,  i.  S.  105 — 106. 

') Archivregistralurer  IV.  67 — GU. 


TORBEN  RILLES  DØD. 333 

Antvorskov Klosterkirke blev han altsaa begravet, og her 
fandtes endnu i forrige Aarhundrede hans Ligsten. Paa den 
læstes der: Torbernus Bille, occisus^). Er det en Fejllæs- 
ning af den, som har indsendt Fortegnelsen over Ligstenene 
i Antvorskov til Pontoppidans Værk <sMarmora Danica , eller 
skulde der her foreligge et fra Graven selv hentet Vidnes- 
byrd om et blodigt Drama, der har gjort Ende paa den vel 
næppe 40-aarige unge Mands Liv? Og hvem var i saa Til- 
fælde Drabsmanden ? 

Desværre er det forgjæves at søge at besvare disse 
Spørgsmaal; thi Ligstenene i Antvorskov Klosterkirke ere 
forlængst tilintetgjorte, og de fra Samtiden bevarede Kilde- 
skrifter ere saa sparsomme med Oplysninger om den Tids 
Menneskers personlige Forhold, at vi nu ikke engang tør 
opstille nogen Gisning om det mærkelige Tilfælde, at tre 
til hinanden saa nær knyttede Personer, som Kong Hans, 
Torben Bille og Fru Edel, omtrent samtidig forsvinde fra 
Livets Skueplads. 

Kong Hans besøgte endnu engang dette Aar Abraham- 
strup; den iite September 15 12 var han for sidste Gang 
paa det Sted, hvortil hans og Edels Navne altid ville være 
knyttede. Efteraaret tilbragte han med Rejser paa Falster 
og i Sydsjælland, indtil han i Slutningen af November vendte 
tilbage til Kjøbenhavn. Svaning har opbevaret en Del Sagn 
og Rygter om hans sidste Ophold i Kjøbenhavn, der til- 
kjendegive sig som Varsler om Kongens nærforestaaende 
Død, men nærmest tyde hen paa, at der har hersket en vis 
febrilsk Uro i Sindene. Det var hans Agt at tilbringe de 
første Maaneder af det nye Aar i Jylland. I Midten af 
Decbr. forlod han Kjøbenhavn efter at have overdraget Eske 
Bille en Slags øverste Kommando i Sjælland. Han frygtede 
for, at Vinteren kunde bringe et uventet Angreb fra Sverig 
paa Skaane,  og befalede derfor Høvedsmændene i Sjælland 


*)  Pontoppidan,  Marmora Danica  I.  143. 


334 KONG  HANS   SIDSTE  DAGE. 

Og Rigsraadet der at holde sig rede til at drage over til 
Skaane med saa mange Svende, de kunde opdrive, naar 
Eske Bille derom tilskrev dem ^). Blandt dem, som 
særlig fik Opfordring til at møde, var ogsaa Klavs Bille, 
der i Løbet af Sommeren 15 12 var bleven udnævnt til 
Høvedsmand paa Holbæk'). Juletiden tilbragte Kongen 
paa Nyborg og i Odense, hvor hans Hustru sluttede sig til 
ham; endnu 8de Januar opholdt han sig i Odense, hvorfra 
han tilskrev Anders Bille, at Hans Pogvisk havde truet med, 
at han vilde bortføre Jomfru Ida (Gøye) af Klostret. Anders 
Bille skulde derfor lade Jomfruen vel forvare, saa at hun 
kunde være hos Anders' Hustru, indtil Mogens Gøye kom 
over og hentede hende ^). Nogle faa Dage efter drog han. 
ledsaget af Dronningen, Christiern og en Del Raadsherrer, 
samt Kansleren Ove Bille over til Jylland. Lige til det 
sidste vare hans Tanker optagne af Flaadebygningen. Brev 
paa Brev sender han til Eske Bille herom. Hvis der er 
Mangel paa lange Træer til det nye Skib, som er under 
Bygning i Kjøbenhavn, skulde Eske ride ud i Kongeskoven 
i Stævns Herred i Forening med Mester Hans Skibbygger 
og hugge 5 eller 6 Træer. Han bliver ikke træt af at 
minde om dette nye Skibs hurtige Bygning, der er ligesom 
en febrilsk Uro over Kongen i disse hans sidste Dage. 
Endnu den 6te Februar skriver han fra Viborg til Eske Bille 
om  dette  og  andre  Foretagender^).   Paa  Rejsen  gjennem 


')  Kg.  Hans'   Brev  til   Lage  Urne,   Eiskop  i  Roskilde,   og  Raadet  i 

Sjælland.   Khhvn,  Slot, 30. Novbr.  15 11.   Danske Kgrs. Hist. 3. 
*)  Kg.  Hans  til  »Ciaves  Bylæ» ,   Embedsmand   paa  Holbæk.   Kbhvn. 

Slot, 9. Decbr.  15 12.   Orig.  kgl.  Missiver.  Endnu  13. Juni  var Peder 

Nielsen Høvedsmand dér.   Orig. kgl.  Missiver. 
')  Kg. Hans til Eske Bille,  Nyborg 23. Dec.  15 12.   Orig. kgl.  Missiver. 

Kg.  Hans  til  Anders  Bille,  Odense  8. Januar  1513.   Danske Adels 

Breve 5.  20. 
*)  Breve  af 23.  Decbr.  1 5 12,  24. Jan.  15 13,  6. Febr. 15 13  til  Eske Bille. 

Orig. kgl. Missiver. 


KONG  HANS   DØD. 335 

Jylland styrtede Kongen med Hesten og forslog sig slemt. 
Ved sin Ankomst til Aalborg var han syg, og den 20de 
Februar døde han i denne Stad. Paa sit Dødsleje anbefalede 
han, efter hvad Hvitfeldt fortæller, særlig Ove Bille til sin 
Søn. «Han bad ham.v skriver Hvitfeldt, «forhandle med 
Biskop Ove Bille, at han fremdeles vilde blive hans Kansler; 
men,» sagde han, «jeg tror næppe, han vil gjøre det; bed 
ham dog for min Skyld, at han bliver en Tid lang, vil han 
ikke for Din egen Skyld, da bed ham gjøre det for min 
Skylds^). Det er ikke uden Interesse, at Kong Hans' sidste 
Breve og sidste Tanker knytte sig paa den ene eller anden 
Maade til Billerne. Det havde været hans Ønske at knytte 
alle disse unge, dygtige Mænd til sin Søn, for at denne i 
dem kunde have en Støtte imod den Del af Adelen, 
som mulig vilde søge at indskrænke den unge Konges 
Myndighed. Dette Ønske fik han ogsaa opfyldt, thi under 
den Strid, som kort Tid efter Kongens Død udbrød mellem 
Rigsraadet og den unge Kong Christiern, siges det udtrykke- 
ligt, at ingen andre end  ^de Biller »  støttede ham-). 


^) Hvitfeldt S. 1090. Skjønt Hvitfeldt i hele sin Beretning om Kong 
Hans' sidste Dage har fulgt Svaning næsten ordret , er Beretningen 
om Ove Bille dog hans egen og kan vel henføres til Familiesagnene. 
Der er dog intet, der taler imod det, det skulde da være, at Christiern 
vides at have sat Pris paa Ove Bille, og endog har ønsket ham ud- 
nævnt til Ærkebiskop. 

^)  Ture Jonsson til Sten Sture,  I o. April  1 5 13.   Allen, a.  St.  II.  584. 


336 


III. 
Christiern II's Tidsalder. 

Det stærke Opsving, som Bille-Ætten under Kong Hans' 
Regering havde taget i politisk Henseende, fortsættes under 
Christiern II. De unge Mænd, som i Unionskampene i Aar- 
hundredets Begyndelse havde høstet Erfaringer og vundet 
Anseelse, stode nu i deres fulde Kraft. Christiern II's Re- 
geringstid lagde hurtig fuldt Beslag paa deres Virksomhed 
og Evner; nær knyttede til Kongehuset kom de til at tage 
fremragende Del i Tidens politiske Begivenheder; men heller 
ikke de undgik dog den almindelige Forfølgelse imod Adelen, 
som karakteriserer Slutningen af Christiern II's Regering, og 
vi finde da ogsaa enkelte af Slægtens Repræsentanter som 
Deltagere i de store Begivenheder, der medførte Kongens 
Fald. 

Hovedinteressen knytter sig i dette Tidsrum nærmest til 
de to Brødre Hans og Anders Bille samt først og fremmest 
til deres to Fætre Ove og Eske Bille. Forinden vi gaa over 
til at skildre disse Mænds og deres Brødres Levnetsløb, 
skulle vi dog i Korthed give en Fremstilling af den indre 
politiske Stilling ved Christiern II's Tronbestigelse. 

Omtrent 6 Uger efter Kong Hans' Død kunde den som 
holdningsløs Partigænger bekjendte svenske Adelsmand Ture 
Jonsson Roos meddele den unge Sten Sture højst mærkelige 
Efterretninger fra Danmark. En Del af det jyske Rigsraad 
— fortæller han — havde ved selve den gamle Konges 
Dødsleje nægtet den unge Konge Huldskab og Troskab, ja 
endog opfordret Hertug Frederik paa Gottorp Slot til at 
antage  sig  Riget.   «Der  er  stor  Uenighed  i  Landet, »  ud- 


BILLERNES  TROSKAB  MOD  KONGEHUSET. 337 

bryder  han,  «de  ere  skiltes  fra  hinanden i Fjendskab,  og 
ingen andre har sluttet sig til Kongen end de Biller. ^^) 

Støttet paa denne og en senere Udtalelse af Kong 
Frederik I efter hans Tronbestigelse har Allen søgt at be- 
vise, at der allerede i Aaret 1 5 1 3 har været gjort et Forsøg 
af den jydske Adel paa at udføre det, som først lykkedes 
den i Aaret 1523, at udelukke Christiern II fra Tronen. 
Rigtignok har Paludan- Muller i sit Værk «De første olden- 
borgske Konger* karakteriseret dette som et blot og bart Rygte, 
der savnede ethvert fast Grundlag. Men dette synes dog 
lidet rimeligt. Dels har Frederik I erklæret, at han efter 
Kong Hans' Død fik Tilbud om at bestige den danske 
Trone, men vægrede sig ved at modtage Tilbudet; dels 
vidner Kong Christierns Optræden i Tiden umiddelbart efter 
Faderens Død om, at han selv har næret nogen Frygt for 
at blive overrumplet. Endnu den 22de Februar var han i 
Aalborg, men allerede den 3dje Marts finde vi ham i Mid- 
delfart, hvorfra han underretter fremmede Fyrster om sin 
Faders Død, den 7de Marts er han i Odense, hvor Kong 
Hans' Lig blev bisat i Graabrødrenes Kirke; endnu 9de 
Marts opholder han sig her, men gjør derpaa en hurtig 
Rejse over til Sønderjylland, hvor han opholder sig dels paa 
Aabenraa Slot, dels paa Torning Slot hos Billernes Svoger 
Henrik Knudsen Gyldenstjerne. Her overdrager han Hen- 
ning Pogwisch i sit Navn at modtage Forleningen med 
Hertugdømmerne af Biskoppen af Liibeck, iler derpaa til 
Sjælland, hvor han den 28de Marts opholder sig paa Kal- 
lundborg og den 31de Marts endelig indfinder sig i Kjøben- 
havn. Under denne Rejse afgaar Skrivelse paa Skrivelse til 
Lensmændene paa Øerne og i Skaane, der ere prægede af 
den Uro, der opfyldte Kongen. Særlig Eske Bille paa Kjø- 
benhavns  Slot  modtager  den  ene  Ordre  efter  den  anden. 


')  Brevet,  som  er  dat.  Gælsta,  Sønd.  e.  Quasimodogeniti  ('°/j)  1 5 13  er 
trykt hos  Allen,  a.  St.  II.  584. 
i- 22 


2,3'^ BILLERNES  TROSKAB  MOD  KONGEHUSET. 

Gang paa Gang indskærpes det ham at forvare Slottet godt 
og ikke tilstede andre Adgang dertil end dem, han kjender 
fuldtud; han skal skaffe Proviant til Slottet fra de andre 
Fæstninger paa Øen, for at Folkene kunde blive samlede 
dér, indtil Kongen selv kommer; han skal udruste Skibe og 
antage Baadsmænd til at bemande dem med o. s. v., o. s. v. 
Ture Jonssons Udtalelse, at ingen andre end «de Biller* 
havde sluttet sig til Kongen, kan selvfølgelig ikke opfattes 
bogstaveligt. Overalt paa Øerne havde Kongen trofaste Til- 
hængere, og han havde fremfor alt den store Fordel, at i 
Følge hans tidligere Hylding og Valg skulde Rigets Slotte 
strax lyde under hans Haand. Men Ytringen er i og for 
sig højst oplysende. Den viser, hvorledes man i Alminde- 
lighed opfattede Bille- Slægten som nær knyttet til Konge- 
huset, og den viser ogsaa, hvilken Betydning man allerede 
tillagde denne Slægt. Utvivlsomt er det da ogsaa, at Bil- 
lerne vare Kong Christiern trofaste Støtter og Raadgivere, 
og at de have bidraget deres til, at den i Jylland ulmende 
JMisfornøjelse ikke fik Lov til at udbrede sig paa Øerne. 
Det er bekjendt nok, at paa Mødet i Kjøbenhavn Juni og 
Juli 1 5 13 blev Christiern valgt til Konge, dog først efter 
vidtløftige Forhandlinger med Rigsraadet og den menige 
Adel om Haandfæstningens Form og Indhold. Den, som 
paa Kongens Vegne ledede disse vigtige Forhandlinger, saa 
vel de skriftlige som mundtlige, var Ove Bille. 


I. 

Ove  Bille 

som  Kansler og Bisp  i  Aarhus til  1523. 

Peder Billes og Anna Gyldenstjernes Søn, Ove Bille, 
kan antages at være født mellem 1475 og 1480 paa Svan- 
holm, snarere nærmere mod det første end det sidste Aar. 
Sin første Undervisning  har  han  vel faaet ved Universitetet 


OVE  BILLES  UNGDOAL 339 

i Kjøbenhavn, hvor lians Fætter Hans Rille 1485 var bleven 
indskrevet som Student; dog herom vides intet sikkert, da 
der kun er bevaret Brudstykker af den ældste Universitets- 
matrikel. At han derpaa har rejst og studeret i Udlandet 
ved fremmede Universiteter, tør vel anses for givet, men 
om hans Studiers Beskaffenhed vide vi intet og heller ikke, 
hvor han har erhvervet sig Magistergraden. Ved Aaret 1500 
var han imidlertid kommet hjem igjen, og 1501 overdrog 
Biskop Johan Jepsen af Roskilde ham det ved Magister 
Eske Broks Død ledigblevne Kanonikat «de Rota» i Ros- 
kilde Domkirke. Han indstilledes dertil af Ridderen Hr. 
Lage Brok, som havde Præsentationsretten dertil.^) 

Allerede forinden var han traadt ind i Kongens Kancelli, 
i hvilket han, som han selv siger, tjente Kongen daglig i 
21 Aar. Efter at have tjent som Sekretær og formodenthg 
i Kraft af denne Stilling overværet og medunderskrevet 
Kalmardommen af iste Juli 1505, blev han det følgende Aar 
1506 udnævnt til Kongens Kansler.-) I 14 Aar beklædte 
han denne Stilling, som sikkert ikke har været noget ganske 
let og behageligt Hverv under Konger med Kong Hans' og 
Christiern II's lunefulde og mistænksomme Sind. Der er 
imidlertid Vidnesbyrd nok om, at Ove Bille her var fuld- 
stændig paa sin Plads. Kong Hans skal have sat særdeles 
stor Pris paa ham og i varme Ord anbefalet ham til sin 
Søn. Af de Ytringer, der da tillægges den gamle Konge, 
skulde det synes at fremgaa, at Ove Bille selv har ønsket 
at træde tilbage under den nye Konge. Han bad ham 
blive  i  sin  Stilling,  om  ikke  for  hans Søns saa  for  hans 


')  Nye  danske  Mag.  I.  198, jvfr.  Script,  rer.  Dan.  I.  193. 

^) Danske Mag. 3.R.I. 166, Hvitfeldt S. 1056; Kong Hans's Brevbog, som helt 
igennem er skrevet med Ove Billes Haand, begynder med Aaret 1506, 
hvorfor jeg antager, at O. B. allerede dette Aar er udnævnt til Kansler, 
skjønt han efter Dokumenter forst kan paavises at have beklædt dette 
Embede 1 509. Jvfr. de samlede Oplysninger om Ove Bille i Nye 
Danske Mag. I.  194 ff. 

22* 


340 OVE  BILLE  SOM  KANSLER. 

Skyld. Denne Bemærkning stemmer ikke godt overens med 
den gode Mening om Ove Bille, som Christiern II bevislig 
havde allerede i Faderens Tid. Da Ærkebiskop Birger 15 12 
formodedes at ville nedlægge sit Embede og at ville anbe- 
fale sin Kansler, Hr. Adser, til sin Efterfølger, skrev Chri- 
stiern øjebUkkelig til Faderen herom og bad ham udtrykkelig 
tænke paa, at O^^e Bille var bedre skikket dertil.^) Brevet 
vidner om Christiern II's venskabelige Følelser lige overfor 
Ove Bille, og at disse bleve besvarede af den unge, omtrent 
jævnaldrende Kansler, kan ikke drages i Tvivl, naar man ser 
hen til hans Optræden imod Kongen i de trange Tider, da 
Oprørerne styrtede Christiern II fra Tronen. 

Kanslerembedet, som Ove Bille i en saa lang Række 
af Aar skulde ofre sine bedste Kræfter, var et saare an- 
strængende, men tillige meget anset, indflydelsesrigt og ind- 
bringende Hverv. Christiern II udfærdigede senere nøjagtige 
Instruxer for sit Kancelli og sine Hofembedsmænd, og vi 
tør vel antage, at her kun er nøjere betegnet, hvad der 
allerede længe havde været Skik og Brug. Kansleren skulde 
møde tidlig om Morgenen hos Kongen, om Sommeren Klok- 
ken 6, om Vinteren Kl. 7. Han skulde ordne alle de ind- 
kommende Sager, hvoraf enkelte mindre vigtige kunde af- 
gjøres af ham selv i Forbindelse med nogle af Rigets Raader; 
Resten skulde han foredrage for Kongen, modtage dennes 
Befalinger og besørge dem udførte af Kancelliembedsmændene. 
Fra Klokken 12 — 3 skulde han atter være til Stede paa Slottet, 
lede Forretningerne, tilsee sine Underordnede og forhandle 
med Kongen. Hele den udenlandske Korrespondance skulde 
gaa gjennem hans Haand, og nøjagtige Registre føres over 
alle ind- og udgaaende Sager, saa vel indenlandske som 
udenlandske. Det var saaledes hele den daglige Forretnings- 
gang, der paahvilede Kongens Kansler, hvad enten den angik 


*)  Hist.  Tidsskr.  4. R.  IV.  72 — 73.   «\Vell ethers nåde werdes at tencke 
ther paa ethers  nådes  cansseler er ther bedre  fallen ther tilU. 


OVE  BILLE  SOM  KANSLER. 34I 

indre Anliggender, som Lenssager, Skattesager og Retssager, 
eller ydre Anliggender, som skriftlige Forhandlinger med 
fremmede Stater, udenlandske Sendebuds Audiens m. m. 
Lønnen bestod i Sportler, idet der betaltes en vistnok ube- 
stemt Sum for hvert Brev, der udgik fra Kancelliet; det 
indkomne deltes imellem Kansleren og Skriverne. ^) Foruden 
disse Indtægter havde Kanslerne sædvanlig ogsaa et eller 
andet indbringende Prælatur. Ove Bille var saaledes allerede 
1 5 10 Provst i Lund og 15 12 endvidere Provst i Viborg. 
Han forenede saaledes tre gejstlige Embeder, og maatte 
derfor efter de kanoniske Regler skaffe sig Pavens Tilladelse 
dertil, som imidlertid i slige Tilfælde let erhvervedes 
efter kongelig Forbøn.-) Sine gejstlige Embeder maatte 
han imidlertid lade bestyre af «Procuratorer» eller Stedfor- 
trædere. Aage Jepsen Sparre, Kannik og senere Ærke- 
bi.skop i Lund, var Be.styrer af Domprovstiet dér; om 
Domprovstiet i Aarhus, som bortgaves af Kongen, vides 
derimod intet. 

Som Chef for Kancelliet havde Ove Bille sit egentlige 
og sædvanlige Opholdssted i Kjøbenhavn, om han end ofte 
fulgte Kongen paa dennes Rejser rundt om i Riget. Hans 
Stilling var meget bunden, han kunde ikke uden kongelig 
Tilladelse fjærne sig fra sin Post. Han maatte saaledes en- 
gang afsige en Indbydelse fra sin Svigerinde, Eske Billes 
Hustru, om at komme over til Eliinge i Skaane og døbe 
hendes førstefødte Søn, da Kongen havde nægtet ham Rejse- 
tilladelse, fordi der var fremmede Gesandter i Kjobenliavn, 
som Kongen en af de første Dage vilde give Audiens. Til 
Gjengjæld maatte en Mand, der stadig havde Adgang til 
Kongen, have rig Lejlighed til at udøve Indflydelse i  mange 


')  Nye danske Mag.  1.  313 — 16. 

^) Nye danske Mag. I. 199 — 200. I et Brev fra Biskop Nicolaus 1 Aar- 
hus, dat. Aakier, 11. Febr 1512, kaldes O. B. «ecclesiarum Lundensis 
et Vibergensis præpositus». Orig. i Danske Kgrs. Hist. Fase. 3. Jvfr. 
om den  pavelige Dispensation, Aarsber. fra Geheimearch.  I. 49. 


342 OVE  BILLE  SOM  KANSLER. 

personlige og offentlige Anliggender, og der er heller ingen 
Tvivl om, at Ove Bille baade har besiddet Evner og Vilje 
dertil. Derom vidner talrige Breve og Anmodninger, som 
angaa de mest forskjellige Sager og ere skrevne af Personer 
i forskjellige Stillinger. Fra Konger og Fyrster modtog 
han Breve om at forebringe Kongen Sager af Vigtighed, 
Sendebud i Udlandet undlade ikke at meddele ham 
personlig Resultatet af deres Forhandlinger, Lensmænd, som 
ere i Forlegenhed, Adelsmænd, der have Retstrætter med 
deres Naboer, søge om hans Raad og Mellemkomst hos 
Kongen, i vigtige Retssager henstilles det til ham at afsige 
Dommen o. s. v. M I denne betydningsfulde Stilling fik Ove 
Bille Anledning til at udvikle sine rige Evner og erhverve 
sig en Anseelse som maaske ingen anden af Tidens betyde- 
ligere Mænd. 

Ove Bille havde ledsaget Kong Hans paa hans sidste 
Rejse i Riget Vinteren 15 12 — 13 og han var til Stede ved 
Kongens Dødsleje i Aalborg. Han har selvfølgelig ledsaget 
Christiern II i de første Maaneder af dennes Regering, og 
vi finde ham ved Kongens Side i Kjøbenhavn den iite 
April 1513-). Han var allerede af Kong Hans udnævnt til 
Medlem af Rigsraadet ^), derimod har han ikke som Rigs- 
raad forseglet Kong Christierns Haandfæstning. Dette hænger 
utvivlsomt sammen med det Hverv, som Kongen overdrog 
ham, at lede Forhandlingerne med Rigsraadet om Haand- 
fæstningens Affattelse. Aktstykkerne til denne Forhandling 
findes endnu og give et godt Indblik i Forretningsgangen 
ved Haandfæstningernes Affattelse. Kansleren aabnede 
Mødet i Kongens Navn med en Tale,  hvori Kongen takkede 


* Brev fra Kong Jakub af Skotland, 1 6. Juli 1506 i Epistolæ regum 
Scotorum I. 65. Lage Urne til Ove Bille, 31. Marts 1511. .Aarsb. 
fra Geheimearch. VI. 11. En Del utrykte Breve meddeles i det føl- 
gende. 

')  Diplomatår. Norveg. II.  769. 

•*)  Hist.  Tidsskr. 4.  Række V.  34,  Anm.  2. 


OVE  BILLES  VIRKSOMHED   I5I3. 343" 

Rigsraadet, fordi det havde givet Møde og for den Troskab 
det havde vist hans afdøde Fader, samt bad om dets Hjælp 
til at komme til Kronen og Riget som fuldmægtig Herre 
og Konge. Derpaa begyndte Forhandlingerne om Haand- 
fæstningens Artikler og Ordlyd. Rigsraadet stiller nye, 
skriftlige Forslag og Ændringer til den gamle Haandfæst- 
ning, som Kongen skriftlig besvarer, medens han samtidig 
stiller andre Forslag. 1 Almindelighed ere de enkelte Ar- 
tikler kortfattede og uden Motiver, de nærmere Forhandlinger 
foregaa derfor mundtlig mellem Kansleren som Kongens 
Fuldmægtig og Ordførere for Rigsraadet. Efterat Parterne 
ved gjensidig Imødekommenhed ere blevne enige, affattes 
det endelige Udkast, sandsynligvis af Kansleren, og forsynes 
derpaa med Kongens og de tilstedeværende Rigsraaders 
Segl. 

Forhandlingerne paa Herredagen 15 13 fik en særegen 
Betydning, fordi ogsaa den menige Adel indgav Forslag til 
Rigsraadet om Ændringer i Haandfæstningen, og skal man 
tro en senere Udtalelse om Begivenhederne, synes det endog 
at være gaaet temmelig tumultuarisk til. Kanslerens Stilling 
ved slige Forhandlinger har utvivlsomt været ret vanskelig og 
krævet en, om vi tor bruge det Udtryk, vis parlamentarisk 
Evne for at mægle imellem de ofte ret modstridende Opfat- 
telser. Resultatet denne Gang blev, som bekjendt, en Haand- 
fæstning, der i fuldt Maal gav Adelen som Stand betragtet 
de største Rettigheder og en ejendommelig Særstilling, me- 
dens den paa den anden Side lod Kongemagten gjenvinde 
nogle af sine \ed Kong Hans' Haandfæstning tabte Rettig- 
heder. ^) Hvor stor Betydning man kan tillægge Ove Bille 
som Ordfører for Kongen og Mellemmand mellem denne og 
Rigsraadet,   kan  selvfølgelig  ikke  paavises;   men  vi  tage 


') Om Forhandlingerne se Allen I[. 26 ff. Om Haandfæstningens Be- 
tydning jvfr. Paludan -Muller, De forste Konger af den Oldenborgske 
Slægt  S.  289 ff. 


344 KONG  CHRIS riERNS  GIFTERMAAL. 

næppe fejl i at antage, at Haandfæstningen var et fuldt Ud- 
trv'k ogsaa for hans og hans Slægts politiske Anskuelser, 
naar den paa engang fastslog Adelens Standsrettigheder og 
tillige værnede om Kronens gamle Rettigheder. 

I de Forhandlinger, som gik forud for Beslutningen om 
Kong Christierns Giftermaal med Carl V's Søster Isabella, 
har Ove Bille taget levende Del. Han nævnes særlig blandt 
de Mænd, med hvem Kongen overvejede Sagen allerede i 
Foraaret 15 13, og har selvfølgelig ogsaa været til Stede paa 
Herredagen i Viborg November 15 13, hvor den endelige 
Beslutning toges og Sendebudene til Kejserhoffet udvalgtes. 
I Forening med den ene af Gesandterne, den vidtberejste 
sjællandske Adelsmand Albert Jepsen Ravensberg, sendtes 
han i Januar Maaned 15 14 over til Sønderjylland, hvor han 
hos sin Slægtning Henrik Knudsen Gyldenstjerne paa Tor- 
ning Slot traf sammen med de to andre Sendebud, Mogens 
Gøye og Biskop Gotskalk Ahlefeld af Slesvig. Han med- 
bragte nye Instruktioner fra Kongen, om hvilke han for- 
handlede med Gesandterne i Slotsherrens Overværelse, og 
som disse havde nogle Betænkeligheder ved at gaa ind paa. 
Særlig vakte det deres Forbavselse, at Kongen, som hidtil 
havde været bestemt paa at lade dem anholde om Prinsesse 
Isabellas Haand, nu paalagde dem at skaffe han hendes Sø.ster 
Eleonore, der var berømt som en af Tidens store Skjøn 
heder, til Hustru. Ove Bille maatte love at skaffe dem 
nøjere Oplysning om Kongens Mening hermed, og Sagen 
blev da ogsaa ordnet i Overensstemmelse med den først 
tagne Beslutning.^) 

Det var ingen Sinecare at være Kong Christierns Kansler 
og Fortrolige. Næppe hjemkommen fra Sendefærden til 
Torning maatte Ove Bille drage med Kongen til Jylland og 
derfra igjen tilbage til Kjøbenhavn, da Kongens Kroningsdag 


^)  Schlegel,  Sainml.  z.  dan.  Gesch.  IT,  4.  .S.  70 — 71,  98 — lOO.    Jvfr. 
Allen II.  101,  iio — II. 


OV1-:  BILLES  VIRKSOMHED  OG  BETYDNING. 345 

forestod. Forinden denne højtidelige Dag indtraf, aflagde 
Kong Christiern et kort Besøg i Skaane, hvor Ove Bille den 
Ilte Maj gæstede sin Broder Knud paa Gladsaxe. Allerede 
fem Dage efter var Kongen i Kjøbenhavn, vistnok tidligere 
end formodet; thi Ove Bille ytrer i et Brev, at Kongen ikke 
vilde følge den oprindelig lagte Rejseplan i Skaane, men 
uformodet havde opgivet Rejsen til Ystad og Trælleborg. ^) 
I Slutningen af Maj og Begyndelsen af Juni samledes den 
danske Adel i Kjøbenhavn. Kongens Kroning fandt Sted 
med stor Pragt den 14de Juni, og vi finde næsten hele 
Bille- Slægten forsamlet i Hovedstaden i denne højtidelige 
Anledning. Baade Hans og Anders Bille bleve slagne til 
Riddere ved Kroningen ; derimod var Eske Bille ikke til Stede; 
kort før var han draget over til sin nye Forlening Hagenskov 
paa Fyn. Næppe var Kroningen i Kjøbenhavn overstaaet, 
før Kongen ilede til Norge. Ogsaa her ledsagedes han af 
Kansleren, der overværede hans Kroning i Oslo og indtil 
Midten af Avgust forblev i Norge. Over Varberg gik Rejsen 
tilbage til Kjøbenhavn, og herfra kunde Ove Bille melde 
Fru Anne, Henrik Krummediges Hustru, sin Hjemkomst 
Natten til den  29de Avgust. ") 

Vi skulle selvfølgelig ikke forfølge Ove Billes Virksom- 
hed fra Dag til Dag; det vilde være det samme som at 
gjenopfriske Erindringen om alle de Begivenheder af poli- 
tisk Betydning, som foregik i Danmark i det Tidsrum, i 
hvilket han beklædte Stillingen som Kongens Kansler. Det 
er desuden heller ikke muligt at faa noget klart Begreb om 
den personlige Indflydelse, han har haft paa Begivenhedernes 
Gang. Ove Billes store Erfaring og Forretningsdygtighed 
har Kongen utvivlsomt forstaaet at drage Nytte af. Men 
meget tyder dog hen paa,  at hans Indflydelse som Kongens 


')  Ove Bille  til  Henrik  Krummedige,   Gladsaxe,   ii.  Maj  15 14.    <Jt-ig.  i 

Kongl.  Bibi.   Ny kgl.  .Saml.  1301  e.  Fol. 
')  Orig.  i  Ny kgl.  Saml.  1301  e.  Fol. 


346 OVE  BILLES  FORHOLD  TIL  CHRISTIERN  II. 

Raadgiver lidt efter lidt er dalet betydeligt. Christiern II 
havde for meget af Selvherskerens Natur til længe at kunne 
finde sig i nogen direkte Paavirkning, og snart trænge sig 
jo frem i første Række blandt hans Raadgivere Mænd af 
lav Herkomst, som han kunde benytte som sine Haandlangere 
i langt højere Grad end de adelsbaarne Mænd, hvis Tjeneste 
han havde taget i Arv efter sin Fader. Ove Billes Stilling 
til Kongen kan ikke være blevet uberørt heraf, og han maa 
tilsidst have befundet sig mærkelig ensom mellem Kongens 
nærmeste Omgivelser, en Sigbrit, en Didrik Slagheck og 
andre. 

Interessant vilde det have været at kjende Ove Billes 
Opfattelse af Kong Christierns Forhold til Dyveke og af 
den store Katastrofe i Christierns Liv, Dyvekes Død og 
Torben Oxes Henrettelse. Det var Begivenheder, der maa 
have berørt ham selv personlig i høj Grad, da Torben Oxe 
og dennes Medanklagede, Knud Pedersen Gyldenstjerne, 
begge vare hans kjødelige Fætre. Men herom foreligger 
der kun faa og meget løse Efteretninger. At en Mand af 
Ove Billes aabne, retskafne og pletfri Karakter har kunnet 
lade disse Forhold og Begivenheder gaa hen uden at give 
sin Mening til kjende og gjøre .sin Indflydelse gjældende, 
er utænkeligt. Saa meget mere maa det beklages, at han 
som Kongens første Tjener har været nødsaget til at lade sig 
bruge af Kongen som Skjærmbrædt i Forhold, som han 
ingenlunde har kunnet billige. Da Kejser Maximilian i Aaret 
1 5 16 efter Christierns Bryllup med hans Sønnedatter Isabella 
sendte Siegmund von Herberstain til Danmark for at bevæge 
Kongen til at sende Dyveke bort, gav Christiern et koldt 
og afvisende mundtlig Svar, men var ikke at bevæge til 
at give Gesandten et skriftligt Svar. Det eneste, denne 
opnaaede, var en lille Skrivelse under Kanslerens Haand- 
segl. Hvad denne Skrivelse indeholdt, vide vi ikke; men 
Ove Bille har naturligvis kun kunnet skrive efter sin Herres 
Diktat, og Kong Christierns Mening var jo tydelig  nok  ud- 


OVK  BILLES  FORHOLD  TIL  CHRISTIERN'  II. 347 

talt i hans mundtlige Svar: han vilde ikke lade sig tvinge 
til at sende Dyveke bort.^) 

Endnu vanskeligere var Ove Billes Stilling i Sagen mod 
Torben Oxe og Knud Gyldenstjerne. Hvor slet en Karakter 
;' Tben Oxe end synes at have været, saa var dog Kongens 
Fremgangsmaade imod ham saa uretfærdig, at den med Rette 
maatte vække Torbens Standsfællers og hans Slægts Harme. 
I Ritrsraadet, som frikjendte Torben Oxe for Kongens Tiltale 
)g o!n hvilket Christiern II skal have brugt den Ytring: 
» havde jeg haft saa mange Frænder og Venner i Raadet 
som Torben, da havde jeg vel fanget en anden Dom,:> sad 
dengang tre Biller: Ove, Hr. Sten og Hans Bille, desuden 
dis^e-^ Svogre, Henrik Knudsen Gyldenstjerne og Joachim 
Lykke. Det er disse Frænder, Kongen maa have sigtet til 
med sin Ytring, og der er derfor intet usandsynligt i den 
Efterretning, som Hvitfeldt har bevaret, at Ove Bille kort 
efter Torbens Henrettelse gik til Kongen og sagde, «at han 
dermed havde gjort en ond Gjerning og bragt sig alt 
Ridderskabet paa Halsens. Det er klart, at Ove Bille 
maatte længes efter at fritages for en Virksomhed, som nu 
havde mistet al Tiltrækning for ham efter den Forandring, 
der var foregaaet med Kf)ngen efter Dyvekes Død. Hans 
m'.lde og mod Kongehuset saa venlige Sindelag viste sig 
dog deri, at han endnu i to Aar blev i Kongens Tjeneste; 
Kong Christiern selv bevarede ogsaa sit Venskab for ham 
og bidrog kraftig til at fore ham ind i den nye Virksomhed, 
son-: fra nu af skulde optage alle hans Kræfter og i den 
paafolgende bevægede Tid bringe ham en endnu større 
;-:^".r._\delse og Anseelse,  end  han  for havde  havt. 

lL;"jennem det kongelige Kancelli gik Vejen til Rigets 
Bispeseeder. Skjønt Kanslerens Virksomhed udelukkende 
\zr af verdslig Natur, beklædtes Embedet i Almindelighed 
:if er.  gejstlig Mand,  der tillige  nød  Indtægterne af forskjel- 

■   A'lelung,  Siegmund  v   Herbersiain  S.  35. 


348 OVE  BILLES  VALG  TIL  BISKOP  I  AARHUS. 

lige kirkelige Embeder uden dog at behøve at besørge 
disse Embedsforretninger personlig. Ove Bille havde saa- 
ledes været Provst baade i Lund og Viborg, det sidste 
Embede havde han senere faaet pavelig Tilladelse til at 
ombytte med Degnedømmet i Roskilde.^) I Aaret 1520 
ønskede den joaarige Biskop Niels Klavsen af Aarhus at 
træde tilbage fra sit Embede, og med Kongens Anbefaling 
rejste Ove Bille over til ham i Foraaret 1520 for at forhandle 
med ham om Afstaaelsen af Bispedømmet til sig. Sagen 
blev hurtig bragt i Orden. Den gamle Biskop forbeholdt 
sig en Del af Bispestolens Indtægter, særlig Silkeborg Slot, 
hvor han boede til sin Død 1532. Efter at være valgt af 
Kapitlet til Biskop fik Ove Bille i Avgust Maaned 1520 
pavelig Bekræftelse paa Valget. Der er udstedt flere Pave- 
breve i denne Anledning. Først fritoges Ove Bille for alle 
kirkelige Straffe, Banlysninger og andre gejstlige Domme, 
som han kunde være ifaldet, fordi han ikke, som de kirkelige 
Regler foreskrev, havde været til Stede ved Kapitlerne og 
bestyret sine Embeder. Dernæst tillod Paven ham at lade 
sig vie af hvilken katholsk Biskop, han vilde, til Bisp i Aar- 
hus med Hjælp af to eller tre andre Bisper, efter at han 
havde aflagt Ed efter den F'orskrift, som Paven sendte ham 
i samme Brev. Tillige skulde han sende Paven et skrevet 
Exemplar af sin Edserklæring, forsynet med sit Segl. Det 
har sagtens været den Omstændighed, at der manglede i 
Øjeblikket en indviet lundisk Ærkebisp, der har nødt Ove 
Bille til at tye til Paven og denne til at udføre Sagen paa 
den her antydede Maade. Eden, som han forpligtede sig 
til at aflægge, indeholdt de sædvanlige Løfter om at forsvare 
den hellige romerske Stol mod alle Angreb, at forfølge og 
straffe alle dens Fjender, Kjættere og Skismatikere, at over- 
holde alle apostoliske Regler osv. Naar han tillige maatte 
love  at  hjælpe Pavens Legater  og Sendebud  og  staa  dem 


')   Nye danske  Mag.  I.  203 — 204. 


OVE  BILLES  BREV  TIL  SIN  MODER. 349 

dem bi saa vel ved deres Ankomst som ved deres Afrejse, har 
Paven ved dette Løfte utvivlsomt tænkt paa den Behandling, 
Afladskræmmeren og Legaten Arcimboldus det foregaaende 
Aar havde maattet døje i Danmark. Tillige skulde han for- 
pligte sig til hvert tredje Aar at besøge Paven i Rom, men 
for dette Løfte fritog Paven ham endnu samme Aar paa 
Grund af den lange Rejse og de dermed forbundne store 
Udgifter. Søndagen den 23de Oktober blev derpaa Ove Bille 
højtidelig indført i Aarhus Domkirke af Biskop Niels Klavsen. 
Han fortæller selv sin  Moder herom i følgende Brev: 

« Sønlig, ydmyg og kærlig Hilsen tilforn sendt med 
Gud. Kjære Moder, takker jeg Eder kjærhg og gjerne 
for moderlig Kjærlighed og for alt godt, I mig altid 
gjort og bevist haver, hvilket I skal finde mig velvillig 
til at forskylde med al sønlig Kjærlighed, som mig bør 
at gjøre. Kjære Moder, maa I vide, at i den hellige 
Trefoldigheds Navn efter den almægtigste Guds Forsyn 
blev jeg nu i Søndags indført i Aarhus Domkirke, og 
har min Herre Bispen af Aarhus antvordet mig Aarhus 
Domkirke og Bispedømme; den almægtige Gud og Hr. 
Sancte Clemens og alle vore Patroner unde mig den 
Naade, at jeg maa saa forestaa mit Embede og Regi- 
mente, at det maa vorde Gud, Hr. Sancte Clemens til 
Lov, Hæder og Ære og den hellige Kirke til Bestand 
og mig til Lykke, Glæde og Salighed. Jeg kan aldrig 
fuldt takke den almægtigste Gud, Hr. Sancte Clemens 
og alle vore Patroner for deres Velgjerninger, de have 
bevist mig, og deslige kan jeg ikke fuldt takke den 
gode Herre, min Herre Bispen, for de faderlige Vel- 
gjerninger, Hans Naade mig gjort haver. »^) 


Aktstykker til Oplysning om Ove Billes Valg til Biskop i Aarhus findes 
i Nye danske Mag. I. 204 — 209, Danske Mag. 3. Række I. 163 — 64, 
Ny kirkehist.  Saml.  VI.  574 — 75. 


350 OVE  BILLES  VIRKSO:^IHED   I 52 I — 2^ 

Det er et ret oph'sende Træk, at Christiern II efter 
Ove Billes Tilbagetræden lod Kanslerembedet staa ubesat i 
to Aar. Han var nu selv sin egen Kansler og lod alle For- 
retninger besørge ved underordnede Sekretærer og Sknvcre. 
Dette har utvivlsomt tiltalt ham mere end at have en Mand 
af Ove Billes store Erfaring og Anseelse som en S!ags 
Mentor ved sin Side. I sin nye Stilling kunde Ove K:V.^ 
dog ikke undlade af og til at lade sin advarende Røst hore. 
Da Oprøret i Sverig 1521 bredte sig videre og videre, >kre\- 
han et Brev til Kongen, hvori han indtrængende opfordrede 
ham til at sende nye, dygtige Høvedsmænd derop. «0g e: 
det raadeligt,» skriver han, «at det raed det første sker fo: 
Eders Naades Bedstes Skyld, som Eders Naade selv vei 
ydermere kan betænke, bedendes ydmyg, at Eders Naade 
vil dette undfaa i en god Mening af mig»^). Paa den anden 
Side var Ove Bille overordentlig beredvillig til at yde sit 
Bidrag til de store Omkostninger, som Kongen paadrog sig 
og Riget ved Hverving af store Skarer af Lejetropper til 
Underkuelsen af Oprøret i Sverig og til Kampen moc Lu- 
beckerne. Allerede 1521 maatte han ikke mindre end fire 
Gange personlig give Møde hos Kongen med væbnede 
Svende i et Antal fra 20 indtil 30. Endnu i April Maaned 
1522 beklagede Kongen, at han paa Grund af « Tidens 
Lejligheds ikke kunde hjemsende hans Svende, der frem- 
deles maatte blive liggende i Varberg paa Bispens Bekost- 
ning. -) Det var derfor kun rimeligt Vederlag, naar Kongen 
nu til Ove Bille fornyede det Forleningsbrev, som han tid- 
ligere  havde  givet  den  gamle  Biskop  Niels  Klavsen  paa 


^)  Nye danske Mag.  I.  165. 

^)  Jvfr.  Danske  Mag.  3.  Række  I.  166  og  et  Brev  fra Chr.  II.  ul  Ov- 

Bille,  dat.  Kjøbenhavn,   11.  April  1522.   Heri  beder  Kongen  Bispe!-. 

snarest at  sende Fetallie,  Klæder og  Fenge til  Svendene,   <da F Ik ■ 

bliver  uvilligt,  hvis  de  det ikke  fangende.'^  vorder».   Langebeks  L'>:'u - 

matar. 


OVE  BILLtS  VIRKSOMHED   I 52 I 23. 35 I 

Hald, Onsild o\i Støvring Herreder, for hvilke Bispen havde 
laant Kongen 4000 rhinske Gylden og  1500 Mark. 

Endnu større Krav stilledes der til Ove Bille, saa vel 
som til de andre Bisper og Lensmænd, i Aaret 1522. Det 
var i dette Aar, at Kongen kom i Strid med LUbeckerne 
samtidig med, at han maatte gjøre Pengeofre for at hindre 
Hertug Frederik i at slutte sig til Lijbeck. Ove Bille har 
selv opgivet, hvor ofte han har maattet mode personlig eller 
stille Krigsfolk til Rigets Tjeneste. I Juni Maaned var han 
en af de Gesandter, som Kong Christiern sendte til Klostret 
Reinfeld ved Lubeck for at underhandle med LUbeckerne. 
Han mødte her med 24 Heste «og stod den Rejse ham i 
mange Penge », skriver han selv, utvivlsomt med Rette; thi 
til Gesandternes store Harme maatte de i 8 Dage ligge i 
Reinfeld, uden at nogen Fuldmægtig fra Lubeck værdigede 
at give Møde. Samtidig havde han 28 Svende til Hest 
liggende i Varberg, hvor han maatte holde dem i 
halvandet Aar paa sin Bekostning. Da LUbeckerne derpaa 
om Sommeren faldt ind i Danmark, hærgede de danske 
Kyster og afbrændte Helsingør, udrustede han ligeledes 
14 Karle til Hest, som bleve sendte over til Sjælland 
og Falster. Og endelig sendte han ved Mikkelsdagstid 16 
Mænd til Skibs til Kjøbenhavn, hvilke bleve overførte til 
Sverig, hvorfra kun tre vendte hjem. ^) 

Disse Byrder faldt paa ham selv personlig, og hvor store 
de end vare, kunde de dog uden større Vanskeligheder 
bæres af det rige Stift. Langt større Opofrelser krævede 
Kongen derimod af Gejstlighedens store Masse, Domkapit- 
lerne, Abbeder, Priorer og alle menige Præster, som i Følge 
deres Privilegier vare skattefrie. Han opfordrede dem nemlig 
i April 1522 til at udrede en Indkomstskat, der beløb sig 
til en Tredjedel af Aarets visse Indtægter og det samme 
Beløb af deres Løsøre.   For  at formaa Gejstligheden  til  at 


')  Danske  Mag.  3.  Række I.  166, jvfr.  Allen  III,  2.  .S.  266. 


352 OVE  BILLES  HENGIVENHED  FOR  CHRISTIERN  II. 

gaa ind paa denne store Byrde, sendte Kongen sine Sekre- 
tærer rundt til Bisperne med Opfordring til dem om at 
sammenkalde Gejstligheden i deres Stift og personlig faa 
dem til at gaa ind paa hans Fordring. Atter ved denne 
Lejlighed viste Ove Bille Kongen den største Imødekommen- 
hed. Paa et Møde i Aarhus opfordrede han Gejstligheden i 
indtrængende Ord til at stotte Kongen i disse farefulde og 
vanskelige Tider, og hvor meget de end beklagede sig, ja 
nogle erklærede endog, at de havde saa lidt tilovers, at de 
knap kunde kjøbe sig et Par nye Hoser, saa maatte de dog 
give efter. Ove Bille havde vel fortjent den Tak, Kongen 
sendte ham  for hans Medvirkning i  denne  Sag. ^) 

Den Hengivenhed, Ove Bille vedblev at vise Christiern II, 
blev netop i det samme Aar sat paa en haard Prøve, da 
hans nærmeste Slægtninge ramtes af en haard Forfølgelse. 
Desto større Vidnesbyrd om hans retskafne Sindelag er det, 
at han under de kort efter indtræffende store Ulykker for 
Kongen i det længste stod ham bi og gjorde alt, hvad han 
formaaede, for at afværge det Slag, der berøvede Christiern II 
hans Trone. Forinden vi skildre disse Begivenheder, skulle 
vi dog først følge hans Brødres og Fætres Virksomhed under 
Christiern II's Regering. 


2. 
Eske  Bille 

som Lensmand paa Hagenskov 15 14 — 1522. 

Eske Billes tidlige Ungdomshistorie er os fuldstændig 
ubekjendt. Tør man slutte fra det Indtryk af Kundskab og 
Dannelse, som hans Brevvexling giver, ligger det nær at 
formode, at han har tilbragt nogle Aar ved Kjøbenhavns 
Universitet  os  senere  udvidet  sine Kundskaber  og  høstet 


^)  Kg. Chr.  II.  til  Ove Bille,  11. April  og  14. Maj  1522.    Langebeks 
Diplomatår.   Jvfr.  Allen III,  2.  S.  299 — 300. 


ESKE  BILLES  KARAKTER. 353 

Erfaringer ved Rejser i fremmede Lande. Hans Svoger 
Henrik Gyldenstjerne og Broderen Mogens Bille rejste 1501 
til det hellige Land, og dette Exempel kan let have smittet 
den unge Eske, om han end ikke er naaet saa vidt omkring 
som Broderen. Først i Aaret 15 10 møde vi ham som fuld- 
myndig Mand, der i Forening med sine ældre Brødre Ove 
og Erik og som Fuldmægtig paa de andre Søskendes 
Vegne foretager Mageskifter med Fætrene paa Timgaard i 
Jylland og paa Søholm i Sjælland. Samme Aar bliver han 
Lensmand paa Kjøbenhavns Slot, og det lykkes ham hurtig 
at vinde Kong Hans' og Christiern II's Tillid. Han viser 
strax en ualmindelig Evne til at lede og organisere, parret 
med en hensynsløs Energi, der ikke viger tilbage for en ofte 
utidig Strænghed ved Undersøgelsen af Misbrug, der vel havde 
til Maal at hævde og styrke Retten, men jævnlig førte langt 
ud over Maalet. Han var en højst brugbar Mand i en Tid, 
der krævede en saa stærk Anspændelse af alle Kræfter, som 
de sidste Aar af Kong Hans' Regering, og vi have allerede 
vist, at denne Konge forstod at skatte og tillige at benytte 
ham. Den største Tillid viste han den unge højst tredive- 
aarige Mand, da han ved sin Bortrejse fra Sjælland i De- 
cember 1 5 12 gjorde ham til en Slags øverste Statholder 
paa Øen. En Række Breve til ham fra Kongen paa dennes 
sidste Rejse vidne om Kong Hans' Tillid og Hengivenhed 
for ham. Disse Følelser gik i Arv til Sønnen, Christiern II, 
og Eske Bille svigtede ikke den Tillid, der blev vist ham. 
Kjøbenhavns Slot forvarede han trofast, og han var Befalings- 
mand paa Slottet under Forhandlingerne ørn Haandfæstningen 
Juni og Juli  1 5 13. 

Hvor stor politisk Betydning end Stillingen som Befalings- 
mand i Kjobenhavn kan have haft, var selve Lenet dog kun 
et ringe Len med smaa Indtægter. Det er derfor ikke til 
at undres over, at vi næppe et Aar efter Christierns Tron- 
bestigelse finde Eske Bille som Lensmand paa Hagenskov i 
Fyn. Den iste Maj 15 14 fik han kongeligt Forleningsbrev 
L 23 


354 ESKE  BILLE  PAA  HAGENSKOV. 

paa Hagenskov Slot og Len med Forpligtelse til aarlig at 
give Kongen i Afgift 700 Mark danske Penge, to Nætters 
Gjæsteri, gjøre Regnskab for Oldengjæld og Sagefald i Lenet, 
hvoraf han selv skulde have Halvdelen og Kongen den anden 
Halvdel; derimod skulde Kongen ene beholde, hvad Vrag 
der faldt i Lenet. Han .skulde endvidere — som det hedder 
i Lensbrevene — bygge og forbedre Slottet og holde Godset 
ved Magt og Bønderne ved Lov og Ret samt ej forhugge 
eller forhugge lade de Skove, der tilligge, til Upligt. To 
Dage efter fik han Kvittering for aflagt Regnskab for Ind- 
tægt og Udgift af Kjøbenhavns Len, og med sædvanlig 
Ilfærdighed ilede Eske Bille øjeblikkelig over til sit nye 
Len.^) 

Hagenskov Slot, det nuværende Frederiksgave, laa om- 
trent halvanden Mil sydost for Assens paa en Høj eller 
Banke, hvoraf der endnu findes Levninger i Frederiksgaves 
Have. Slottet er bekjendt i vor Historie som Fængsel for 
Ærkebiskop Jakob Erlandsen. Det var fra det 15de Aar- 
hundrede af et kongeligt Len, hvortil laa det omliggende 
Baag Herred. Blandt Lensmændene kan særlig mærkes Ebbe 
Strangesen, Povl Laxmands Drabsmand; Eske Billes umid- 
delbare Forgjænger var vistnok Peder Lykke. Lenet var 
stort og indbringende, om end Afgiften var ret betydelig i 
Forhold til andre Lens Afgifter. To Aar efter kunde Eske 
Bille staa sig ved at faa Forleningsbrevet fornyet paa 10 Aar, 
men denne Gang imod at betale 800 Mark danske Penge i aarlig 
Afgift, holde 4 Heste i Borgeleje og oven i Kjøbet forpligte 
sig til at opbygge Kongen et Stenhus dér paa Slottet; Kon- 
gen forbeholdt sig Afgjørelse af, om han selv eller Eske 
skulde opføre Huset; i første Tilfælde skulde Eske give 
Kongen «en redelig Penning derfor».-) 


1)  Suhm,  Saml.  II,  2.  S.  S ;  II,  i.  S.  117.   Den  15.  Maj  er han  til 

Stede paa Baag Herredsting.   Top. Saml. p. Pap. Hagenskov 3. 
^)  Suhm, Samlinger II, 2. S. 9 og  19. 


ESKE  BILLES  TROLOVELSE  MED  SOFIE  KRUMMEDIGE. 355 

Da Eske Bille flyttede over til Hagenskov, var han 
allerede trolovet med en af Danmarks rigeste Arvinger, Henrik 
Krummediges og Anna Ruds unge Datter, Sofie. Henrik 
Krummedige var en af Tidens mest fremragende Mænd : en 
tapper Kriger og forslagen Diplomat, en hensynsløs og gru- 
som Fjende, men fremfor alt en stor Godssamler. Efter sin 
Fader, Hartvig Krummedige, havde han arvet uhyre store 
PLjendomme i det søndenfjældske Norge, særlig Gaarden 
Brunlaug nær ved Laurvig. Hans Moder var en Daiter af 
Anders Hack til Mogenstrup i Skaane ; efter hende arvede 
han Gods i Skaane og Halland. Som norsk Rigsraad og 
som Befalingsmand først paa Aggershus og Bahus, siden paa 
Laholm i Halland havde han haft rig Lejlighed til at skaffe 
sig pohtisk og personlig Indflydelse. I Skaane og Halland 
erhvervede han sig ved Kjøb store Godser, først Vallen i 
Halland, siden Eliinge i Skaane og endelig Mogenstrup i 
samme Landsdel. ^) Sofie var eneste Arving til disse store 
Besiddelser, der senere skulde gjøre Eske Bille til en af 
Landets største Godsbesiddere og skaffe ham Navnet «Eske 
den rige*. Trolovelsen fandt sandsynligsvis Sted i de første 
Maaneder af Aaret 15 13,"") men Ægteskabet blev udsat 
nogle Aar paa Grund af Brudens Ungdom, og kan først 
være  indgaaet  15 16  eller  1517.^)   Det  nye  Stenhus,  som 


^) Samlede Efterretninger om Henrik Krummedige findes i Danske Mag. 
3. Række  adet Bind. 

^) Eskes Søster Marine, Joakim Lykkes Hustru sigter sandsynligvis hertil 
i et Brev, dat. Østrup, Tamperfredag (® 2I 1513, hvori l>un skriver: 
<Kjære Broder, om de andre Ærinder, Du skriver mig til om, den 
værdige Trefoldighed da unde mig den Glæde, at jeg maatte spørge 
det, at det maatte gange efter Din Vilje baade udi de Maader og i 
andre, da skal Du tro det er Sandingen, at jeg vilde det saa gjerne 
som nogen de Søskende det have». Orig. i Danske Adels Breve 7. 8. 
Dog omtaler Eske først i et Brev af 24. Marts 15 14 Sofie som sin 
Trolovede.   Ibid.  7.  10. 

') Sofie maa være født c. 1500; 1502 sendtes hun som et lille spædt 
Barn ned  til  Bedsteforældrene  paa Vedbygaard  (Vedel  Simonsen,  Ru- 

23* 


356 PEDER  BILLES  FØDSEL. 

opbyggedes paa Hagenskov, blev saaledes de unge Ægtefolks 
første Hjem. 15 18 fødte Fru Sofie under Eskes Fraværelse 
paa Toget til Sverig 15 18 en Søn, som blev født hos 
Bedsteforældrene paa Ellinge og den 31te Oktober blev 
opkaldt efter Farfaderen. Ove Bille skulde have forrettet 
Daaben, men maatte sende Afbud. Det smukke Brev, hvori 
Farbroderen undskylder sin Udeblivelse, lyder saaledes: 

Venlig og kjærlig Hilsen. Kjære Frænke, synderlig 
gode Ven, takker jeg Eder kjærlig og gjerne for alt 
godt, som I mine Venner og mig bevist have, hvilket 
jeg gjerne vil forskylde, saa længe jeg lever, hvor det 
i min Magt er. Kjære Frænke, maa I vide, at jeg vilde 
gjerne givet mig over til Ellinge nu paa Søndag og 
hjulpet min Broders unge Søn til sin Kristendom, som 
min Broder mig tilskrev; og skrev jeg derom min 
kjære naadige Herre til med Mester Herold til Kallund- 
borg, at Hans Naade vilde give mig Lov. Da fik jeg 
nu min Herres Skrivelse med min Frændes, Hr. Henrik 
Krummediges Bud, som kom ind fra min Herre fra 
Kallundborg, at Hans Naade vilde være her med det 
første og at jeg skulde ingensteds drage, før Hans 
Naade kom hid, for Kongen af Frankrigs Sendebud, 
her ligger, og andre Sendebud, her ligge, som Hans 
Naade nu strax forsender her af Landet. Vil jeg dog, 
kjære Frænke, have og elske min kjære Broders unge 
Søn som min egen kjære Gudsøn; Gud unde ham at 
leve og blive ham tækkelig og Fader og Moder og For- 
ældre og Venner  til  Glæde,  Lykke  og  Bestand,  som 


derne I. 67). Heise lader Eskes og Sofie Krummediges Søn Peder 
Bille blive født allerede 1514 (Hist. Tidsskr. 5. Række V. 281); han 
blev imidlertid først født 15 18 (se nedenfor anf. Brev af Ove Bille), 
og da Knud Henriksen Gyldenstjerne i et Brev til Eske af 25. Septbr. 
1 5 16 ikke finder Anledning til at hilse Sofie, formoder jeg, at Ægte- 
skabet først stiftedes  1517- 


FORHANDLINGER OM SVANHOLM. 35/ 

mig med Guds Hjælp vil tilhaabes. Og takker jeg 
Eder, kjære Frænke, kjærlig og gjerne for den store 
Umage, som I haft haver hos min Broders Husfrue i 
hans Fraværelse. Kjære Frænke, beder jeg Eder gjerne 
at I ville skrive mig til, hvorledes min Frænde, Hr. 
Henrik, og Eder lider. Raader og byder over mig som 
over Eders egen Broder. Hermed Eder Gud altid befalet. 
Haffnie, vigilia beatorum Symonis et Jude aposto- 
loruni  15(18).^) 

Offue Bilde. 

Udskrift: Ærlig og velbyrdig Kvinde P>u Anne, 
Hr. Henrik Krummediges, sin kjære Frænke, kjærligen 
sendes det Brev. 

Det havde været Eske Billes Ønske at formaa sine 
Søskende til at udlægge ham deres Parter i Svanholm. I 
Begyndelsen af 15 13 var Broderen Mogens Bille vendt tilbage 
fra Skotland, hvor han i nogle Aar havde opholdt sig ved 
det derværende Hof, og Eske greb nu Lejligheden til at 
sammenkalde alle sine Medarvinger til et Skiftemøde i Næstved 
i Marts Maaned 15 14. Forinden forhandlede han med sine 
Søskende enkeltvis, og fra en enkelt af dem, Marine, Joakim 
Lykkes Hustru, vides han at have faaet et imødekommende 
Svar.-) Men som det ofte plejede at gaa paa hine Tiders 
Søskendeskifter, man kunde ikke enes om at overlade en 
enkelt Arving hele Ejendommen mod Udbetaling af de 
enkelte Arveparter. Resultatet blev ogsaa denne Gang, 
at  man  maatte  lade  sig   nøje   med   at   « sidde   i   Fællig 


O Orig. i Kgl. Bibi. Ny kgl. Saml. 1301 e. Fol. Aarstallet er utydeligt, 
men det fremgaar af Bemærkningen om den franske Gesandt, som fik 
Afsked i  Oktober  15 18.   Jvfr. Allen II,  567,  Anm.  19. 

') « Kjære Broder, om Svanholm, Du skriver mig til, om Gud gav det 
saa, at jeg kunde spørge, at baade Du og de andre mine Brødre kunde 
samle Eder og forliges om det, da skal min Del være god at fange 
derudi».   Østrup,  18. Febr.  15 13.   Danske Adels Breve 7.  8. 


358 ESKE  BILLE  SOM  LENSMAND. 

Og Flæd , som det hed, det vil sige i Fællesbo med hver- 
andre. Det var en Kilde til stadig Ærgrelse for den drif- 
tige og praktiske Eske, men forgjæves kæmpede han i en 
Række af Aar for at naa sit Maal. Endnu 1529 klager han 
i bitre Ord over sine Brødre, fordi de ikke have villet gaa 
ind paa hans Tilbud, hvad der, som han siger, har været til 
stor Skade for dem og deres Børn. ^) Da dette Haab glip- 
pede, var det, at han forlod Kjøbenhavns Len og drog over 
til Fyn,  som nu skulde blive hans Hjem i femten Aar. 

Hans Virksomhed som Lensmand paa Hagenskov falder 
i to Retninger, dels hans Deltagelse i Rigets almindelige 
Anliggender, dels hans Optræden som Embedsmand lige- 
overfor Bønderne i sit Len. I førstnævnte Henseende giver 
hans efterladte Brevsamling fortrinlige Oplysninger til Tidens 
almindelige Historie. Disse ere dog alle benyttede af Allen i 
hans store Værk og skulle derfor kun her kortelig berøres. 
Han var saaledes en af de første, der fik paalidelige Efter- 
retninger om Resultatet af det danske Gesandtskabs Sen- 
delse til Kejser Maximilian 15 14. Thi det var ham, som i 
Slutningen af Avgust fik Ordre til at modtage den hjemven- 
dende Biskop Gotskalk af Slesvig i Assens og føre ham 
gjennem Fyn over Nyborg til Kallundborg. -) Det kunde 
derfor heller ikke være nogen Nyhed for ham, da Kongen 
tre Maaneder efter meddelte ham, at han var bleven trolovet 
med Kongen af Spaniens «medelste-' Datter og med Guds 
Hjælp ventede hende ind i Riget den følgende Sommer.^) 
At Eske Bille ogsaa fik en Indbydelse til at overvære 
Brylluppet og «gjøre sig glad med os og flere Herrer og 
Fyrster, vore Venner og vore kjære Undersaatter», var en 
Selvfølge.   Han skulde møde  med  fire Svende  i  en Dragt, 


')  Mødet  i  Næstved  den  27.  Marts  15 14  er  omtalt  i  et  Brev  af  24. 

Marts  1 5 14.   Danske Adels Breve  7. 8. 
*)  Chr.  Il til Eske  Bille.    Kbhvn.,  22.  Avg.  15 14.    Orig.  i  Geh.  Arch. 

Chr. II. Fase. 34.  i. 
^)  Samme til samme.   Nyborg, 29. Novbr.  15 14.   Ibid.  Fase.  34.  2. 


ESKE  BILLE  SOM  LENSMAND. 359 

hvis Monster Kongen sendte; de skailde ikke bære Glavind 
og Harnisk, men Annbryst. E.ske Bille selv opfordredes til 
at deltage i Dystrenden og i de Turneringer, hvormed 
Festen skulde forherliges. ^) Ulykkeligvis var den strænge 
Lensmand paa samme Tid kommet i Strid med Loven; i 
Forening med nogle andre havde han dræbt eller ladet dræbe 
en Mand i Gjelsted Sogn. Kort før han rejste til Brylluppet, 
havde han dog skaffet sig Afløsning af Odensebi.spens Poni- 
tentiarius, og i selve Bryllupsfestlighederne kunde han deltage 
med roligt Sind; thi ogsaa han var medindbefattet i den 
almindelige Syndsforladelse, som Ærkebispen af Lund paa 
den allerhelligste Fader Pavens Vegne lige efter Kronings- 
messen forkyndte alle, der havde været til Stede ved Kro- 
ningen og Messen.'"') Han havde den Fornøjelse at modtage 
Kongeparret paa sin Borg, da Christiern og Elisabeth i 
Efteraaret 1515 gjennemrejste Landet og paa Tilbagevejen 
kom gjennem Fyn.^) Ogsaa det følgende Aar i Juli Maaned 
besøgte Kongen ham, og ved denne Lejlighed aftaltes for- 
modentlig de nærmere Bestemmelser ved hans nye Gavebrev 
og angaaende Opførelsen af en ny Hovedbygning paa Hagen- 
skov. *) 

Snart fulgte nu den krigerske, bevægede Del af Kong 
Christierns Regering, hvor Lensmændenes og Folkets Kræfter 
bleve anspændte til det yderste. Som Lensmand skulde Eske 
Bille indkræve Landehjælpen af Lenet og indsende den til 
Kongen, tillige skulde han sende sine fire Svende med Har- 
nisk  og  Værge  paa  egen  Kost  og  Tæring   til  Kongens 


') Samme til samme. Kblivn. 29. April og 11. Maj 15 15. Ibid. Fase. 
35-  '  OS 3-   Nielsen,  Kjøbenhavns  Diplomatår.  IV.  341. 

^)  Ann.  f.  nord.  Oldkynd.  1853,  S. 4 — 5, jvfr.  Allen  II.  222. 

") Chr. II. t. Eske Bille. Kbhvn., 17. Sept. Orig. i Geh. Arch. " Chri- 
stiern II. Fase. 35. 6. Jvfr. Vedel Simonsen, Odense Byes Hist. II, i. 
S.  134- 

") Chr. II. til Eske Bille. Kbhvn., 6. Juli 15 16. Orig. i Geh. Arch. 
Christiern  II.  Fase.  37.  3. 


360 ESKE  BILLE  SOM  LENSMAND. 

Tjeneste. 15 17 slap han selv fri for at deltage i Toget til 
Sverig, men hans Svende fik Ordre til at møde fra Kristi 
Himmelfartsdag til Mikkelsdag, og efter d«res Hjemkomsl 
fra Sverig maatte han paany sende dem til Skaane og Hal- 
land, hvor de paa hans Bekostning laa fra Mortensdag og 
Vinteren over for at afværge Angreb fra Svenskernes Side 
paa Grænseprovinserne^). Allerede i Januar Maaned 15 18 
kom et nyt Opraab fra Kongen til den danske Adel. Kong 
Christiern vilde i egen Person angribe Sverig med al den 
Magt, han kunde samle ; Eske Bille skulde møde med sine 4 
Svende, dog saaledes at han selv og en af Svendene skulde 
være «vel færdiget til Hest med saadant Harnisk og Glavind, 
som det sig høver . Det paalagdes ham endvidere at ud- 
ruste en Skude til Hestene med Havre og Straafoder.-) Ved 
Paasketid mødte det indkaldte Lensmandskab i Kjobenhavn; 
men forinden Afrejsen fejredes den unge Prins Hans' Daab, 
hvortil Eske Bille ogsaa havde modtaget en særlig Ind- 
bydelse, med Turneringer og store Hoffester, der varede i 
elleve Dage. Kongen selv deltog i Dystrenden og lettede 
blandt andre ogsaa Eskes Broder Mogens Bille af Sadlen.^) 
I Juni Maaned drog den stolte Hær og Flaade af Sted paa 
det saa sørgeligt mislykkede Tog til Stockholm, hvorfra 
Kongen kun medbragte de fire Gidsler, som han forræderisk 
havde bortført. I Midten af Oktober var Toget til Ende, 
I Eskes Fraværelse havde hans Hustru født den Søn, hvis 
Daab vi ovenfor have omtalt. 

Atter 1 5 19 var Eske Bille og hans Svende opbrudte til 
Krigen, som dette Aar førtes paa Sverigs østlige Kyster og 
i  Halland  og  Vestergotland,  men  vi  savne  Oplysning  om 


')  Samme  til S.amme.    Kalundborg,  5.  April  og  22.  Sept.  15 17.    Orig. 

kgl.  Missiver. 
^)  Samme til  Samme.   Kbhvn.,  17. Jan.  151S.   Orig.  kgl.  Missiver.   Jvfr. 

Allen II.   494 — 95. 
3)  Allen  IT.  228—29.   dr-  H.  til Eske  Hille.    Kbhvn.,  24.  Febr.  15 18. 

Orig.  i  Geh.  Arch.   Christiern  II.  Fase.  39.  17. 


ESKE  BILLE  SOM  LENSMAND. 36I 

hans personlige Deltagelse deri. ^) Det følgende Aars Krigs- 
forberedelser stillede selvfølgelig store Krav til Lensmændene. 
I April Maaned var Eske Bille i Kjøbenhavn, hvor han fik 
Kvittering for 1679 Mark danske, 13 lødig Mark Sølv og 
10 Lod. som han havde overantvortet Kongen, -) Han hørte 
imidlertid til de Lensmænd, som dette Aar fik Lov til at 
sidde hjemme. Da Belejringen af Stockholm imidlertig trak 
i Langdrag, drog Kong Christiern i Juni Maaned tilbage til 
Danmark for at skafie Penge og paaskynde nye Udrust- 
ninger og Tilsendelsen af Levnetsmidler til Belejringshæren. 
Og nu fik ogsaa Eske Bille Tilsigelse til at give Møde. 
Han skulde være rede med sine Svende, naar Mogens Gøye 
tilsagde ham, samt sørge for Kost og Hestefoder og eget 
Skib for sig og dem indtil Mortensdag. ^) Det synes dog, 
som om han slap for selv at drage af Sted. Thi den 31te 
Juli 1520 fik hans Svend Kvittering for at have udbetalt i 
Lejren for Stockholm Afgiften af Hagenskovs Len for det 
løbende Aar med 801^2 Mark.*) Han var i Slutningen af 
Avgust hjemme, da Dronning Elisabeth befalede ham at 
sende en Del Malt og saltet Kjød til Kjøbenhavn til at for- 
syne Belejringshæren med.^) Forøvrigt havde han ogsaa 
vist Kongen den Villighed at gaa i Kavtion for en stor Sum 
Penge, som Christiern II. havde laant af nogle holstenske 
Adelsmænd , og for hvilke en Del danske Adelsmænd 
lovede at gaa i Borgen mod at faa Torning Slot i Under- 
pant.^) 

Hermed ophører Efterretningerne om Eske Billes ofi'ent- 
lige  Virksomhed  i  Christiern  II's  Tid;  fra  1521   til   1523 


*) Samme til Samme.   Kbhvn.,  24.  Febr.  15 19.   Orig.  kgl.  Missiver. 

^) Suhm,  Samlinger II,  2.  S.  40. 

') Chr. II.  til Eske Bille.   Kbhvn.,  29. Juni   1520.    Orig.  i  Geh.  Arch. 

Christiern  II.  Fase. 45. 4. 

*) Suhm,  Samlinger II,  2.  S.  41. 

') Annaler f.  nord.  Oldkynd.  1855  S.  54. 

*) Heise,  Fam.  Rosenkrantz's Hist.  II.  Dipl.  S. 44. 


362 ESKE  BILLES  STRÆNGHED  MOD  BØNDERNE. 

foreligger der intet Vidnesbyrd om Udbetaling af Lensaf- 
gifter, Tilsigelse til Møder, til at yde Nathold og Gjæsteri, 
til at møde med sine Svende etc. Grunden er den, at Eske 
Bille var faldet i Kongens Unaade og havde mistet sit Len. 
Fra det første Øjeblik, vi møde Eske Bille som Lens- 
mand, blive vi opmærksomme paa de hyppige kongelige 
Befalinger til ham om at vise Læmpe og Skaansel imod de 
ham undergivne Bønder. Allerede Kong Hans maatte ofte 
paaminde ham derom. I September 15 u fik han Ordre til 
at løsgive en Bonde, der ■5: tilhørte* Abbeden i Sorø imod 
vederhæftig Borgen^), og i Februar Maaned 15 12 fandt 
Kong Hans sig foranlediget til at tilskrive ham følgende 
skrappe Brev : 

«Vor Gunst tilforn. Som Du nu skriver os til om 
noget Brev, Du est begjærende til Almuen dér omkring 
i Kjøbenhavn, da sende vi Dig nu samme Brev, bedende 
Dig og ville, at Du farer dér med det læmpeligste, Du 
kan, og «beleffuei> Almuen med gode Ord, saa det 
ganger læmpeligt til.»-) 

At denne Paamindelse ikke har baaret synderlig Frugt, 
vise flere Opfordringer til Eske Bille om ikke at gribe til 
saa voldsomme Forholdsregler som at fejde paa Bønder, 
fordi de havde ligget i Slagsmaal med andre Kronens Bønder 
eller skudt Dyr i Kongens Skove, eller for lignende Sager, men 
at tiltale og forfølge dem ad Rettens Vej. Da Christiern II 
kom til Kjøbenhavn i April Maaned 1513, maa Misstemningen 
mod den strænge Lensmand været voxet til en betænkelig 
Grad ; thi Kongen maatte strax skride ind og sende Eske 
Bille følgende  alvorlige Formaningsbrev: 


^) Kg. Hans til Eske Bille. Kalundborg, 21. Sept. 1511. Orig. kgl. 
Missiver. 

^) Kg. Hans til Eske Bille. Odense, 25. P"'ebr. 1512. Orig. kgl. Mis- 
siver. Jvfr.  Allen II.  17. 


ESKE  BILLE  OG  BØNDERNE  I  BAAG  HERKED. 363 

«Vor Gunst tilforn. Vi bede Dig og ville, at Du 
altingest retter Dig efter og lader den menige Mand, 
fattige og rige, som udi Dit Len boende og bosiddende 
ere, vederfares baade til Herredsthing og andensteds 
det, lovlig Skjæl og Ret er, og beskikke Dig redelig 
og skjællig imod dem, saa at Brøsten ej skal findes hos 
Dig, at Du derudinden rammer og vider vort Bedste, 
som vi Dig tiltro og Dig selv Magt paaligger. » ^) 

Som Lensmand paa Hagenskov fik Eske Bille at gjøre 
med en kraftig og stridbar Bondebefolkning, og da han selv, 
som vi ovenfor have set, ikke tog med blide Hænder, hvor 
han mente at være i sin Ret, maatte det snart komme til 
Sammenstød mellem ham og Bønderne. Det første Møde 
paa Baag Herredsthing den 15de Maj 15 14 løb dog ret 
fredeligt af. Eske Bille adspurgte Almuen, om Sandemændene 
i Herredet plejede at gjøre Sandemændsed og Tog til Lands- 
thinget eller til Baag Herredsthing, og fik et Vidne af 24 
Dannemænd, at de havde aldrig hørt andet af Arilds Tid, 
end at Herredets Sandemænd altid havde gjort Ed paa Baag 
Herredsthing og ikke paa Landsthinget. Ligesaa vidnede 
de samme Mænd, < at den menige Almue raabte alle med et 
«Mundhoff» til Eske Bille, at han vilde vel gjøre og kund- 
gjøre Kong Christiern, at Hans Naade vilde værdes til for 
Guds Skyld og Retfærdighed og tilstede, at samme Sande- 
mænd maatte gjøre deres Ed og Tog til Baag Herred, som 
de tilforn havde gjort af Arilds Tid ».-) Men Freden varede 
ikke længe. Uden at tøve begyndte nemlig Eske Bille strax 
efter sin Tiltrædelse af Lenet at paatale al Slendrian, som 
kunde have indsneget sig under  de  foregaaende Lensmænd, 


')  Chr. II.  til  Eske  Bille,   Kbhvn.,   ii.  April  1513.    Orig.  i  Chr.  II. 

33  a-  5-   J'^'f''-  Allen II.  17. 
^)  Baag  Herredsihings vidne  af  15.  Maj  15 14.    Orig.   i  Top.  Saml.  p. 

Papir.   Hagenskov  3. 


364 ESKE  BILLE  OG  BØNDERNE  I  BAAG  HERRED. 

der synes hyppig at have skiftet.^) Hver Uge mødte enten 
han selv eller hans Skriver Tønnis Jensen paa Herredsthinget 
og forlangte Vidnesbyrd om de Rettigheder, som tilkom 
Lensmanden paa Hagenskov. Han krævede, hvad der ogsaa 
var hans Ret, at «de Dannemænd, Kronens Tjenere i Baag 
Herred, » skulde selv føre deres Landgilde, Smør og Penge, 
til Hagenskov, som Sædvane havde været fra Arilds Tid.-) 
Han undersøgte nøje alle Kronens Adkomstbreve til Bønder- 
godset og paatalte med Strænghed, naar en Bonde uden 
paavislig Ret havde unddraget sig sine Forpligtelser. Bon- 
den Clement Andersen i Haarby, som kun kunde beraabe 
sig paa et Adkomstbrev, der var udstedt af en af de tidligere 
Lensmænd, Hans Johansen, blev uden videre jaget ud af sin 
Gaard; Jens Drud i Ebberup, der havde unddraget Lens- 
manden en Del af hans Rettigheder, blev nødt til paany at 
«age Hø om Høsten, give Gjæsteri, fode Fornød, give Konge- 
skat og alt andet, som andre menige Kronens Bønder dér i 
Byen skylde*.^) Find Pedersen i Bukkerup og hele hans 
Slægt bleve udviste af deres Gaarde og maatte ved høje 
Bøder skaffe sig Forlig med Lensmanden. ^) Muligvis hid- 
rører det Drab paa Bonden Mads Lavridsen i Gjelsted i 
Vends Herred, for hvilket Eske Bille og hans Svende maatte 
skaffe sig Afløsning, ^) fra en lignende Strid, hvis Detailler 
vi imidlertid  ere ukjendte med. 

Særlig  P'orbitrelse  vakte  dog  Eske Billes  kraftige  Op- 
træden for at værne om Kronens Skove.   I hans som i alle 


')  Siden  1506  findes  tre  Lensmænd  paa Hagenskov.   Ebbe  Strangesen, 

Christiern Sommer og Peder Lykke. 
^)  Baag  Herredsthingsvidne  af  31. Juli   15 14.    Orig.  1  Top.  Saml.  p. 

Papir.   Hagenskov 5. 
^)  Baag Herredsthingsvidner af 2ide Avg.  1514 og  7de Maj  1515.   Orig. 

i Top.  Saml. p. Papir.   Hagenskov 6 a og Danske Adels Breve 7. 12. 
*)  Flere  Dokumenter  herom  i  Top.  Saml.   p.   Papir.    Hagenskov   lO, 

Danske Adels Breve  7.  14,  Vedel  Simonsen, Hagenskov S.  28. 
•'*) Se ovfr. S. 359. 


ESKE  BILLES  INTERESSE  FOR  SKOVENE. 365 

andre Lensmænds Breve var der indfort et alvorligt Paalæg 
om ikke «at forhugge eller forhugge lade Kronens Skove til 
Upligt». Skovene vare Landets Stolthed, og Kongerne, 
særlig Hans og Christiern II, værnede med den største Omhu 
om deres Bevarelse. ^) I Kong Hans' Tjeneste maa Eske 
Bille have faaet aabent Øje for den store Mishandling, Sko- 
vene vare udsatte for paa Grund af Almuens Letsindighed 
og Overgreb. Hvor ofte havde han ikke selv som Lens- 
mand i Kjøbenhavn maattet rejse ud i Kongeskovene og 
udpege de Træer til Fælding, der vare nødvendige til Byg- 
ning af Kongens Skibe. Den Kraft, hvormed han strax op 
traadte i sit nye Len, kan derfor kun tjene ham til Ære. 
I Forening med i6 dertil udvalgte Mænd drog han strax 
rundt i Herredet for at syne Skovene. Paa Halvøen Helnæs, 
der strækker sig ud i Lille Bælt, lod han afmærke 64 gamle 
udgaaede Bøgetræer samt mange Fælder af El og Lind, som 
maatte hugges «uden Skovskade v til Hjælp for den fattige 
Almue; thi denne havde jo i Følge gammel Vedtægt Ret 
til at hugge i Kronens Skove, hvad de havde Behov til 
Husbygning, Plove, Vogne etc, dog ikke frugtbærende 
Træer, som Eg og Bøg, men kun El og Lind Derimod 
var Skoven i Ungersbjerge ilde hugget og medfaret, over 
100 grønne Ege og Bøge vare afhuggede siden sidste Mik- 
kelsdag, og en Bonde i Agernæs havde forhugget sin Skov 
saaledes, at han blev dømt fra Gaarden og kun maatte blive 
ved den, hvis han kunde faa sin Husbonds Minde. ") Dette 
var dog kun en Begyndelse ; Undersøgelsen af Skovene synes 
at være bleven en sand Lidenskab hos Eske Bille. Der 
gaar ikke et Aar, uden vi Gang paa Gang finde ham paa 
Skovsyn og stadig med det samme sørgelige Resultat: Sko- 
vene vare forhuggede  «saa uskjællig,  at de  ikke  kunde for- 


') Jvfr.  Allens smukke Skildring i hans  store Værk IV,  i.  S.  6i — 67. 
^)  Baag  Herredsthingsvidne   af   5.  Juni   15 14.    Top.   Saml.  p.   Papir. 
Hagenskov 4. 


366 BØNDERNES  FORBITRELSE  MOD  ESKE  BILLE. 

svare det enten for deres Husbonde eller for nogen anden ». 
Under Tiden fandtes det, at Bønderne havde tiltaget sig 
Retten til Skove, der tilhørte Kronen, saaledes Hesleskov i 
Søllested Sogn og Spynekjær Skov, der naturligvis fandtes 
yderlig medtagne. ^) Endnu oftere hændtes det, at Bønderne 
nægtede at betale Oldengjæld af de Svin, de dreve paa 
Skoven; men Eske Bille var lige saa utrættelig i at forfølge 
slige Forseelser med høje Bøder eller Udsættelse af Gaardene. 
Selv hvor han lod Naade gaa for Ret, undlod han ikke at 
afkræve Overtræderne yderligere Forpligtelser. Saaledes 
maatte en Del Bønder «med samlet Haand» love for to af 
deres Medbrødre, «at de vilde indkomme for Kongen, naar 
Eske Bille paaæsker, her i Fyn, og staa til Rette for, hvad 
de have forhugget den Skov, som til deres Gaard ligger, 
hvad Kongen derpaa dømmer. » Ifald Eske skulde blive 
anklaget for Kongen, fordi han ikke havde straffet «disse 
aabenbare Gjerninger og Skader, som gjort er paa fornævnte 
Skov, og bliver stævnet og kaldet uden Lands herfor », da 
skulde Forloverne skikke de to Bønder i Rette for Kongen 
eller selv møde paa deres Vegne og svare for dem eller 
bøde 20 Øxne. -) 

At Eske Bille ved denne skrappe Paatale af Kronens 
og Lensmandens Ret maatte paadrage sig Almuens For- 
bitrelse, falder af sig selv. Men han handlede dog her i saa 
fuld Overensstemmelse med Loven og med Kongens egne 
Anskuelser, at der ikke af den Grund kunde rejses nogen 
begrundet Klage imod ham. Et lille Træk viser dog, at 
Christiern II fulgte hans Færd med et vaagent Øje, og det 
burde have været et Fingerpeg for Eske Bille om at gaa 
lidt forsigtigere til Værks. Da Eske havde ladet den oven- 
for omtalte Bonde, Clement Andersen i Haarby, sætte ud af 


')  Vidne af 3.  Maj  1515.   Top.  Saml.  p.  Papir.   Hagenskov  8. 
^)  Dok.,  dat.  Uagenskov,  10.  Avg.  15 17.   Top.  Saml.  p.  Papir.   Hagen- 
skov  17. 


ESKE  BILLE  OG  HANS  ANDERSEN  I  BUKKERUP. 367 

sin Gaaid, fik han kort efter Kongens Brev om at befale 
den nye Bonde, hvem Eske havde overdraget Gaarden, at 
lade Clement beholde «sin Herberg« der i Gaarden^). Men 
Eske Bille har aabenbart ikke haft et klart Blik for Kongens 
Opfattelse af Bøndernes Tilstand, thi han indviklede sig 
dybere og dybere i en Sag, som skulde bringe ham de 
alvorhgste Bekymringer og tilsidst medføre Kongens Unaade 
og hans eget Fald. 

Herredsfogden i Baag Herred, Lensmandens nærmeste 
underordnede Embedsmand, var dengang en Bonde ved 
Navn Hans Andersen. Han boede i Bukkerup og havde en 
talrig og, som det synes, anset og velhavende Slægt"). Kong 
Christiern havde 15 13 skænket ham en Gaard i Mygind; men 
Gaardens tidligere Ejer, som havde faaet den af Kong Hans 
i Lensmandens Christiern Sommers Tid, paastod, at denne 
og Hans Andersen havde i forvendt » ham Gaarden, fordi 
han ikke vilde give dem «stor Gunst og Gave; derfor^). 
Hans Andersen og Eske Bille arbejdede i Begyndelsen godt 
sammen; Herredsfogden optraadte i Forening med Skriveren 
paa Hagenskov Tønnis Jensen i de fleste af de Sager, Eske 
Bille havde mod Herredets Bonder. Men i Aaret 15 18 fik 
Lensmanden Lejlighed til at undersøge de to iMænds Forhold 
nærmere, og han kom da til Klarhed over, at de begge 
havde været svigagtige og ved deres Optræden paadraget 
ham selv ond Omtale. Han lod dem derfor møde paa 
Hagenskov den 11 te Maj 15 18 og i flere Adelsmænds, Bor- 
geres og  Bønders  Nærværelse  spurgte  han  dem,  < om  han 


^)  Chr.  II.  t.  Eske Bille,  Kbhvn.  I2.  Marts  15 15.    Top.  Saml.  p.  Pap. 

Hagenskov  7. 
^)  Sagen  mellem  Eske  Bille  og  Hans  Andersen  er  indgaaende  og med 

stor  Skarpsindighed  behandlet  af  Paludan-Muller  i  Ann.  f.  nord.  Old- 

kynd.  1853  S.  3  ff.   En  stor Del hidtil upaaagtede Dokumenter i denne 

Sag har  det  lykkedes  mig at  linde. 
^)  Anders Lavridsen i Smerups Vidnesbyrd,  dat.  Assens,  5.  Marts  15 19. 

Top.  Saml. p.  Papir.   Hagenskov  20. 


368 ESKE  BILLE  OG  HANS  ANDERSEN. 

nogensinde havde givet dem Befaling til at tage nogen 
Gunst eller Gave af nogen dér i Lenet, naar de skulde skrive 
Kongens Skat, paa hans Vegne og Behov, og tillige, om 
han nogen Tid havde givet dem Befaling til at tage nogen 
Gunst eller Gave til eget Behov af nogen Mand». De sva- 
rede begge, «at han aldrig havde givet dem nogen saadan 
Befaling, men hvad de havde taget, det havde de taget af 
deres eget «Aaraad» og vilde selv lide og undgjælde der- 
for. Ifald de havde forurettet nogen dér i Lenet imod Lov 
og Ret, da havde de gjort det paa deres eget ' Aaraad» og 
Hals og ikke paa Eske Billes* ^). Kort efter drog Eske 
Bille ind paa Hans Andersens Gaard i Bukkerup, opbrød 
hans Brevæske, gjennemlæste Brevene, tog derpaa alle de 
kongelige Breve ud og lagde dem i en Æske, Resten gjemtes 
i et Skrin, og begge Gjemmer forsegledes derpaa med Hans 
Andersens Broders og flere tilstædeværendes Segl, inden de 
bleve bragte til Hagenskov -). Her lod han atter Gjem- 
merne aabne i Overværelse af Jens Bang, Borgemester i 
Assens, og Hans Læge, Byfoged sammesteds, der gjennem- 
læste Brevene og paa ny lagde dem ned i Skrinet samt for- 
seglede dette med deres SegP). 

Dette var Begyndelsen til en Retsforfølgning mod Hans 
Andersen, som gik ud paa at vise, at han havde taget imod Gun.st 
og Gaver af Bønderne paa Kongens Vegne uden at give 
Kongen eller Lensmanden, hvad der tilkom dem. Med stor 
Ihærdighed opsøgte Eske Bille en Række Klagemaal imod 
den utro Herredsfoged og lod sig give Vidnesbyrd paa 
Herredsthinget for deres Rigtighed. De drejede sig næsten 
alle om  Gaver af Øxne og Køer,  som Bønderne vidnede at 


^)  Orig. i Top. Saml. p.  Papir.   Hagenskov  12. 

^)  To Erklæringer  udstedte  af Las Hvidh i Lagaard,  Lavrids Andersen i 

Vitofte,  uden  Datum,  i  Danske  Adels  Breve  33.  61  og  Langebeks 

Diplomatår.  15 18. 
')  Jens Bangs og Hans Læges  Vidnesbyrd, dat. Assens, 30. Novbr.  15 18. 

Top.  Saml. p. Papir.   Hagenskov  15. 


ESKE  BILLE  OG  HANS  ANDERSEN. 369 

have maattet yde i Bøder eller Afgifter til Kongen, men som 
de senere havde set græsse paa Hans Andersens Marker, ja 
endog kunde bevise, at han atter havde solgt til andre. Et 
enkelt Exempel maa være tilstrækkeligt. Peder Andersen i 
Brydegaard beretter saaledes, at han havde lovet Kongen 8 
Øxne, fordi han fik Kongens Livsbrev paa sin Gaard. Efter 
kongelig Befaling sendte han derpaa de 8 Øxne til Hans 
Andersen i Bukkerup; men denne sendte strax de tre tilbage 
med den Besked, at de vare for smaa, og tillige med Op- 
fordring til at kjøbe et Par smukke Øxne af Lavrids Peder- 
sen i Skovgaard, dem vilde han gjærne tage imod. Peder 
Andersen svarede imidlertid, at han ikke havde Penge at 
kjøbe slige Øxne for. Iblandt de 5 Øxne, som Hans Ander- 
sen beholdt, var der en sortbroget og rødbroget, som Peder 
Andersen havde faaet af sin Broder Morten. Nu hændtes 
det, at en Dag i Fasten kom Peder Andersens Drenge 
løbende hjem fra Marken, hvor de vogtede Svin, og sagde: 
«P"aer! de to brogede Øxne, I fik af Jeres Broder, saa vi 
nu blive drevne til Assens*. Peder Andersen tog da strax 
sin Broder og sine Sønner med sig og gik til Assens, hvor 
de ganske rigtig fandt de to Øxne, som Hans Andersen 
havde solgt og som nu bleve indskibede nede ved Stranden. 
De ilede strax op til Borgemesteren Jens Bang, men da de 
kom ned til Stranden igjen, havde Skibet lagt fra Broen og 
der var intet at gjøre derved ^). 

Men foruden disse Sager havde Hans Andersen paa- 
draget sig en alvorlig Anklage, som fremfor nogen anden 
skulde hidføre hans Undergang. Sagens Akter ere ikke alle 
til Stede, men Gangen i den synes at have været følgende. 
Ved Dom var han tilfunden at «give Lov» angaaende Retten 
til et Pund Rug af Haarby Kirke. I Forening med 12 
Venner  og  Frænder  havde  han  aflagt Ed;  men  da  Kirke- 


Assens Bythings vidne af 8. Decbr. 1512.   Top.  Saml. p. Papir.   Bukke- 
rup  I.   Jvfr.  Ann.  f.  nord.  Oldkynd.  1858  S. '5— 8 
L 24 


370 ESKE  BILLE  OG  HANS  ANDERSEN. 

værgen, af hvem han erklærede at have faaet det omtalte 
Pund Rug, afsvor Sagen med en Tolvmandsed, blev der rejst 
Sag mod ham og hans Mededsmænd for falsk Ed. Tillige 
maatte en Del af hans Slægt og Venner gaa i Borgen for 
ham. Hans Andersen og hans Venner begave sig nu per- 
sonlig til Kong Christiern og anklagede Eske Bille for ulovlig 
Fremfærd imod dem, og Kongen synes strax at ville have 
Sagen standset. Igjennem Hans Andersen selv lod han 
Lensmanden tilsende et Brev, hvis Indhold vi ikke kjende, 
men som foranledigede Eske Bille til at tilskrive Kongen 
følgende Brev: 

«Min ydmyge, tro Tjeneste, Eders Naades Værdighed 
altid ydmygelig forskrevet med vor Herre. Kjære naa- 
dige Herre, værdes Eders Naade at vide, at mig er til 
videndes vorden, at der er nogle af Hans Andersens 
Forløftingsmænd dragne af Sted til E. N. at kære paa 
mig. Da maa E. N. vide, at jeg ikke haver talt dem 
til om Løftet, siden jeg fik Eders Naades sidste Skri- 
velse, som Hans Andersen mig sendte \ ikke vil jeg det 
heller før jeg faar Eders Naades Skrivelse. Dog fik jeg 
nogle af samme Øxne, førend jeg nu sidst fik Eders 
Naades Skrivelse, men jeg har ingen set af disse Mænd, 
som nu vilde kære paa mig. Kjære, naadige Herre, 
Sagen er den, at de ville kære paa mig, fordi jeg, det 
første jeg kom hjem «sisten dags» af Eders Naades 
Rejse, tog nogle Dannemænd med mig og foer ud i 
Eders Naades Enemærker, som ligge her til Slottet, 
som er Bukkerupsholm; hvilke Skove og Enemærker 
Hans Andersen havde i Befaling af mig paa Eders 
Naades Vegne. Udi Bukkerupholm fandtes loo grønne 
Ege nys afhuggede og fiere, i «Havgerne» fandtes 60 
Ege nys afhuggede og flere, og en Part af disse For- 
løftingsmænd, som nu ere hos E. N., have hugget somt 


£SKK  BILLE  OG  HANS  ANDERSEN. 37 I 

cif samme Skov ^). Deslige have de ogsaa skiftet og 
partet Eders Naades Enemærker, Højleskov og Bukke- 
rupholm, for dem selv og Hans Andersen af Bukkerup 
med dem, og dertil med fordølges Eders Naades Olden- 
gjæld. Jeg vidste ikke, at de havde saaledes skiftet 
og byttet Eders Naades Enemærker før nu. Nu «twylerv 
dem paa, at de skulde blive kvitte ved deres Gaarde 
for slige Stykker, de have gjort, E. N. uvitterligt, og 
mene de nu klarlig at gaa slige Stykker kvit, som de 
nu gjort have, med aabenbar Løgn; thi jeg er ikke til 
Vedermaalstale med dem for Eders Naade. Beder jeg 
ydmygelig, at E. N. vilde værdes til og lade alting op- 
staa med hvad Sager, de have at rette for E. N., og 
ingen Dom give paa nogen Sag, før jeg kan komme til 
Vedermaalstale med dem for E. N. med de Beviser, 
jeg har paa de samme Mænd. Det skal med Guds 
Hjælp gavne E. N. store Penge, naar E. N. faar Sand- 
heden at vide, hvorledes Hans Andersen og disse hans 
Staldbrødre, som nu ere hos E. N , og flere hans 
Slægtninge og Venner have i lang Tid regeret her 
i Baag Herred. Haver jeg ogsaa Eders Naades Stæv- 
ning over Hans Andersen og disse samme Mænd, som 
nu hos E. N. ere, at de skulde møde mig for E. N. 
nogen Tid efter Jul om nogle Sager og Skyllinger, jeg 
haver dem til at tale paa Eders Naades Vegne, at E. 
N. vilde værdes til at lade det staa saa længe'-]. Kjære 
naadige Herre, fornemmer disse samme Mænd og vel 
og flere af Hans Andersens Slægtninge og Venner, at 
jeg forstaar, hvorledes det er ganget og faret med Eders 
Naades Enemærker her i Herredet , og med Eders 
Naades Gaarde, her er ødelagte, og med Eders Naades 


')  Herom  findes der et Vidne,  udstedt  af  Baag  Herredsthing  13.  Decbr. 

15 18.   Top.  Saml.  p.  Papir.   Hagenskov  17. 
^)  Her  udelades  et  Stykke,  som  indeholder  en  særlig  Klage  over  en 

af Forloverne,  som  har hugget til Upligt i Lysholt Skov. 

24* 


372 HANS ANDERSENS HENRETTELSE. 

Landgilde, som er fordulgt og formindsket, og at mange 
falske Domme er ganget her til Thinge, som jeg har 
Bevis paa. De mene, at de skulde faa her stor Skade 
for, naar E. N. faar Sandheden at vide, thi de mærke, 
at jeg agter at tale derpaa paa Eders Naades Vegne; 
thi vare de gjærne af med mig, paa det de maatte saa 
have Eders Naades Enemærker, Gaarde, Jorder, Sage- 
fald og anden Eders Naades Rettigheder borte til for- 
gjæves, E. N. og Kronen til stor Skade, som de hertil 
have haft. Hermed E. N. de hellige Trefoldighed tit 
evig Tid befalende. Hagenskov, Tirsdagen efter S. Lucie 
Dag (14de December)  15 18. 

Eders Naades tro Tjener 
Eske Bille.^) 

Som man vil bemærke, lægger Eske Bille i denne Rede- 
gjørelse af sit Forhold til Herredsfogden særlig Vægten paa 
dennes Overtrædeise af de kongelige Forbud mod at øde- 
lægge Skovene; han antyder kun, at han ogsaa har andre 
Anklagepunkter, for hvilke Hans Andersen og hans Frænder 
skulle stævnes for Kongens Domstol kort efter Jul. For- 
øvrigt giver han en almindelig Karakteristik af Mandens og 
hans Slægts og Venners Forhold til Lov og Ret i Herredet. 
Derimod fremgaar det af Brevet, at Eske Bille nøje vil have 
skjælnet mellem de Sager, for hvilke Hans Andersen skulde 
staa til Ansvar. Hvorledes Sagen er ført videre, se vi os 
ikke i Stand til at oplyse ; vi møde den først igjen i det 
sidste afgjørende Moment, hvor Dommen fældes. Men Retter- 
gangen maa have været usædvanlig hurtig, og formodentlig 
har Eske Bille ikke ladet den bringe for Kongens Retter- 
thing, thi det var paa Herredsthinget i Foraaret 15 19, at 
Hans Andersen blev dømt og henrettet. Eske Bille lod 
senere tage to Vidnesbyrd om,  hvorledes  det  var  gaaet  til 


^)  Orig.  i  Geh.  Arch.  Samling Chr.  II.  39.  18. 


HANS ANDERSENS HENRETTELSE. 3/3 

den Dag, Hans Andersen blev lienrettet, og efter disse Er- 
klæringer er Sagen forløbet paa følgende Maade: Hans An- 
dersen er i Lænker bleven ført til Thinget. Her har Eske 
Bille anklaget ham, særlig for den ovenomtalte Sag angaaende 
et Pund Rug af Haarby Kirke og for at have taget imod 
Bestikkelser af Jens Svendsen i Saltofte, der skulde bøde to 
Øxen til Kongen. Da Kirkeværgen derpaa afsvor Sagen med 
Tolvmandssed og Hans Andersen selv tilstod sig skyldig i den 
sidstnævnte Forbrydelse, forlangte Eske Bille ham dømt efter 
Loven. Dommeren udnævnte derpaa 8 uvillige Mænd og 
bad dem «handtere Sagen saa, at der skete Eske Bille Ret 
paa Kongens Vegne og Hans Andersen ingen Uret, som de 
vilde være bekjendt for Gud og forsvare for Kongen*. 
Derpaa blev Hans Andersen dømt til Døden og strax 
hængt. ^) 

At denne Sag har sat Sindene i den stærkeste Bevæ- 
gelse, er klart. Og det maa betragtes som et Forsøg paa 
et Slags Retfærdiggj oreise, at Eske Bille kort efter fandt sig 
foranlediget til at kræve et Vidnesbyrd af Almuen om sin 
Embedsførelse. Dette skete paa Herredsthinget den 23de 
Maj 1 5 19, altsaa lige efter Hans Andersens Død. Det hed- 
der herom: «Han skjød sit Maal til Skjæls, hvorledes han 
havde skikket sig i Herredet med Kronens Bønder og Tje- 
nere og med den menige Almue, siden han først annammede 
Lenet og til denne Dag, og sagde: Kan nogen Mand, den 
ene eller den anden, skylde mig med Rette, at jeg har 
skattet eller forurettet ham saa meget som en Hvid, saa vil 
jeg give ham en Skilling igjen, inden jeg gaar af Thinget». 
Derpaa udnævntes en Stokkenævn af 24 Mænd, der gik 
ud og raadslog med andre Herredsmænd og derefter vid- 
nede, at Eske Bille havde skikket sig og faret med sine 
Ærinder i Herredet som en Dannemand og aldrig beskattet 


')  Baag  Herredsthingsvidner  af  6. Juni  1519  og  13. Avg.  1520.   Top. 
Saml. p.  Papir,  Hagenskov 22 a og Bukkerup 2. 


374 £SKE  BILLE  OG  HANS  ANDERSENS  SLÆGT. 

nogen Mand med Urette for saa meget som en Hvid, saa 
længe han havde været deres Herredshøvding. Det samme 
vidnede hele den menige Herredsalmue, som var forsamlet 
paa Thinge.^) 

I den følgende Tid fik Eske Bille fuldt op at gjøre med 
at indkræve Bøderne for Hans Andersens Forbrydelse og for 
de Løfter og Eder, dennes Venner og Slægtninge havde 
indgaaet for ham. De sædvanlige Stævningsbreve udstedtes, 
men hele den for hine Tider egne vidtløftige Exekutionsproces 
med Inddrivelsen af Bøderne og selvfølgelige Hindringer og 
Lovtrække rier fra Modpartens Side trak Sagen i I^angdrag. 
Bøderne, som for Mededsmændene beløb sig til 150 Øxne, 
vare dog indbetate i Juli Maaned 15 20; men nu vægrede 
de sig ved at betale Procesomkostningerne, og selvfølgelig 
maatte der paa ny Stævninger og Indmaninger til for at bringe 
Sagen til Ende.^) Hovedmanden for Modstanden imod Eske 
Bille var Hans Andersens nære Slægtning, Bonden Hans 
Lunde, en Mand, der senere i Grevefejdens Tid skulde er- 
hverve sig et Navn som Folkefører, og han og hans Venner 
fremstode nu med Paastande om, at Hans Andersen var 
bleven uretfærdig dømt og henrettet. Vi kjende ikke til- 
strækkelig til Sagens Detailler til at kunne afgjøre med Vis- 
hed, hvem der deri havde Ret. Dog synes det, som om 
Eske Bille har gaaet for hurtig til Værks og muligvis ikke 
iagttaget alle Lovens Former. Det synes saaledes ret 
mærkeligt, at han har kunnet undgaa at lade Sagen komme 
for Kongens Retterthing, hvad Hans Andersen udtrykkelig 
siges at have forlangt. En anden Sag er det, at Hans An- 
dersens Forbrydelser utvivlsomt have været bevislige nok, og 
at Eske Bille for saa vidt har haft Retten paa sin Side. I 
alle Tilfælde maatte Eske Bille  søge Forlig  med  sine Mod- 


■)  Ordret antort hos .Allen  IV,  i.  S.  169. 

^)  Aktstykkerne  herom  findes  i  Top.  Saml.  p.  Papir,  Orig.  V.g\.  Missiver 
og Ann.  f.  nord.  Oldkynd.  1853. 


ESKE  RILLE  OG  HANS  ANDERSENS  SLÆGT. 3/5 

standere, og det kom virkelig i Januar Maaned 1521 til en 
Sammenkomst mellem dem paa Baag Herredsthing, hvor et 
Stokkevidne erklærede, at Eske Bille paa den ene Side og 
Hans Lnnde og Hans Andersens øvrige Slægtninge vare 
blevne venlig og vel forligte om Hans Andersens Død, saa 
at det skulde være en evig død, aftalen Sag til evig Tid, 
ligervis som det aldrig gjort var. ^) 

Men næppe var Christiern II kommet hjem fra Sverig, 
før Sagen tog en anden Vending. Bønderne fandt som altid 
hos ham et villigt Øre, han underkjendte den over Hans 
Andersen fældede Dom, og den af ham nu fældede nye Dom 
gik ud paa, at Hans Andersens Lig skulde nedtages og be- 
graves i indviet Jord, og at Eske Bille og de otte Doms- 
mænd skulde bøde til Frænderne. Den 15de Maj 1521 
mødtes derpaa begge Parter paa Landsthinget i Odense; men 
Bøndernes Fordringer vare saa høje, at Eske Bille ikke 
vilde gaa ind paa dem, og hans Tilbud atter bleve ikke 
modtagne af Hans Andersens Frænder. Sagen blev saa 
udsat i 3 Uger, inden hvilken Tid den skulde endelig 
afgjøres. -) 

Hans Andersens Slægtninge havde stillet de Fordringer, 
at Eske Bille skulde betale 2000 Mark og fire Stykker Leysk 
(Klæde fra Leyden), tilbagegive de Gaarde, som Hans An- 
dersen havde haft i Værge, udrede lOO Mark for hans 
Jordefærd, 6 Pund Vox, 6 Begængelser, b Kirkekor, sex 
Aarsmesser, hans Boeslod og tillige de Øxne og Sagefald, 
Eske havde afskattet Hans Andersens Forlovere. Eske Bille 
tilbød derimod lOO Mark Penge, 20 Øxne, 20 Mark Penge 
for hans Jordefærd, et Stykke Leysk, to Pund Vox, fire 
Kirkekor, to Begængelser, en Aarsmesse og hans Boeslod, 
samt lovede at ville yderligere gjøre, hvad gode Dannemænd 
tilsagde ham,  og  overhovedet  fuldgjøre  den Dom,  Kongen 


') Ann. f. nord. Oldkynd. 1853 S. 17—18. 
^) Ann. f. nord. Oldkynd. 1853 S. 18—19. 


3/6 KSKE  BILLES  BØDER  FOR  HANS  ANDERSENS  DØD. 

havde afsagt. Man ser heraf, at Eske Bille paa det givne 
Tidspunkt har maattet erkjende, at den over Hans Ander- 
sen fældede Dom var gaaet denne for nær, og at han var 
forpligtet til at give Bøder derfor. Der kan derfor heller 
ikke være nogen Tvivl om, at han virkelig har maattet be- 
tale en Del af disse Bøder, hvorom der ogsaa findes et 
enkelt Vidnesbyrd. ') Det synes endog, at man med Magt 
har villet tvinge ham til at betale de høje Bøder, der for- 
langtes af ham; thi han blev nødsaget til at ty til sin Slægt 
om Hjælp, og fra Anders Bille, der selv havde nydt godt 
af sin Families Bistand i et lignende Tilfælde, fik han ogsaa 
Tilsagn om Hjælp med Løfte om, at Anders selv vilde tale 
med sin Broder, sine Fættere og Svogre om at staa ham 
bi. -) Vi kunne imidlertid ikke gjøre Rede for Sagens Ud- 
gang; muligvis er den blevet trukken i Langdrag; det ser 
endog ud til, at der har været en Fejde mellem Eske og 
Bønderne, og at den første har været truet paa Livet. ^) Den 
følgende Tids store politiske Begivenheder forandrede imid- 
lertid Forholdene til Eskes Fordel. Thi der findes en Er- 
klæring af 23de April 1526, udstedt af 5 fynske Adelsmænd, 
hvori de udtale, at Kong Christiern i Overværelse af flere 
Medlemmer af Rigsraadet havde afsagt den Dom, at Eske 
Bille skulde være «kvit og aarsage» for Hans Andersens 
Død. *) Men hvornaar denne Dom er afsagt og hvorledes 
dens Ordlyd har været, vides ikke. Paludan -Muller, der 
har gjort hele denne Strid til Gjenstand for en særdeles 
skarpsindig Undersøgelse, formoder, at Eske Bille «i Kongens 
højeste Nød 1523 har faaet Sagen oprippet og da bevirket 
en tumultuarisk Erklæring, at han ikke havde forset sig. »^) 
Midt  under  denne  Strid  havde Kongen  imidlertid  ført 


') Vedel Simonsen, Hagenskov S.  31. 

^) Ann.  f.  nord.  Oldkynd.  1853  S.  21. 

^) Se nedenfor S. 379 

*) Ann.  f.  nord.  Oldkynd.  1S53  S.  15—16. 

*) Ibid.  S.  21. 


ESKE  BILLE  FJÆRNES  FRA  HAGKNSKOV. 377 

et alvorligt Slag imod Eske Bille. Herom har denne selv 
givet følgende Oplysning faa Maaneder efter Kongens Flugt, 
da han fremtraadte for Rigsraadet og erklærede, '<at han 
har Kong Christierns aabne beseglede Brev, at han skulde 
nyde og beholde Hagenskov Slot og Len i lo samfulde Aar, 
hvilket Slot og Len han og derefter havde udi fri, rolig 
Besiddelse paa femte Aar, indtil Kong Christiern med Vold 
og Magt og uforbrudt med sine aabne beseglede Breve til 
Lenet og Almuen forbød dem at svare ham og derved uden 
Dom og Ret udkastede og skilte ham ved samme Slot og 
Len og derover beskattede ham svære Penge af uden Skyld 
og Brøde».^) Dette maa være sket i Sommeren 1521,") 
altsaa samtidig med, at Kongen underkjendte den over Hans 
Andersen fældede Dom. Sandsynligvis har Kongen beraabt 
sig paa den Bestemmelse i Lensbrevet, at Lensmanden «skal 
holde Bønderne ved Lov og Ret» ; men hans Adfærd i 
denne Sag er forøvrigt kun et Udslag af den tjendtlige 
Stemning imod Adelen, hvortil Christiern II i sine sidste 
Regeringsaar havde ladet sig ophidse. Hvor det var ham 
muligt at ramme en Lensmand, betænkte han sig ikke paa 
at gaa til den sidste Yderlighed, fratage ham Lenet og ind- 
sætte Regnskabsfogder og Skrivere til at bestyre det. ^) 
Hagenskov Len blev dog overgivet til en Adelsmand, thi 
den 26de Novbr. maatte Eske Bille overlevere Slotsinventariet 
til Povl Skinkel paa Kongens Vegne. ^) Polv Skinkel har 
dog ikke beholdt Lenet længere end til 1 523, thi den 28de 
Marts fik Jakob Hardenberg Forleningsbrev paa Baag Her- 
red imod 700 Marks Afgift; dog omtales ikke Hagenskov 
Slot i Lensbrevet,  og det er jo  muligt,  at Herredet  er  lagt 


^j  Rigsraadets   Erklæring  af  9.   Avg.   1523.    Afskr.  i  Ny  kgl.   Saml. 

1301  e.  Fol. 
^)   10  Aars  Brevet  er  udstedt  8.  Septbr.  1516;   spån.  femte  Aars   maa 

altsaa være inden  8de  Septbr.  152 1. 
^)  Jvfr.  Erslev,  Konge og Lensmand  i  det  i6de Aarhundrede  S.  38  ff. 
*)  Ann.  f.  nord.  Oldkynd.  S.  20. 


3/8 ESKE  BILLE  OG  FRU  SOFIE. 

ind  under  Nyborg  Len,  som Jakob Hardenberg  bestyrede 
siden  1522. 

Saaledes var Eske Bille nu en hjemløs Mand. Hvor han 
i de følgende Aar har opholdt sig, er ikke klart; thi der 
haves ingen Breve fra ham i Tidsrummet Sommeren 1521 
til Sommeren 1523. Hans Hustru Sofie drog over til sine 
Forældre i Skaane; men ogsaa her var der Sorg og Harme 
imod Christiern II. Thi Henrik Krummedige havde ligesaa 
lidt den Tort at blive berøvet sine Forleninger og var for 
Øjeblikket i Kongens højeste Unaade. Man kan ikke und- 
lade at se en vis Forbindelse imellem de to Stormænds, 
Svigerfaderens og Svigersønnens, Fald ; de havde begge 
været meget nær knyttede til hinanden, og under den hæf- 
tige Strid, som Henrik Krummedige havde haft med Eskes 
Fætter Torben Oxe om Retten til Mogenstrup Gods i Skaane, 
og i hvilken Kongen havde indtaget den samme vaklende 
Holdning som i Sagen mellem Hans Andersen og Eske 
Bille , havde denne sidste staaet Svigerfaderen bi med 
Raad og Daad. Henrik Krummedige havde imidlertid sine 
store Godser at trække sig tilbage til, hvor han rolig kunde 
afvente Begivenhedernes Gang; Eske Bille derimod stod nu 
uden noget Hjem og har selvfølgelig maattet søge Tilflugt 
hos Svigerforældrene. Om hans og Fru Sofies vanskelige 
Stilling i disse Aar foreligger der et Vidnesbyrd i en Skrivelse 
fra Eskes Fætter, Holger Gregersen Ulfstand, Lensmand paa 
Laholm Slot i Halland og Ejer af Hickeberg i Skaane, til 
Sofie Krummedige. Brevets ejendommelige Tone, den 
u.skrømtede Velvilje og Hjertelighed imod Fætteren og hans 
Hustru, det røber, berettiger til at give det Plads i denne 
Familiehistorie.   Det lyder saaledes: 

« Venlig og kjærlig Hilsen nu og altid forsendt med 
vor Herre. Kjære velbekjendt, synderlig gode Ven, maa 
I vide, at jeg tror, at det skal skøt (snart) være imod 
den  Tid,  at I skulle  lægges  i  Barselseng,  den  alsom 


holg?:r grkgersens brkv til fru SOFIE. 379 

mægtigst Gud unde Eder en god Lykke at komme 
vel over, Eder og os alle Venner til Glæde. 
Kjære velbekjendt, maa I vide, at her er stærke Tiden 
der her oppe, at de lybske er i Sundet, og de af 
Dansken (Danzig) skulde være sønden under Skaane 
Side. Thi veed jeg ikke, om det er raadeligt, at I 
bliver noget Sted uden dér, som I er noget forvaret. 
Er det saa, at I ville fare ind paa Hickeberg, da siger 
jeg Eder paa min Sjæl og Sandingen, at al den Ro og 
Mag og Mad og 01, som jeg kan afstedkomme, det 
skal være Eder saa rettelig vel undt, som I laa i Eders 
eget Hus , saa sandt hjælpe mig Gud , jeg vil gjøre 
baade Eske og Eder det Skjæl, jeg vilde have af Eder. 
Jeg vil og tænke til at fly Gaarden med Bøsser og 
Værger og Krudt, at det skal være med Guds Hjælp 
uden Fare dér, det jeg ikke andet kan tro. Kjære vel- 
bekjendt, jeg haver spurgt, at Eske er i «ylle vare hånd 
i landets (sic); da vilde jeg og have skrevet ham til. 
Er det saa, at I tror, at det bliver ufehgt der nede i 
Landet, da farer der ind og værer selv Hustru og Hus- 
bond, med Guds Hjælp det skal gavne Eder baade om 
Barselkosten og andet. Her med 100,000 gode Nætter. 
Gud unde mig at spørge gode Tidender fra Eder og 
alle vore Venner. Maa I vide, kjære velbekjendt, at 
Hille lader sige Eder mange og gode Nætter. Skrevet 
snarlig og vel nied min egen kostelig Haandskrift. A( 
Lageholm, fredagen efter St. Bartholem.æi Dag (29de 
Avgust)  1522.   Beder ikke ondt for Skriveren. 

Holger Gregersen. 

Udskrift:   Ærlig  og  velbyrdig  Kvinde  Fru  Sofie, 
Eske Billes, kjærligen sendes dette Brev ^). 


^)  Orig.  i  Danske Adels Breve  7.  20. 


380 ERIK  BILLE. 

Fru Sofie har dog ikke benyttet det venlige Tilbud; 
hun opholdt sig i Oktober Maaned 1522 hos Faderen paa 
Eliinge,  hvor hun afventede sin Nedkomst^). 

Eske Bille var nu ved Begivenhedernes Magt tvunget 
ovet i den mod Kong Christiern fjendtlig sindede Fraktion 
af den danske Adel. Oprøret 1523 traf ogsaa ham som en 
af de talrige misfornøjede, og han blev da ogsaa en af dem, 
der kom til at høste de største og varigste Frugter af Om- 
væltningen. 


Iblandt Peder Billes og Anne Gyldenstjernes øvrige 
Sønner, skulle vi paa dette Tidspunkt kun omtale Erik Bille. 
Han døde nemlig i dette Tidsrum uden at have spillet nogen 
betydelig Rolle i det offentlige Liv, og hans Slægt uddøde 
i første Led. Som allerede omtalt, var han Dronning Chri- 
stines Lensmand paa Næsbyhoved fra Aaret 1504-), 15 10 
mageskifter han i Forening med sine Brødre med sine Fætre 
(se ovenfor S. 324); han nævnes her efter Ove, men før Eske 
og Mogens Bille, hvad der antyder, at han har været ældre 
end disse. Han tjente samtidig som Hofsinde og nævnes 
som saadan, da han paa Valgmødet i Kjøbenhavn 15 13 af 
Christiern II blev forlenet med Holbæk Slot og Len med 
Merløse og Tudse Herreder paa 20 Aar. I Lensbrevet for- 
pligtedes han til paa egen Bekostning at sætte Spir paa 
Taarnet og gjøre det færdigt, hvorimod Kongen skulde levere 
Mursten og Tagsten dertil. Han vedblev foreløbig at tjene 
Kongen som Hofsinde; hvis han opgav denne Stilling skulde 


')  Holger Gregersen  til Henrik  Krummedige,  Hickeberg,  6.  Oktbr.  1522. 

Han  sender  Hilsener  til  Henriks  Hustru  og  til  Fru  Sofie.    Danske 

Adels Breve 36. 91. 
^)  Lensbrevet,  dat.  '^e  1504.    Danske  Mag.  4  R.  V.  85, jvfr.  S.  88  og 

91  Anm. 


ERIK  BILLES  HUSTRU  OG  BØRN. 38 I 

han holde 4 Borgelejeheste paa Slottet. Han var gift med 
Johanne Sparre, Datter af Rigsraaden Henrik Aagesen 
Sparre til Hageløse, der den 3dje Juni 15 17 fik Kongebrev 
om, at hun maatte beholde Holbæk i Aar efter sin Hus- 
bonds Død, hvis denne skulde falde i Krigen mod Sven- 
skerne dette Aar ^). Erik Bille kom dog lykkelig hjem denne 
Gang, men i et af de følgende Aar 15 18 eller 15 19 maa 
han være faldet i Krigen; thi i Oktober 15 19 giver hans 
Enke som Indehaver af Holbæk Len en Bonde i Brætved 
kvit og fri for en Sag angaaende Blodskam, for hvilken 
han var sagsøgt"). Fru Johanne fik derpaa 18de Marts 1520 
Tilladelse af Kong Christiern til at lade sig overdrage af sin 
hader det Pantebrev paa Søborg Slot og Len, som denne 
havde faaet af Kongen, og beholde Slottet i 10 Aar og der- 
næst saa længe, indtil Pantet blev indløst"). 1527 overtog 
hendes Broder Pantelenet. Hun havde imidlertid giftet sig 
anden Gang med Hr. Aage Brahe til Sirekjøbing, der imid- 
lertid allerede døde 1525, og hvem hun overlevede i 43 
Aar, idet hun først døde 20de Marts 1568. Erik Bille, som 
blev begravet i Antvorskov Kloster, efterlod sig to Børn : 
Sønnen Hans, der døde ugift, uvist naar, som Hofjunker, og 
Datteren Anne, der blev gift første Gang med Jens Nielsen 
Rotfeld til Bratskov, der døde 1558, og anden Gang med 
Otto Emmiksen til Stensgaard, der var født 1531 og altsaa 
sikkert mere end 30 Aar yngre end sin Hustru. Hun over- 
levede Moderen og døde først den  i8de Avgust  1574*). 


')  Suhm,  Saml. II,  i.  S. 155. 

^)  Geh.  Arch.  Christ.  II.  66.  9. 

')  Suhm,  Saml.  II,  i.  S.  190 — 91. 

*)  Thiset,  Stamtavler over  danske Adelsslægter II.  202. 


382 HANS  BILLE. 

Brødrene Knud og Mogens Bille, hvis Deltagelse i Begiven- 
hederne i Christiern II's Tid kun er ringe, skulle først om- 
tales i det følgende Tidsrums Historie. Forinden vi gaa 
over til dette, skulle vi følge de to Brødre, Hans og Anders 
Bille, Bent Billes Sønner, hvis Skæbner vi ovenfor under 
Kong Hans have haft Lejlighed til at skildre. 

3- 
Hans Bille 

som  Lensmand paa Skjoldenæs til  1522. 

Hans Bille var som Bent Billes ældste Søn Slægtens 
første Repræsentant og Hoved efter Faderens Død. Som 
den ældste af den yngre Slægt er det ogsaa ham, der først 
opnaar Forleninger, først bliver Medlem af Rigsraadet og endnu 
i en meget ung Alder bliver benyttet i Stats- og politiske 
Anliggender mere end nogen af sine Brødre eller Fættere i 
Kongerne Hans' og Christiern II's Tid. Han har ikke været 
uden Kundskaber, thi 1485 blev han indskrevet ved Kjøben- 
havns Universitet, hvor han altsaa har haft Lejlighed til at 
erhverve sig nogen Dannelse. Imidlertid røber hverken hans 
Breve eller Handlinger nogen ejendommelig Karakter. I 
Evner og Handlekraft stod han langt tilbage for sin snilde, 
højt begavede Broder Anders og for sine rigt udstyrede 
Fætre, Ove, Eske og Klavs Bille. Han erhvervede sig imid- 
lertid i sit lange Liv den habile Dygtighed, som Erfaring og 
mangeaarig Deltagelse i offentlige Anliggender kunde give, 
men rigtignok heller ikke mere. Da Ulykkerne tilsidst under 
Grevefejdens Tid væltede sig ind over ham og Broderen 
Anders, forstod den sidste med beundringsværdig Smidighed 
at vinde Ære og Tillid igjen, medens Hans Bille maatte til- 
bringe Resten af sit Liv i  Glemsel og Unaade. 

Hans Bille boede dels paa Egede, som han havde arvet 
efter sin Farmoder, dels paa Skjoldenæs Slot, hvis Ruiner 
endnu ses  i  Nærheden  af  det  nuværende  Skjoldenæsholm. 


HANS  BILLE. 383 

Han havde efter sin første Hustrus Død (se ovenfor S. 261), 
giftet sig paa ny 1505 med Inger Korfitsdatter Rønnov. 
Det følgende Aar stod Kong Hans Fadder til deres ældste- 
fødte Søn, der opkaldtes efter Farfaderen ^). Kongen viste 
i det hele Hans Bille stor Yndest; foruden Skjoldenæs havde 
han forlenet ham med Afgifterne af Faaborg og omliggende 
Øer. Ogsaa med Christiern II stod han i Begyndelsen paa 
den venskabeligste Fod. Han har selvfølgelig som Rigsraad 
hængt sit Segl under Haandfæstningen, ved Kroningen blev 
han slaaet til Ridder, og kort efter udnævntes han til i For- 
ening med Ærkebispen af Trondhjem, Erik Valkendorf, og 
Rigshovmesteren Mogens Gøye at afhente Kongens Brud i 
Nederlandene. At han særlig blev valgt, vidner om, at han 
baade har besiddet Sprogkundskaber og tillige har forstaaet 
at træde frem med ridderlig Anstand og Værdighed; thi 
der lagdes netop ved den Lejlighed megen Vægt paa, at de 
Danske ikke skulde staa tilbage i ydre Optræden og Glans 
for den rige nederlandske Adel, der ikke var fri for at be- 
tragte Nordboerne med en vis Overlegenhed. Det taler til 
Hans Billes Fordel i saa Henseende, at den kritiske Erik 
Valkendorf satte ham til Befalingsmand paa den unge Dronnings 
Skib. Hjemrejsen \'ar, som bekjendt, alt andet end heldig. 
I Storm og Uvejr tumledes Skibene omkring paa Havet og 
i den sørgeligste Tilstand, lidende af alle Søsygens Kvaler 
og Efterveer, naaede Elisabeth til Helsingør, hvorfra hun 
nogle Dage efter sejlede henimod Kjøbenhavn og modtoges 
af sin Ægtefælle  ved  Hvidøre. 

Hans Bille deltog ligesom de fleste af sine Brodre og 
Fættere paa Toget til Sverig 15 18. Det nævnes udtrykkelig, 
at Hans, Eske, Ove, Anders og Erik Bille vare til Stede, 
og der er stor Rimelighed for, at ogsaa Mogens Bille, der 
deltog i Turneringerne kort før Kongens Afrejse, og Klavs 
Stensen Bille have været med.   De have saaledes overværet 


^)  Geh.  Arch.  Dr.  Christines Regnskabsbøger. 


384 HANS  BILLE. 

eller deltaget i det uheldige Slag ved Bræ-nuekirke den 21de 
Juli 1518, hvor baade Svenske og Danske lede saa store 
Tab, og hvor formodentlig Erik Bille er faldet. I Begyn- 
delsen af Avgust maatte Belejringen af Stockholm opgives 
paa Grund af Mangel paa Levnetsmidler og Lejetroppernes 
Mytteri. Hæren blev ført ombord paa Flaaden, der sejlede 
ud gjennem Skjærgaarden, hvor der jævnlig gjordes Land- 
gang og store Strækninger ødelagdes med Ild og Sværd. I 
Slutningen af Maaneden aabnede Christiern Underhandlinger 
med Sten Sture. Den 28de Avgust afsendtes Niels Høg, 
Hans og Anders Bille af Kongen med Fuldmagt til at for- 
handle med Sten Sture om Kongens .Overtagelse af Rege- 
ringen i Sverig. Instruxen er undertegnet af Ove Bille 
« efter Kongens Befaling i Raadets Nærværelse*. De For- 
dringer, Kongen stillede, vare saa store, som om de kunde 
være dikterede efter et vundet Slag og ikke efter et Nederlag 
og efter at have maattet opgive Belejringen af Sverigs Ho- 
vedstad. Underhandlerne havde derfor heller intet Held 
med sig; efter lange Samtaler frem og tilbage, som aaben- 
bart ere fortsatte i flere Dage, vedtog man endelig den 12te 
September Vaabenstilstand fra den 14de September 1518 til 
Juli Maaned 1520, samt et Møde mellem begge Landes 
Rigsraader i Ny Varberg den lode Juli 1519.^) Kort efter 
foreslog Kongen Sten Sture et personligt Møde ombord paa 
sit Skib, men Hr. Sten vilde ikke indlade sig paa en Sam- 
menkomst, som alle hans Raadgivere indstændig fraraadede 
ham. Kongen tilbød nu selv at komme til Sten Sture imod 
at der stilledes ham Gidsler. Herpaa gik Hr. Sten ind; en 
Del af det danske Rigsraad sejlede ud og modtog Gidslerne, 
men Kongen satte .strax Sejl til og førte Gidslerne med sig. 
Om Hans Billes politiske Virksomhed under Kong Chri- 
stiern er der intet mere at berette. Derimod blev ogsaa 
han Gjenstand  for Kongens  Forfølgelse  i  x^nledning  af sin 


')  Danske  Mag.  3.  R.  IL  238—42. 


BØNDERNES  KLAGER  OVER  HANS  BILLE. 385 

Optræden ligeoverfor Bonderne. Allerede fra 15 17 foreligger 
der en Klage over ham fra Abbeden i Ringsted, Peder 
Nielsen, der meddeler Kongen, at Klostrets Tjenere i Siger- 
sted have indgivet Klage over «nogen Forfang og Skade», 
som Hans Bille paa Skjoldenæs har gjort dem, hvorfor han 
beder Kongen «skikke» dem, hvad der er Lov og Ret^). 
Hvorledes denne Sag forløb, kjende vi ikke noget til Men 
omtrent ved Aaret 1521 eller 1522 indløb der til Kongen 
et Brev med talrige Klager. Brevskriveren nævner sig ikke 
i Brevet, men er utvivlsomt vel kjendt af Kongen eller af 
Skriverne i Kancelliet. Disse Klager vare rettede imod 
mange af Lensmændene, og blandt dem forekommer ogsaa en 
meget vidtløftig og detailleret Klage over Hans Billes Op- 
træden imod Skjoldenæs Lens Bønder. Vi skulle anføre en 
Del af de Forbrydelser, for hvilke Hans Bille sigtedes og 
som ansaas af Kongen for at være saa store, at de beret- 
tigede ham til at fratage Hans Bille Lenet. 

Jens Arildsen klager over, at Hans Bille førte ham af 
Broby og til Skovsgaard, efter at han kun havde siddet en 
Vinter i Broby, og beskattede ham 10 Mark for en Td. 
Smør, som han havde udgivet. En anden Bonde havde 
lovet Hans Bille et Stykke Deventersk (Klæde), hvis han 
vilde «fri ham ud af Hr. Mads Eriksens* og ind paa Kronens 
Gods. Skjont Hr. Hans ikke opfyldte sit Løfte, maatte Bon- 
den dog betale ham i Par Øxne og 4 Td. Havre og i Td. 
Smør i Stedet for Klædet. Mads Jul klager over, at han, 
efter at han kun havde siddet en Maaned paa sin Gaard, 
blev truet med at blive kastet ud, hvis han ikke vilde give 
Hr. Hans Bille to Gylden og en Sølvske. Jens Tuesen blev 
ført af sin Gaard og ind paa en øde Gaard; han maatte give 
fire Mark for at faa sin Gaard igjen. En Mand, som for 20 
Aar siden havde besvangret en Kvinde, maatte nu betale  20 


Abbeden  til Kg.  Chr.  II.   Ringsted,  25de  Juni  15 17.    Top.  Saml.  p. 

Papir.   Ringsted  Kloster 7. 

I. 25 


386 HANS  BILLE  AFSÆTTES. 

Mark og blev oven i Kjøbet voldgjæstet. Flere Klager gaa 
ud paa, at Hans Bille havde modtaget Penge, undertiden 
endog ret betydelige Summer, for at skaffe Folk deres Ret 
og Oprejsning for lidt Skade, men havde undladt at opf^'lde 
sine Løfter. Brevskriveren selv havde maattet bøde 20 Gylden, 
fordi han havde sendt en Karl og ikke selv var kommet til 
Hovarbejde paa Egede; hans Broder havde faaet en Hest 
redet ihjæl af Hr. Hans' Foged, en anden Slægtning havde 
maattet betale 40 Mark og i Par Øxne, fordi han havde 
skudt en Hjort, som plejede at løbe ind i hans Kaalhave, 
etc.  etc. ^). 

Det er sandsynligvis disse Klager, der have bevæget 
Kongen til at fratage Hans Bille Skjoldenæs. 1522 havde 
en kongelig Skriver Bestyrelsen deraf og aflagde Regnskab 
til Kongen. Hans Bille, Kongehusets trofaste Ven, var saa- 
ledes ogsaa tvunget over i Kong Christierns Fjenders 
Rækker, og han blev ogsaa en af dem, der tidligst sluttede 
sig til Opstanden. 


4- 

Anders Bille 

som Lensmand paa Stege til  1533- 

Anders Bille, Bent Billes og Ermegaard Frilles yngste 
Søn, hvis Virksomhed under Kong Hans's Regering vi oven- 
for (S. 289 — 92, 308 — 19) have skildret, var født den 4de 
April 1477. Efter Faderens Død 1494 blev der strax fore- 
taget Skifte paa Iversnæs hos Svogeren Henrik Knudsen 
Gyldenstjerne; men som I7aarig umyndig og den, der (som 
han ved en senere Lejlighed udtrykker sig) «vidste mindst 
om vor Arv og Skifte*, kunde Anders Bille ikke strax selv 
overtage  sin  Arvepart.   I  5  Aar  sad Moderen  inde  med 


^)  Orig.  i  Geh.  Arch.  Chr.  II,  69.  12. 


ANDERS  BILLES  UNGDOAL 387 

hans fædrene Arv, og han hjalp hende, som han senere 
roste sig af, med at bestyre hendes og sine egne Ejendomme.^) 
Hans af Naturen rige Evner og store Sans for praktisk Virk 
somhed kunde kun øges og skærpes under Moderens Paa- 
virkning; men de mindre heldige Træk i hans Karakter, 
Selviskhed og Tvetydighed, fandt ikke nogen Modvægt i 
en Opdragelse, som blev ledet af Eggert Frilles Datter. 
Naar vi senere se Anders Bille i sit Livs afgørende Øjeblikke 
indtage en uklar og tvetydig Holdning, uden faste Stand- 
punkter, bærende Kappen paa begge Skuldre, med det eneste 
Maal saa vidt muligt at sikre sin Person og sit Mammon, 
spore vi heri en Arv efter hans højtbegavede, men lidet 
karakterfaste Morfader. Ligesom denne manglede han San- 
sen for og Evnen til under tvivlsomme Forhold at træffe 
det rette Valg. Derfor førtes han stadig ind i mislige Situa- 
tioner, som han dog med vidunderlig Smidighed forstod at 
rede sig ud af, saa at det stadig lykkedes ham at vinde 
den tabte Tillid tilbage. 

Indtil Moderens Død 1504 boede han paa Søholm i 
Stævns Herred. Ved de foreløbige Skifter efter Fru Erme- 
gaard i Odense og paa Søholm, Juni og Oktober 1504, til- 
faldt der ham en Del spredtliggende Gaarde paa Langeland, 
i Fyn og i Skaane ; efter Faderen havde han faaet Gods i 
Sjælland, og hans Bestræbelser gik nu ud paa at erhverve 
sine Brødres og sin Søsters Parter i Søholm. Dette lykke- 
des ham først henved Aaret 1530, men fra c. 15 14 skriver 
han sig til Søholm, som han sandsynligvis har bestyret siden 
Moderens Død. Her byggede han, kjøbte, pantede og 
mageskiftede sig Gods til, saa at Godset, da Anders Bille 
efter det store Skifte 1527 i Aaret 1529 erhvervede sig 
kongeligt Dombrev paa Søholm, bestod af 2 Hovedgaarde 
JSøholm og Frøslevgaard)  2 Møller (Holtug og Hvine), 7 be- 


')   Indlæg  og  Optegnelse  af  Anders  Bille   i  en  Arvestrid  med  Gylden- 
stjernerne paa Iversnæs.   D. Ad. Br. 5. 8. 

25* 


388 ANDERS  BILLE  PAA  STEGE. 

byggede og 4 ode Gaardsæder, 90 bebyggede og 4 øde 
Gaarde, i Bol, i Hus og et Fiskerleje med et ode Bygge- 
sted.^) 

Søholm blev saaledes x'\nders Billes og hans Hustrus 
egentlige Hjemsted, men hyppigst have de dog haft deres 
Opholdssted paa Stege Slot, som Anders Bille forlenedes 
med af Kong Hans, efter at have udbetalt Jørgen Ruds 
Enke, Christine Eriksdatter Rosenkrans, Pantesummen 2000 
Mark Penge. Den 3dje April 1505 modtog han Slotsloven 
og Inventariet paa Slottet^), og hermed begynder hans Virk- 
somhed som Lensmand paa Stege med Møns to Herreder 
som Tilliggende, hvor han herskede som en Konge til sin 
Død 1555 med Undtagelse af Aarene 1536 — 40, da Greve- 
fejden og dens Følger berøvede ham al offentlig Virksom- 
hed. Hans aarlige Afgift af Lenet var kun 400 Mark foruden 
den Pantesum,  han  havde  indestaaende  deri,  og som  1 529 


') Stævns Herredsthings Vidne af !0. Dec. 1528, at Hr. Per Nielsen, Hr. 
Anders Billes Kapellan og Foged paa Søholm, fremkaldte alle hans 
Tjenere i Stævns Herred og adspurgte dem om deres Landgilde. Or. 
i Top. S. p. Pap. Søholm 59. Kongebrev, at Hr. Anders Billes Bud 
mødte med et fjerde kgl. Dombrev paa Søholm Hovedgaard og Gods. 
Ibid. Søholm 60. 15. Juli 1512 og 13. Juli 1518 tilmageskifter Anders 
Bille sig Gods i Frøslev, henholdsvis af sine Fætlre, Ove, Erik, Eske 
og Mogens, og af sin B.oder Hans paa Broderen Torbens Børns Vegne. 
Or.  i Voss,  Stævns  Hrd.  4 og i  D.  Ad.  Br. 4.  132. 

^) Inventariet bestod af: 100 Sider Flæsk, 112 Faare- og Lammekroppe, 
7 Kokroppe, i Td. ferske Sild, i Td. Smør, 2 Td. Mel, I ',2 Læst 
Uanskøl, (i Læst i Herrekjælderen, \2 Læst i Spisekjælderen), i Td. 
Tydskøl, 4 Td. god Mjød, 80 Gaasekroppe, i Haandkværn, 3 Brygger- 
kar, I Bryggerpande, 7 Gryder, 3 Kjedler, (den største paa ',2 Td.), 
I Rist, I Bradspid, i Bradjærn, i god Tinkande, 12 Herrefade, 10 
store og smaa Stobe, 4 Tinkander, i Smørvægt, 2 gode Duge, i Bænke- 
dyne, 6 nye Hynder, i Herre Seng, i anden Seng, i Bøsse og i Otting 
fuld af Pulver (Krudt). Paa Ladegaarden fandtes 12 Køer, 4 Kalve, 
20 Faar, 20 Lam, 20 gamle Svin, 20 Grise, 2 Vognheste, i Vogn, 33 
Pd. Rug og 7 Skpr. Sæd. Paa Loftet fandtes i Pd. Hvede, 2 Læster 
I^yg o?  J  Læst Havre.   Or. i Top.  S. p. Pap. Stege 2. 


ANDERS  BILLE  PAA  STEGE. 389 

blev forhøjet med looo Mark. De tidligere Lensmænd 
havde kun i Ny og Næ opholdt sig i deres Forlening, men 
Anders Bille varetog med Kraft og Dygtighed sit Hverv. 
Han lod strax foretage et Syn over Kronens Skove paa 
Møn. Resultatet heraf var, at Grønved Skov og Nørre Skov 
vare meget ilde medfarne i Jørgens Ruds Tid, mange Bøge 
vare «dødhugne» og de fleste medtagne af « gammelt Hug 
og nytJ>. Derimod vare Klinteskov og Hovedskov ved Ulfs- 
hale «ved deres Velmagt« og de Skove i «Fellighs», som 
Mogens Gøye for 6 Aar siden havde skiftet ind til Kronen, 
betydelig forbedrede. ^) 

Anders Billes Virksomhed paa Møn har hos alle Historie- 
skrivere fundet stor Berømmelse, og med Rette Hans tapre 
Forsvar af Stege mod Liibeckernes Angreb 1511, hans Om- 
sorg for Stege Slots Befæstning-), hans Varetagelse af Bor- 
gernes og Bøndernes Interesse gennem Erhvervelse af Konge- 
breve til Fordel for deres Handel og Næring, endelig en 
skrap Ov'crholdelse af Lov og Ret har sikret ham et Ry for 
Kraft og Dygtighed, som ikke er ufortjent. Det kunde dog 
ikke undgaaes, at der ogsaa opstod Misfornøjelse imod ham 
især hos Borgerne i Stege, og denne skulde senere i Greve- 
fejden faa et for ham meget føleligt Udslag. Han havde 
jævnlig Retstrætter med snart en, snart en anden af Borgerne, 
dels om Retten til Gaarde, hvori han havde erhvervet sig 
Pant, dels om Vold og Overlast, som hans Svende skulde 
have udøvet. 1509 klages der saaledes over, at han havde 
ladet sine Svende drage en Mand med Vold og Magt ud 
af Kirken, og det følgende Aar synes der at have været 
Mytteri  blandt Borgerne i Stege,  hvis Borgemester fik Ordre 


') Synsforretningen er dat. Stege, 7. April 1505. Or. i Top. S. p. Pap. 
Stege 3 b. 

^) 1 5 10 lod han bygge en Vold omkring Stege Slot. Kgbrev til Bøn- 
derne paa Møn, 25. Maj  15 10. Top. S. p. Pap. Stege 8. 


390 ANDERS  BILLE  PAA  STEGE. 

til at møde og staa til Ansvar for Kongen.^) Dog faar man 
i det hele Indtryk af, at Anders Bille har forstaaet at skifte 
Ret og Skjel lige, naar han blot ikke selv var Part i og 
havde Interesse i Sagen; thi i saa Tilfælde var han ikke let 
at komme til Rette med. Jævnlig træffer man Breve, hvori 
vedkommende give Anders Bille Pant i deres Ejendomme 
mod Forpligtelse til at overlade ham disse, hvis Pante- 
summen ikke skulde være tilbagebetalt 14 Dage efter 
den fastsatte Termin -). Ja der findes endog et Exempel 
paa, at en af hans Jævnbyrdige, Adelsmanden Ejler Bryske 
til Dallund, maatte love at betale den ham laante Sum 
med det dobbelte Beløb, hvis ikke Laanet var tilbage- 
betalt paa den fastsatte Forfaldsdag. Ejler Bryske indbe- 
rettede Sagen til Kongen, hvorover Anders Bille følte sig 
hojlig krænket.'^) En ganske karakteristisk Sag er følgende. 
Kronbonden og Skovfogden Jens Hvid af Hjelm (Damsholte 
Sogn paa Møn) var bleven sat i Stege Taarn, fordi han 
havde solgt af Kronens Skove (Grønved) 180 Læs grøn Bøg 
til egen Fordel. Hans Slægtninge tillige med to Borgemestre 
i Stege mødte den 19de Januar 15 17 i Slottets Borgestue 
og bad Anders Bille om at give Jens Hvid sit Venskab 
igjen. Efterat denne var hentet ned fra Taarnet, bad alle 
Hr. Anders om «for Guds Skyld » at tage af hans Gods og 
Penge for denne hans Forseelse; men Hr. Anders svarede 
nej, «han vilde ikke tage hans Gods eller give ham sit Ven- 
skab, at man ikke skulde sige, at han vilde beskatte Jens 
Hvid Penge af med Jern eller Taarnet»; Sagen vilde han 
bringe ind  for Kongen, for Lands- eller Herredsthinget, hvor 


')   Dok.  af 8.  Juni  1509.   Or.  i Top.  S.  p.  Pap.  Stege  80.   Kgebrev  af 

21. Marts  15TO til Anders Bille.   Ibid.  Stege 45. 
')   Markvard  Skades  Forpligtelsesbrev  t.  Anders Bille,  Stege,   10.  Sept. 

15 1 5.   Or.  i D.  Ad.  Br.  5.  30. 
^)   Ejler  Bryskes  Gjældsbrev  t.  Anders Bille,  Kbhvn.,  22.  Juli  15 15.   Or. 

i  D.  Ad.  Br.   11.  92.   Anders  Bille  t.  Chr.  II.  11.  Nov.   1515.   D. 

Saml.  76  a. 


ANDKRS  BILLE  PAA  STEGE. 391 

Jens Hvid helst vilde møde, og dér skulde han tiltales for 
ulovlig Skovhugst. «Da bad Jens Hvid atter meget for sig 
og lovede at tjene Hr. Anders bestandig, om han fik beholde 
Livet, og de andre bad med ham». Nu gav Anders Bille 
efter og forlangte i Erstatning et Stykke sort «Leydisk» 
(Klæde fra Leyden) og 24 lødige Mark, de andre bød ham 
Klædet og 20 lødige Mark. Efter nogen Prutten enedes 
man da om, at Jens Hvid skulde betale Klædet og 22 Mark. 
Nogle Maaneder efter bevidnede Jens Hvid, at Kontrakten 
var sluttet med hans fri Vilje og Samtykke for ikke at 
komme til at staa til Rette for ulovlig Skovhugst, og han 
forpligtede sig til aldrig at tiltale Hr. Anders for samme 
Penge og Klæde, da han havde betalt det for sin Brødes 
Skyld. 1) 

P'ra en mere uegennyttig Side viste Anders Bille sig 
ligeoverfor nogle jydske Fiskere, som imod Forpligtelse til 
at betale Baadepenge havde Ret til at sælge deres F'isk ved 
«Judelejet» udenfor Brynnehøje Fiskerleje, men som af en 
eller anden Grund vare blevne fornærmede paa Anders Bille 
og ikke vilde betale deres Baadepenge, men lovede, «at han 
skulde fange blodige Negle derover ». Da Jyderne endelig 
gik i sig selv og betalte Pengene, tilgav Anders Bille dem 
og erklærede sig fuldkommen tilfreds.-) 

1 5 10 og 1522 blev Møn haardt hjemsøgt af Liibeckerne, 
der hærjede og plyndrede Landet saa grundigt, at Befolk- 
ningen ikke kunde udrede Skatter og Afgifter. Der fandtes 
paa Møn 15 19 c. 550 Bondefamilier, der vare i Stand til at 
betale den i Løbet af 15 18 inddrevne Fetalieskat. ^) Men 
tre Aar efter klagede Borgemestre og Raad i Stege til 
Kongen over, at de vare saa « udtærede », at de ikke kunde 
underholde de  350 Landsknægte, som han havde lagt der i 


')  Or. i Top.  S. p. Pap. Stege  13 og  14. 

^)   Stege  Bythingsvidne of  i.  Oktbr.  15 14.   Or.  i Top. S.  p. Pap.  Møn i. 

^)   D.  Ad. Br.  5.  41, jvfr.  Allen III,  i.   S.  10 og 362. 


392 ANDERS  BILLES  POLITISKE  VIRKSOMHED. 

Byen; thi, sige de, «der kom ingen Torvedag ^/2 Pd. Korn 
paa Markedet, fordi Landet er mere end Halvdelen brændt 
af Fjender og Skalke, og Almuen har intet fanget til Fiskeri, 
som de kunde have at bjærge sig med; mange ere nu saa 
forarmede, at de ville rømme af Byen for Armod.* ^) Selv- 
følgelig havde Anders Bille ogsaa lidt et stort Tab, især da 
Bønderne ikke vare i Stand til at udrede deres Afgifter. 
I sin Beretning til Kongen fortæller han, at han nu kun har 
i Kornrente 2 Læster Byg til Slottet, at der er brændt for 
ham over 500 Mark Rente der paa Landet, og at mange 
af Bønderne ere bortrømte, saa at Lenet først sent vil kunne 
komme til Kræfter. Han ønskede derfor, at Kongen skulde 
forlene ham med Baarse Herred i Sjælland; men Christiern II, 
som dog den Gang søgte at imødekomme saa mange af 
sine Tilhængere som muligt, da Oproret i Jylland var udbrudt, 
vilde kun indrømme ham Lenet kvit og frit saa længe, 
indtil Anders Bille atter havde oprettet sin Skade. Fndnu 
efter Kongens Bortrejse fra Kjøbenhavn indsendte Anders 
Bille en ny Opfordring til Christiern II om at imødekomme 
hans  Ønske, skjønt naturligvis nu uden Virkning. -) 

Anders Bille var en Mand, der stadig forstod at henlede 
Opmærksomheden paa sig. Fra hans første Optræden i 
Krigen 1502, da Otto Rud anklagede ham for Fejghed, og 
lige til Grevefejdens Tid, da hans Navn var paa alles Læber, 
foreligger der en Række af Vidnesbyrd om hans Deltagelse 
i Tidens store Begivenheder. I sin Ungdom vandt han sig 
et Navn som Kriger, senere udmærkede han sig som en snild 
og hensynsløs Diplomat. Med Chri.stiern II stod han paa en 
venskabelig Fod, og der foreligger ikke fra Kongens Side 
et eneste Skridt mod ham,  der kunde tyde hen paa Misfor- 


^)   Or. i Top. S. p. Pap. Møn 2. 

^) Chr. II. t. Anders Bille, Kbhvn. 4. April 1523. Or. i Top. S. p. Pap. 
Stege 20. Christiern Winter, kgl. Sekretær, t. A. B., Kbhvn. 12. April 
1523. Saml. Chr. II. 50. 3. Anders Bille t. Chr. II., Kbhvn. 30. 
April  1523.   Top. S. p. Pap.  Møn 3. 


ANDERS  BILLES  POLITISKE  VIRKSOMHED. 393 

nøjeise med hans Virksomhed, saaledes som med Eske og 
Hans Billes. Ved Kroningen i Kjøbenhavn den ilte Juni 
1 5 14 eller muligvis i Oslo (29de Juli samme Aar) blev han 
slaaet til Ridder.^) Han deltog i Toget til Sverig 15 18 og 
var en af de Underhandlere, som med Sten Sture afsluttede 
Vaabenstilstanden den 12te September. Derimod deltog han 
ikke i det store Tog 1520; han hørte til de Lensmænd, som 
fik Befaling til at blive hjemme og værge Landet mod 
mulige Angreb fra Liibeckerne. Han var tilligemed Eske 
Bille blandt Forloverne for de store Laan paa 17,200 Mark 
og 39,000 Mark lybsk, som Christiern II i Januar 13 19 og 
1520 lod optage hos en Del slesvigske og holstenske Adels- 
mænd. Da Kongen aldrig tilbagebetalte Laanet, kom Anders 
og Eske i en vanskelig Stilling lige overfor Laanyderne, som 
senere skal omtales.'-^) 

Man har udtalt den Formodning, at Anders Bille skulde 
være bleven optaget i Rigsraadet af Christiern II. Som Be- 
vis herfor anfores et af Kongen den lode August udstedt 
Brev, hvori han kaldes «vor Mand, Raad og Embedsmand 
paa Stege».^) Beviset taber dog en Del af sin Betydning 
derved, at Brevet ikke er udstedt til Anders Bille, men til 
Indbyggerne paa Møn, som faa Befaling til at indlevere 
deres Skatter og Afgifter til Hr. A. B., vor Mand og Raad 
etc. ^) Betegnelsen forekommer inden i Brevet og ikke som 
Udskrift, hvilket sidste vilde have haft nogen, dog ikke af- 
gjørende Betydning. Det svækkes ogsaa af den Omstæn- 
dighed,  at  der saa vel  fra Aaret  1522  efter  lode August, 


'} Endnu i Breve udstedte i Kjbhvn. i. Juli 1 5 14 benævnes han velbyrdig- 
Svend; fra den følgende Tid indtil 4. Febr. 1515 foreligger der intet 
Brev til A. B., men 1 ét sidstnævnte Dag udstedt Brev kaldes han 
Hr.  A.  B. 

^)   Allen  III,  1.  S.  8 — 10.   Heise,  Fam.  Rosenkranlz,  Diplom.  S. 44. 

^) Bricka i Hist. Tidsskrift 4. R. V. 52 fl", jvfr. Heises Modbemærkning 
smstds.  5.  R.  I.  553. 

*)   Or.  i Rigsark.  Top.  S.  p.  Pap.  Stege  53. 


394 ANDERS  BILLE   OG  NIELS  HACKS  ARVINGER. 

som fra den første Halvdel af Aaret 1523 findes talrige saa 
vel af Christiern II. og Frederik I. som af kongelige Sekre- 
tærer og selve Rigsraadet udstedte Breve til Anders Bille, 
hvori han kun benævnes « Embedsmand paa Stege ».^) Særlig 
ere Breve fra Rigsraadsmedlemmerne i Juni 1523 af afgjørende 
Betydning; disse vilde utvivlsomt ikke have undladt at kalde 
ham Raad, hvis han allerede af Christiern II. var bleven 
udnævnt dertil. -) Vi maa saaledes antage, at han først er 
kommet ind i Raadet i Frederik I. 's Tid, og vi skulle senere 
fremstille, under hvilke Omstændigheder og paa hvilken Tid 
dette er sket. 

Paa Valgrigsdagen i Kjøbenhavn Juli 15 13 lykkedes det 
Anders Bille at komme til Forlig med Niels Hacks Arvinger 
angaaende Sonen for Drabet. ^) I Følge Loven vare Drabs- 
mandens Slægtninge forpligtede til at udrede de to Tredje- 
dele af Bøden, og det var derfor naturligt, at disse forhand- 
lede og aftalte Bødens Størrelse med den Dræbtes Slægt. 
Vi finde derfor ogsaa Repræsentanterne for de 3 Grene af 
Billeslægten tillige med Repræsentanter for de paa Kvinde- 
linjen beslægtede Familier afgjøre Sagen paa Anders Billes 
Vegne med Henrik Krummedige, Knud Gøye og Anders 
Hack, den Dræbtes Søn og nærmeste Frænder. Det er 
sandsynligvis Henrik Krummedige, der paa disses Vegne har 
ledet Forhandlingerne, og ham skyldes det utvivlsomt, at 
Bøden  blev  skruet  op  til  en  Størrelse,  hvortil  der  ikke 


') Saaledes af 4. og 12. April 1523 fra Chr. II. og Sekretæren Christiern 
Winter, Top. S. p. Pap. Stege 20, Saral. Chr. II. 50. 3, og af I. og 
4.  Juni   1523   fra  PVederik  I.    Rigsark.  D.  Kg.  Hist.   10.  39,   34 

og 43- 

^) Breve af i. og 4. Juni fra 5 Rigsraader (Ove og Hans Bille, Tyge 
Krabbe, Knud Henriksen og Lavrids Skinkel) t. A. Bille »nobili viro 
ae strenuo militi, cognato et amico nostro sincerrimo». D. Ad. Br. 5. 
44 — 45i samt et Brev fra Ove Bille af 10. Juni 1523 med samme Ud- 
skrift.  Ny  kgl.  Saml.  1301  e  Fol. 

^)   Om  Drabet se  ovenfor S.  309 — 10. 


AN'DERS  BILLE  OG  NIELS  HACKS  ARVINGER. 395 

kjendes Mage i vor Historie. Den 26de Juli 15 13 tilsagde 
Sten Bille, Niels Høg, Tyge Krabbe, Axel Brahe, Hans 
Bille, Knud Bille, Johan Oxe og Holger Gregersen Ulfstand 
de ovennævnte tre Mænd, paa Anders Billes Vegne, i «Bod, 
Wander og Høffskhed for ærlig og velbyrdig Mand Niels 
Hacks Død», 3500 Mark i tre Terminer, den sidste Mikkels- 
dag 1 5 14, endvidere 3 Læster Korn Jordegods, «som godt 
er for sit Landgilde*, og i « Høviskhed* et Klenodie til en 
Værdi, som skulde bestemmes af 6 Venner paa hver Side. 
Denne Sum forpligtede de sig og Arvinger til at indbetale 
til de fastsatte Terminer. ^) 

De 3,500 Mark repræsentere en Værdi af 7000 Tdr. 
Rug, som dengang betaltes med 8 o Tønden. Ved 3 Læster 
Korn Jordegods, som godt er for sit Landgilde, forstaas 3 
Gange 288 Skæpper Uds?rdshartkorn, beregnet paa den 
sædvanlige Maade, at der for hver Skæppe Landgilde, Bon- 
den har at svare, skal leveres ham 3 Skæpper Kornsæds- 
Land. Altsaa skulde Anders Bille udlægge saa meget 
Jordegods, som ydede 1 Læst = 288 Skæpper Landgilde- 
korn, d. e. efter skaansk og sjællandsk Maal, Tønden å 6 
Skæpper, = 48 Tdr. hart Landgildekorn. Og det skulde 
være bebygget, ikke øde Bondegods i fuld Drift, saa at det 
virkelig kunde svare den Landgilde, hvortil det taxeredes. 
Klenodiet vurderedes til en Sum af lOO ungerske Gylden, 
o :  200 Lod  Sølv. 

Som det af Brevet fremgaar, forpligtede Brevudstederne 
sig og Arvinger til at udbetale hele Summen paa Anders 
Billes Vegne. Efter Loven skulde han, som ovenfor omtalt, 
have betalt en Tredjedel, forinden Slægtningene fuldgjorde 
deres F"orpligtelse. Har han gjort dette, saa maatte oven- 
nævnte Bøde forhøjes med en Tredjedel; men dette er ikke 
Tilfældet, og det synes virkelig, at der her har foreligget et 
Tilfælde,  hvor  Slægten  har  været  forpligtet  til  at  udrede 


')   Danske  Mag.  3.  Række  II.  148. 


396 ANDERS  BILLE  OG  NIELS  HACKS  ARVINGER. 

hele Bøden. Der findes nemlig en Fortegnelse, udarbejdet 
af Anders Bille selv, over alle Bidragyderne med Angivelse 
af, hvad hver enkelt havde tilsagt ham at udrede. Paa 
denne Liste staar Farbroderen Sten og Anders' Søster Karine 
opførte med de største Beløb, henholdsvis 250 og 200 Mark, 
dernæst Broderen Hans samt den afdøde Broder Torbens 
Børn med ^ -2 Læst Korn hver. Derefter følge Fætrene 
(Kansleren Ove Bille med 180 Mark, Knud Bille, Johan og 
Torben Oxe samt Tyge Krabbe og Lavrids Grubbe med 
150 Mark hver). De øvrige Slægtninge opføres med Summer, 
der variere mellem 100 og 50 Mark. Hele den indkomne 
Sum beløber sig til 3,130 Mark, 1 Læst Korn og 3 Pd. Korn. 
Men desuden har Anders Bille med sin sædvanlige Omsigt 
optegnet Navnene paa dem, der nok havde lovet ham 
Bidrag, men ikke opfyldt deres Forpligtelse. Det ses saa- 
ledes, at Slægten har skullet udrede hele Summen, som er 
bleven paalignet den, men at Anders Bille har maattet staa 
inde for Betalingen og har udredet de resterende Summer, 
der løb op til 370 Mark og Klenodiet. Det sidste vides 
han at have udredet med 100 ungerske Gylden i534 til 
Holger Ulfstand, der var gift med Lene Hacksdatter. Man 
faar herved Indtrykket af, at Drabet paa Niels Hack har 
været en Handling, der betragtedes som vedkommende hele 
Slægten, muligvis en Hævn, i alle Tilfælde en Gjærning, 
som ikke tyngede Anders Billes Samvittighed eller berøvede 
ham Slægtens Venskab og Agtelse. ^) 

De to første Udbetalinger skete i betimelig Tid; deri- 
mod bleve de resterende Summer først udbetalte 15 18 og 
1 5 19, hvad der selvfølgelig fremkaldte Misfornøjelse og sta- 
dige Manebreve. Henrik Krummedige viste sig ganske 
medgjørlig; han frasagde sig senere P'ormynderskabet for 
de umyndige Børn. Anders Hack var derimod meget utaal- 
modig og lod ingen Lejlighed  gaa forbi til at minde Anders 


')   Lisien findes i Rigsark.  Personalhist.  Samling.   Bille. 


AXDERS  BILLE  OG  PREDRJØRN  PODERUSK. 39/ 

Bille om hans Forpligtelse. I Januar Maaned 15 19 kunde 
endelig Anders i^ille se hele denne besværlige Sag endt; 
den 9de Januar overleverede han alle Kvitteringerne for de 
udgivne Penge til Anders Hack, der igjen udstedte en Er- 
klæring til Anders Bille om, at de 3,500 Mark vare «fuld- 
gjorte» i alle Maader. ^) Allerede den iste Juli 15 14 havde 
Anders Bille faaet Kvittering for Udleveringen af 3 Læster 
Korn i Skaane-); da Henrik Krummedige og Anders Hack 
imidlertid klagede over, at «de ikke vare saa gode, som de 
burde være», tilbød Anders Bille at lade Sagen afgjore af 
fælles Venner. Naar Johan Bjørnsen af Nielstrup blandt 
Bidragyderne staar opført med 3 Pd. Korn, er dette maaske 
det Beløb, som. Anders Bille har maattet udrede, for at Jorde- 
godset kunde  være  «saa godt,  som  det burde være».^) 

Anders Billes Ægteskab med Pernille Olufsdatter Krog- 
nos fejredes, som ovenfor omtalt, paa Stegehus den 3dje 
Decbr. 150S. Aaret efter giftede hans Svigermoder sig med 
Hr. Predbjorn Podebusk til Vosborg i Jylland, en stridbar og 
rænkefuld, men klog og dristig Herre, der kom til at spille 
en vigtig Rolle i Danmarks Historie som en af Hovedmæn- 
dene for Oprøret mod Christiern II. Med Anders Billes 
Fader havde han i sin Tid fort en haardnakket og hensynsløs 
Strid om Ringe Mølle i Fyn, der endog havde udartet til 
Haandgribeligheder, og det varede heller ikke længe, inden 
han  og Anders Bille ragede uklar  med  hinanden.   Allerede 


') Danske Mag. 3. R. II. 148 — 49. Anders Hr.cks Erklæring i Rigsark. 
Reg.  69,  Adelen  i  Danmark,  Bille 4. 

") Orig. i Rigsark. Sverig, Reg. 51. Skaanske uvisse Gaarde og Gods. 
44. 

') Brevvexling mellem Anders Bille og Henrik Krummedige i D. Ad. Br. 
36. 78 — 80. Conc. til Johan Bjørnsens Brev til Anders Bille, dat. første 
Lørdag i Faste, uden Aar, hvori han erklærer at være A. B. dette 
Beløb »pligtig paa Kjøns Vegne til Hjælp og Trøst for den store 
Skade, som lir. Anders udi kom desværre for Kiels Hacks Død». 
D.  Ad.  Br.  5.  6. 


398 ANDERS  BILLE  OG  PREDBJØRN  PODEBUSK. 

i Sommeren 1509 har der været et Sammenstød imellem 
dem^). 151 1 tiltalte Predbjørn Podebusk Anders Bille paa 
Lunde Landsthing og- forlangte, at han skulde udlevere Mar- 
kie Gaard og Gods, hvilket hans Svigermoder kun havde 
givet ham «som et venligt Laan til en Tid». Anders Bille 
mødte ikke selv, men hans Fuldmægtig Hans Mogensen, 
Vikar i Kjøbenhavn, fremlagde en kongelig Vidisse af et 
Brev, hvorved Fru Ane Gyldenstjerne forlenede ham med 
Markie Gaard og Gods i Skaane for Livstid. Landsdom- 
meren, Hr. Sten Bille, og de øvrige Dommere erklærede, 
at Sagen «for Tvivlsmaals Skyld » burde indankes for Kon- 
gen. -) Sagens Udfald var vistnok til Gunst for Anders Bille, 
der i alt Fald 15 13 besad Gaarden^). Men det følgende 
Aar kom det til et Forlig, hvorved Predbjørn Podebusk paa 
sin Hustrus Vegne udlagde Anders Bille en Del Gods i 
Skaane, som denne skulde beholde for Livstid uden Afgift, 
«og,» hedder det, «skal fornævnte Gaards og Godses Rente 
aldrig regnes Anders Bille eller Arvinger udi noget Skifte 
eller Opbebærelse til denne Dag og ej hvad han deraf op- 
bærendes vorder i hans Livstid, for den Vilje og Kjærlighed 
han beviste os, da han oplod os det Brev, min Hustru havde 
givet ham paa Markie Gaard og Gods, som hun ham givet 
havde, før han hendes Datter i Senge fik.»^) Gyldigheden 
af denne Overdragelse vilde Fru Anes Arvinger senere ikke 
anerkjende, fordi de ikke havde givet deres Samtykke dertil 
og Predbjørn Podebusk som sin Hustrus Lavværge havde 
handlet paa  egen Haand.   En  kongelig Retterthingsdom  af 


') Kgbrev til Anders Bille af 29. Juli 1509; han faar Tilladelse til at for- 
lade Stege for at besøge det Møde med Hr. Predbjørn Podebusk. 
Or.  i Top.  S.  p.  Pap.   Stege  5. 

*)   hunde Landsthings  Dom  af 10.  Maj  151 1.    Or. i D.  Ad.  Br.  51. 48. 

') Stege Bythings Vidne af 8. Avg. 15 13 om en Tyv, der havde stjaalet 
35 Mark fra Anders Bille paa dennes Gaard Markie. Or. i Top. S. 
p.  Pap.   Stege  10. 

*)  Dok. af 29. Juni  15 14.   Kopi  i D. Ad. Br.  51. 83. 


STEN  BILLE  TIL  ALLINDE. 399 

5te Avgust 1545 kjendte dog Livsbrevet ved Magt, fordi 
Fru Ane selv havde forlenet ham dermed og tillige havde 
overlevet sin anden  Husbond ^) 

Ved Skiftet efter Fru Pernilles Fader, som afholdtes 
paa Bollerup den 19de Maj 15 15, tilfaldt Krapperup Gaard 
og Gods, der vurderedes til 2 Læster Korn, de to Søstre 
Pernille og Jfr. Ane Olufsdatter -). Da denne 15 17 giftede 
sig med sin Stedbroder, Klavs Podebusk, mageskiftede Anders 
Bille sin Hustrus Part i Krapperup mod tilsvarende Gods i 
Skaane ^). Foruden denne Part havde han faaet andre be- 
tydelige Ejendomme i de skaanske Provinser, ^) og da han 
tiUige efter sin Fader havde arvet Gods i denne Landsdel, 
kunde han ogsaa henregnes til Skaanes betydeligere Gods- 
ejere. Dog søgte han ikke her som paa Sjælland at samle 
et større Godskomplex. 


5- 
Sten Bille til Allinde og Lyngsgaard. 

Landsdommer i  Skaane.   (c.  1446 — c.  1520.) 

Sten Bille, Torben Billes og Fru Sidsel Lunges yngste 
Søn, overlevede alle sine Søskende. Han var født c. 1446 
og bar foruden Navnet Sten ogsaa Navnet Basse efter sin 
Mormoders Broder, Hr. Sten Basse. °) I Anvendelsen af 
disse Navne var han meget inkonsekvent. I det første 
Dokument,  hvori  hans  Navn  optræder  (1469),  kaldes  han 


^)  Brasch,  Bregentved S.  126 — 27. 

')  Ibid S.  117. 

')   Mageskiftebrevet dat.  Kbhvn.  26.  April  15 18.   Afskr.  i Ny  kgk Saml. 

1 30 1  e. Fol. 
*)   15 12 afholdtes Skifte i Lund mellem Predbjørn Podebusk, Tyge Brahe, 

og Anders Bille efter Oluf Stisens  første Hustru,  Fru  Gertrud,  dennes 

Søn  Hr. Knud Trudsen Hase  samt  Jfr. Ingeborg Olufsdatter  og  Stig 

Olsen.   Or.  i Skaanske Jordebøger 96  a.  i. 
^)   Se  ovfr.  S.  179  og S.  242. 


400 STEN  BILLE  TIL  ALLINDE. 

« Basse Bille >\ men 3 Aar efter kalder han sig i Dokumenter, 
udstedte samme Dag, baade Sten og Basse Bille. Ja saa 
usikker er Betegnelsen, at man endog i samme Brev kan 
finde begge Navne. ^) Endelig fremtræder som en tredje 
Variant Navnet Sten Basse-), som, hvis Sagnet om Navnets 
Adoption efter gamle Hr. Sten Basse er sandt, utvivlsomt 
maa være den rette Betegnelse Men denne er yderst .sjældent 
anvendt, og ligesom for at berove den al Betydning, har Hr. 
Sten i sit Segl Navnet Sten Bille. Efter 1487 ere de to 
Basse- Varianter konsekvent bortkastede, og fra nu af fore- 
kommer kun Navnet Sten Bille. Lyskander har i sit Rim- 
værk vidtløftig dvælet ved Hr Stens Snildhed ved at bevare 
Billle-Navnet: 

"Tir.  Sten hed hånd,  en  Bille goud, 

Som  Basse  Bille sig kalde loud, 

De Bille til gaffn og goude. 

Hans  Morfader^) vaar en  Basse from, 

Den slegt vaar wde og  moxen om, 

Saa nødigt lod de den  falde; 

Thi bunde  de met Hr.  Sten  en pagt, 

Sit mørne folck  til ære oc agt 

Skulle  hånd sig en Basse kalde. 

Min  Billelig æth (suared  hånd der paa) 

Den  vil  ieg ingenlund  stande fra, 

Der lil  kand ingen  mig trenge. 

Det Billelig woben  oc  ferne skiold 

Del  fører ieg som  en ridder bold 

Aidt til  min ydderste ende. 

Dog  vil ieg ære mit mørne  bloud 

Oc føre  det  naffn  som  en  ridder goud 

Oc lade  mig  Basse  kalde. 

Der paa gaffue  de hannem guld  oc  søU, 

Arffue oc  eye  oc  breffue der til, 

Det  monne ham  vel befalde. 


')  Rigsark.  Voss. Horns Herred 66. 

^)  Kolderup Rosenvinge,  GI. danske Domme I.  20 og flere Steder. 

')   Heri fejler L.,  det  var hans  Moders  Morbroder. 


STEN  BILLE  TIL  ALLINDE. 40I 

Hånd tog det naufifn '), lod wobenet staa, 

Oc altid derefter sig skriffue laa : 

Sten  Bille,  som  kaldes Basse. 

Oc fulde  saa ferne oc  mørne æth; 

Men  Hille naffn  blev aldrig forgæth, 

Hånd  kunde det  listelig passe. »^) 

Men Ly.skander har dog ikke kjendt Sagens rette 
Sammenhæng, naar han siger, at Hr. Sten altid skrev sig 
Sten Bille, som kaldes Basse, og lod sig nøje med at føre 
Billevaabnet; i Virkeligheden har han aldrig benyttet denne 
Navnebetegnelse, og Bassenavnet forsvinder længe for hans 
Død uden anden rimelig Grund end den, at han hverken 
har haft Lyst eller F'orpligtelse til at benytte det. 

Sten Bille fik ved Skiftet 1492 Allindemagle^j Hoved- 
gaard med tilliggende Gods i Sognet og en Del spredt- 
liggende Gods i Sjælland, Fyn og Skaane. Men allerede 
langt tidligere havde han mageskiftet sine Parter i de andre 
Hovedgaarde, Svanholm og Søholm, med sine Brødre mod 
disses Parter i Allindeinagle. Lignende Transaktioner har 
han efter al Sandsynlighed truffet med Søstrene, og 1492 
maa han antages at have været Enebesidder af Slægtens 
gamle Hovedgaard. 

I nogle Aar skriver han sig til Krapperup^) i Skaane, 
hvori han havde Part ved sit Giftermaal med Eline Krognos. 
Med denne sin første Hustru havde han 6 Børn, som alle 
døde tidlig, men hvoraf nogle dog maa have overlevet 
Moderen, der var død før 1477, siden Sten Bille kunde tage 
Arv og Lod efter sin Hustru. I Skiftet efter Stig Olufsen 
Krognos fik han udbetalt  1000 rh.  Gylden  for  sine Parter i 


')   En Variant har vislnok rigtigere go ud s. 

^)   Klavs  Lyskander,  Billeslægtens  Rimkrønike,  udg.  af  H   F.  Rørdam, 

S.  13—14- 
■*)   Saaledes  kaldes den i Skiftebrevet,  men ellers  sædvanlig  kun Allinde. 
*)   Saaledes   '^ s   1476,   efter  en  Orig.  i  Gavnø  Arkiv,  og  ^' s   1477, 

Langebeks  Diplomatår. 
I. 26 


402 STEN  BILLE  TIL  ALLINDE  OG  LYNGSGAARD. 

Hovedgaardene og udlagt betydeligt Gods i Skaane. I 
Modsætning til Broderen Bent synes han at have staaet paa 
en fortrolig Fod med sin afdøde Hustrus Moder og Broder, 
og heri maa vel Grunden søges til, at han bosatte sig i 
Skaane, hvor han omtrent 1490 blev forlenet med Gladsaxe 
Len,^) og hvor han ved Arv, Kjøb og Mageskifte samlede 
et større Godskomplex, hvoraf han oprettede Hovedgaarden 
Lyngsgaard. Iblandt de ham udlagte Gaarde efter Stig 
Olufsen forekommer ogsaa en Gaard, Longsgaarden kaldet, 
som i Afgift ydede i Td. Smør, og hvortil han henlagde 
Gods, saa at han fra 1510 næsten udenlukkende skriver sig 
til Lyngsgaard"). Her har han formodentlig opslaaet sin 
Bolig, efterat han  1504 havde fratraadt Gladsaxe Len. 

Til Skaane er hele hans Virksomhed knyttet; fra c. 
1495 beklæder han her Embedet som Landsdommer, hvilket 
han vides at have bestyret lige til 15 16, da han, sandsynlig- 
vis paa Grund af Alderdom, resignerede dette Embede^). 
Forinden han modtog dette hæderlige Hverv, havde han 
gjort sig bekjendt som Lovkyndig, da han i Sommeren 1492 
sendtes til Gulland for i Forening med Rigshovmesteren 
Povl Laxmand, Biskop Niels Glob i Viborg og den ansete 
Rigsraad Niels Høg at stifte Forlig mellem Lensmanden 
Jens Holgersen og Almuen paa Gulland. Ved samme Lej- 
lighed stadfæstede, gjennemsaa og forbedrede Udsendingene 


') 8. Juni 1490 skriver han sig til Ciladsaxe, da han mægler Forlig 
mellem Abbeden i Tommerup Kloster og Fru Ingeborg Holgersdatter. 
Rigsark.  Reg.  51.   (Registranten S.  495.) 

*) 8. April 1 5 10 i Mageskiftebrevet med Brodersønnerne paa Svanholm. 
Rigsark.  Voss.  Sømme Hrd.  2. 

^) Allerede 18. Januar 1494 fungerer han paa Lunde Landsthing paa 
Landsthingsdommerens Vegne. Registr. t. Reg. 5'i ^- 37- Som 
Landsthingsdommer nævnes han første Gang 26. Octobr. 1496 (Wege- 
ner, Abrahamstrup S. 41 — 42), sidste Gang 6. Marts 1516 (Suhm, Nye 
Saml. II. 3, S.  154). 


STEN  BILLES  POLITISKE  VIRKSOMHED. 4O3 

den gamle Gullands Lov ^). Den af Sendebudene afgivne 
Beretning vidner om megen Retfærdighedsfølelse og billig 
Hensyntagen til Almuens Klager over den haarde Lensmand, 
hvad der vel ogsaa var en politisk Nødvendighed, da Sten 
Sture og Iver Axelsøn paa hin Tid kastede lystne Blikke 
efter den rige 0, og mange Gullændere sagdes at staa i 
hemmelig Forbindelse med  Svenskerne. 

Sten Billes Ry for Upartiskhed og Maadehold berettiger 
til at antage, at han har haft en væsentlig Del i det heldige 
Udfald af denne Mægling. De samme Egenskaber kom han 
til at lægge for Dagen dels i sin Virksomhed som Lands- 
dommer, hvorom der foreligger talrige Vidnesbyrd, dels i de 
næsten utallige Forhandlinger, som det blev hans Lod at 
føre med de Svenske. Ved Kroningen 1483 var han blevet 
Ridder, og faa Aar efter — i alle Tilfælde før 1489 -) — 
blev han optaget i Rigsraadet. F'ra Aaret 1498 indtager 
han den første Plads blandt Rigsraaderne efter Rigshov- 
mesteren og Marsken. Hans Navn savnes ikke i noget offent- 
ligt Aktstykke fra hin Tid; at fremstille hans politiske Virk- 
somhed vilde derfor blive det samme som atter at skildre 
Hovedtrækkene i Kong Hans's bevægede Liv. Vi henvise 
derfor til den ovenfor givne Fremstilling, hvor Sten Billes 
Virksomhed jævnlig er berørt, og indskrænke os til her kun 
at fremhæve et enkelt Træk. Det er den Maadeholdets og 
Billighedens Tone, som gaar igjennem de af ham eller i 
Forening med ham udstedte Breve, hvad enten han opfordrer 
det svenske Rigsraad til ikke at gjøre Opstand mod Kong 
Hans, førend de have indanket deres Sag for alle tre Rigers 
Raad,  eller  han  opfordrer  Kong Hans  til  at  imødekomme 


') Om denne Sendelse jvfr. Danske Mag. 3. R. III. loi — 103, Strelov, 
Den Guthilandiska Cronica S. 236 — 39 og Schlyter, Corpus jucis Sueo- 
Gotor.  aniiqvi VII.  219 — 27. 

^)   Schafers Hanserecesse  II.   Nr.  285. 

26* 


404 STEN  BILLE  TIL  ALLINDE. 

de Svenskes billige Fordringer, «paa det at Brøsten skulde 
jo ej findes hos os, at Recessen skal jo fuldgjøres.» \) Vi 
møde her et Grundtræk i hans Karakter, som gjør ham til 
en af sin Slægts nobleste Personligheder. I det lange Tids- 
rum, i hvilket vi træffe hans Navn i Tidens Historie (c. 1466 
— 1520), finde vi ikke et eneste Spor af de mindre heldige 
Egenskaber, der klæbe ved saa mange af hans Samtidige, 
— Gridskhed efter Gods og Guld, Haardhed imod Under- 
ordnede, Voldsomhed i Optræden og, sidst men ikke mindst, 
Trættekjærhed. Og dog gaar hans Liv ikke stille og ube- 
mærket hen; mere end maaske nogen anden af sin Slægt 
før ham har han deltaget i og følt sig hendraget til politisk 
og anden offentlig Virksomhed. Som ældste Repræsentant 
for sin Slægt formaar han at hævde og bevare den dermed 
følgende Anseelse, og hans Betydning som kyndig Retslærd, 
erfaren Politiker og retfærdig, upartisk Haandhæver af Lov 
og Ret gjør ham skikket til at optræde som Mægler og Raad- 
giver i vanskelige Sager. Hans Liv frembyder vel intet af 
de drastiske Optrin, hvorpaa hans Samtidiges Liv er saa rigt, 
men til Gjengjæld hviler der et Skjær af overlegen Dyg- 
tighed og uplettet Hæderlighed over det. Det var kun et 
ringe Vederlag for ydede Tjenester, naar Christiern II. 15 14 
skjænkede ham Byskatten i Lund for 10 Aar og 15 17 for- 
lenede ham med med Byfogediet sammesteds. I Lund ejede 
han en Gaard, og det var formodentlig i denne, at den af 
Kongen mistænkte og siden forfulgte pavelige Legat Arcim- 
bold boede  1519-). 

Allerede  før  1479  havde  Sten  Bille  indgaaet  et  nyt 


') Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 299 — 300. Rigsarch. Danske Kongers 
Hist.  3. 

') Brev fra Arcimbold til Sigbrit, dat. in curia 1). Stenonis Bille, Lun- 
densis Diocesis. Langebeks Diplomatår, jvf. ogsaa Allen, III., I. 
S. 406 — 407. 


STEN  BILLES  GIFTERMAAL. 405 

Gifterniaal med Margrethe Rønnov, Datter af den bekjendte 
Rigsmarsk Klavs Rønnov til Hvidkilde i Fyn ^). 

xHand (Hr.  Klavs)  gaff mig inden  min  fiegerste tied 
En Enckemand baade mild og blid, 
I Skone  den  Herre  boude» 

lader Lyskander Fru Margrethe fortælle i Rimkrøniken, og 
han slutter Verset paa følgende smukke og vist nok træffende 
Maade: 

«Vi leffde tilsammen y mongen  goud dag, 

Oc werden gick  vel  met alle  wor sag, 

Sin  Naade  os  Gud  bethede. 

Min  Herre  sad offuer ald  Skoneland 

Alt som en fader for menige mand 

Oc  dømde der alle  sage, 

Oc waar met  Kongen y Rigens  Raad 

Oc styrcked de lande met wise daad. 

Sig selff til megen  wmage. 

Gud øgte wort hus met børn oc  bloud, 

Huor wed  mange slegter er kommen paa foud, 

Bode Skafver oc Rosensparre. 

Siden døde  vi hen  atf alderdoras meen, 

I  Wram da huiler sig nu wore been, - 

Oc Sielen  y Engle skare. » 

Af 7 Børn døde de 3 unge. Hans to efterlevende Sønner, 
Torben og Klavs, opkaldte efter Farfaderen og Morfaderen, 
bleve begge berømte Mænd. Torben var den sidste Ærke- 
bisp i Lund — den anden af Billeætten, som har beklædt 
denne høje Værdighed — ; Klavs erhvervede sig et beromt 
Navn som Kriger og Statsmand og en af sin Tids rigeste 
Mænd; allerede i Faderens Levetid var han en højt anset 
Mand.   Døtrene,  Birgitte og Elline, bleve  gifte  henholdsvis 


') I et Brev fra Gustaf Karlsson af 15. Maj 1479 lil Fru Ermegaard 
Frille beder han hende takke Basse Bille og Fru Margrethe for deres 
Venlighed mod hans Hustru.   Styffe, Bidrag IV. 66 — 67. 


406 STEN  BILLE  TIL  ALLINDE. 

med Jens Torbernsen Rosenspaire til Skalholt og med Mov- 
rids Skave til Eskildstrup. Birgittes berømte Søn, Sten 
Rosensparre, er opkaldt efter Morfaderen. Hvilken af de 
to Søstres Bryllup det var, at Hr. Sten højtideligholdt Søn- 
dagen før Mikkels Dag 15 i6 paa Lyngsgaard, kunne vi ikke 
angive ; formodentlig var det den ældres, Birgittes ^). 

Sten Bille levede endnu 21. Juli 1520, da han var til 
Stede paa Vidskiøfle for i Forening med en Del andre af 
Skaanes ansete Mænd at skille en Trætte mellem den ud- 
valgte Ærkebisp i Lund, Jørgen Skodborg, og Tyge Brahe ^). 
Fra nu af forekommer hans Navn ikke i noget Dokument, 
og han er sandsynligvis død kort efter, i en Alder af nogle 
og halvtjerdssindstyve Aar. Med ham gik den sidste af de 
betydelige Mænd i Graven, som Christiern II. havde taget 
i Arv efter sin Fader og hvis Erindringer og Erfaringer 
naaede tilbage til Christiern I. 's Dage. Han er ogsaa den 
sidste af den gamle Billeæt, hvis Midtpunkt han siden 
Bent Billes Død 1493 havde været. Med sin Hustru, om 
hvis Død vi mtet vide, blev han begraven i sin nye Sogne- 
kirke i Vram, tæt ved hans Hovedgaard Lyngsgaard, hvor 
han sædvanlig boede. Ingenlunde havde han dog glemt 
eller forsømt sin gamle Fædrenegaard Allindemagle. Paa 
den umiddelbart op til den nu forsvundne Gaard stødende 
Kirke lod han nogle faa Aar før sin Død foretage omfattende 
Restavrationsarbejder. Det gamle Kor blev nedbrudt. Skibets 
Mure forlængede betydelig imod Øst, og i det ny tilbyggede 
Stykkes søndre Ydermur indsattes følgende Indskrift : iVttUO blli 
' Billernes Vaaben | mb : X : HU i>ic ] Rønnovernes Vaaben | 


') 15. Aug. 1516 bestemme Sten Bille, Axel Brahe, Kiiuel Bille m. fl., at 
en Strid mellem Anders Bille og Tyge Brahe skal henstaa indtil oven- 
. nævnte Dag, «da Hr. Sten Bille skal gjøre sin Datters Bryllup paa 
Lyngsgaard ».   Or.  i D. Ad. Br.  5.  35. 

^)   Langebeks Diplomatår. 

')  Aarb. f. nord. Oldk.  1885, S.  75. 


407 


6. 

B I L L E R N i: s Optræden 

u n d e r 

Oprøret  mod  Christiern  IT. 

Ligesaa umiskjendeligt som det er, at Billerne i Kong 
Hans's sidste Regeringsaar og ved Christiern II. 's Tronbestigelse 
indtoge en fremragende Stilling saa vel blandt Kongehusets 
nærmeste Omgivelser som i Rigsraadet og i Lensmændenes 
Rækker, ligesaa utvivlsomt er det, at det følgende Decen- 
nium saa dem miste denne Prestige. Ove Bille forsvinder 
fra Kongens Side, Torben Billes og gamle Sten Billes Pladser 
i Rigsraadet blive ikke udfyldte af nogen af deres Slægt, 
Eske og Hans Bille miste deres Forleninger, Erik Bille dør, 
og ingen af de yngre Medlemmer af Slægten — Stens Søn 
Klavs og Eskes Broder Mogens — blive « forsørgede* med 
noget af Kronens større Len. Med Undtagelse af Ove Bille, 
hvis Troskab mod Kongehuset og Beredvillighed til at under- 
kaste sig alle Pligter og Ofre sikrede ham Kongens Hen- 
givenhed, Anders Bille, hvis aandelige Smidighed gjorde 
ham det let at tjene forskjellige Herrer, og Knud Bille, der 
uhindret fik Lov til at sidde paa Gladsaxe, stod den øvrige 
Slægt udenfor Magt og Indflydelse, ja flere af dens ind- 
flydelsesrigeste Medlemmer som Hans og Eske Bille, og dens 
nærmeste Frænder som Henrik Krummedige, Johan Oxe, og 
Tyge Krabbe, der paa mødrene Side var beslægtet med 
Billerne, vare ramte af Kongens Unaade. 

Dette hænger sammen med den store og indgribende 
Forandring i Lensvæsenet, som Christiern II. foretog i sine 
sidste Regeringsaar, og hvorved Kronens Indtægter forøgedes 
i samme Grad som Adelens Indtægter og Indflydelse for- 
mindskedes ^). Ved Afsættelsen af de mægtigste Lensmænd, 
ved at inddrage saa mange Len som muligt under Fadeburet 


')   Erslev, Konge og  Lensmand i det  i6de Aarh.  S.  38  ff. 


408 OPRØRET  MOD  CHRISTIERN  II. 

Og endelig ved at indsætte borgerlige Fogder eller ubetyde- 
lige Adelsmænd paa Slottene arbejdede han med sikre 
Skridt hen imod den kongelige Enevælde paa Lensvæsenets 
Omraade. Samtidig omgav han sig med borgerlige Raad- 
givere, sammenkaldte yderst sjældent Rigsraadet og trængte 
saaledes lidt efter lidt Adelen ud af den indflydelsesrige 
Virksomhed, den havde udøvet som Kongens Raadgivere og 
Landets øverste administrative Embedsmænd. Disse Over- 
greb og aabenbare Brud paa Haandfæstningen maatte vække 
saa meget større Frygt, som de fulgtes af tilsvarende Foran- 
dringer i den borgerlige og kirkelige Lovgivning. Højadelen 
og Prælaterne saa Grunden vakle under deres Fødder og 
nærede efter Torben Oxes Henrettelse og efter hvad der 
var forefaldet i Sverig berettiget Frygt tor, at Christierns II. 's 
grusomme og mistænksomme Sind kunde berede dem endnu 
større Ulykker. Saaledes udvikledes den Harme og det glø- 
dende Had til Christiern IL, der førte til den Sammen- 
sværgelse, som berøvede ham Tronen. 

Som bekjendt udgik Oprøret mod Christiern II. fra en 
Del af det jydske Rigsraad og den nord- og vestjydske Adel. 
Forberedelserne dertil maa være trufne i Løbet af Efteraaret 
1522. Det var en vidt forgrenet Sammensværgelse, hvori 
mange have været indviede, og det er utænkeligt, at det øst- 
danske Rigsraad og Adelen paa Øerne kunne have været fuld- 
stændig uvidende om, hvad deres Kolleger i Jylland pønsede 
paa. Intet skiftligt Vidnesbyrd herom er imidlertid naaet 
til Efterverdenens Kundskab. Med stor Forsigtighed undlod 
man i hine Tider at betro sine hemmelige Tanker og Planer 
til Papiret, og var .man dristig nok til at gjøre det, paa- 
lagdes det altid højtideligt Modtagerne at tilintetgjøre de 
farlige Vidnesbyrd, hvad disse dog heldigvis ikke altid efter- 
kom. Kildernes fuldstændige Tavshed kan dog ogsaa være 
et Vidnesbyrd, og det er i saa Henseende Opmærksomhed 
værd, at saa vel Eske Billes og Henrik Krummediges som 
Anders Billes  righoldige  og  vel  bevarede  Arkiver  iagttage 


OVE  BILI.E  OG  CHRISTIERN  II. 4O9 

en fuldstændig Tavshed om Begivenhederne fra Novbr. 1522 
til April 1523. I Eske Billes Arkiv findes ikke et eneste 
Brev fra Novbr. 1522 til August 1.523, i Henrik Krumme- 
diges kun et enkelt fra Marts 1523, og Anders Billes Arkiv 
begynder først fra Midten af Marts 1523 at indeholde Doku- 
menter af Betydning. Naar man erindrer, med hvilken Omhu man 
dengang bevarede selv de mest intetsigende Skrivelser, tyder 
dette Hul hen paa, at man med Vilje har bragt alt af Vejen, 
som kunde kompromittere. Ingen i de østlige Landskaber 
kunde jo forudsige, til hvilken Side Vægtskaalen vilde helde. 
Vi kjende saaledes intet til Billernes Tanker, Planer, Sympa- 
tier, end sige Handlinger i de sidste bevægede Maaneder af 
Christiern II. 's Regeringstid, før i det Øjeblik de slutte sig 
til Oprørspartiet. Men naar vi blandt Hoveddeltagerne i 
den jydske Opstand træffe 4 Mænd, som stode Billeætten 
nær: Anders Billes Hustrus Stedfader Predbjørn Podbusk, 
Eskes og hans Brødres Svoger Joachim Lykke, Billernes Næst- 
sødskendebarn Ove Vincentsen Lunge, samt Tyge Krabbe, 
er der den største Sandsynlighed for, at disse ogsaa have 
søgt Forbindelse og Tilslutning med deres misfornøjede 
Frænder østen for Store Bælt. Saa længe Christiern II. 
endnu havde Magten paa Øerne, kunde disse imidlertid ikke 
røre sig; de havde jo ikke det kraftige Tilhold, som deres 
Kolleger og Slægtninge i Jylland havde i Hertug Frederik 
af Gottorp. 

Kun én Mand af Billeætten har afgjort stillet sig paa 
Kong Christierns Side og benyttet hele sin Indflydelse for 
at støtte hans vaklende Trone. Denne Mand er Biskop Ove 
Bille i Aarhus. At han skulde have været fuldstændig uvi- 
dende om de Sammensvornes Planer, er ikke meget rimeligt; 
han indtog en saa fremdragende Stilling i det jydske Rigs- 
raad, at han ikke kan have været ukjendt med de Stem- 
ninger, der herskede indenfor dette; hans Svoger Joachim 
Lykke var Deltager i Sammensværgelsen fra Begyndelsen af. 
Vi kunne være tilbøjelige til at  antage,  at  han  har  nærmet 


41 o OVE  BILLE  OG  CHRISTIERN  II. 

sig den mere moderate Gruppe blandt de misfornøjede, 
repræsenteret af Rosenkransernes Slægt, der ønskede Sigbrits 
Fjærnelse og en Systemforandring^); thi ogsaa for ham 
maatte det Sigbrit'ske Regimente og Kongens Stræben efter 
Enevoldsmagt og Arveregering staa som Brud paa Haand- 
fæstningen. Men han var en Lovens Mand, hvis aabne rede- 
lige Karakter umuliggjorde ham ethvert ulovligt Skridt og 
underfundig Handling. Hans ansete Navn undlod Oprørerne 
dog ikke at benytte sig af. Saa vel i det af Oprørspartiet 
den 2 1 de Decbr. 1522 i Viborg udstedte Kreditiv til Mogens 
Munk paa hans Sendefærd til Hertug Frederik, som i Pro- 
klamationen af 20de Januar 1523 til Jyllands Indbyggere 
findes Ove Billes Navn, men hans Segl findes ikke under 
Brevene — enten har han ikke været til Stede, eller han 
har nægtet at hænge sit Segl for. Det var da ogsaa Ove 
Bille, der først sendte Kongen Underretning om Rigsraadets 
Frafald, og det var ham, hvem Kongen paalagde 'paa den 
gode Tro, vor kjære Herre Fader og vi altid have haft til 
Eder», at forhandle med Oprørerne paa hans Vegne. Med 
stor Iver udførte Ove Bille dette Hverv. Han skrev strax 
til de jydske Raader om Kongens Redebonhed til et afhjælpe 
deres Klager. « Kjære Venner, » skriver han, « efter saadant 
Hans Naades gode og kjærlige Tilbud, paa det at Guds 
Fortørnelse og denne store Fordærvelse med Rov, Brand og 
anden Skade maa afslettes, som nu for Øjne er, bede vi 
Eder kjærlig og raade, at I ville afstille al Forsamling og 
Oprejsning og ej nogen Del foretage mod vor kjæreste, 
naadige Herre, saa længe der ydermere maa og kan nu med 
det første forhandles og tales mellem Hans Naade og Eder. 
Han tilbyder selv at ville paatage sig Mæglingen mellem 
dem og Kongen af yderste Formue og Magt. Rigsraadet 
svarede imødekommende, og efter at dets Betingelser, hvori- 
blandt den vigtigste  var,  at Kongen  med  sine Folk  skulde 

^)  Smlgn.  Heise,  Fain.  Rosenkrantz  S.  127 — 28. 


OVE  BILLE  OG  CHRISTIERN  IL 4I I 

begive sig over til Vyn, var opfyldt, mødtes Ove Bille tillige- 
med Rigshovmesteren Mogens Gøye og Mester Knud Henrik- 
sen Gyldenstjerne — Ove Billes nære Slægtning — med det 
jydske Rigsraad i Viborg. Forhandlingerne førte imidlertid 
ikke til noget Resultat. '<De have handlet med al List og 
Læmpe dem muligt var, men dog blev al deres Umage, 
Møje og Besvær forgjæves,» hedder det i Kongens Forkla- 
ringsskrift. Efter Christierns fornyede Opfordring til Ove 
Bille gjorde han og hans Kolleger endnu et Forsøg. Den 
2den Februar mødtes de i Særsløv Kirke nær ved Viborg 
med Oprørerne. Idet de lagde Hænderne paa deres Bryst, 
erklærede de «paa deres Conscientie og gode loffue , at 
det vilde være uforsvarligt at gjøre nogen Modstand, Frafald 
eller vise nogen Ulydighed mod deres rette Herre og Konge. 
De opnaaede derpaa en 3 Ugers Stilstand, og et Mode blev 
aftalt mellem Kongen og Oprørerne i Horsens. Men Op- 
rørerne benyttede Stilstanden til at samle deres Tilhængere 
og kalde den jydske Almue under Vaaben. Ove Bille til- 
raadede derfor Kongen at standse i Vejle, selv drog han 
med de andre Underhandlere til Horsens, hvor han indtraf 
den 8de Febr. om Aftenen. Den følgende Dag fandt de 
endelige Forhandlinger Sted. De varede fra Kl. 7 om 
Morgenen til 12 Middag og skulde have været fortsatte efter 
Maaltidet. Men da steg pludselig de jydske Herrer til Hest 
under Paaskud af, at Kongen marcherede mod Horsens med 
hele sin Hær. Dette var Signalet til almindeligt Opbrud; 
alle med Undtagelse af Mogens Gøye begav sig hjem til 
deres Forleninger,  Ove Bille sandsynligvis til Aakjær Slot. 

Hermed var Forhandlingernes Tid forbi. Ove Billes 
Hverv var mislykket og maatte mislykkes paa Grund af den 
indgroede Mistillid til Christiern II og fordi Oprørerne allerede 
vare gaaede saa vidt, at de ikke kunde vente nogen Skaansel 
af Kongen, naar han atter sad fast i Sadlen. En Tid fuld 
af Uro og Bekymring for Kongens Tilhængere i Jylland 
fulgte nu.   Ove Bille  fik Brev paa Brev om at slutte  sig til 


412 BILLERNE  OG  CHRISTIERN  IL 

Oprørspartiet, men han vægrede sig saa længe som muligt. 
Tilsidst begav han sig til Kolding Slot, som endnu holdtes 
til Kong Christiern II's Haand af Oluf Nielsen Rosenkrans. 
Men den 13de Marts ankom Hertug Frederik med sin Hær 
for Kolding, og nu var der ikke længer noget Valg. Den 
15de Marts sendte Ove Bille Kongen sit Opsigelsesbrev og 
underrettede samtidig i bevægede Ord Biskop Lage Urne i 
Roskilde og Raadet i Sjælland om dette Skridt, som han 
kun havde gjort for at skærme sit Stift og efterat man havde 
truet ham paa Livet. Fjorten Dage efter var han til Stede 
i Viborg og hyldede Kong Frederik.^) 

Efter at Ove Bille havde opgivet Kong Christierns Sag, 
fulgte den øvrige Slægt hans Exempel, saa meget mere som 
Christiern II. selv nu gjorde alt for at støde den fra sig. 
Han forlenede saaledes Jakob Hardenberg med Eske Billes 
Len Baag Herred, gav Skjoldenæs (Hans Billes Len) til sin 
trofaste Tilhænger Henrik Gøye og imødekom ikke Anders 
Billes Ønske om at forlenes med Stævns eller Baarse Herred. 
Vi finde da ogsaa Hans Bille som den første af de sjæl- 
landske Raader, der hyldede Frederik I. I Begyndelsen af 
April var han til Stede i Horsens som Udsending fra den 
fynske Adel, og han fulgte senere med den unge Hertug 
Christian til Fyn og med Kong Frederiks Hær til Sjælland, 
hvor han til Belønning for sin Iver for den nye Konges Sag 
fik Brev paa alt Henrik Gøyes Jordegods og tillige blev 
paa ny forlenet med Skjoldenæs Len.-) Om Eske Bille 
forlyder intet i disse urohge Tider. Han har sandsynligvis 
opholdt sig i Skaane hos sin Svigerfader Henrik Krummedige, 
med hvem Kong Christiern gjorde alvorlige Forsøg paa at 
forsone sig,  og som ogsaa hyldede  ham  paa  ny,  dog  kun 


') Ang. Oprøret henvises til Allen, De tre nord. Rigers Hist., III. 2, S. 
333 ff. Behrman, Clir. II's Hist. II. 190 ff. Heise Fam. Rosenkrantz's 
Hist.  II.  124 ff.   Allen,  Breve og Aktst.  S.  30.  46  tT. 

') Rigsark. D. Kgrs. Hist. Fase. 10. 54 og 82. .\llen, Breve og Aktstk. 
I.  70. 


ANDERS  BILLE  OG  CHRISTIERN  IL 4I3 

for kort Tid efter at hylde den nye Magthaver. ') Rigeligere 
flyde Kilderne til Anders Billes Historie uuder Oprørstiden. 
De give os Billedet af en iVland, der søger at udbytte en 
vanskelig Situation og sikre sig og sin personlige Fordel, 
hvorledes end Udfaldet af Kampen mellem de stridende 
maatte blive. 

Som ovenfor omtalt havde Anders Bille forstaaet at 
bevare det gode Forhold til Christiern II usvækket. Særlig 
Tillid havde Kongen dog aldrig vist ham, og selv da For- 
holdene bleve nok saa vanskelige for Christiern II, var han 
dog ingenlunde til Sinds til at kjøbe sig Anders Billes Tro- 
skab ved at imødekomme hans Ønsker om nye Forleninger. 
Kort efter Kongens Bortrejse drog Hr. Anders til Kjøben- 
havn, efter sit eget Udsagn for at forsyne Stege Slot med 
Skyts, Krudt og andre Fornødenheder, men vel i Virkelig- 
heden for at undersøge Forholdene paa nært Hold. Herfra 
tilskrev han Kong Christiern et Brev med fornyede Opfor- 
dringer til at føllene ham med Baarse Herred og med stærke 
Klager over det ødelagte Len. Det gjør ham ondt, at han 
skal besvære Kongen netop i denne Tid, og han beder 
denne om ikke at tage det op i en anden Mening, end 
Brevet udviser. «Gud véd, jeg vil endnu gjerne gjøre mit 
bedste som før udi Eders Naades Fraværelse saa yderlig 
som Eders Naade selv var til Stede udi Riget. >> Han beder 
til Slutning om, at Kongen vil lade ham vide, hvor megen 
Lid han skal sætte til de Tidender, som nu vanke rundt i 
Riget, «Gud bedre, det saa skal være.»-) Man skimter 
tydelig bag de smukke Ord en Mand, der ved første Lejlig- 
hed vil søge paa bedste Maade at slippe ud af en vanskelig 
Situation. 

Denne Lejlighed lod ikke længe vente paa sig.   Allerede 


') Breve af 23. Febr., 14. og 15. Marts fra Kongen og Ærkebispen af 
Lund til Henrik Kr.   Rigsark.  Saml.  Kristiern II.  50.  4 — 6. 

^) Anders Bille til Chr. II, Kbhvn., 30. April. Or. 1 Top. S. p. Pap. 
Møn  3. 


414 ANDERS  BILLE  OG  CHRISTIERN  II. 

i Begyndelsen af Marts havde det jydske Rigsraad opfordret 
ham til at opsige Kong Christiern Huldskab og Troskab og 
til at formaa saa mange af sine Standsfæller i Skaane og 
Sjælland som muligt til at gjøie det samme. Hans Hustrus 
Stedfader Predbjørn Podebusk skrev samtidig til ham: «Tyk- 
kes mig og godt være, at I gode Mænd i den Landsende 
tænke og et Sind dertil; dersom I begynde noget, ville vi 
med Guds Hjælp komme Eder snart til Hjælp. » Naar han 
derpaa beder Hr. Anders staa hans Foged paa Bregentved 
bi med gode Raad og sørge for, at hans Breve, hans 
Gaarde og Gods, ja endog hans Skove blive vel forvarede 
under denne »Rej, som nu paa Færde er», faar man Indtryk 
af, at Hr. Anders ikke har været aldeles uden Kjendskab til 
eller Sympati for sine Standsfæller i Jylland. ^) Men paa den 
Tid var det ikke uden Fare for enhver øst for Store Bælt 
boende Adelsmand, hvis det opdagedes, at han stod i For- 
bindelse med Oprørerne i Jylland. Da derfor Brevene den 
13de Marts ankom til Stege, sammenkaldte Anders Bille strax 
Borgemestrene, Byfogeden, Raadmænd, Sognepræsten og Ka- 
pellanen i Stege og lod i deres Overværelse Bysvenden bryde 
og oplæse de to Breve. Han vides heller ikke at have 
besvaret dem, og han synes overhovedet ikke at have stillet 
sig i nogen officiel Forbindelse med den nye Konge, før 
denne landede i Korsør den  30te Maj  o